Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging wet identificatie financiele dienstverlening

Datum nieuwsfeit: 11-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

verslag wijz wet identificatie bij financiele dienstverle ning 1993

Gemaakt: 17-4-2000 tijd: 13:18


27 001 WIJZIGING VAN DE WET IDENTIFICATIE BIJ FINANCIËLE DIENSTVERLENING 1993

Nr. 4 Verslag

Vastgesteld 11 april 2000

De vaste commissie voor Financiën, 1) belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.

Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.


1. Algemeen

De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel, en kunnen hiermee in grote lijnen instemmen. Zij hebben nog enkele vragen.

Hoe verhoudt deze wetswijziging zich tot de Wet Melding ongebruikelijke transacties (MOT), vragen deze leden allereerst.

De leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van de onderhavige wetswijziging. Zij zijn verheugd over het ongedaan maken van het concurrentienadeel voor financiële instellingen door de aanpassing van de identificatieprocedure. Tevens onderschrijven zij de aanpassingen, die verdere technologische ontwikkelingen in de financiële dienstverlening (op afstand) mogelijk maken. De leden van de VVD-fractie hebben geen vragen.

De leden van de CDA-fractie constateren dat de richtlijn in de verschillende EU-landen verschillend is geïmplementeerd. Nederland stelt zwaardere (administratieve) eisen aan de wijze waarop buitenlandse rechtspersonen zich moeten identificeren, wat de Nederlandse concurrentiepositie verslechtert. Voorgesteld wordt daarom om de administratieve procedure te versoepelen. Nederland moet loyaal de richtlijn implementeren, zonder Roomser te willen zijn dan de Paus of braver dan het braafste jongetje van de klas. Kan de regering analyseren hoe dit toch het geval kon zijn? Heeft de regering geprobeerd om andere landen naar het Nederlandse niveau te tillen?

De leden van de CDA-fractie missen in de memorie van toelichting een uitleg over de geïntroduceerde bepaling voor de identificatie van publiekrechtelijke rechtspersonen en van kerkgenootschappen. Kan deze alsnog worden gegeven? Acht de regering het niet wenselijk om ook politieke partijen en andere stichtingen en verenigingen onder deze bepalingen te laten vallen? Valt het - met het oog op ontwikkelingen in onze naaste buurlanden - te voorzien dat ook giften aan deze instellingen onder het voorgestelde regime zullen worden gebracht?

Is de regering bereid dit wetsvoorstel te laten analyseren door de nieuwe onafhankelijke Commissie Administratieve Lasten, zo vragen deze leden.

De leden van de fractie van D66 hebben met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel dat ertoe strekt het identificatiesysteem bij financiële dienstverlening te wijzigen. Deze leden begrijpen dat de onderhavige wetswijziging in het bijzonder wordt ingegeven door de aantasting van de concurrentiepositie van Nederlandse financiële instellingen en de beperkte wettelijke mogelijkheden om cliënten op afstand te identificeren. Zij hebben begrip voor deze overweging, maar zien wel graag toegelicht hoe de voorgenomen «versoepeling» zich verhoudt tot de problematiek van code- en nummerrekeningen. Hoever moet Nederland in dit verband volgens de regering gaan in het zich aanpassen aan soepeler regels in andere landen?

De leden van de fractie van D66 hebben bij het onderhavige wijzigingsvoorstel de volgende vragen en opmerkingen.


2. De identificatie van buitenlandse rechtspersonen
De leden van de PvdA-fractie zouden graag van de regering vernemen hoe de ervaring is met de authenticiteit van buitenlandse documenten, met name van buiten de EU.

De leden van de CDA-fractie zijn van mening dat de Nederlandse identificatieprocedure met betrekking tot rechtspersonen uit niet-lidstaten dient aan te sluiten bij de procedures in de overige lidstaten. In dat kader is versoepeling van de administratieve procedure gerechtvaardigd en gewenst. Het concurrentienadeel wordt ongedaan gemaakt met dit wetsvoorstel.

De leden van de fractie van D66 zouden graag meer inzicht krijgen in de mate waarin de financiële sector in Nederland concurrentienadeel ondervindt van de wet identificatie van financiële dienstverlening. Kan dit worden uitgedrukt in geld? Deze leden vernemen ook graag of bij de vergelijking van wetgeving in andere lidstaten ook de effectiviteit van betreffende wetgeving wat betreft identificatie is betrokken. Is en zo ja, op welke wijze, op Europees niveau aandacht gevraagd voor het concurrentienadeel dat Nederland ondervindt?

De leden van de fractie van D66 zouden voorts graag toegelicht zien hoe het toezicht is geregeld op de financiële instelling die beoordeelt of de verstrekte gegevens juist zijn. Bestaan er sancties indien financiële instellingen met betrekking tot de identificatie van buitenlandse rechtspersonenen onzorgvuldig handelen en zo ja, welke?


3. Identificatie bij financiële dienstverlening op afstand
De leden van de PvdA-fractie merken op dat de mogelijkheden voor identificatie op afstand worden verruimd om meer flexibliteit en technologische ontwikkelingen mogelijk te maken. In hoeverre worden hiermee concessies gedaan aan het niveau van financiële integriteit? De verruiming van mogelijkheden voor afgeleide identificatie, op basis van reeds eerder gedane identificaties, zou de mogelijkheid kunnen openen dat een foutieve identificatie zich zou herhalen. In hoeverre acht de regering dit risico reëel?

De leden van de CDA-fractie kunnen zich ook vinden in de voorgestelde wijzigingen in verband met de identificatie bij financiële dienstverlening op afstand. De Nederlandse financiële sector moet op het gebied van ICT minimaal een gelijke uitgangspositie hebben als concurrenten uit andere landen. Het wetsvoorstel geeft een goede mix van flexibiliteit en eisen van veiligheid. Deze leden vragen hoe deze materie in de andere lidstaten geregeld is. Heeft de in dit wetsvoorstel vertaalde wens van het openbaar ministerie om de gegevens die bij identificatie van een cliënt door de financiële instelling dienen te worden vastgesteld, uit te breiden geen concurrentieverzwaringen ten nadele van Nederland tot gevolg? In hoeverre is ook het openbaar ministerie tevreden?

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2, vierde lid

De leden van de fractie van D66 willen graag toegelicht zien waarom voor rekeningen die voor 18 januari 1989 zijn geopend, is bepaald dat gebruik mag worden gemaakt van de gegevens die bij het opstellen van die rekening zijn vastgesteld. Met betrekking tot het in het nieuwe vierde lid genoemde bedrag van vijfentwintigduizend gulden vragen deze leden waarom dit niet tot een aanpassing van het in artikel 1, lid 2 genoemde bedrag (veertigduizend gulden) heeft geleid.

Artikel 3, derde lid

Voor de identificatie van een buitenlandse rechtspersoon is het van belang dat een notaris of een andere van de te identificeren rechtspersoon onafhankelijke functionaris de identiteit van de rechtspersoon vaststelt. De leden van de CDA-fractie vragen de regering te preciseren wat verstaan wordt onder een `andere van de te identificeren rechtspersoon onafhankelijke functionaris'? Hoe wordt beoordeeld dat zijn functie onafhankelijk is?

Artikel 3, vierde lid, sub 3

Omdat het begrip `bestuursorgaan' niet direct toepasbaar is op buitenlandse publiekrechtelijke rechtspersonen, is gekozen voor de meer algemene term `bevoegd gezag'. Daardoor rust op de financiële instelling die de dienst gaat verlenen de plicht om te onderzoeken welk orgaan het bevoegd gezag van de betreffende rechtspersoon is. Dit heeft een forse administratieve lastenverzwaring tot gevolg. De leden van de CDA-fractie vragen hoe deze kwestie in andere Europese lidstaten geregeld is. Heeft dit voorstel geen
concurrentieverzwaringen ten nadele van Nederland tot gevolg? Overigens komt deze eigen verantwoordelijkheid en onderzoeksplicht van de financiële instellingen ook tot uitdrukking in artikel 3, zesde lid en in artikel 4, tweede lid. De leden van de CDA-fractie zetten vooralsnog een vraagteken bij de verhouding tussen doel en middel. Kan de regering hierop in gaan?

Artikel 3, vijfde lid

De verklaring afgegeven door de overkoepelende organisatie mag niet langer dan 1 jaar tevoren zijn afgegeven. Waarom is deze termijn gesteld, zo vragen de leden van de CDA-fractie.

Artikel 3, zesde lid

De leden van de PvdA-fractie juichen het toe dat financiële instellingen verplicht worden nadere gegevens in te winnen bij twijfel. Het toe te voegen wetsartikel 3 lid 6 blinkt evenwel niet uit door helderheid, en laat ruimte voor interpretatieverschillen. Wat wordt precies verstaan onder `in redelijkheid twijfelen aan de juistheid van verstrekte gegevens'? Welke `nadere informatie' dient dan ingewonnen te worden? Wat zijn de gevolgen, indien de financiële instelling toch diensten verleent, ondanks de aanwezigheid van `twijfel'?

Ten slotte zetten deze leden een vraagteken bij de handhaafbaarheid van het artikel met betrekking tot «twijfel». Hoe kan gecontroleerd worden dat een financiële instelling twijfel had, of twijfel had moeten hebben?

De voorzitter van de commissie,

Van Gijzel

De griffier van de commissie,

Janssen


1) Samenstelling:

Leden:

Plv. leden:

Schutte (GPV)

Reitsma (CDA)

Rosenmöller (GL)

Van Zijl (PvdA)

Van Gijzel (PvdA), voorzitter

Witteveen-Hevinga (PvdA)

Voûte-Droste (VVD)

Noorman-den Uyl (PvdA)

Giskes (D66)

Kamp (VVD)

Marijnissen (SP)

Crone (PvdA)

Van Dijke (RPF)

Bakker (D66)

De Vries (VVD)

Hofstra (VVD)

De Haan (CDA), ondervoorzitter

Stroeken (CDA)

Van Beek (VVD)

Balkenende (CDA)

Vendrik (GL)

Vacature (PvdA)

Remak (VVD)

Wijn (CDA)

Kuijper (PvdA)

Van der Vlies (SGP)

Verburg (CDA)

Harrewijn (GL)

Smits (PvdA)

Duijkers (PvdA)

Koenders (PvdA)

Balemans (VVD)

Van Oven (PvdA)

Schimmel (D66)

Patijn (VVD)

De Wit (SP)

Kalsbeek-Jasperse (PvdA)

Hoekema (D66)

Van Walsem (D66)

Wilders (VVD)

Blok (VVD)

Dankers (CDA)

Hillen (CDA)

Weekers (VVD)

Bijleveld-Schouten (CDA)

Rabbae (GL)

Hindriks (PvdA)

Hessing (VVD)

Van den Akker (CDA)

Timmermans (PvdA)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...