Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief buitenlandse zaken over internationale bananenregeling

Datum nieuwsfeit: 12-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

brief sts buza de notitie bananen

Gemaakt: 18-4-2000 tijd: 10:17


6

Aan de Voorzitter van de algemene commissie voor Europese Zaken

's-Gravenhage, 12 april 2000

Onderwerp:

Notitie bananen

Zeer geachte Voorzitter,

De Algemene Commissie voor Europese Zaken heeft mij bij brief van 16 februari jl. (kenmerk 1-2000-EU) verzocht om een notitie over de internationale handelspolitieke en ontwikkelingssamenwerkingsaspecten van de bananenregeling. De Algemene Commissie verzocht deze notitie te mogen ontvangen voorafgaand aan de behandeling in de Algemene Raad van het Commissievoorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Marktordening in de sector bananen.

Omdat geen duidelijkheid bestaat over het moment waarop het Commissievoorstel besproken zal worden door de Algemene Raad heb ik bij brief van 1 maart 2000 (kenmerk DIE-113/2000) mijn voornemen kenbaar gemaakt de betreffende notitie toch nu reeds aan de Algemene Commissie toe te zenden en de Commissie via de geannoteerde agenda van de Raad waarop deze kwestie aan de orde zal komen te informeren over de stand van zaken op dat moment.

Het doet mij genoegen u deze notitie mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Staatssecretaris van Economische Zaken te kunnen aanbieden.

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Notitie inzake de gemeenschappelijke marktordening bananen :

handelspolitieke en ontwikkelingssamenwerkingsaspecten

Inleiding

Bij brief van 16 februari 2000 (kenmerk 1-2000-EU) heeft de Algemene Commissie voor Europese Zaken, naar aanleiding van het fiche inzake het Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 404/93 houdende een gemeenschappelijke marktordening der markten in de sector bananen, verzocht om voorafgaand aan de desbetreffende behandeling in de Algemene Raad een notitie te mogen ontvangen over de internationale handelspolitieke en ontwikkelingssamenwerkingsaspecten van de bananenregeling. Ofschoon geen duidelijkheid bestaat over het moment waarop het het Commissievoorstel besproken zal worden door de Algemene Raad, meen ik dat het opportuun is u te informeren over de huidige stand van zaken in het bananendossier. Er zijn immers verschillende ontwikkelingen te melden.

In de eerste plaats hebben sedert de presentatie van het eerdergenoemde voorstel door de Commissie aan de Raad (Algemene Raad en Landbouwraad, beide d.d. 15 november 1999) op technisch niveau besprekingen tussen de lidstaten plaatsgevonden en heeft de Commissie consultaties gevoerd met de belanghebbende externe partijen. Hierover is door resp. het Voorzitterschap en de Commissie aan de Landbouwraad van 20 maart jl. verslag uitgebracht. Een belangrijke ontwikkeling is voorts dat in het kader van het nieuwe partnerschapsaccoord tussen de EU en de ACS-landen (Afrika, Caraïben, Stille Zuidzee), overeenstemming is bereikt over een nieuw bananenprotocol. In de derde plaats heeft een WTO-arbitragepanel op verzoek van Ecuador op 24 maart jl. uitspraak gedaan over de hoogte van de schade die Ecuador lijdt ten gevolge van het huidige, door de WTO veroordeelde, bananenregime van de EU. Op basis hiervan zou Ecuador over kunnen gaan tot retaliatie tegen de EU.

Hieronder zal ik op deze zaken nader ingaan. De notitie sluit af met een appreciatie.


1. Samenvatting Commissievoorstel

Met haar voorstel van 10 november 1999 kiest de Commissie voor een zuiver tariefsysteem ("tariff only") dat echter pas na een overgangsperiode zal worden ingevoerd. In de overgangsperiode is een tariefcontingentenstelsel van toepassing. Aan het eind van deze periode, uiterlijk per 1 januari 2006, zal automatisch een zuiver tariefsysteem in werking treden.

In de overgangsperiode zouden het huidige, in de WTO geconsolideerde, contingent van 2,2 mln ton ("contingent A") en het autonome contingent van 353.000 ton ("contingent B") worden gehandhaafd tegen een douanerecht van 75 euro/ton. Voor ACS-landen is een nulrecht van toepassing. Een derde contingent van 850.000 ton ("contingent C") zou eveneens open staan voor alle bananenleveranciers. In dit contingent zou voor ACS-bananen, afhankelijk van de hoogte van het douanerecht, een preferentie van maximaal 275 euro/ton van toepassing zijn. Voor de verdeling van de invoerlicenties - noodzakelijk in een tariefcontingentenstelsel - doet de Commissie het volgende voorstel: voor de contingenten A en B een geschikte variant van de zogenoemde "wie het eerst komt, het eerst maalt"-regeling; voor contingent C het "striking price tendering system". Volgens dit laatste systeem wordt, gerekend vanaf het hoogste bod, het laagste tarief waarbij het contingent wordt opgebruikt, toegepast voor alle gelijk en hoger biedende handelaars en voor de hoeveelheden waarvoor zij een bod hebben uitgebracht.

De overgangsperiode moet er toe dienen om a) de bananenproducenten in ACS- en EU-landen voor te bereiden op een tariefsysteem, en b) om onderhandelingen te voeren met bananenproducerende landen buiten de EU over het toepasbare tarief na de overgangsperiode.

Met de twee fasen benadering poogt de Commissie aan de posities van alle betrokken partijen tegemoet te komen. Een aantal EU-lidstaten en de meeste bananenproducerende landen buiten de EU hebben immers aangegeven bij voorkeur een tariefcontingentensysteem te handhaven. Vandaar het voorstel voor handhaving van dit stelsel gedurende een zekere periode. Met het vooruitzicht van een tariefsysteem wordt tegemoetgekomen aan de wens van die EU-lidstaten die juist voor dit systeem hun voorkeur hebben uitgesproken. Ook de VS zou, onder bepaalde voorwaarden, een tariefsysteem steunen.


2. Nederlandse positie

Nederland staat in beginsel positief tegenover het Commissievoorstel, omdat dit de instelling van een zuiver tariefsysteem beoogt. Nederland is traditioneel voorstander van dit systeem, maar kan accepteren als dit via een overgangsregime wordt ingevoerd ofschoon de duur van die periode wat Nederland betreft korter zou kunnen zijn dan door de Commissie voorgesteld.

Nederland meent dat de nieuwe regeling WTO-conform dient te zijn of in elk geval geen der partijen aanleiding mag geven opnieuw een geschillenbeslechtingsprocedure aan te spannen tegen de EU. Een aantal van de elementen van de overgangsfase roept wat dat betreft vragen op (zie hieronder, bij 3.). Voorts hecht Nederland aan een regeling die de budgettaire kaders respecteert die de Europese Raad van Berlijn (24 en 25 maart 1999) heeft vastgelegd, rekening houdt met de problematiek van vooral de zwakste bananenproducerende ACS-partners en tevens voldoende mogelijkheden biedt voor de afzet van zgn. 'fair trade' bananen.

Nederland wordt niet geraakt door de handelssancties die de Verenigde Staten per 3 maart 1999 heeft ingesteld tegen 13 EU-lidstaten. Ook Ecuador is voornemens Nederland buiten de sfeer van eventuele retaliatiemaatregelen te houden.


3. Stand van zaken EU-intern

Het voorstel van de Commissie is, sinds de presentatie ervan in de Raden van 15 november 1999, diverse keren besproken in de Raadswerkgroep bananen, in het handelspolitieke Comité-133 en in het Speciaal Comité Landbouw (CSA). Op basis daarvan kan het hierna volgende beeld worden geschetst.

De verschillen van inzicht concentreren zich met name op de duur van de overgangsperiode en op de verdeling van de licenties in de overgangsperiode.

Met betrekking tot het eerste punt, de duur van de overgangsperiode, lopen de meningen ver uiteen. Een aantal lidstaten, waaronder Nederland, ziet liever helemaal geen overgangsperiode en ziet in elk geval geen dringende noodzaak voor een overgangsperiode tot 2006. Een aantal andere lidstaten meent echter dat de periode juist flink langer dient te zijn, teneinde EU- en ACS-bananenproducenten meer tijd te geven zich voor te bereiden op een tariefsysteem. Een gering aantal lidstaten is tegenstander van een automatische overgang naar een tariefsysteem en meent dat na een fors aantal jare

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie