Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over rol burgers functioneren politie

Datum nieuwsfeit: 14-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over rol van burgers bij de beoordeling van het functioneren v an de politie

Gemaakt: 18-4-2000 tijd: 11:11

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 14 april 2000

Onderwerp:

Kamervragen

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de schriftelijke vragen van de leden Rietkerk en Atsma, kenmerk 2990008140, over de rol van burgers bij de beoordeling van het functioneren van de politie, ingezonden op 10 maart 2000.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

K. G. de Vries

Antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de Kamervragen van de leden Rietkerk en Atsma (beiden CDA) over de rol van burgers bij de beoordeling van het functioneren van de politie (ingezonden 10 maart 2000, 2990008140)


1

Hebt u kennisgenomen van het artikel «De agent moet weer een diender worden»?

Ja.


2

Wat is uw mening over de aanpak van zeven Friese gemeenten in het district Zuidwest-Friesland die via een klankbordgroep de prestaties van de politie in het district gaan beoordelen?

Ik acht het van belang dat de politie zo veel mogelijk aansluiting zoekt bij haar specifieke lokale omgeving en daartoe ook initiatieven neemt. Het initiatief van de leden van het districtscollege Sneek (voorheen Zuidwest-Friesland) om via een klankbordgroep de prestaties van en de gevoelens jegens de politie in het district te beoordelen en te vertolken, is mijns inziens een goed initiatief dat - zo is mij gebleken uit informatie van de korpsbeheerder - naar aard en omvang past bij het desbetreffende district.


3

Deelt u de mening dat de Friese aanpak aanvullend dient te werken op de versterkende rol van de gemeenteraad bij het lokale veiligheidsbeleid? Zo ja, hoe ziet u de relatie tussen de beide ontwikkelingen?

De activiteiten van de klankbordgroep zijn gericht op de politie. In die zin is de aanpak niet direct aanvullend op de versterkende rol van de gemeenteraad bij het lokale veiligheidsbeleid. Dit laat echter onverlet dat haar bevindingen van nut kunnen zijn bij de ontwikkeling van het lokale veiligheidsbeleid van de afzonderlijke gemeenten en vervolgens, via de inbreng van de desbetreffende gemeente, eveneens doorwerken in de beleids- en beheerscyclus van de politieregio. Ook wijs ik in dit verband op het belang van een voortdurende actieve wisselwerking tussen het lokale veiligheidsbeleid en het politiebeleid. Een dergelijk initiatief om de inwoners te betrekken bij de politie kan naar mijn mening echter niet in de plaats treden van de door het kabinet voorgestane versterkte rol van de gemeenteraad, als verwoord in de notitie "Bestel in balans; hoofdlijnennotitie regionaal politiebestel" welke op 17 februari jl. met uw Kamer is besproken.


4

Deelt u de mening dat het initiatief van Zuidwest-Friesland bijdraagt aan een duidelijker profilering van de politie naar de burger? Zo ja, verdient dit initiatief volgens u navolging in andere politieregio's? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke rol ziet u voor uzelf weggelegd om dit te bevorderen?

Ik ben van mening dat dit initiatief bij kan dragen aan een duidelijker profilering van de politie. Tegelijkertijd vind ik dat het toepassen van dit instrument afhankelijk is van specifieke lokale omstandigheden en daarmee het beste kan worden beoordeeld op lokaal en regionaal niveau. Hoewel ik het initiatief positief tegemoet treed en het bredere navolging kan verdienen, zie ik voor mijzelf op dit moment geen directe rol weggelegd.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie