Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Landbouw over permanente bewoning recreatieterreinen

Datum nieuwsfeit: 11-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Actueel

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
GRR. 2000/330
datum
11-04-2000

onderwerp
Permanente bewoning recreatieterreinen
(TRC 2000/3529) doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Naar aanleiding van het verzoek van de Vaste Commissies voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij om in de afgesproken interdepartementale verkenning van de problematiek van de permanente bewoning van recreatieterreinen ook aandacht te besteden aan en een oplossing te zoeken voor de problematiek van de langkampeerders in samenhang met de wijziging van campings in recreatieparken deel ik u, mede namens minister Pronk, mede dat ik hiertoe bereid ben.

up

datum
11-04-2000

kenmerk
GRR. 2000/330

bijlage

Overeenkomstig de aankondiging in mijn brief van 16 december 1999 is een interdepar-tementale werkgroep met vertegenwoordigers van LNV, VROM, EZ, BZK, Justitie en Financiën bezig het vraagstuk te verkennen. De werkgroep heeft inmiddels geconstateerd, dat er weliswaar veel informatie is over enkele regio's, maar dat een goed landelijk beeld over aard en omvang van permanente bewoning van recreatieterreinen ontbreekt. De werkgroep is van mening dat het onderbouwd kunnen kwantificeren van de problematiek van de permanente bewoning noodzakelijk is om draagvlak te krijgen voor mogelijke oplossingen. De werkgroep kiest derhalve voor een onderbouwend onderzoek, dat op zeer korte termijn dient plaats te vinden. Dit onderzoek dient landelijk niet alleen een beeld te geven van het voorkomen van permanente bewoning, maar ook van de houding van gemeenten ten aanzien van het verschijnsel, de wijze van handhaving en de problemen die gemeenten in de handhavingspraktijk ervaren.
Ik vind het van belang dat in dit verband ook onderzocht wordt of en in welke mate als gevolg van de aangeduide ontwikkelingen een verdringing van het vraagsegment langkamperen plaatsvindt.
Tot slot is het van betekenis u te melden, dat tijdens de behandeling van de VROM-begroting in de Eerste Kamer op 21 maart jl. is gevraagd om niet alleen de problematiek van de permanente bewoning van recreatieterreinen te onderzoeken, maar ook de problematiek van het recreatief gebruik van woningen uit de eerste woningvoorraad. Ook op dit verzoek is positief gereageerd.

Ik wijs u erop, dat de thans aan de orde zijnde verbreding van de oorspronkelijke opdracht in genoemde twee richtingen gevolgen heeft voor het tijdstip waarop de werkgroep met haar resultaten naar buiten kan komen.

De eindrapportage van de interdepartementale werkgroep, die ik thans direct na de zomer verwacht, alsmede een notitie waarin het kabinet kenbaar maakt welke beleidsconclusies zij hieraan verbindt, zullen worden toegezonden naar de beide Kamers der Staten-Generaal.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie