Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Utrecht

Datum nieuwsfeit: 11-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Utrecht

Geannoteerde agenda naar aanleiding van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 april 2000


1. Onderzoek hergebruikcentrum
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een onderzoek te starten naar de mogelijke opzet van een hergebruikscentrum voor goederen. Het onderzoek naar deze 'missing-link' tussen kringloopbedrijven en wit- en bruingoed verwerking zal nog dit jaar afgerond worden. Zo kan in de loop van 2001 de kringloopketen voor grof huisafval en wit- en bruingoed gesloten worden. Recent is een intentieovereenkomst getekend tussen de twee kringloopcentra en de gemeente Utrecht (Reinigings- en Havendienst, RHD) om te komen tot een dekkende inzamel- en afzetstructuur voor tweedehands goederen. Sinds begin 1999 vervult de gemeente Utrecht de functie van ROS, een Regionaal Overslag Station voor wit- en bruingoed. Hierbij neemt de RHD van particulieren en bedrijven uit de regio wit- en bruingoed in en biedt deze in bulkhoeveelheden aan voor eindverwerking. Tussen deze twee onderdelen mist de schakel van (grootschalige) reparatie, demontage en sloop. Een hergebruikscentrum zou deze schakel kunnen zijn. Om tot een goede keuze te kunnen komen, zal een onderzoek worden verricht naar de haalbaarheid van een dergelijk centrum. Dit onderzoek zal moeten resulteren in een bedrijfsplan. Het onderzoek richt zich op aspecten van werkgelegenheid en op milieu en hergebruik. Eerdere projecten elders in Nederland hebben bewezen, dat beide aspecten goede resultaten kunnen opleveren.


2. Havenatlas
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de Havenatlas definitief vast te stellen. De Havenatlas is een rechtstreeks gevolg van de Havenverordening Utrecht 1995 en geeft het beleid weer inzake het toekennen van ligplaatsen aan de verschillende categorieën vaartuigen. De Havenatlas is bedoeld om een eenvoudig en inzichtelijk beleidsinstrument aan te reiken voor alle betrokkenen bij het verlenen/verkrijgen van ligplaatsen in de Utrechtse wateren. De Havenatlas is in goed overleg met relevante betrokken partijen opgesteld en (na ter inspraak te hebben gelegen) door het college definitief vastgesteld. De Havenatlas kan worden vergeleken met de plankaarten van bestemmingsplannen. Op de verschillende kaarten is aangegeven welke soorten vaartuigen op een bepaalde plaats een ligplaats kunnen verkrijgen. Bij die kaarten horen tevens voorschriften omtrent het aantal vaartuigen, afmetingen etc. Voor zover mogelijk zijn specifieke randvoorwaarden reeds aangegeven per locatie. Verder is er een overzicht in opgenomen van alle kaarten met daarbij vernoemd de verantwoordelijk beheerder van die waterweg. Om een ligplaats vergund te krijgen, dient door de eigenaar/gebruiker van een vaartuig altijd contact te worden opgenomen met de betreffende beheerder. Het is aan de beheerder ter bepaling of een ligplaats door een bepaald vaartuig kan worden ingenomen. De Havenatlas dient daarbij als uitgangspunt.


3. Gezondheidscentrum Oog in Al
Het college van burgemeester en wethouders heeft definitief besloten in te stemmen met de plannen voor de vestiging van een gezondheidscentrum aan de Händelstraat in Oog in Al en de verbouwplannen van de St. Dominicusschool, die moet uitbreiden. Na een in 1998 gehouden onderzoek naar de mogelijke locaties voor de huisvesting van een gezondheidscentrum en een multifunctioneelcentrum, besloot het college verleden jaar de voorkeursvariant voor de Händelstraat in de inspraak te brengen. In januari is overeenstemming bereikt met de initiatiefnemers/belanghebbenden. Het gaat om de nieuwbouw van een gezondheidscentrum van circa 1200 m2, aansluitend op de St. Dominicusschool. Een klein deel van de school wordt gesloopt. De plannen van de school, waarvoor een bouwvergunning is aangevraagd, passen binnen het bestemmingsplan. Eerder onderzoek had al uitgewezen, dat binnen de planontwikkeling geen ruimte meer restte voor het multifunctionele centrum. Bij de afweging speelde ook de geplande horecafunctie en de haalbaarheid een rol.

Het voorstel is aan de orde in de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Wonen op 16 mei 2000.


4. Herontwikkeling Universiteitsbibliotheek
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een verkennend onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van een herbestemming van de panden van de huidige Universiteitsbibliotheek aan de Wittevrouwenstraat. Over enkele jaren zal de huidige bibliotheek verhuizen naar de Uithof. De universiteit en de gemeente hebben afgesproken gezamenlijk na te gaan wat een passende bestemming zou kunnen zijn voor de vrijkomende panden. Het gaat hierbij om het voormalig paleis van Lodewijk Napoleon en een aantal panden aan de Plompetorenengracht. Bij dit project wordt een Cultuur Historische Effect Rapportage (CHER) gemaakt. De gemeente vindt het belangrijk, dat bij een herbestemming rekening wordt gehouden met de monumentale status van de gebouwen.

Het voorstel is aan de orde in de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Wonen op 16 mei 2000.


5. Projectopdracht deelgebied B, Leidsche Rijn
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een start te maken met de ontwikkeling van het deelgebied B in Leidsche Rijn. De eerste fase van de planontwikkeling zal worden afgesloten met een Steden-bouwkundig Programma Van Eisen (SPVE). In het SPVE worden de hoofdlijnen van het stedenbouwkundig ontwerp en het daarbinnen te realiseren programma vastgelegd. De doelstelling is om ruim 4.000 woningen, een cluster met voorzieningen, bijzondere initiatieven en woon - werk woningen een plaats binnen het SPVE te geven. De bestaande lintbebouwing lang onder 't Zand, de Johanniterweg en de Westlandse Tuin zal zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. De planvorming is gericht op het slaan van de eerste paal aan het eind van het jaar 2002. Na de realisatie heeft Utrecht ruim 60% van zijn bouwtaakstelling van 20.000 woningen volbracht.

Het voorstel is aan de orde op de commissie voor Ruimtelijke Ordening en Wonen op 16 mei 2000.


6. Gemeentekrant
De herhaalde klachten over de bezorging van de Gemeentekrant waren voor de raadscommissie Financiën en Algemene Zaken aanleiding om het college te verzoeken met een voorstel te komen voor een andere manier van verspreiding van de verplichte informatie en te stoppen met de huidige Gemeentekrant. De commissie uitte een voorkeur voor verspreiding via de PTT. Het college van burgemeester en wethouders heeft in een brief aan de raadscommissie drie varianten uitgewerkt. De voorkeur van de meerderheid van het college gaat uit naar de variant waarbij de inwoners elke twee weken een bulletin krijgen waarin opgenomen de officiële mededelingen, aangevuld met service informatie waaronder een geannoteerde agenda van commissie- en raadsvergaderingen, besluiten van het college en dergelijke. Er zal nog nader onderzoek worden gedaan naar de informatiebehoefte van de inwoners/lezers. Het college stelt voor dit bulletin via de PTT te verspreiden.

De verplichte informatie staat sinds 1 januari 2000 ook op de internetsite van de gemeente: www.Utrecht.nl.


7. Bestedingsplan fonds Stadsverfraaiing 2000
Het college van burgemeester en wethouders heeft het jaarlijks bestedingsplan van het fonds Stadsverfraaiing vastgesteld. Dit jaar wordt een aantal markante kunstwerken opgeleverd: in de buitenruimte Rob Birza (Lunetten) en Nicholas Pope (Catharijnesingel); in de binnenruimte Leo van Veldhuizen (Stadhuis, portret oud-burgemeester Opstelten) en Berend Strik. ( Muziekcentrum Vredenburg, portret Jimi Hendrix). Aan de Utrechtse kunstenaar Titus Nolte is opdracht gegeven voor een portret van Bob Dylan, eveneens voor het Muziekcentrum. Daarnaast zijn schetsopdrachten verstrekt voor onder andere de locatie Voordorp (Thomas Huber), het Vondelparc-terrein aan de Vondellaan (Joep van Lieshout, Carsten Höller, Honoré d'O), het COV-gebouw aan de Briljantlaan (Thomas Houseago). In de komende periode worden opdrachten regelmatig aan stedenbouwkundige her-inrichtingsprojecten gekoppeld, waarbij met name de oudere Utrechtse wijken aan de orde komen. In het kader van de herontwikkeling van Kanaleneiland is op basis van de wijkontwikkelingsvisie een verkenningsopdracht voor kunsttoepassing geformuleerd. Vier verschillend werkende kunstenaars zijn gevraagd de mogelijkheden voor kunst in de openbare ruimte in deze wijk te onderzoeken. Het resultaat hiervan zal aan de bewoners worden gepresenteerd. Deze aanpak geldt als een pilot voor eventuele opdrachten in de wijken Zuilen en Overvecht.

Ook wordt ten behoeve van het onderhoud van de beeldende kunst een onderhoudsplan ontwikkeld in samenwerking met Bureau Bijzonder Beheer, dat verantwoordelijk is voor het dagelijkse onderhoud van de kunstwerken op straat.


8. BinnenPlaats: aandachtspunten voor locatiekeuze
Het Utrechtse gemeentebestuur wil op korte termijn de opvang voor dak- en thuislozen uitbreiden met acht woonvoorzieningen voor in totaal 200 tot 250 personen. Hiervoor is het project "Binnenplaats" ingesteld. In de tweede helft van de maand maart hebben in alle wijken gesprekken plaatsgevonden, waarin "sleutelfiguren" uit de wijken zijn gehoord over de aandachtspunten die zij belangrijk vinden. Samenvatting, analyse en conclusies van de wijkgesprekken staan in de "rapportage eerste ronde wijkgesprekken".

Naar aanleiding van de wijkgesprekken heeft het college drie besluiten genomen:


1. Het college heeft een nieuwe lijst met aandachtspunten vastgesteld. De complete lijst met toelichting is opgenomen in de "aandachtspunten voor locatiekeuze 4 april 2000". Aan de hand van deze aandachtspunten worden locaties beoordeeld op hun geschiktheid als woonvoorziening voor dak- en thuislozen. De resultaten van de wijkgesprekken zijn betrokken bij deze nieuwe lijst.
2. Het college streeft naar locaties voor 20 tot 35 personen
3. Het college gaat een raamwerk voor omgevingsbeheer en convenanten opstellen.
De commissie Maatschappelijke Ontwikkeling en Volksgezondheid wordt op 18 april gehoord over deze besluiten.

Zoeken naar locaties

Als de raadscommissie instemt met de aandachtspunten is de keuze van locaties de volgende stap in de besluitvorming. In mei maakt het college aan de hand van de aandachtspunten een keuze. In juni vindt een nieuwe ronde wijkgesprekken plaats. Dan worden ook alle omwonenden van de beoogde locaties uitgenodigd. Tot 10 juli 2000 hebben alle stadsbewoners de gelegenheid om hun bedenkingen schriftelijk in te dienen. Na de zomer neemt de gemeenteraad een definitief besluit.


9. Lindenbomen verplaatst
Op 26 april 2000 worden vier lindenbomen van het Janskerkhof verplaatst naar een tijdelijk depot. Dit gebeurt om onnodige schade aan deze bomen te voorkomen als gevolg van de werkzaamheden voor de aanleg van de HOV-busbaan Centrum-as. De bomen staan tussen de HOV-baan en het toekomstig fietspad. Op 5 april jl. zijn al twee lindebomen die op de hoek Biltstraat/Kruisstraat stonden, tijdelijk in het depot geplaatst vanwege werkzaamheden aan het diepriool. De zes linden zijn verplantbaar omdat de vitaliteit van de bomen goed is. Om deze tijdelijke verplaatsingen mogelijk te maken heeft het college en zogenoemde 'velvergunning' verleend.

Utrecht, 11 april 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...