Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage Mariëtte Hamer aan overleg over kinderopvang

Datum nieuwsfeit: 12-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid


Bijdrage van Mariëtte Hamer aan het algemeen overleg over kinderopvang
12 april 2000 PvdA

Dit algemeen overleg is op ons verzoek gepland om een aantal dringende knelpunten te spreken die zich op dit moment voordoen in de kinderopvang. Wij hopen en verwachten dat de staatssecretaris zo spoedig mogelijk komt met haar notitie over de lange termijn. Wij gaan er vanuit dat het overleg hierover nog voor de zomer plaats vindt. Wij hopen van de staatssecretaris te vernemen wanneer wij deze notitie kunnen verwachten.

De wachtlijsten
De berichten blijven komen: ouders die geen plek kunnen vinden op een kinderdagverblijf, vrouwen meestal die niet aan het werk kunnen. Wachttijden van een half jaar of langer. Dat kan echt niet. Gemeenten melden ons dat de stimuleringsmaatregel te weinig impulsen bevat om snel plaatsen te creëren. Daar moeten we echt iets aan doen. Mijn fractie is dan ook verheugd over het initiatief van de staatssecretaris om de extra stimuleringsgelden naar voren te halen. Graag willen wij weten, omdat we het ook maar uit de krant hebben, wat zij precies gaat doen. Maar we denken dat daarmee het probleem nog niet is opgelost. Een prikkel om de plaatsen direct te stimuleren ontbreekt nog. Dat geldt nog meer voor de subsidieplaatsen dan voor de bedrijfsplaatsen hebben wij begrepen. Mijn fractie wil voorstellen om gemeenten hiertoe te stimuleren door voor plaatsen die in 1999 en 2000 (en eventueel in de eerste helft van 2001) zijn of worden gerealiseerd een extra bedrag toe te kennen? Een beloning dus! Graag de mening hierover van de staatssecretaris? Tevens willen we weten hoe er nu zicht wordt gehouden op de realisatie van de plaatsen. Wat komt er terecht van de tussentijdse monitoring (nu pas wachtlijstgegevens over 1998). Kan dat niet wat sneller?

De berekeningsgrondslag
Mijn fractie heeft er al diverse malen op aangedrongen deze te verhogen. Ik hoef niet alle argumenten daarvoor te herhalen. De staatssecretaris heeft tot nu toe aangegeven daartoe geen mogelijkheden te zien. Toch neem ik aan dat met het geringe bedrag dat hiermee op het totaal is gemoeid, de komende tijd daarvoor een oplossing te vinden is. De belangrijkste redenden daarvoor zijn:
De PvdA wil flexibiliteit in de kinderopvang; dat houdt in: mogelijkheden voor ruimere openingstijden (tot 18.30-19.00 uur) en mogelijkheden om eens een dagje te ruilen. Wij horen dat de huidige berekeningsgrondslag daar té weinig ruimte voor biedt? Het is mooi dat er een extra omrekenfactor komt voor de verruimde openingstijden bij de bso. Maar is dat dus niet óók nodig voor de dagopvang? Pas als de openingstijd véél ruimer is, is er een hoger subsidie. Eigenlijk zou boven de 2800 uur een extra omrekengrens moeten worden gehanteerd! De berekeningsgrondslag heeft te maken met o.a. bezettingsgraad; het uitgangspunt van 90% bezettingsgraad is aan de (te) hoge kant? En de komende stijging van de huisvestingslasten als de personeelslasten zetten extra zwaar drukken op de berekeningsgrondslag? Indexering houdt hier onvoldoende rekening mee!

Mijn fractie wil voorkomen dat als gevolg van dit alles, zoals de VOG ook haar leden adviseert, dat men uitkomt op een hoger aantal bedrijfsplaatsen? Zal de vaststelling van het maximum per kind aftrekbare bedrag kinderopvang van 19.050 gulden (2000) gelijke tred houden met de verhogingen van de door VWS vastgestelde maximale kostprijs per kindplaats? Met andere woorden, zal het maximaal aftrekbare bedrag worden aangepast?

