Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over geluidsoverlast rond Schiphol

Datum nieuwsfeit: 14-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over geluidsoverlast rond schiphol
Gemaakt: 17-4-2000 tijd: 13:52

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 14 april 2000

Onderwerp:
Kamervragen

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op vragen van het lid Rosenmöller over berekening van de geluidsoverlast rond Schiphol.


1. Is het navolgende citaat:” De m.e.r. commissie gaat er van uit dat de grens verlaagd moet worden van de 65 decibel. Dat doen we niet. We hebben ze niet gevraagd om de wet te veranderen”? een correcte weergave van uw reactie op de kritiek van de commissie m.e.r.? Zo nee, wat is dan uw standpunt ten aanzien van de kritiek over het niet meetellen van overlast van vliegtuigen onder de 65 decibel?
Ik heb de Commissie MER gevraagd te adviseren over het MER S4S2. In dit advies maakt de Commissie MER ook opmerkingen die betrekking hebben op de middellange termijn, onder andere over het toepassen van de 65 dB(A) afkap.

Voor wat betreft de toepassing op het MER S4S2 ligt de afkap van 65 dB(A) vast. Het MER gaat immers over de wijziging van het Aanwijzingsbesluit voor S4S2. Volgens de Luchtvaartwet dient het Aanwijzingsbesluit in overeenstemming te zijn met de PKB ‘Schiphol en Omgeving’ en dienen de zones te worden berekend conform het Berekeningsvoorschrift voor de Ke. Zowel de PKB als het Berekeningsvoorschrift gaan uit van de toepassing van een afkap van 65 dB(A).

Ik bezie de kritiek tegen de achtergrond van het Kabinetsbesluit van
17 december 1999. Daarin is immers vastgelegd dat op afzienbare termijn de Ke als maat voor de geluidsbelasting zal worden vervangen door de Lden. Ik acht het niet zinvol om voor de korte periode dat de Ke nog dienst zal doen, de PKB en het Berekeningsvoorschrift aan te passen en de zones conform een herberekening opnieuw vast te stellen, zo dat al tijdig mogelijk zou zijn.

2. Bent u op de hoogte van het feit dat de commissie m.e.r. niet anders doet dan de verslechtering van het milieu weergeven, die feitelijk optreedt (als ook geluidsoverlast onder de 65 decibel wordt meegeteld).
Een andere rekenwijze doet niets af aan de feitelijke geluidsbelasting rond Schiphol. In onderzoek dat in het kader van TOPS door DHV is uitgevoerd, wordt geconcludeerd: ‘Deskundigen stellen dat op dit moment statistisch niet aantoonbaar is of en in hoeverre de verlaging van de afkap een betere beschrijving van de werkelijkheid tot gevolg heeft.’

In hetzelfde onderzoek wordt overigens geconcludeerd dat bij een vergelijking van 1990, huidige zone en planalternatief 2002, bij de 20 Ke contouren een algehele afname van de geluidbelasting te zien is zowel bij een afkap van 65 als van 50 dB(A). Uw mening dat er feitelijk een verslechtering van het milieu optreedt deel ik derhalve niet.


3. Bent u zich er van bewust dat de commissie In ‘t Veld in januari 1998 met betrekking tot de wijziging van de aanwijzing adviseerde om de zogenaamde 65 decibel afkap te verlagen en dat ook de Raad van State op 28 juli 1998, de validiteit van de afkap bekritiseerde?
Ja.


4. Waarom wijkt u af van voormeld advies van de commissie In ‘t Veld, voormelde uitspraak van de Raad van State en nu ook van de kritiek van de commissie m.e.r. rond de 65 dB(A) afkap?
In het Kabinetsbesluit van 17 december 1999 is vastgelegd dat op afzienbare termijn de Ke als maat voor de geluidsbelasting zal worden vervangen door de Lden. Ik acht het - zoals hierboven ook reeds is gesteld - niet zinvol om voor de korte periode dat de Ke nog dienst zal doen, de PKB en het Berekeningsvoorschrift aan te passen en de zones conform een herberekening opnieuw vast te stellen, zo dat al tijdig mogelijk zou zijn. Een aanpassing van de PKB en het Berekeningsvoorschrift met als doel een verlaging van de afkap van 65 dB(A) wordt door mij niet overwogen.
5. Bent u bereid om de kritiek op de ontwerp aanwijzing van de commissie m.e.r. ter harte te nemen en bij uw besluit de aanwijzing zodanig aan te passen dat ook het aantal geluidsbelaste woningen afneemt (conform het win-win uitgangspunt van de commissie In ‘t Veld), ook in het geval dat geluidsoverlast onder de 65 decibel wordt meegeteld.
Zie het antwoord op vraag 4.

Hoogachtend,
DE MINSTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie