Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PvdA over wetsvoorstel samenvoeging Limburgse gemeenten

Datum nieuwsfeit: 13-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

HET BETREFT DE SAMENVOEGING VAN DE GEMEENTEN SITTARD EN GELEEN, DE GEMEENTEN VENLO EN TEGELEN EN DE GEMEENTEN BROEKHUIZEN, GRUBBENVORST EM HORST  
 
Den Haag, 13 april 2000

INBRENG PVDA-FRACTIE T.B.V. HET WETSVOORSTEL SAMENVOEGING VAN DE GEMEENTEN SITTARD EN GELEEN (26 968)

Woordvoerder: Dick de Cloe

De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het Wetsvoorstel samenvoeging van de gemeenten Sittard en Geleen. Het is van groot belang dat dit voorstel niet langer wordt vertraagd en er op korte termijn een einde wordt gemaakt aan de lange tijd van onzekerheid voor alle betrokkenen. De PvdA-fractie heeft in het verleden herhaaldelijk aangedrongen op spoedige afhandeling en staat daarin niet alleen. In de beleidsnotitie over gemeentelijke herindeling (kamerstuk 26 331, bladzijde 26) wordt opgemerkt dat een hoger tempo 'wel dringend gewenst' is. In de Wet algemene regelen herindeling (Arhi) staat dat de minister binnen zes maanden een wetsvoorstel behoort in te dienen. Omdat van deze wens niets terecht is gekomen staat nu voor de PvdA-fractie, naast een zorgvuldige, vooral een spoedige beantwoording van de gestelde vragen voorop.

Aan dit wetsvoorstel ligt het Beleidskader gemeentelijke herindeling uit 1995 (kamerstuk 21 427 nr.111) ten grondslag, met als uitgangspunt de versterking van de positie van centrumgemeenten, mede in relatie tot de omliggende gemeenten. Dit zogenaamde C20-beleid is inhoudelijk weer terug te vinden in de Beleidsnotitie gemeentelijke herindeling uit 1998 (Kamerstuk 26 331). De leden van de PvdA-fractie kunnen zich nog steeds goed vinden in deze uitgangspunten, die ten doel hebben de centrumsteden in bestuurlijk opzicht te versterken. Zij verzoeken de regering aan te geven of nog steeds voluit de bereidheid aanwezig is om naast een inhoudelijk grote stedenbeleid ook het beleid vorm te geven dat gericht is op de bestuurlijke versterking van die grote steden.

1. Inleiding

Het Beleidskader gemeentelijke herindeling van 1995 stelt ondermeer dat voorstellen tot gemeentelijke herindeling niet te beperkt opgezet dienen te worden. Immers, voorkomen moet worden dat door een te beperkte geografische opzet van herindelingsvoorstellen problemen worden verschoven naar het aangrenzende gebied. De leden van de PvdA-fractie vragen de regering nadrukkelijk aan te geven of met het voorliggende wetsvoorstel door middel van de ruimtelijke uitbreiding en samenvoeging de slagkracht en het probleemoplossend vermogen in de nieuwe gemeente Sittard/Geleen in voldoende mate zullen toenemen.

BM__Hlk479984043

1.1 Rijksbeleid

De regering merkt op dat vanuit betrokken gemeenten kritiek geuit is op het provinciale advies. De leden van de PvdA-fractie wijzen erop dat, voorafgaand aan de indiening van het wetsvoorstel, ook door de verantwoordelijk minister publiek is aangegeven dat het provinciale advies 'aan de krappe kant' is. Aangezien deze publieke kritiek van de kant van de regering niet is terug te vinden in de maatvoering van het voorliggende wetsvoorstel vragen de leden van de PvdA-fractie om een verantwoording - uitvoeriger dan in de memorie van toelichting is te lezen - van de overwegingen van de regering om het provinciale advies ongewijzigd over te nemen. Het beroep van de minister op het onderzoek van het adviesbureau Kolpron wordt hierbij door de PvdA-fractie niet als erg sterk ervaren. Immers, de gemeente Sittard wijst in een brief op enkele essentiële onjuistheden in het rapport van Kolpron en deze leden vragen een reactie op die brief van de gemeente Sittard. Waar de regering schrijft dat de vele kritische opmerkingen aanleiding zijn geweest voor een gedegen onderzoek van het provinciale advies, mag ook een gedegen verantwoording worden gevraagd om niet tot een (noodzakelijke) verdergaande versterking van de gemeenten Sittard en Geleen over te gaan. Temeer omdat de minister zegt van mening te zijn dat in een mogelijke toekomstige herindeling in de omgeving van Sittard/Geleen de positie van Sittard/Geleen uitdrukkelijk dient te worden meegenomen. Is het dan niet beter, zo vragen de leden van de PvdA-fractie nadrukkelijk, om al bij dit voorliggende wetsvoorstel waar mogelijk met verbeteringen te komen opdat ook gepoogd wordt recht te doen aan het uitgangspunt dat een gemeentelijke herindeling voor de langere termijn duidelijkheid verschaft over de bestuurlijke indeling van gemeenten?

1.2 Provincie Limburg: beleid en herindelingsprocedure

De leden van de PvdA-fractie verzoeken de regering aan te geven of zij nog steeds het standpunt van het provinciaal bestuur van Limburg onderschrijft, dat de gemeenten Born en Beek voornamelijk beheersmatige taken uitvoeren gezien de ontwikkelingen bij de operatie Bottleneck en de luchthaven.

Deelt de regering de opvatting, zo vragen de leden van de PvdA-fractie, dat een ontwikkeling van een bovenregionaal bedrijventerrein een regisserende rol van de provincie verlangt?

De regering merkt op dat het rapport van Kolpron nadrukkelijk geen uitspraak doet over aspecten zoals bestuurskracht. Wat is dan de betekenis, zo vragen de leden van de PvdA-fractie, van de opmerking in het Kolpron rapport (bladzijde 3 van de samenvatting) dat de zelfstandigheid van de gemeente Born op het spel staat als de twee bedrijfsterreinen en de terminal wegvallen?

2. Inhoud van het wetsvoorstel

2.1 De samenvoeging Sittard/Geleen

In de memorie van toelichting beroept de regering zich in wat algemeen geformuleerde bewoordingen op de verwachting dat de nieuwe gemeente voldoende ruimte heeft om op langere termijn uit de voeten te kunnen. Daarna wordt het Kolpron-rapport aangehaald om te concluderen dat het provinciale advies zo gek nog niet is. De leden van de PvdA-fractie lezen echter geen woord over de eerder genoemde 'kritische en uitgebreid inhoudelijk beargumenteerde opmerkingen ten aanzien van het provinciale advies' van bijvoorbeeld de gemeenten Sittard en Geleen. Is het zo, zo vragen de leden van de PvdA-fractie, dat de regering na lang wikken en wegen in feite geen of nauwelijks argumenten heeft kunnen vinden die bijvoorbeeld de opmerkingen van de gemeente Sittard in voldoende mate kunnen ontkrachten? Anders geformuleerd: Hebben andere argumenten (bijvoorbeeld het regeerakkoord waar staat dat herindelingsvoorstellen in principe worden uitgevoerd conform de provinciale voorstellen) de doorslag gegeven om het provinciale advies te volgen?

2.2 Grenscorrectie Born

De leden van de PvdA-fractie krijgen de indruk dat de regering bij het vinden van argumenten om het afwijzen van een overgang van het bedrijventerrein Holtum-Noord en de barge terminal naar de nieuwe gemeente Sittard/Geleen te rechtvaardigen, slechts volstaat met te verwijzen naar de keuze van de provincie. Dit merken de leden van de PvdA-fractie temeer op omdat ten aanzien van de verschillende ontwikkelingen wordt opgemerkt dat bij de wisselende regie over die ontwikkelingen de 'overheersende indruk' bestaat dat de ze voortvarend ter hand worden genomen.

Wat is de reactie van de regering op de passage uit het rapport Kolpron (bladzijde 6) waar staat: 'Born is van mening dat het noordelijk deel van het industrieel complex als een geheel moet worden benaderd: Sittard-Noord, Nedcar, Holtum-Noord en de barge terminal. Niet vanwege directe economische relaties, maar vanwege logistieke consequenties en de kwaliteit van de leefomgeving'.

Met de overgang van Nedcar zal de financiële situatie van de gemeente Born onder druk komen te staan. Kan de regering, zo vragen de leden van PvdA-fractie, deze opmerking nader onderbouwen? En in welke mate wordt deze druk vergroot indien ook het bedrijventerrein Holtum-Noord zou overgaan naar Sittard/Geleen?

2.3 Opvatting van Sittard

Waarom kiest de regering wel voor een beperkte versterking van de centrumsteden Sittard en Geleen door middel van het Nedcar-terrein die tegelijkertijd de gemeente Born verzwakt, en niet voor een stevige versterking van de centrumgemeenten door een samengaan van de gemeenten Sittard, Geleen en Born? De leden van de PvdA-fractie vragen de regering of deze gedachte niet ook een antwoord is op de constatering van de regering dat bij een overgang van het bedrijventerrein Holtum-Noord een onbedoeld knelpunt wordt gecreëerd.

Ten aanzien van de kern Nieuwstadt merken de leden van de PvdA-fractie op dat indertijd (1982) het inwonertal van de gemeente Susteren de doorslag heeft gegeven voor de destijds uitgevoerde samenvoeging. Het argument van het inwoneraantal komt nu in een ander daglicht te staan omdat de gemeenteraden van de gemeenten Susteren en Echt hebben besloten te fuseren. Een eventuele overgang van de kern Nieuwstadt naar de gemeente Sittard/Geleen heeft daardoor aanmerkelijk minder grote gevolgen voor de nieuwe gemeente Echt/Susteren. Deze leden verzoeken de regering om een reactie op deze nieuwe ontwikkeling in het licht van de wens van de gemeente Sittard om de kern Nieuwstadt aan de nieuwe gemeente Sittard/Geleen toe te voegen.

2.4 Opvatting van Geleen

De leden van de PvdA-fractie vragen de regering zelfstandig een oordeel te geven over de opmerkingen van de gemeente Geleen dat ontwikkelingen in de gemeenten Stein en Beek onder integrale regie van de centrumgemeente behoren plaats te vinden. Acht de regering het mogelijk dat bouwruimte aan de noordkant van de gemeente Beek beschikbaar komt voor de nieuwe gemeente Sittard/Geleen?

2.4 Opvatting van Born

De leden van de PvdA-fractie verzoeken de regering aan te geven in welke mate kan worden onderbouwd dat de verwachte inkomsten van Holtum-Noord het verlies aan inkomsten van het Nedcar-gebied voor Born kunnen compenseren. Deze leden vragen de regering in te gaan op de opmerking van de gemeente Born dat deze gedachtegang een sigaar uit eigen doos is; volgens Born zijn deze potentiële inkomsten van het bedrijventerrein Holtum-Noord al ingecalculeerd in de meerjarenramingen van de gemeente.

3. Financiële aspecten

Is de minister bereid toe te zeggen dat de te ontwikkelen voorstellen voor een experimenteerfonds binnengemeentelijke decentralisatie, zoals gevraagd in de motie op kamerstuk 26 657, nr.20, van toepassing kunnen zijn op de betrokken gemeenten uit het voorliggende wetsvoorstel?

4. Inwerkingtreding en verkiezingen

De leden van de PvdA-fractie vragen de regering wanneer zij denkt duidelijkheid te kunnen geven over het al dan niet tegelijkertijd laten plaatsvinden van verkiezingen voor gemeenteraden en provinciale staten.----

Den Haag, 13 april 2000

INBRENG PVDA-FRACTIE T.B.V. HET WETSVOORSTEL SAMENVOEGING VAN DE GEMEENTEN VENLO EN TEGELEN (26 970)

Woordvoerder: Dick de Cloe

De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het Wetsvoorstel samenvoeging van de gemeenten Sittard en Geleen. Het is van groot belang dat dit voorstel niet langer wordt vertraagd en er op korte termijn een einde wordt gemaakt aan de lange tijd van onzekerheid voor alle betrokkenen. De PvdA-fractie heeft in het verleden herhaaldelijk aangedrongen op spoedige afhandeling en staat daarin niet alleen. In de beleidsnotitie over gemeentelijke herindeling (kamerstuk 26 331,bladzijde 26) wordt opgemerkt dat een hoger tempo 'wel dringend gewenst' is. In de Wet algemene regelen herindeling (Arhi) staat dat de minister binnen zes maanden een wetsvoorstel behoort in te dienen. Omdat van deze wens niets terecht is gekomen staat nu voor de PvdA-fractie, naast een zorgvuldige, vooral een spoedige beantwoording van de gestelde vragen voorop.

Aan dit wetsvoorstel ligt het Beleidskader gemeentelijke herindeling uit 1995 (kamerstuk 21 427 nr.111) ten grondslag, met als uitgangspunt de versterking van de positie van centrumgemeenten, mede in relatie tot de omliggende gemeenten. Dit zogenaamde C20-beleid is inhoudelijk weer terug te vinden in de Beleidsnotitie gemeentelijke herindeling uit 1998 (kamerstuk 26 331). De leden van de PvdA-fractie kunnen zich nog steeds goed vinden in deze uitgangspunten, die ten doel hebben de centrumsteden in bestuurlijk opzicht te versterken. Zij verzoeken de regering aan te geven of nog steeds voluit de bereidheid aanwezig is om naast een inhoudelijk grote stedenbeleid ook het beleid vorm te geven dat gericht is op de bestuurlijke versterking van die grote steden.

1. Inleiding

Het Beleidskader gemeentelijke herindeling van 1995 stelt ondermeer dat voorstellen tot gemeentelijke herindeling niet te beperkt opgezet dienen te worden. Immers, voorkomen moet worden dat, door een te beperkte geografische opzet van herindelingsvoorstellen, problemen worden verschoven naar het aangrenzende gebied. De leden van de PvdA-fractie vragen de regering nadrukkelijk aan te geven of met het voorliggende wetsvoorstel door middel van de ruimtelijke uitbreiding en samenvoeging de slagkracht en het probleemoplossend vermogen in de nieuwe gemeente Sittard/Geleen in voldoende mate zullen toenemen.. Zij vragen dit omdat uit de reacties van voornamelijk de gemeenten Venlo en Tegelen overduidelijk kan worden opgemaakt dat de voorgestelde herindeling geen recht doet aan de door velen noodzakelijk geachte sterke positie van de centrumgemeente Venlo om de rol van motor in de regio te gaan vervullen.

1.1 Rijksbeleid.

De leden van de PvdA-fractie vernemen graag van de regering een oordeel over oorzaak en inhoud van de geconstateerde tegenstellingen tussen het provinciebestuur en de betrokken gemeenten, in het algemeen. En in het bijzonder vragen zij om een algemeen oordeel over de opmerkingen van de gemeente Tegelen over de vermeende vooringenomenheid van het provinciaal bestuur tijdens het zogenaamde open overleg.

Deelt de regering de opvatting dat bij het voorstel tot samenvoeging van Grubbenvorst, Broekhuizen en Horst sprake is van 'een herindeling met de rug naar de stad'? Was het niet beter geweest als het provinciaal bestuur de voorstellen voor herindeling van Grubbenvorst/Broekhuizen/Horst en Venlo/Tegelen in één advies aan de minister had aangeboden? De leden van de PvdA-fractie willen graag weten waarom de regering deze twee wetsvoorstellen niet zelf heeft samengevoegd tot één wetsvoorstel, zoals ook eerder is gebeurd met twee provinciale adviezen in Noord-Brabant?

Waar de regering stelt dat de gemeenten rondom Venlo en Tegelen slechts bij deze herindeling betrokken zijn ten behoeve van een geplande grenscorrectie is het toch overduidelijk dat vanuit de gemeenten Venlo en Tegelen steeds benadrukt is dat de herindeling omvangrijker zou moeten zijn en ook hele buurgemeenten zou moeten omvatten. Dit perspectief, zo vragen de leden van de PvdA-fractie, is toch steeds in alle discussies in de provincie Limburg en daarna naar voren gekomen? Zelfs vanuit het ministerie van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties heeft men gesuggereerd dat het provinciale voorstel aan de krappe kant is en verdere versterking van Venlo gewenst kan zijn. Wanneer een drastische verandering van het perspectief een verbetering inhoudt is daar toch niets mis mee, zeker als alle feiten en aspecten veelvuldig in bestuurlijk overleg aan de orde zijn geweest?

Inmiddels is het rapport 'Gemeenten: Meer dan lokaal bestuur' verschenen. Daarin wordt ondermeer opgemerkt dat een provinciaal bestuur knopen behoort door te hakken als gemeentelijk opschaling van randgemeenten ten koste dreigt te gaan van centrumgemeenten. De stuurgroep heeft verder de indruk dat in de regio Noord-Limburg het platteland en de steden zich tot op heden met de rug naar elkaar toe ontwikkelen en kan zich voorstellen dat de Tweede Kamer voor een andere maatvoering kiest bij de herindeling Venlo/Tegelen. De leden van de PvdA-fractie merken op dat de kanttekeningen van de stuurgroep voor een belangrijk deel overeenkomen met vragen van de fractie. De regering wordt nadrukkelijk gevraagd om bij de nota naar aanleiding van het verslag op deze opmerkingen van de stuurgroep in te gaan en zonodig met aanpassingen van het wetsvoorstel te komen.