Conclusie: PvdA wil naar hogere berekeningsgrondslag van 22.000 gulden. Wat zijn volgens de staatssecretaris de kosten hiervan?

Kwaliteit
Dit punt is veelvuldig in de media geweest en de beeldvorming daarover baart ons zorgen. De staatssecretaris heeft aangegeven dat de kwaliteit in het algemeen moet worden verbeterd. Wat gaat zij daaraan op de korte termijn doen en hoe wordt het toezicht beter gecoördineerd. Terecht maken ouders zich daarover grote zorgen.
Grote steden
In het vorige overleg hebben wij specifieke aandacht gevraagd voor de grote steden. Hoe loopt het overleg daarmee. Wij krijgen nog steeds ernstige signalen van bijvoorbeeld de ouderorganisaties. Is het denkbaar dat daar specifieke actie op wordt gevoerd?
Nieuwe belastingplan en de prijzen
Wij krijgen veel brieven over klachten ten aanzien van de belastingaftrek. De prijs zou ver boven het plafond uit gaan. Ouders met echt niet al te hoge inkomens komen niet voor belastingaftrek in aanmerking terwijl ook de werkgever niet subsidieert en zij ook niet voor een subsidieplaats in aanmerking komen. Kent de sts.s deze klachten, zijn ze terecht en gaat zij er iets mee doen?

Is het overleg met de VOG al geweest over de specifieke positie van de gastouders. De nieuwe belastingmaatregel zou heel ongunstig voor hen uitpakken, graag meer informatie hierover.

Wij horen regelmatig dat de prijzen blijven stijgen. Is de staatssecretaris bekend met deze tendens. Klopt dat en welke mogelijkheden heeft zij om hier wat aan te doen?

Bestemmingsplannen
Te vaak horen wij nog dat gemeenten geen plek hebben voor de kinderopvang, Ruimte is nog steeds een groot probleem. Dat heeft ook veel te maken met bestemmingsplannen (voorbeeld Aalsmeer). Heeft de staatssecretaris overleg hierover met gemeenten?
20 miljoen extra voor de onderwijssector: weliswaar regelt het ministerie de uitvoering hiervan maar heeft de staatssecretaris er ook zicht op of deze extra gelden vooralsnog voldoende zijn voor deze sector (teneinde meer leerkrachten voor de klas te halen).

Interculturalisering Kinderopvang
Vorig jaar is er een rapport verschenen (JEWEL) waaruit bleek dat het aantal allochtone medewerkers zou afnemen; dat het aantal instellingen dat intercultureel beleid voert, afneemt, en dat er behoefte zou zijn aan ondersteuning bij de instroom van allochtone medewerkers. Vraag: is er in feite sprake van een stimuleringsbeleid in deze en wie is daar feitelijk verantwoordelijk voor? Moet er niet meer gebeuren
Peuterspeelzalen
Vorige week spraken wij over de noodzakelijke professionaliseringsslag in de peuterspeelzalen. De staatssecretaris had toen niet de kans om te reageren op welke wijze wij nu daarover verder worden geïnformeerd en welke acties zij daarop gaat ondernemen.

De toekomst: de Wet basisvoorziening kinderopvang? Vandaag spreken wij over prangende punten. Wij horen van gemeenten echter steeds vaker dat zij maar niet op het toekomstig beleid vooruit lopen en daardoor hun inspanning verminderen. Met name de onduidelijkheid over de rol van de gemeenten in de nieuwe wet zou veel spanningen opleveren. Kan de staatssecretaris haar positie hierin aangeven en herkent zij dit beeld? Tenslotte een laatste vraag. Bekend dat mijn fractie voorstander is van een fonds waarin werkgevers gestimuleerd worden een bijdrage te leveren via premieafdracht. Betrekt de staatssecretaris dit in haar verdere plannen?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie