Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BZK inspectie brandweerzorg en rampenbestrijding

Datum nieuwsfeit: 10-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

brief sts bzk inspectie brandweerzorg en rampenbestrijdin g

Gemaakt: 14-4-2000 tijd: 10:35


5


26800 VII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2000

nr. 38 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 10 april 2000

Hierbij bied ik u aan het rapport `Realistisch oefenen op oefencentra; de binnenbrand' *). Het rapport is opgesteld door de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding van mijn ministerie.

De Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding (in deze brief verder aangeduid als: de Inspectie) heeft onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden die de Nederlandse brandweer ter beschikking staan om realistisch te oefenen. Met name is onderzocht welke mogelijkheden oefencentra in Nederland bieden om het bestrijden van binnenbranden te beoefenen. Daarnaast is onderzocht welke praktijk- en oefenervaring Nederlandse brandweermensen hebben met het bestrijden van binnenbranden.

Brandweerpersoneel dat bekend is met de risico's van inzet bij binnenbranden, moet in staat worden geacht bij dergelijke branden de kans op slachtoffers, zowel onder burgers als onder brandweermensen, zo klein mogelijk te houden. Om kennis en ervaring met het bestrijden van binnenbranden op te bouwen en te onderhouden zijn een adequate opleiding en regelmatige oefening noodzakelijk. Dat geldt des te meer als brandweermensen in hun dagelijkse praktijk weinig met daadwerkelijke binnenbrandbestrijding worden geconfronteerd.

De monodisciplinaire geoefendheid van brandweerperoneel is ook van belang voor de voorbereiding op de rampenbestrijding. De geoefendheid van de brandweer - evenals de monodisciplinaire geoefendheid van de overige aan de rampenbestrijding deelnemende organisaties - vormt de basis voor het multidisciplinaire oefenen voor de rampenbestrijding.

Hierna ga ik eerst in op de conclusies en aanbevelingen uit het inspectierapport. Vervolgens geef ik aan wat mijn beleid is ten aanzien van monodisciplinair oefenen van de brandweer en welke initiatieven ik op dit gebied reeds heb genomen. Omdat oefenen niet op zichzelf staat, ga ik in dit deel van de brief ook in op andere

voornemens die ik met betrekking tot de kwaliteitszorg voor het brandweerpersoneel heb. Ik sluit af met aanvullende (beleids)maatregelen naar aanleiding van het inspectierapport.

Conclusies en aanbevelingen van de onderzoekers

Brandweermensen doen weinig praktijkervaring op met het bestrijden van binnenbranden. Uit het rapport blijkt dat de frequentie waarmee Nederlandse brandweermensen met een binnenbrand worden geconfronteerd, varieert van gemiddeld bijna eenmaal in de twee jaar in de kleinste gemeenten tot ruim tweemaal per jaar in de grootste gemeenten. Deze gemiddelde ervaring is dermate gering dat de onderzoekers verwachten dat de brandweer, zonder periodieke bijscholing, niet in staat zal zijn in alle gevallen veilig en doeltreffend haar werkzaamheden te verrichten.

De gemiddelde geoefendheid van brandweerlieden voor het bestrijden van binnenbranden is laag. Uit het rapport blijkt dat van veertig procent van de onderzochte gemeenten de brandweermensen in de jaren 1996, 1997 en 1998 het bestrijden van binnenbranden niet op een oefencentrum hebben geoefend. De onderzoekers menen dat in de betreffende gemeenten, zeker als er ook sprake is van geringe praktijkervaring, de vaardigheid om veilig en doeltreffend een binnenbrand te bestrijden niet of nauwelijks meer aanwezig kan zijn.

De onderzoekers bevelen aan om het brandweerpersoneel minimaal één keer per halfjaar te oefenen in het bestrijden van binnenbranden. Zij stellen dat bij deze oefenfrequentie de opgedane kennis (voor een deel) aanwezig blijft, hetgeen bij daadwerkelijke brandbestrijding kan bijdragen tot een veiliger en doeltreffender inzet.

De kans op slachtoffers bij binnenbranden, zowel onder burgers als onder brandweermensen, neemt hierdoor af.

De onderzoekers hebben een aantal brandweerdeskundigen gevraagd naar criteria waaraan een `ideaal' oefencentrum voor het beoefenen van het bestrijden van binnenbranden zou moeten voldoen. Op dit moment voldoet geen enkel oefencentrum volledig aan het aldus gevormde ideaalbeeld. Een aantal oefencentra voldoet er wel in grote mate aan. Aangegeven wordt dat ook op de oefencentra die niet aan alle genoemde criteria voldoen, onervaren en niet-geoefend brandweerpersoneel nog voldoende kan leren. Op tien van de achttien bestaande oefencentra zijn oefenobjecten aanwezig waarop ook ervaren brandweerpersoneel goed kan oefenen.

In een beperkt aantal delen van het land is er onvoldoende capaciteit om het bestrijden van binnenbranden te beoefenen. Bovendien is de reistijd naar oefencentra voor brandweerkorpsen in een klein aantal gebieden in Nederland te lang.

Gezien de bereidheid van commerciële bedrijven om in nieuwe oefencentra te investeren bevelen de onderzoekers aan dat de overheid vooralsnog terughoudend is in het investeren in nieuwe oefencentra.

Tot slot adviseren de onderzoekers nader onderzoek uit te voeren naar de vraag in hoeverre en op welke wijze verstrekking van een financiële bijdrage ertoe kan bijdragen dat brandweerkorpsen meer op oefencentra gaan oefenen.

Een kader voor oefenbeleid voor de brandweer

Verantwoordelijkheidsverdeling

Brandbestrijding is een gemeentelijke taak. In de Brandweerwet 1985 is geregeld dat burgemeester en wethouders de zorg hebben voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt. In de wet is tevens vastgelegd dat elke gemeente een gemeentelijke brandweer heeft, behalve wanneer met andere gemeenten een samenwerkingsregeling tot stand is gekomen. Verder regelt de gemeenteraad de organisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke brandweer bij verordening.

Het is dan ook de taak van burgemeester en wethouders ervoor te zorgen dat de gemeentelijke brandweer voor de haar opgedragen taken voldoende is opgeleid en geoefend. Daarnaast heeft het gemeentebestuur op grond van de Arbowet onder meer de zorg voor een zo groot mogelijke veiligheid van haar werknemers. De ervaring die bij oefeningen wordt opgedaan kan in belangrijke mate bijdragen aan de veiligheid van het brandweerpersoneel. De mate van geoefendheid kan voor het gemeentebestuur ook een indicatie vormen voor de veiligheid van dat personeel bij operationele inzet.

Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kent de Brandweerwet 1985 onder meer een belangrijke verantwoordelijkheid toe voor de kwaliteit van het brandweeronderwijs. Teneinde een minimum kwaliteitsniveau van het brandweerpersoneel te bewerkstelligen heeft de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken in 1991 het Besluit Brandweerpersoneel vastgesteld. Volgens dit besluit mogen brandweermensen alleen in een rang worden benoemd als zij het bij de rang behorende diploma hebben behaald. De eindtermen voor de opleidingen die tot deze diploma's leiden worden door mij vastgesteld en examinering van de opleidingen vindt onder mijn verantwoordelijkheid plaats.

Kwaliteitszorg voor het brandweerpersoneel

Uit eerdere rapporten van de Inspectie blijkt dat er aan de kwaliteitszorg voor het brandweerpersoneel nog veel valt te verbeteren. Zo bleek uit het rapport `Kwaliteit van het repressieve brandweerpersoneel' dat de Inspectie in 1997 heeft uitgebracht, dat met name het opleidingsniveau van veel brandweerofficieren nog niet in overeenstemming was met de regels die daarvoor in het Besluit Brandweerpersoneel zijn gesteld. Uit een Inspectierapport uit 1995 was al gebleken dat aan de kwaliteit en de beschikbaarheid van de operationele leiding veel schortte. Inmiddels zijn er diverse maatregelen genomen die verbetering in de door de Inspectie geschetste situatie hebben gebracht.

Met deze maatregelen alleen is de kwaliteit van brandweerpersoneel echter niet voldoende gewaarborgd. Het bezit van een bij een rang behorend diploma is een stap op weg naar een veilig en doeltreffend optreden, maar is daarvoor niet voldoende. Daarvoor is onder meer het regelmatig beoefenen van bij de taakuitvoering behorende aspecten onontbeerlijk. Waar het Besluit Brandweerpersoneel een minimum opleidingsniveau voor brandweerpersoneel aangeeft, is een dergelijke richtlijn voor de geoefendheid van brandweerpersoneel nog niet beschikbaar. Om die reden heeft mijn ambtsvoorganger in 1996 het initiatief genomen om te komen tot een adequaat landelijk oefenbeleid voor de brandweer.

Naast mijn algemene zorg voor de kwaliteit van het brandweerpersoneel zoals die in de Brandweerwet is vastgelegd heb ik de volgende, meer specifieke redenen om een dergelijk landelijk oefenbeleid tot stand te brengen.

In de eerste plaats hebben landelijke criteria een standaardiserende werking. Standaardisatie is vooral van belang in situaties waarin naburige gemeenten elkaar bijstand verlenen in geval van rampen en/of grote branden.

In de tweede plaats is een van de uitgangspunten waarop het oefenbeleid voor de rampenbestrijding is gebaseerd dat de brandweer (evenals de overige aan de rampenbestrijding deelnemende organisaties) voldoende (monodisciplinair) is geoefend om haar eigen taken te kunnen uitvoeren. Als aan dat uitgangspunt niet is voldaan, wordt het (multidisciplinaire) oefenen voor de rampenbestrijding ernstig bemoeilijkt.

Leidraad `Oefenen bij de brandweer'

In 1997 is aan het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra) de opdracht verstrekt een onderzoek uit te voeren naar het oefenen bij de gemeentelijke brandweerkorpsen. Dit onderzoek resulteerde in het in 1998 opgeleverde rapport `Beter oefenen bij de brandweer' dat de huidige oefenpraktijk in beeld brengt en tevens een oefenfilosofie, een aanzet tot een oefensystematiek en een aanzet tot een beoordelingssysteem bevat. Het rapport is door het brandweerveld goed ontvangen. Het riep tevens de vraag op naar een handreiking waarmee brandweerkorpsen praktisch aan de slag kunnen gaan. Daarom is aan het Nibra de vervolgopdracht verstrekt een leidraad voor het oefenen bij de brandweer te ontwikkelen, gebaseerd op de theoretische onderbouwing uit het eerdergenoemde rapport. In deze leidraad worden onder meer oefeningen beschreven die brandweerkorpsen moeten houden en is de frequentie aangegeven waarmee minimaal moet worden geoefend. Daarnaast wordt in de leidraad een oefenregistratiesysteem beschreven dat inzichtelijk maakt in hoeverre een brandweerkorps voor haar taken voldoende is geoefend. Door oefenregistratie wordt tevens - voor dit aspect - invulling gegeven aan de wettelijke arbo-verantwoordelijkheden van de werkgever.

De `Leidraad oefenen bij de brandweer' zal gedurende het opleidings- en oefenseizoen 2000-2001 in een aantal proefprojecten op zijn bruikbaarheid worden getoetst. De brandweerkorpsen kunnen nog voor de zomer van dit jaar over de concept-leidraad beschikken. Na afloop van de proeven, in het najaar van 2001, zal de definitieve leidraad ter beschikking komen.

Oefenen met ICT-hulpmiddelen

De ontwikkelingen op het gebied van de informatie en communicatietechnologie (ICT) gaan zeer snel. Het is niet ondenkbaar dat binnen afzienbare tijd realistisch oefenen door de brandweer door de toepassing van nieuwe technologieën ondersteund kan worden. Met het oog daarop heb ik eind 1998 aan het Nibra opdracht gegeven in kaart te brengen welke bijdrage nieuwe technologieën kunnen leveren aan de kwaliteit van opleiding en oefening bij de brandweer. De rapportage over dit onderzoek verwacht ik voor de zomer van dit jaar.

Project kwaliteitszorg brandweerpersoneel

Inmiddels heeft zich het inzicht ontwikkeld dat de koppeling van rangen aan diploma's het nadeel heeft dat brandweermensen in opleidingen kunnen worden belast met leerstof die zij voor de vervulling van hun functie strikt genomen niet nodig hebben. Het tijdsbeslag dat hierdoor ontstaat, blijkt vooral voor vrijwillige officieren problemen op te leveren. (Rapport `Brandweer en vrijwilligers', Ministerie van Binnenlandse Zaken 1998, blz 71. Het rapport over de verdiepingsstudie: `Vrijwilligheid in de openbare veiligheid' wordt u een dezer dagen aangeboden)

In de Beleidsnota Rampenbestrijding 2000-2004 `Rampenbestrijding, de veiligheidsketen gesmeed' heb ik reeds aangegeven dat de opleidingsverplichtingen, zoals neergelegd in het Besluit Brandweerpersoneel, zullen worden herzien. Ik ben voornemens in de tweede helft van dit jaar een project te starten dat ertoe zal leiden dat opleidingseisen worden gekoppeld aan de functie en niet langer aan de rang. Ook zullen de fysieke en de psychische eisen die de functies stellen worden vastgesteld. Naast het vaststellen van de kennis en vaardigheden die initieel moeten worden verworven, zullen ook normen worden ontwikkeld voor het bijhouden daarvan. Vervolgens zullen opleidingen, examens en oefeningen waar nodig worden aangepast. Tevens zal een monitor worden ontwikkeld die toeziet op de mate waarin het brandweerpersoneel door opleiding, oefening en operationele inzet op haar functievervulling is voorbereid. Met behulp van deze monitor zal ook de fysieke en psychische geschiktheid van zittend personeel gevolgd kunnen worden. Er zal instrumentarium worden ontwikkeld om deze geschiktheid periodiek te meten. Het Besluit brandweerpersoneel zal, tot slot, overeenkomstig het voorgaande worden aangepast.

Beleidsvoornemens gebaseerd op het Inspectierapport

Met de aanbeveling van de onderzoekers om het brandweerpersoneel minimaal één keer per halfjaar te oefenen in het bestrijden van binnenbranden kan ik instemmen. In de eerder in deze brief genoemde `Leidraad oefenen voor de brandweer' is deze frequentie voor het beoefenen van de binnenbrand reeds opgenomen. Ik zal er, bij de toezending van het inspectierapport, bij de gemeentebesturen op aandringen dat zij alles in het werk te stellen om de geoefendheid van het brandweerpersoneel te bevorderen.

Over de capaciteit en de kwaliteit van oefencentra zal ik met het brandweerveld in gesprek treden. Met de onderzoekers ben ik van mening dat moet worden onderzocht onder welke voorwaarden commerciële bedrijven bereid zijn in nieuwe oefencentra te investeren, waarbij de gewenste kwaliteit uitgangspunt is. Mijn streven is te komen tot een situatie waarin ieder korps binnen 60 minuten een oefencentrum kan bereiken dat voldoende is toegerust om ook ervaren brandweermensen goed te kunnen oefenen voor het bestrijden van binnenbranden.

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

G. M. de Vries


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...