Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Standpunt VWS over fusies van ziekenhuisvoorzieningen

Datum nieuwsfeit: 10-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenWs inzake fusies van ziekenhuisvoorzieningen
Gemaakt: 13-4-2000 tijd: 11:23


2


26800 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2000

nr. 85 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 april 2000

Op dinsdag 11 april wordt in uw Kamer gestemd over enkele moties die zijn ingediend naar aanleiding van het Algemeen Overleg over de ziekenhuizen op 22 maart en 30 maart j.l.

Met deze brief wil ik u graag de lijn voorleggen die ik voor ogen heb met betrekking tot de eventuele uitvoering van de motie Buijs (26800_XVI, nr. 82) , naar aanleiding van de talrijke fusies van ziekenhuisvoorzieningen.

Allereerst constateer ik dat ik het eens ben met het oordeel dat is verwoord in de motie over het belang van de bereikbaarheid van ziekenhuisvoorzieningen en de goede samenwerking en samenhang tussen die voorzieningen. Daarbij maak ik op het punt van de bereikbaarheid een onderscheid tussen patiënten die kortdurende, vaak poliklinische zorg nodig hebben en patiënten die meer complexe, intensieve medische behandelingen moeten ondergaan. Voor het eerste type zorgvraag is de bereikbaarheid in de zin van nabijheid van groter belang dan voor het tweede type. Ik voorzie, gezien de ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg, een trend die leidt naar:

interventiecentra waar de genoemde complexe en intensieve behandelingen plaatsvinden en

gedeconcentreerde poliklinische en dagbehandelingscentra met mogelijkheden voor kort verblijf, waar een zeer groot deel van de medisch-specialistische zorg wordt verleend.

Niet elk nu bestaand ziekenhuis zal zo'n interventiecentrum kunnen huisvesten. Dat is, gezien de kapitaalsintensieve infrastructuur en de specifieke personele bezetting niet doelmatig. Per regio zullen er dus afspraken nodig zijn over de onderlinge taakverdeling en specialisaties en aandachtsgebieden. Zo'n regionale aanpak en verdeling sluit ook exact aan bij het model uit «Het ziekenhuis, a human enterprise», waarin het accent op de sturing in de ziekenhuissector op het regionaal niveau gelegd wordt.

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om een misverstand uit de weg te ruimen dat blijkbaar is ontstaan bij het Algemeen Overleg van donderdag 30 maart over de verloskunde. Ik heb daar met betrekking tot de bereikbaarheid van de ziekenhuizen niet bedoeld te zeggen dat het ziekenhuis binnen 15 minuten bereikbaar moet zijn. Het 15 minuten-criterium geldt voor de hulpverlener. Wanneer acuut ziekenhuiszorg nodig is betekent dat dat de ambulance binnen 15 minuten bij de patiënten moet kunnen zijn.

Een vergelijkbaar criterium is opgenomen in het Verloskundig Vademecum, een leidraad voor de verloskundige zorgverlener. Daarin is opgenomen: «In spoedeisende gevallen kan de zorgverlener - behoudens omstandigheden buiten zijn/haar schuld - binnen 15 minuten bij de hulpvrager aanwezig zijn of zorgdragen voor andere adequate hulp».

Het beeld dat ik hierboven in het kort geschetst heb wordt verder uitgewerkt in een beleidsnota over de positionering van de algemene ziekenhuizen, die momenteel in voorbereiding is tezamen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Orde van Medisch Specialisten. Ik streef ernaar, u deze beleidsnota voor het zomerreces aan te kunnen bieden.

Wanneer deze nota gereed is, wil ik vervolgens het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen de vraag voorleggen, wat de consequenties zijn van het geschetste beeld voor planningsrichtlijnen en maatstaven in het kader van de bouw.

Een belangrijk punt in de voorgestelde motie betreft de fusies van ziekenhuisvoorzieningen. Ik ben met u van mening dat fusies plaats dienen te vinden op basis van inhoudelijke en kwalitatieve overwegingen. Fusies die zijn ingegeven door bonussen in de bekostiging of voordeeltjes in de bouw hebben voor de patiënt geen toegevoegde waarde. Met betrekking tot de bekostiging wordt door Prismant op verzoek van het CTG een onderzoek uitgevoerd naar de kostenstructuur van ziekenhuizen. Daarbij zal zeker ook het bestaan van de genoemde fusiebonus aan de orde komen. De resultaten van het onderzoek zullen in oktober bekend zijn. Zij kunnen leiden tot een aanpassing van de systematiek per 1 januari 2001.

Voor wat betreft de bouw wil ik aan het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen nu al vragen of zij de bestaande bouwregels willen doorlichten op eventuele prikkels die het voor de kleinere ziekenhuizen moeilijk maken om te blijven functioneren als zelfstandige instelling. Als dergelijke prikkels volgens het College bestaan verneem ik van hen ook graag suggesties voor aanpassing.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie