Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ministerie VWS: Plan van aanpak orgaandonatie

Datum nieuwsfeit: 07-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van VWS

Plan van aanpak orgaandonatie

De Voorzitter van de vaste commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de
Tweede Kamer der Staten Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

CSZ/ZT/2058168

7 april 2000

Plan van aanpak orgaandonatie Overeenkomstig mijn toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg met de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de orgaandonatie van 23 februari 2000, en in aansluiting op mijn brief (d.d. 13 maart 2000, CSZ/ZT/2052141) aan uw commissie, doe ik u bij deze een plan van aanpak inzake orgaandonatie toekomen.

Inleiding

Het huidige tekort aan orgaandonoren, een tekort dat relatief verder toeneemt, heeft mij ertoe gebracht met een nieuw pakket aan maatregelen te komen, dit mede in overeenstemming met het bovengenoemde Algemeen Overleg. In het bijgaande plan van aanpak worden deze maatregelen gedetailleerd beschreven. Onderstaand een samenvatting op hoofdlijnen.
Mijn beleid beoogt versterking van twee trajecten: verbetering van de gang van zaken binnen de ziekenhuizen, wat een groter aantal te transplanteren organen moet opleveren, en voorts nadere voorlichting aan de bevolking, met als doel de bereidheid om zich als potentiële donor beschikbaar te stellen te vergroten. Ziekenhuizen

Een zonder meer positief teken is dat betrokken veldpartijen reeds hebben toegezegd gezamenlijk het plan van aanpak vorm te geven. Inmiddels heb ik besloten om een Coördinatiegroep Orgaandonatie in te stellen, die onder meer de lopende en nieuw op te zetten projecten gaat begeleiden.
Het gaat bijvoorbeeld om een betere opsporing van potentiële donoren binnen het ziekenhuis. In 12 ziekenhuizen wordt een donatiefunctionaris aangesteld om te bezien of dit een positief effect heeft. Dit zal worden gemonitord; zodra een betekenisvolle vergroting van het aantal donaties blijkt op te treden zal het systeem naar alle ziekenhuizen worden uitgebreid. Uiteraard staat daarbij samenwerking met reeds werkzame functionarissen op dit gebied, zoals transplantatiecoördinatoren, voorop. Een belangrijk punt is ook de versterking van de uitnameteams. In overleg met de teams wordt bezien of uitbreiding met een anesthesist zinvol is. Voorts wordt het modelprotocol voor orgaandonatie binnen ziekenhuizen geactualiseerd, en is er een medische vraagbaak orgaandonatie ingesteld. Inzake het wegnemen van mogelijke financiële gevolgen van orgaandonatie bij leven (zoals het doneren van een nier aan een naaste) voer ik nader onderzoek uit.
Een belangrijk punt is het vinden van een antwoord op de vraag waarom het aantal donaties in Nederland relatief laag is, en vooral ook: lager is geworden dan voorheen. De Nederlandse Transplantatie Stichting verricht op dit moment reeds onderzoek daarnaar. Ik heb de Inspectie voor de Gezondheidszorg verzocht eveneens een onderzoek in te stellen naar de mogelijke oorzaken van de daling.
Gegevens vanuit Spanje, waar een "geen bezwaar systeem" geldt maar waar desalniettemin net als in Nederland toestemming van de nabestaanden vereist is wanneer de overledene geen wens over orgaandonatie kenbaar heeft gemaakt, wijzen uit dat het mogelijk moet zijn onder een dergelijk regime betere resultaten te behalen. In Spanje worden 31,5 mensen per miljoen inwoners daadwerkelijk donor, in Nederland is dat 10 per miljoen.Vertegenwoordigers uit de transplantatiewereld en ambtenaren van VWS maken binnenkort een studiereis naar Spanje, om te bezien wat wij van de Spaanse aanpak kunnen leren.

Communicatie met bevolking

Ik heb gekozen voor een aanpak waarbij de overheid meer nadruk legt op de positieve kanten van orgaandonatie, zoals dat al gebeurt in de jongerencampagne van dit jaar. Daarnaast wordt een campagne ontwikkeld die speciaal gericht is op groepen allochtonen. Een onderzoek naar de zogeheten non-response: burgers die niet gereageerd hebben op de oproep zich te laten registreren als donor, wordt binnenkort afgerond. Er wordt op beperkte schaal een proef uitgevoerd met een herinneringscampagne, om te bezien of dat extra resultaat oplevert. Ook moet de voorlichting vanuit diverse organisaties nader afgestemd worden. Toegewerkt wordt naar een centrale organisatie die hiervoor zorgt. Het donorformulier wordt doorgelicht op begrijpelijkheid en klantvriendelijkheid.

Afsluitend merk ik op dat er naar mijn mening meer mogelijkheden zitten in het huidige stelsel onder de Wet op de Orgaandonatie (WOD), dan tot dusverre gerealiseerd zijn. Het thans voorliggende pakket aan maatregelen is erop gericht deze mogelijkheden optimaal te benutten.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Downloads
Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Reader nodig.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in: Volksgezondheid - Medische ethiek

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie