Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beleids- en activiteitenplan Nationale Winkelraad MKB

Datum nieuwsfeit: 12-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

12-04-2000
Beleids- en activiteitenplan Nationale Winkelraad MKB-Nederland Zelfstandige ondernemers in detailhandel en winkelambacht moeten dezelfde mogelijkheden krijgen over de beste winkellocaties te beschikken als het grootwinkelbedrijf. Dit komt de variëteit in het winkelaanbod en daarmee de consument ten goede. Zelfstandige ondernemers in deze sector gaan daarnaast hun grenzen verleggen als het gaat om het werven van medewerkers. Gezamenlijke wervingstrajecten spelen hierbij een belangrijke rol. Voorts moet de sector detailhandel en winkelambacht een enorme inhaalslag maken t.o.v. de meeste andere bedrijfstakken waar het gaat om het gebruik van ICT. In plaats van zuinige middenmotor, zou de sector koploper moeten zijn gezien haar intermediaire rol tussen producenten/leveranciers en consumenten. Dit stelt de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland bij de presentatie van het beleids- en activiteitenplan van de sector voor de komende jaren.

De Nationale Winkelraad, waarin 30 branches zijn vertegenwoordigd, die samen 173.000 vestigingspunten hebben, komt met haar nota op het moment dat het zelfstandig ondernemerschap in deze sector zich in een cruciale fase bevindt. In deze sector is schaalvergroting aan de orde van de dag, grond- en huurprijzen rijzen de pan uit en de discussie over de ruimtelijke inrichting van Nederland is volop aan de gang.

Onderscheidend vermogen
In haar beleidsnota stelt de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland dat zelfstandige ondernemers veel beter gebruik moeten maken van hun onderscheidend vermogen. Hierdoor kan het marktaandeel worden vergroot. Ondernemers kunnen hierop inspelen door het gebruik van internet als communicatiemiddel met de klanten voor bijvoorbeeld vers\'-bestellingen die thuis worden bezorgd. Maar ook het geza-menlijk regelen van kinderopvang voor ouders die in een winkelstraat of -centrum komen winkelen en het organiseren van themadagen kan extra klanten trekken.

Toplocaties
Er moet voor worden gewaakt dat de fijnmazige distributiestructuur in Nederland in gevaar komt omdat grote groepen zelfstandige ondernemers in detailhandel en winkelambacht geen toegang hebben tot onroerend goed op toplocaties. De Nationale Winkelraad onderzoekt deze situatie en stelt voor te komen tot een garantiefonds om voor zelfstandige ondernemers tot een evenwichtiger situatie te komen bij het verkrijgen van huurpanden op de beste locaties.
Detailhandel en winkelambacht bestaan bij de gratie van een goede bereikbaarheid. De Nationale Winkelraad zal de invloed van parkeer- en openbaar vervoerbeleid op bestaande voorzieningen gaan monitoren om er op toe te zien dat de overheid het parkeerbeleid niet gebruikt voor korte termijn maatregelen om gaten in de begroting te dichten, terwijl anderzijds voorzieningen afbrokkelen.

In het algemeen moeten de grondslagen voor de ruimtelijke detailhandelsstructuur drastisch worden gewijzigd, zo stelt de Nationale Winkelraad. Op dit moment geldt een indeling van winkelgebieden gebaseerd op de omvang van het verzorgingsgebied, zoals buurt- en wijkcentra en stads(deel)centra. Veel beter is in het vervolg winkelconcentraties te beoordelen op de bezoekmotieven van de consument. De Nationale Winkelraad van MKB-Nederland heeft hiertoe in nauwe samenwerking met de Raad Nederlandse Detailhandel een drieslagmodel ontwikkeld. Cruciaal in dit drieslagmodel is dat fijnmazigheid, belangrijkste kenmerk van de Nederlandse distributiestructuur, in stand blijft. Met het drieslagmodel als planningsinstrument zijn beleidsmakers veel beter in staat een antwoord te vinden op zich wijzigende consumentenstromen en
-voorkeuren.

Arbeidsmarkt
Een grote uitdaging ligt er voor de sector detailhandel en winkelambacht als het gaat om een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Afgerekend moet worden met de briefjes achter de winkelruit, waarop personeel wordt gevraagd. Het opzetten van gezamenlijke wervingstrajecten op lokaal niveau, waarbij de plaatselijke ondernemersvereniging een belangrijke rol speelt door afspraken te maken met het arbeidsbureau en de uitzendbureaus, kan aanzienlijk meer perspectief bieden. Het personeelsbeleid moet daarnaast verder worden geprofessionaliseerd in deze sector. MKB-Nederland zal via een op te richten servicepunt de branches voorzien van een modern P. en O.-instrumentarium.
Imago
De Nationale Winkelraad wil tevens het imago van het werken in de detailhandel verbeteren. Dit kan onder meer door een imago- en wervingscampagne in het beroepsonderwijs, waar leerlingen worden gewezen op de uitstekende beroeps- en ontplooiingskansen die detailhandel en winkelambacht bieden. Samenwerking met het beroepsonderwijs hierbij is essentieel. Gezamenlijk zal worden gewerkt aan de modernisering van het leerplan voor de afdeling handel in het vmbo. Tevens zullen er meer leerbedrijven moeten worden gecreëerd, waar leerlingen kunnen worden opgeleid. Daarnaast moet een kwaliteitskenmerk worden gemaakt voor Regionale en Agrarische Opleidingscentra, die het detailhandelsonderwijs in goede samenwerking met het bedrijfsleven verzorgen. Met hogescholen zullen branches afspraken moeten maken over de bijdrage die HBO\'ers kunnen leveren in de branche. HBO\'ers vervullen in de detailhandel vaak taken op het terrein van innovatie en/of zijn de rechterhand van de ondernemer. Om dit verder te stimuleren zullen meer duale werk/leerplaatsen door ondernemers beschikbaar moeten worden gesteld.

Stimuleer ICT
Het gebruik van ICT in detailhandel en winkelambacht moet volgens de Nationale Winkelraad krachtig worden gestimuleerd. Met een computergebruik van 64% in de detailhandel en 51% in het winkelambacht, behoort de sector bepaald niet tot de koplopers. Een inhaalslag is noodzakelijk, waarbij de Nationale Winkelraad bij de overheid een extra investeringsimpuls van enkele miljoenen bepleit. Via goed gebruik van de elektronische snelweg is de detailhandel in staat tot een betere logistiek en voorraadbeheer, optimale service naar de klanten, een betere samenstelling van het assortiment, vermindering van de administratieve lasten en een integratie tussen retail en e\'-tail.

Betalingsverkeer
Op het gebied van het betalingsverkeer ervaren de ondernemers in detailhandel en winkelambacht de toenemende complexiteit, ondoorzichtigheid en kostenstructuur meer en meer als hindernis en extra kostenpost. De Nationale Winkelraad zal via prijsvergelijking en inventarisatie van knelpunten een plan van aanpak opstellen. Maximering van tarieven daar waar geen of te weinig marktwerking bestaat, zal bij de overheid worden bepleit.

De Nationale Winkelraad ontvangt zeer veel klachten van ondernemers over onzorgvuldig handelen bij bijvoorbeeld het opbreken van winkelstraten. Ondernemers zijn hierdoor vaak (veel te) lang slecht bereikbaar vanwege werkzaamheden en derven omzet. MKB-Nederland wil samen met de overheid komen tot een heldere definitie van wat wel en wat niet tot het ondernemersrisico behoort en duidelijke en rechtvaardige compensatierichtlijnen opstellen.

Energie-inkoop en energiebesparing zijn voor de sector detailhandel en winkelambacht van groot belang bij de bedrijfsvoering. Om ondernemers beter gebruik te laten maken van energiebesparende maatregelen zullen branches, Nationale Winkelraad en overheid een Energie Centrum oprichten, waar ondernemers heldere en praktische informatie over energie(besparing) kunnen krijgen. Het Energie Centrum zou in de toekomst ook een belangrijke partner kunnen zijn bij het inkopen van energie op de geprivatiseerde energiemarkt.

Brokjesbeleid
De Nationale Winkelraad van MKB-Nederland is verbaasd over het feit dat er bij de overheid zo weinig oog is voor de sector. Van een integrale visie op de toekomst voor detailhandel en winkelambacht, de ruimtelijke implicaties en de economische mogelijkheden is geen sprake. Detailhandelsbeleid is brokjesbeleid\' bij de overheid. Met deze beleidsnota wil de Nationale Winkelraad een discussie starten over de wenselijkheid van een meer integrale benadering van de sector op alle overheidsniveaus.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie