Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verstand: emancipatiebeleid meer dan ooit noodzakelijk

Datum nieuwsfeit: 11-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

Toespraak staatssecretaris Verstand over Meerjarennota Emanc.

Nr. 2000/57

11 april 2000

Embargo:

11 april 2000 tot

15.30 uur

Staatssecretaris Verstand: emancipatiebeleid meer dan ooit noodzakelijk.

Het is onverantwoord om niet te investeren in het arbeidspotentieel van vrouwen. Om talent onbenut laten. En het gaat niet aan om de sluipende tweedeling tussen lager en hoger opgeleiden te accepteren. De samenleving ontwikkelt zich in rap tempo naar een kenniseconomie. En dat is onlosmakelijk verbonden met mensen. Met vrouwen en mannen die op alle fronten willen participeren. Dit zei staatssecretaris A.E. Verstand-Bogaert tijdens een bijeenkomst op 11 april in Den Haag waar de nota .Van vrouwenstrijd naar vanzelfsprekendheid: meerjarennota emancipatiebeleid. werd gepresenteerd aan maatschappelijke organisaties en de vrouwenbeweging.
Het kabinet heeft bewust gekozen voor een beleidsproces in drie stappen, zo zei staatssecretaris Verstand. Eerst de meerjarennota met analyses, trends en beleidsrichtingen Dan ruimte voor de maatschappij om mee te denken. En dan het meerjarenbeleidsplan. 'We kunnen niet in een wet vastleggen: samenleving, u zult de cultuur en uw instituties aanpassen. Wensen en problemen zijn niet meer standaard. Oplossingen ook niet, laat staan dat de overheid ze prefab kan invullen'. Het is noodzakelijk dat maatschappelijke organisaties en adviesraden met concrete en effectieve instrumenten komen, aldus de staatssecretaris.

Toespraak door staatssecretaris mr. A.E.Verstand-Bogaert tijdens de bijeenkomst over de nota .Van vrouwenstrijd naar vanzelfsprekendheid: Meerjarennota emancipatiebeleid. op 11 april 2000 in Concordia te Den Haag.

Hartelijk welkom.
Ik stel het bijzonder op prijs dat u ruimte in uw agenda kon vinden om hier vanmiddag aanwezig te zijn. Want tijd vrij kunnen maken is lang niet meer vanzelfsprekend. En dat doen we ons zelf aan. De cabaretière Hesther Macrander zal het ons vanmiddag ongetwijfeld nog eens voorhouden: 'Grootmoeder had geen kiesrecht, moeder geen pil en de dochter geen tijd. Stom, stom, stom.'

Als het alleen maar stom is en we het ons zelf aandoen, is emancipatiebeleid dan nog wel nodig?

Volgens de grrls en volgens een recent onderzoek onder jongeren niet. Voor hen is emancipatie uit en zelf kunnen kiezen in. Volgens de vrouwenbeweging wèl. Volgens haar moet het tempo omhoog. En moeten we nu eindelijk eens al die onzichtbare gebods- en verbodsborden die de keuzemogelijkheden van vrouwen (en mannen) sturen, opgeruimd worden. Moet er geïnvesteerd worden in de toekomst van onze dochters en zonen.

Dat is ook mijn visie dat er nu geïnvesteerd moet worden in de kwaliteit van de samenleving. Niet alleen omdat het een kwestie van sociale rechtvaardigheid en van democratische principes is, het is ook pure noodzaak. Investeren in mensen als dragers van de sociale infrastructuur en van onze economie is net zo urgent als investeren in ICT, biotechnologie of spoorlijnen, om maar eens een paar voorbeelden te noemen.

Afschaffen van het emancipatiebeleid is voor het kabinet dus absoluut geen optie. We peinzen er niet over om de vooruitgang los te laten. We kiezen voor een nieuwe impuls in het emancipatiebeleid. Een beleid dat vrouwen en mannen aangaat.
Ontegenzeglijk hebben decennia van vrouwenstrijd en emancipatiebeleid veel resultaten opgeleverd. Ook in deze kabinetsperiode. Ik noem: het fiscaal gefaciliteerd verlofsparen, de arbeidskorting voor deeltijders, de verbetering van de rechtspositie van alphahulpen, de nationaal rapporteur vrouwenhandel, de ondertekening van het facultatief protocol bij het VN-Vrouwenverdrag, de omkering van de bewijslast bij seksediscriminatie, de succesvolle Stimuleringsregeling Dagindeling, de Wet aanpassing arbeidsduur die op 1 juli in werking treedt. En de wetsvoorstellen in het kader van arbeid en zorg, zoals het betaald adoptieverlof, het kraamverlof voor vaders, het 10-dagen zorgverlof en de flexibilisering van het ouderschapsverlof.
Belangrijke resultaten mogen we wel zeggen. Maar geen reden om rustig achterover te leunen. Integendeel. We zouden ernstig tekort schieten als we de geboekte vooruitgang als een rustig bezit zouden beschouwen: aard- en nagelvast verankerd in onze maatschappij. Want dat is niet het geval.

De analyses in .Van Vrouwenstrijd naar vanzelfsprekendheid. - de meerjarennota - tonen het overduidelijk aan.
Op alle vijf domeinen die we onder de loep nemen, zien we naast veel kansen ook drempels, stagnatie en bedreigingen.
Dat geldt voor de drie klassieke domeinen: arbeid, zorg en inkomen; macht en besluitvorming en mensenrechten en vrouwen. Daar zitten nog hardnekkige barrières, de cijfers liegen er niet om. Daar zit het nog niet goed.
Niet voor niets noemen we deze drie domeinen de .klassieke. domeinen. Ze zijn essentieel voor het emancipatieproces. En al jaren niet voor niets speerpunt van beleid.

Kansen en bedreigingen zien we ook bij de nieuwe domeinen: de informatiesamenleving en dagindeling. Ontwikkelingen op deze terreinen kunnen het emancipatieproces ingrijpend beïnvloeden. Negatief en positief. En daar moeten we nù bij zijn. En zeker wat dagindeling betreft, kom ik veel enthousiasme tegen. Vooral van mensen die door de experimenten tot de ontdekking komen dat denken vanuit een vrouw-man-samenleving tot onvermoede en creatieve oplossingen leidt.

Het kabinet heeft bewust gekozen voor een beleidsproces in drie stappen. Eerst dus de Meerjarennota met de analyses, trends en beleidsrichtingen. Dan ruimte voor de maatschappij om mee te denken. En dan het meerjarenbeleidsplan.

Het belang van dit proces is niet voor iedereen gemeengoed, lijkt het. Tenminste dat moet ik afleiden uit de vragen die mij hierover de afgelopen weken een paar keer gesteld zijn. Waarom niet - als je de richting weet - met de vuist op tafel geslagen en wetten uitgevaardigd, is dan de insteek.

Daar stel ik tegenover: zouden we dat moeten willen? En zou het effectief zijn?
Ik vind van niet en denk zelfs dat het contra-productief zou zijn. En dat wil ik graag uitleggen.

We zijn nu in een fase aangekomen waarin we willen doordringen tot de kern van onze maatschappij: de institutionele en culturele pijlers van onze samenleving. En je kunt niet in een wet vastleggen: samenleving, u zult de cultuur veranderen en uw instituties aanpassen. We kunnen en moeten wèl de noodzaak van verandering keer op keer onderstrepen. We kunnen en moeten wèl het veranderingsproces stimuleren en ondersteunen. Want voor de noodzakelijke versnelling van het emancipatieproces is maatschappelijk draagvlak èn samenwerking met maatschappelijke partners onontbeerlijk.

Dat is punt één.

Punt twee is: de samenleving is geïndividualiseerd en divers geworden. Zo divers dat we niet meer kunnen (of willen?) pretenderen alle ervaring en kennis in huis te hebben. Wensen en problemen zijn niet meer standaard. Oplossingen dus ook niet, laat staan dat de overheid ze prefab kan invullen. De hoofdlijnen zijn duidelijk, maar voor het ontwikkelen van de precisie-instrumenten hebben we de samenleving, hebben we u nodig.

Daarom zal ik zeker ook jongere en allochtone groeperingen benaderen. Daarom ga ik - naast de meer traditionele vormen van consultatie - alle vrouwenorganisaties die in ons bestand zitten, aanschrijven. En daarom ga ik on line en organiseer ik een serie brainstormlunches. Gisteren vond de eerste plaats.

Dan punt drie.
We willen niet alleen de verbindingen met maatschappelijke partners versterken, maar ook met andere beleidsterreinen van de overheid. .Gendermainstreaming. in het emancipatiejargon. Denk bijvoorbeeld aan verbindingen met het onderwijsbeleid en ruimtelijke ordening. Maar daar moet het niet bij blijven. Het gaat uiteraard om alle domeinen uit de nota . Van vrouwenstrijd naar vanzelfsprekendheid.
Daarom heb ik de Adviesraad Internationale vraagstukken, de VROM-Raad, de Raad voor Openbaar bestuur, de Onderwijsraad en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling gevraagd om te adviseren over het emancipatiebeleid. De reacties waren unaniem positief. De SER heeft eigener beweging gevraagd om te mogen adviseren. Ook een goed signaal.

Iedere raad zal ik specifiek bevragen. Wat kunt u bijdragen aan het emancipatieproces. Concreet, nuchter en realistisch. Het gaat mij vooral om de concrete uitvoerbaarheid, om de effectiviteit.

En dan het laatste punt waarom we voor drie stappen kiezen. De zaak moet opgeschud worden. Het emancipatiebeleid heeft nieuwe impulsen nodig. Dat kan alleen door samenwerking, doordat mensen en hun organisaties instrumenten aanreiken die effectief zijn en bereid zijn er zelf ook in te investeren. Daar is de periode tot 1 juli belangrijk voor.

Het zijn naar mijn vaste overtuiging vier goede argumenten voor de belangrijke stappen die we nu zetten. Stappen om nu de samenleving mee te krijgen in de versnelling van het emancipatiebeleid.

En dat zal nog fors aanpakken worden. Niet alleen omdat er een aantal fikse investeringen nodig zijn, maar zeker ook omdat we tegen die papieren vanzelfsprekendheid moeten opboksen. De vanzelfsprekendheid dat Nederland een geëmancipeerde samenleving ìs. De vanzelfsprekendheid die op papier bestaat, maar nog niet in de praktijk van alle dag.

Om een paar voorbeelden te noemen:

Wij vinden het vanzelfsprekend dat vrouwen en mannen kunnen werken en zorgen.

Op het ministerie worden per maand zo.n 11.000 telefoongesprekken met het publiek gevoerd. Arbeid en zorg is beslist een topic, het onderwerp leeft enorm. Mensen wìllen een betere verdeling van arbeid en zorg. En omdat nog maar weinig cao.s concrete mogelijkheden op het terrein van werk/privé regelen, gaan veel vragen over de wettelijke mogelijkheden voor deeltijdwerk of betaald zorgverlof.

Sinds een tijdje krijgen we ook werkgevers aan de lijn die willen weten op welke gronden men een verzoek om langer of korter te werken mag weigeren.

Hoezo vanzelfsprekend?

En intussen dreigen we te blijven steken in het anderhalfverdienersmodel en kunnen meer dan zestig procent van de vrouwen tussen de 15 en 65 jaar niet bogen op economische zelfstandigheid. En heeft 51% van de vrouwen een betaalde baan. Meestal in deeltijd.

Hoezo krapte op de arbeidsmarkt?

Het is toch niet meer verantwoord om niet te investeren in het arbeidspotentieel van vrouwen. Om talent onbenut te laten. Om 80.000 vacatures in het MKB onvervuld te laten. Of wellicht nog erger: om wachtlijsten wegens personeelsgebrek voort te laten bestaan. Dat zijn de urgente problemen van vandaag. Op de oplossing van die problemen kunnen niet alleen de overheid, de werkgevers en de vakbonden aangesproken worden, maar ook vrouwen.

En het gaat daarbij niet aan om een sluipende tweedeling tussen lager en hoger opgeleiden te accepteren. Het gaat niet aan dat hoger opgeleiden die zich noodzakelijke voorzieningen makkelijker kunnen permitteren, wèl hun talenten kunnen ontplooien en anderen niet.

Kortom: er is alle reden voor de overheid, de samenleving en individuele burgers om voortvarend te investeren in de kwaliteit van de samenleving.

Die samenleving ontwikkelt zich in rap tempo richting een kenniseconomie. En dat is onlosmakelijk verbonden met mensen. Met vrouwen en mannen die op alle fronten willen participeren. Het gaat niet alleen om de economische kwaliteit van de samenleving. Het gaat ook om de sociale kwaliteit van de samenleving. Het gaat om investeringen in het individuele leven en om investeringen in de samenleving als geheel.

Dat is de urgentie.

En we zullen moeten fors aan moeten pakken om onze doelstellingen binnen bereik te brengen: een stijging van de arbeidsdeelname van vrouwen van 51% nu naar 65% in 2010. En een stijging van de deelname aan mannen aan de zorg van ongeveer 35% nu naar 40 % in 2010. Een forse uitbreiding van kinderopvang en investeringen in werk-privé arrangementen zullen noodzakelijk zijn.

Naast investeringen in de arbeidsparticipatie gaat het ook om investeringen in een eigentijdse organisatie van tijd en ruimte, in het terugdringen van huiselijk geweld tegen vrouwen, in veel meer vrouwen in de top, in een stevige positie van vrouwen in de ICT, enz. enz.

Hoezo emancipatiebeleid nodig? Het is noodzaak, meer dan ooit.

Er zijn in de vorige eeuw belangrijke mijlpalen geslagen zoals - en dan ga ik ver terug - de politieke handelingsbekwaamheid in 1922 en de economische handelingsbekwaamheid in 1956. Dat ging over formele rechten voor vrouwen in het publieke domein.
Nu, in het emancipatiebeleid voor deze eeuw gaat het om de sociaal-culturele handelingsbekwaamheid. Het gaat nu om vrouwen èn mannen, rechten èn plichten, publiek èn privé, collectieve en individuele verantwoordelijkheid, werken èn zorgen. Het gaat om vanzelfsprekend op papier èn in de praktijk.

Dat is een uitdagende, maar geen gemakkelijke opgave. De kansen zijn er. De tijd is rijp voor een nieuwe slag.

Een moderne en zelfbewuste vrouwenbeweging kan voor een groot deel mede bepalen hoe fors die slag kan zijn en kan een speler van formaat zijn in het proces. Door bouwstenen aan te dragen voor het beleidsplan die leiden tot een nieuwe impuls, tot maatschappelijk draagvlak en daarmee ook tot politiek draagvlak.

Ik wil graag van u horen dames en heren hoe u uw eigen rol ziet. En ook hoe u de samenwerking met andere maatschappelijke partners en de overheid ziet.
Kortom, lever uw bijdrage de komende maanden. Want het gaat erom het emancipatieproces in een hogere versnelling te krijgen. Met vereende krachten moet het lukken. In het belang van de kwaliteit van onze samenleving en die van onze dochters en zonen. Een samenleving die als vanzelfsprekend de emancipatie voorbij is.


11 apr 00 15:30

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...