De leden van de PvdA-fractie merken op dat de regiofoto Noord-Limburg van de stuurgroep goed is gelukt, maar nog scherper en beter wordt indien de regering de vaagheid rond de centrumstad weet weg te werken.

1.2 Provincie Limburg: beleid en herindelingsprocedure

De leden van de PvdA-fractie vragen de regering aan te geven op welke wijze kan worden voorkomen dat een voorstel van het college van gedeputeerde staten de facto de schijn wekt dat het een voorstel betreft dat bij voorbaat reeds grotendeels vaststond.

2. Inhoud van het wetsvoorstel

2.1 De samenvoeging van Venlo/Tegelen

Waar Venlo is aangewezen als logistiek en infrastructureel knooppunt van nationaal belang, vragen de leden van de PvdA-fractie of het nauwkeurig onderzoek van de provinciale ontwerpregeling ook heeft geleid tot contacten tussen de minister en zijn collega's van Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken of met de minister voor het Grote stedenbeleid. Hierbij wordt opgemerkt dat het Visitatierapport gote stedenbeleid in Venlo (Commissie Brinkman, Den Haag, 14 juli 1999) stelt: 'De functionele argumenten van het college voor samenvoeging van enkele randgemeenten bij Venlo acht de commissie echter valide. Bezien vanuit de gemeente betekent een dergelijke herindeling een krachtige bevestiging van de centrumfunctie van Venlo in de regio, meer mogelijkheden voor een gerichte allocatie van middelen, meer bestuurlijke slagkracht, een volwaardige positie als grote stad en een betere positie in het overleg met gemeenten over de grens'. Wat is de reactie van de minister voor het Grote stedenbeleid op dit onderdeel van het visitatierapport?

2.2 Grenscorrectie Tradeport Noord

Acht de regering, zo vragen de leden van de PvdA-fractie, het vooral vergroten van het stedelijk gebied door het formaliseren van de feitelijk reeds bestaande situatie niet als een wel zeer minimale invulling van een robuust gemeentelijk herindelingsbeleid, dat gericht behoort te zijn op de versterking van de centrumsteden? En welke grenscorrecties vallen onder de noemer 'ruim bemeten' en welke onder de noemer 'flink'?

2.3 Opvatting Venlo

Zijn de gemeenten Arcen en Velden en Maasbree betrokken bij de voorbereiding van het voorliggende wetsvoorstel? Is de oriëntatie, zo vragen de leden van de PvdA-fractie, van de kernen Velden en Baarlo op de gemeente Venlo niet een gegeven dat serieus onderzocht had moeten worden om wellicht te komen tot een samenvoeging van deze kernen bij de centrumgemeente Venlo?

2.5 Opvatting Tegelen

In hoeverre, willen de leden van de PvdA-fractie weten, is de relatie tussen de gemeenten Belfeld enTegelen sterker dan de relatie van Belfeld met de gemeenten Swalmen en Beesel?

2.5 Beoordeling van de claim Venlo-Plus

De leden van de PvdA-fractie lezen dat de regering ten aanzien van de indeling van de veiling wel een keuze maakt, maar niet aangeeft op welke gronden dat gebeurt. De standpunten van de betrokken gemeenten worden weergegeven en vervolgens wordt opgemerkt: 'Hoewel de argumenten van Venlo zeker valide zijn heeft het kabinet in de afweging tussen de belangen van de beide te vormen gemeenten het belang van Horst aan de Maas laten prevaleren', de meerwaarde voor Horst aan de Maas is groter en er is al sprake van een derde grenscorrectie. De leden van de PvdA-fractie herhalen maar weer de opmerking dat op een minimale wijze uitvoering wordt gegeven aan de totstandkoming van robuuste gemeenten, zeker in het licht van het grote stedenbeleid. In de notitie 'Knelpunten van centrumgemeenten nader geanalyseerd' van de provincie Limburg wordt overigens niet ontkend dat er sprake is van verwevenheid tussen de veiling en het logistiek knooppunt Venlo, zowel in economisch als ruimtelijk opzicht.

Het relatieve belang dat de regering zegt te geven aan de toevoeging van de kern Grubbenvorst aan de nieuwe gemeente Horst aan de Maas wordt wellicht minder wanneer op korte termijn een samengaan van de gemeente Sevenum met Horst aan de Maas zou plaats vinden. Tijdens de hoorzitting van de vaste kamercommissie werd voorspeld door de burgemeester van Horst dat dit binnen vijf jaar een feit zou zijn. De PvdA-fractie vraagt de regering om een reactie op de logisch voorkomende samenvoeging van de gemeente Sevenum met de nieuwe gemeente Horst aan de Maas.

Ten aanzien van de gemeente Belfeld vragen de leden van de PvdA-fractie op welke wijze de regering denkt te voorkomen 'dat de centrumgemeente Venlo op slot wordt gedaan' nu de gemeenten Belfeld, Swalmen en Beesel volop in overleg zijn over samenvoeging, waar de provincie Limburg zeker niet negatief op reageert.

3. Financiële aspecten

Is de minister bereid toe te zeggen dat de te ontwikkelen voorstellen voor een experimenteerfonds binnengemeentelijke decentralisatie, zoals gevraagd in de motie op kamerstuk 26 657nr. 20, van toepassing kunnen zijn op de betrokken gemeenten uit het voorliggende wetsvoorstel?

4. Inwerkingtreding en verkiezingen

De leden van de PvdA-fractie vragen de regering wanneer zij denkt duidelijkheid te kunnen geven over het al dan niet tegelijkertijd te doen plaatsvinden van verkiezingen voor gemeenteraden en provinciale staten.
Den  Haag, 13 april 2000

INBRENG PVDA-FRACTIE T.B.V. HET WETSVOORSTEL SAMENVOEGING VAN DE GEMEENTEN BROEKHUIZEN, GRUBBENVORST EN HORST (26 969)

Woordvoerder: Dick de Cloe

De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Broekhuizen, Grubbenvorst en Horst.

1. Inleiding

De PvdA-fractie is van mening dat een vrijwillige herindeling veel voordelen kan hebben. Immers de betrokken gemeenten zijn zelfstandig tot de conclusie gekomen dat een andere bestuurlijke vormgeving van de gemeentelijke indeling meer voordelen zal opleveren voor de inwoners van de betrokken gemeenten.

Maar de PvdA-fractie is ook van mening dat een vrijwillige herindeling moet worden beoordeeld op de gevolgen voor de omliggende gemeenten en ondersteunt in deze de opmerkingen van de regering in de beleidsnotitie gemeentelijke herindeling (kamerstuk 26331, 27 november 1998) dat vrijwillige fusies vanzelfsprekend niet ten koste mogen gaan van de mogelijkheden en kansen van aanliggende gemeenten. Ook ondersteunt de PvdA-fractie de recente opmerkingen die hierover gemaakt zijn in het rapport 'Gemeenten: Meer dan lokaal bestuur'.

De geschiedenis van deze vrijwillige herindeling doet de vraag rijzen of de versterking van de gemeente Venlo via het C20-beleid wel het hoofdmotief is geweest om versneld tot deze vrijwillige herindeling te komen. De leden van de PvdA-fractie verwijzen daarvoor naar het volgende chronologische overzicht:


* Op 7 september 1995 spreekt de gemeenteraad van Grubbenvorst uit dat een herindeling van onderop het stevigste fundament heeft, dat daarvoor voldoende tijd moet worden geboden, maar dat zij vooralsnog geen noodzaak ziet tot herindeling van de gemeente Grubbenvorst;

* Op 15 september 1995 komt de regering met de notitie Vernieuwing Bestuurlijke Organisatie waarin het C20-beleid (voor ondermeer de gemeente Venlo) wordt aangekondigd;


* Op 10 oktober 1995 wordt gedeputeerde staten van Limburg gevraagd na te gaan in hoeverre het C20-beleid zou kunnen worden vormgegeven;

* Op 31 oktober 1995 stuurt gedeputeerde staten van Limburg een brief naar de gemeente Venlo waarin de C20 procedure wordt uiteengezet;

* Op 21 december 1995 vraagt gedeputeerde staten aan de gemeente Venlo een knelpunteninventarisatie op te stellen;


* Op 30 januari 1996 presenteert de gemeente Venlo deze knelpunteninventarisatie; dit rapport wordt op verzoek van gedeputeerde staten ook aan de buurgemeenten verzonden;


* Op 19 maart 1996 nodigt gedeputeerde staten de centrumgemeente Venlo en de randgemeenten Belfeld, Maasbree, Grubbenvorst en Arcen en Velden uit voor een overleg op 12 april;


* De gemeenteraden van Broekhuizen (4 maart), Grubbenvorst (14 maart) en Horst (19 maart) spreken zich in principe uit voor samenvoeging op het moment dat het onderzoek van Bureau Berenschot naar de meerwaarde van samenvoeging nog niet is afgerond.

De leden van de PvdA-fractie concluderen uit dit overzicht dat het in de gemeente Grubbenvorst wel erg snel is gegaan en vragen zich af of de verdere voortgang zich wel verdraagt met de geest van artikel 3, lid 1 van de Wet arhi. Al vanaf 21 december 1995 (verzoek van gedeputeerde staten aan Venlo) is duidelijk dat serieus rekening moet worden gehouden met een herindeling voor de centrumstad Venlo. Zij verzoeken de regering een beschouwing en oordeel te geven over de geschetste gang van zaken, die het beeld geeft dat de vrijwillige herindeling snel van start is gegaan om te voorkomen dat één van de betrokken gemeenten (Grubbenvorst) voluit bij het C20-traject voor de gemeente Venlo zou worden betrokken en daarvoor ook nog de steun heeft verworven bij gedeputeerde staten.

De leden van de PvdA-fractie hadden het zuiverder gevonden indien gedeputeerde staten van Limburg de beide ontwerpregelingen in elkaar hadden geschoven. Waarom heeft de regering deze beide wetsvoorstellen niet samengevoegd, zo vragen de leden van de PvdA-fractie, daarbij verwijzend naar een procedure bij de gemeentelijke herindeling in Noord-Brabant?

2. Inhoud van het wetsvoorstel

Ligt het, waar een 'natuurlijke' fusiepartner zoals de gemeente Sevenum niet bereid is met deze gemeentelijke herindeling mee te doen, niet voor de hand dan vanuit gedeputeerde staten serieus met dit gegeven aan de slag was gegaan? En, zo vragen de leden van de PvdA-fractie, is dat ook gebeurd?

De huidige burgemeester van de gemeente Horst heeft tijdens de hoorzitting van de vaste Kamercommissie uitgesproken te verwachten dat de gemeente Sevenum zich binnen vijf jaar bij de gemeente Horst aan de Maas zal aangesluiten. Indien dit laatste het geval zal zijn, dan kan een overgang van de kern Grubbenvorst naar de gemeente Venlo niet meer als een aanzienlijke verzwakking van de basis voor de nieuwe gemeente Horst aan de Maas worden omschreven. Deze leden vragen de regering om een reactie op deze gedachte.

Is het juist, zo vragen de leden van de PvdA-fractie, dat de regering wel steeds de argumenten van de gemeente Grubbenvorst en de gemeente Venlo weergeeft, uiteindelijk zelf ook een keuze maakt, maar dat daarbij niet wordt aangegeven welke argumenten de keuze rechtvaardigen om de kern Grubbenvorst niet bij de gemeente Venlo te voegen? Indien de leden van de PvdA-fractie dat verkeerd zien, verzoeken zij de regering om die argumenten dan helder aan te geven.

Is het juist dat de argumentatie om de veiling bij de nieuwe gemeente Horst aan de Maas te laten voor een belangrijk deel is gebaseerd op het gegeven dat de gemeente Grubbenvorst nu al voor de derde keer grondgebied aan de gemeente Venlo afstaat?

3. Financiële aspecten

De leden van de fractie van de PvdA vragen de regering aan te geven in hoeverre binnengemeentelijke decentralisatie in de nieuwe gemeente Horst aan de Maas kan worden vormgegeven conform de door de Kamer aanvaarde motie (kamerstuk 26 657 nr.20)?

4. Inwerkingtreding en verkiezingen.

De leden van de PvdA-fractie vragen de regering wanneer zij denkt duidelijkheid te kunnen geven over het al dan niet tegelijkertijd te doen plaatsvinden van verkiezingen voor gemeenteraden en provinciale staten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...