Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VROM voorstel wet bevordering eigen woningbezit

Datum nieuwsfeit: 14-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VROM inzake voorstel van wet bevordering eigen woningbezit

Gemaakt: 20-4-2000 tijd: 16:11


2


25309

Voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Biesheuvel, Hofstra en Van 't Riet houdende nieuwe regels over het toekennen van bijdragen aan lagere inkomensgroepen ten behoeve van het verkrijgen en kunnen blijven bewonen van een eigen woning (Wet bevordering eigenwoningbezit)

Nr. 65 Brief van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 14 april 2000

Met deze brief wil ik u op de hoogte stellen van de verschuiving van de nagestreefde invoeringsdatum van de BEW. Tevens ga ik in op de stand van zaken met betrekking tot de amvb's die het wetsvoorstel bevat.

Uitvoering

Ten tijde van de behandeling van het wetsvoorstel bevordering eigenwoningbezit (BEW) in uw Kamer in december vorig jaar, stond een invoeringsdatum van 1 juli 2000 voor ogen. Alle inspanningen gericht op de voorbereiding van een adequate uitvoeringsorganisatie waren hier ook op gericht. Na overleg met de financiers en gelet op de noodzaak van een novelle naar aanleiding van het voorlopig verslag van de Eerste Kamer verschuift de nagestreefde datum van invoering. De extra tijd voor de voorbereiding die hierdoor ter beschikking komt, is niet onwelkom. Betrokken partijen, die een centrale rol hebben in de uitvoering, hadden al aangegeven dat de beschikbare tijdsspanne om de gewenste aanpassingen te plegen in hun geautomatiseerde systemen te krap was. Tegen deze achtergrond heb ik ook met genoegen geconstateerd dat de indieners, mede met inachtneming van de uitvoeringsaspecten, in de novelle een aantal verdere aanscherpingen van gehanteerde definities en juridische verbeteringen hebben aangebracht.

E.e.a. betekent dat er nu naar toegewerkt wordt de wet per 1 januari
2001 in te voeren.

Amvb's

Op diverse plaatsen in de wet is bepaald dat nadere regels kunnen dan wel zullen worden opgesteld. De komende tijd wordt invulling gegeven aan de amvb in artikel 4 over nadere regels inzake de waardering van vermogensbestanddelen en de amvb's in de artikelen 33 en 34, die moeten bepalen hoe het actuele inkomen bij de vangnetregeling dient te worden omgerekend naar een belastbaar inkomen en de wijze van toekenning van een bijdrage in het kader van de vangnetregeling. Voor alle drie laatstgenoemde artikelen geldt dat ik voornemens ben bij de opstelling ervan zo veel mogelijk aansluiting te zoeken bij de betrokken dienovereenkomstige bepalingen in het kader van de huursubsidie. Hiervoor geldt geen voorhangprocedure. Desgewenst wil ik u in het najaar over de inhoud hiervan en over de - op dit moment nog
- op te stellen ministeriële regeling informeren.
Van de overige artikelen waar de wet de mogelijkheid biedt eventueel nadere regels te stellen, zal voorlopig geen gebruik worden gemaakt. Bij de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel heb ik reeds aangegeven, waarom invulling op korte termijn niet verwacht behoeft te worden. In dit kader wordt verwezen naar artikel 16 (differentiatie op basis van de regionale woningmarkt), naar artikel
57 (voorlichting) en artikel 32 ( kindertoeslag). Het bij amvb opstellen van nadere regels op grond van artikel 22 over beperkende bedingen in verband met de verkrijging in eigendom dan wel artikel 52 over informatieverstrekking acht ik op dit moment niet opportuun: eerst is enige ervaring met de uitvoering nodig voordat inzichtelijk wordt of en op welke wijze nadere regels moeten worden gesteld..
Voor de goede orde merk ik op dat de communicatie en voorlichting separaat wel de nodige aandacht krijgt in het kader van de voorbereiding van de uitvoeringsorganisatie.

Ik vertrouw erop u met bovenstaande naar behoeven geïnformeerd te hebben.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie