Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over de Maaswerken

Datum nieuwsfeit: 11-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over de maaswerken

Gemaakt: 12-4-2000 tijd: 15:39


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 11 april 2000

Onderwerp:

Kamervragen

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen gesteld door de leden Stroeken en Biesheuvel over de Maaswerken.

Heeft u kennis genomen van de artikelen «Provincie: falende Maaswerken» en «Maas»?

Ja.

Bent u het eens met de stellingname van de gedeputeerde van Limburg dat de «Maaswerken» ver beneden de maat werkt?

Nee.

Kan aangegeven worden, waarom de Maaswerken er nog niet in geslaagd is enkele alternatieven van kostenberekeningen van de beveiliging in Limburg op tafel te leggen?

In de afgelopen periode zijn niet zozeer kostenberekeningen onderwerp van studie en overleg geweest, alswel de mede op verzoek van de Commissie-MER uitgevoerde aanvullende berekeningen naar de effecten van rivierverruiming. Over deze berekeningen heb ik u bij brieven van
25 mei 1999 en 2 december 1999 geïnformeerd. Essentie van de uitkomsten van de aanvullende berekeningen is, dat rivierverruiming een eindige oplossing is, waarmee de projectdoelstelling voor wat betreft hoogwaterbescherming, niet gehaald kan worden. Dit betekent dat thans door de convenantpartners besloten is tot het verder voorbereiden van een oplossing met een combinatie van extra kadeverhoging en rivierverruiming.
Is het juist waar, dat de gereserveerde f 560 miljoen voor de beveiliging op een globale schatting berust?

Zoals u al eerder (onder andere bij brief van 8 september 1997) is bericht, is in 1997 door het kabinet besloten tot het beschikbaar stellen van extra middelen voor de hoogwater-bescherming in ons land. Van deze extra middelen was f 560 miljoen bestemd voor de hoogwaterbescherming langs de Maas, waarbij toen al onderkend werd dat dit bedrag onvoldoende zou zijn om een breed, integraal plan, zoals bedoeld in het Deltaplan Grote Rivieren, te realiseren. Ik constateer derhalve dat het bedrag van 560 miljoen uitvloeisel is van een politieke keuze.

Bent u bereid, als voor de toegezegde beveiliging meer geld nodig is, daartoe extra middelen beschikbaar te stellen?

De convenantpartners, dat wil zeggen de provincie Limburg, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Verkeer en Waterstaat, hebben - in de wetenschap dat het beschikbare budget onvoldoende is om de integrale projectdoelstellingen te realiseren - de inspanningsverplichting op zich genomen om te zoeken naar de mogelijkheden van additionele financiering.

Is het waar, zoals in het artikel Maas wordt gesteld, dat vijf jaar na de laatste overstroming nog weinig van de beveiliging terecht is gekomen?

Nee. Vooruitlopend op de formele besluitvorming in het kader van de Tracéwet (Zandmaas) en de uitkomst van het overleg met grondeigenaren over en uitvoeringsplan (Grensmaas), is door de aanleg van de kades en de rivierverruiming middels enkele proefbaggerbestekken al een zeer aanzienlijke verbetering van de hoogwaterbescherming bereikt.

Wanneer denkt u dat de definitieve uitvoeringsplannen gereed zullen zijn?

Met de provincie Limburg heb ik afgesproken om voor de Zandmaas in juni 2000 op basis van de binnengekomen inspraakreacties een concept-standpunt te formuleren. Het definitieve standpunt in het kader van de Tracéwet-procedure is voorzien in september 2000. In januari 2001 kan vervolgens het ontwerp-tracébesluit worden gepubliceerd, waarna in juni 2001 het tracébesluit kan worden genomen. Dit besluit kan direct gevolgd worden door een of meer uitvoeringsbesluiten.
Voor de Grensmaas is de voortgang afhankelijk van het overleg dat op dit moment gevoerd wordt met grondeigenaren. Deze grondeigenaren hebben zich met anderen thans verenigd in een uitvoeringsorganisatie die na wil gaan of er een basis is om de projectdoelstellingen langs de Grensmaas op een budgettair neutrale wijze te realiseren.
Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

drs J.M. de Vries

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie