Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

VenWs over helicopter hulpverlening Zeeuwsch-Vlaanderen

Datum nieuwsfeit: 13-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenWs inzake helicopter hulpverlening zeeuwsch-vl aanderen

Gemaakt: 18-4-2000 tijd: 9:58

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Den Haag, 13 april 2000

Onderwerp:
Afschrift brief

Bijgaand ontvangt u op uw verzoek een afschrift van mijn reactie op de brief van 2 maart jl. van het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Zeeuwsch- Vlaanderen betreffende de inzet van de helikoptervoorziening vanuit Brugge in de regio Zeeuws-Vlaanderen.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Aan de voorzitter van de agendacommissie van het Intergemeentelijk samenwerkingsorgaan Zeeuwsch-Vlaanderen De heer R.C.E. Barbe
Terneuzen

Onderwerp:
Helicopter hulpverlening

Geachte heer Barbé,

Met deze brief reageer ik op uw brief gedateerd 2 maart jl. met als onderwerp helikopter-traumahulpverlening. Mijn antwoord lijkt in grote mate op het antwoord welke ik recent de burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst, inzake hetzelfde probleem en een vergelijkbaar verzoek, heb doen toekomen. Ik citeer;

Eind april 1999 heb ik voor Nederland de 10 traumacentra aangewezen die gezamenlijk, in aanvulling op de reguliere ambulancezorg, een landelijk dekkend traumazorgnetwerk tot stand moeten brengen. Onderdeel van deze aanwijzing is het organiseren van een zogenaamd mobiel medisch team (MMT). Dit MMT laat zich goed vergelijken met de u bekende MUG teams. Het vervoer van deze MMT’s zal grotendeels per auto gaan. Echter kunnen er zich situaties voordoen dat een inzet van deze teams via de weg onvoldoende snel en dus doelmatig kan plaatsvinden. Om deze reden heb ik gemeend tevens 4 traumacentra aan te moeten wijzen als zogenaamde ‘traumacentra met helikoptervoorziening’. Deze 4 centra zullen in aanvulling op de ‘grondgebonden voorziening’ ook een landelijk dekkende helikoptervoorziening moeten leveren. Indien nodig moet de helikopter het MMT naar de patiënt op de ongevalplek brengen, alwaar het team de patiënt stabiliseert. Vervolgens wordt de patiënt, na stabilisatie, per ambulance naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht wat naar de aard van het letsel op de meest adequate en verantwoorde wijze de verdere behandeling kan verzorgen. Het is vooralsnog dan ook niet de bedoeling dat deze helikopters patiënten vervoeren. Dit laatste wijkt voor zover ik weet en ook opmaak uit uw brief af van het Belgische systeem.

Als een patiënt feitelijk naar een ziekenhuis moet worden getransporteerd lijkt het mij voor de hand liggend om het distributiecriterium “medische noodzaak” boven “sociale wenselijkheid” te stellen, zonder overigens het belang van dit laatste criterium uit het oog te verliezen. Echter de verantwoordelijkheid voor deze keuze, alsmede de organisatie en exploitatie van de (helikopter)voorzieningen ligt geheel en al bij de traumacentra, binnen de door mij in mijn beleidsvisie traumazorg en de aanwijzing gestelde randvoorwaarden. De traumacentra zijn dus uiteindelijk medeverantwoordelijk voor het vaststellen, in goed overleg met de ketenpartners (bv. ambulancediensten, CPA en overige ziekenhuizen), van de medische inzetcriteria van het MMT en de richtlijnen voor de distributie van de ongevalspatiënten. De feitelijke inzet van een MMT wordt overigens bepaald door de CPA en wel op basis van protocollen. Bij deze besluitvorming zal ongetwijfeld voldoende het belang van reisafstand van familie van slachtoffers worden meegewogen. Op dit moment zijn zowel de 10 centra gezamenlijk, alsook de 4 helikoptercentra apart, bezig met het operationaliseren van de aanwijzing.

Bovengeschetste voorzieningen (MMT/helikopter) zijn nimmer concurrerend bedoeld, maar complementair aan andere bestaande en adequate zorgvoorzieningen. Het is aan de traumacentra om zich te oriënteren op de reeds bestaande (grens)voorzieningen en daar in gezamenlijk (grensoverschrijdend) overleg een model voor te ontwikkelen.

Er is, onder verwijzing naar bovenstaande, wat mij betreft voorlopig geen aanleiding voor wijziging van mijn beleid. Hier vloeit ook uit voort dat er geen sprake kan zijn van een bijdrage aan de Dringende Medische Hulpverlening uit Brugge.

Ik hoop evenwel dat beiden helikopterdiensten in goed overleg mede zullen bijdragen aan een oplossing van het door u geschetste probleem.

Ik zal een afschrift van deze brief aan de voorzitter van het Landelijk Beraad Traumacentra en het Traumacentrum Dijkzigt te Rotterdam doen toekomen.

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de plv. Directeur Curatieve Somatische Zorg,

mw. drs. G.E.M. Tielen

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie