Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen inhuren detectives verzekeraars

Datum nieuwsfeit: 12-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over inhuren van privé-detectives door verzekeringsmaatschappi jen

Gemaakt: 17-4-2000 tijd: 13:52

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 12 april 2000

Onderwerp:
Kamervragen

In antwoord op uw brief van 2 maart 2000, nr. 2990007700, deel ik u mede dat de vragen van het lid Wagenaar van uw Kamer over het inhuren van privé-detectives door verzekeringsmaatschappijen worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

Bijgesloten zijn voldoende kopieën van het antwoord, ten behoeve van de vragensteller(s) en de afdeling Voorlichting van uw Kamer.

De Minister van Justitie,

Antwoord van de Minister van Justitie op vragen van het Tweede Kamerlid Wagenaar over het inhuren van privé-detectives door verzekeringsmaatschappijen (ingezonden op 2 maart 2000, nr. 2990007700)1.

Ja.


2. en 4.

Uit de uitzending is naar mijn oordeel niet gebleken dat de twee in de uitzending geïnterviewde slachtoffers van letselschade daadwerkelijk zijn geschaduwd. Alhoewel zij overtuigd waren van het feit dat zij waren geschaduwd, zijn geen concrete bewijzen daarvan geleverd. Ik sluit het echter niet uit. Op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus is het recherchebureaus, waaraan een vergunning is verleend, toegestaan gegevens te vergaren en te analyseren. Dit omvat mede het schaduwen van personen. De bevindingen van het schaduwen worden veelal neergelegd in een rapport of anderszins geregistreerd. Deze registraties vallen in de regel onder de werking van de Wet persoonsregistraties (WPR). In dit verband is van belang dat artikel 28 van de WPR een houder van een registratie, in dit geval een recherchebureau, in beginsel verplicht een ieder over wie voor de eerste keer persoonsgegevens in de registratie worden opgenomen daarvan op de hoogte te stellen. Een uitzondering is mogelijk op grond van artikel 30, onder e, van de WPR indien gewichtige en gerechtvaardigde belangen van derden zwaarder moeten wegen. Indien in afwijking van deze regels niet op enig moment de betrokkene op de hoogte wordt gesteld van het feit dat hij is geschaduwd, kan sprake zijn van een inbreuk op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals bedoeld in artikel 10 van de Grondwet en artikel 8 van het EVRM.


3. en 6.

Het toezicht op het functioneren van de recherchebureaus is door de wetgever toebedeeld aan de politie. Indien de politie bijvoorbeeld constateert dat een recherchebureau uit de wet voortvloeiende verplichtingen niet naleeft of handelt in strijd met hetgeen van een goed recherchebureau in het maatschappelijk verkeer mag worden verwacht, kan ik op advies van de politie de vergunning intrekken. In mijn antwoord van 2 maart 2000, nr. 2990005390, op de vragen van de leden van de Tweede Kamer De Wit en Kant heb ik reeds melding gemaakt van een onderzoek dat momenteel plaats vindt om inzicht te verkrijgen in de aard en, zo mogelijk, de omvang van de werkzaamheden die door private recherchebureaus worden verricht. Ik heb bij de beantwoording van die vragen aangegeven dat op basis van de onderzoeksbevindingen nader zal worden bezien of, en zo ja welke, specifieke eisen aan de branche dienen te worden gesteld. Ook het punt van het eventueel stellen van nadere eisen aan het schaduwen van personen door recherchebureaus en het toezicht daarop zal dan onder ogen worden gezien. Het is in ieder geval verboden zonder een door mij verleende vergunning recherchewerkzaamheden te verrichten, waaronder dus ook het schaduwen van personen. Overtreding van dit verbod is strafbaar gesteld in de Wet economische delicten en daarmee een economisch delict. In dit licht bezien is het geboden dat een verzekeringsmaatschappij zich ervan vergewist dat slechts recherchebureaus worden ingehuurd die in het bezit zijn van een door mij afgegeven vergunning.


5.

Indien een dergelijke afweging in een concreet geval is gemaakt dient deze vraag bevestigend te worden beantwoord. De verzekeraar die een uitkering toekent dan wel weigert zal aan het slachtoffer moeten aangeven waarom tot deze beslissing is gekomen. De verhouding tussen een verzekeringsmaatschappij en een slachtoffer van letselschade is overigens van civielrechtelijke aard. Dit betekent dat in het geval een slachtoffer zich niet kan verenigen met de door de verzekeringsmaatschappij gemaakte afweging, hij uiteindelijk de rechter om een oordeel kan vragen.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie