Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen injectering asielzoeker bij uitzetting

Datum nieuwsfeit: 12-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over injectering van asielzoeker bij uitzetting
Gemaakt: 13-4-2000 tijd: 14:8

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 12 april 2000

In antwoord op uw brief van 17 februari 2000, nr. 2990004450, deel ik u mede dat de vragen van het lid de Wit over de injectering van een asielzoeker bij uitzetting worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

De Staatssecretaris van Justitie,

Antwoorden van de Staatssecretaris van Justitie, op vragen het lid de Wit over de injectering van een asielzoeker (ingezonden 16 februari 2000, nr. 2990007090).


1.
Ja.


2.
Ja.


3.
Aan dwangmedicatie dient een formeel-wettelijke regeling ten grondslag te liggen. Op basis van de huidige regelgeving is dwangmedicatie op medische indicatie slechts in uitzonderlijke (nood)situaties geoorloofd. Of zo’n (nood)situatie zich voordoet is ter beoordeling van een in Nederland bevoegde arts. Van dwangmedicatie op grond van beheersmatige redenen kan op basis van de huidige wet- en regelgeving geen sprake zijn.

4.
Op basis van de huidige formeel-wettelijke regelgeving is het niet mogelijk om dwangmedicatie om beheersmatige redenen toe te passen. Dwangmedicatie op medische indicatie is slechts bij enkele wetten toegestaan. Genoemd kunnen worden de Penitentiaire Beginselenwet (Pbw), de Wet ter beschikking gestelden en de Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen. Bedoelde wetgeving is voor onderhavige situaties niet van toepassing. Ook de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wgbo) kent alleen de mogelijkheid indien de vertegenwoordiger toestemming heeft gegeven, maar een wilsonbekwame zich verzet, tot medische handelingen van ingrijpende aard over te gaan indien kennelijk nodig ter voorkoming van ernstig nadeel voor de patiënt (artikel 7:465, zesde lid Wgbo). Wel kan ingevolge artikel 7:466, eerste lid Wgbo, indien de toestemming van de vertegenwoordiger vereist is (bij wilsonbekwamen), maar de tijd voor het vragen van toestemming aan een vertegenwoordiger ontbreekt aangezien onverwijlde uitvoering van de verrichting kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen, tot de verrichting worden overgegaan zonder die toestemming. Dit is de zogenaamde noodsituatie. Voor toepassing van bedoelde bepaling zal bij uitzettingen niet gauw grond zijn. In welke gevallen welke dwangmiddelen mogen worden toegepast is geregeld in de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar. Naar aanleiding van de adviezen van de Commissie van den Haak zijn in de praktijk een aantal additionele beschermingsmiddelen ontwikkeld.

5 en 7.
Nee.
Toepassing van dwangmedicatie om beheersmatige problemen op te lossen kan niet plaatsvinden op basis van de huidige wet- en regelgeving. Ik ben thans niet voornemens om een formeel-wettelijke basis te creëren om dit mogelijk te maken. Wel zal bezien worden in hoeverre het wenselijk is de thans in gebruik zijnde dwang/beschermingsmiddelen op te nemen in de relevante regelgeving.

6.
Nee.
De opdracht tot het geven van dwangmedicatie om beheersmatige redenen mag niet gegeven worden op basis van de huidige wet- en regelgeving. Zoals ik reeds onder 4. stelde is dwangmedicatie op medische indicatie in een enkele wet en dan in uitzonderlijke gevallen toegestaan. Ik acht de betreffende wet- en regelgeving op dit punt helder. Zoals is aangegeven in mijn antwoord 1 op kamervragen van de Wit (Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, Aanhangsel 674) heeft de medisch escort, een verpleegkundige van Medicare, na overleg met de escortecommandant van de Koninklijke Marechaussee (Kmar), besloten om in het belang van de veiligheid van de vreemdeling zelf, de escorteploeg, de leden van de bemanning en de overige passagiers, de vreemdeling een kalmerende injectie toe te dienen. Dit overleg had betrekking op de situatie die was ontstaan tijdens de verwijdering. Het had geen betrekking op het toedienen van een kalmerende injectie; de ambtenaar van de Kmar heeft immers te dien aanzien geen zeggenschap. Op dit moment is niets geregeld inzake de wijze waarop betrokkene wordt ingelicht over de eventueel toe te passen dwangmedicatie en over de rechtsmiddelen die hem ten dienste staan. Hierbij kan worden aangetekend dat, als aangegeven in het antwoord op vraag 4, toedienen van medicijnen zonder toestemming op medische indicatie slechts in zeer uitzonderlijke noodsituaties kan plaatsvinden.

8.
Nee.
In 1999 zijn tweemaal injecties aan een vreemdeling toegediend. Eenmaal op verzoek van de vreemdeling en eenmaal gedwongen. In 15 gevallen is een medisch escort meegereisd. Dit wil echter niet zeggen dat in die gevallen dwangmedicatie is toegepast. De medisch escort reist in voorkomende gevallen op advies van een arts mee.
Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie