Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

LTO pleit voor verbetering beëindigingregeling veehouderij

Datum nieuwsfeit: 14-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Productschap Zuivel

Lto.jpg (25608 bytes)

P E R S B E R I C H T

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland
Postbus 29773,2502 LT Den Haag
Bezoekadres : Prinsevinkenpark 19, Den Haag
Bankrekening :35.76.06.760
Telefoon : 070-3362721
Fax :070 3362811 Communicatie

Brinkhorst: `Regeling wordt niet beter dan die nu is'

LTO pleit voor verbetering beëindigingregeling veehouderij

LTO-Nederland heeft bij minister Brinkhorst (LNV) gepleit voor verbeteringen van de lopende beëindigingregeling op het punt van de sloopvergoeding en de taxatievoorwaarden. Brinkhorst zei bereid te zijn een en ander te bespreken, maar deed geen toezegging over aanpassing van de regeling. Tijdens overleg met de LNV-bewindslieden minister Brinkhorst en staatssecretaris Faber heeft LTO-Nederland voorts enkele kanttekeningen geplaatst bij de beëindigingsregeling.

Zo vallen veehouders die sinds september 1999 grond hebben verkocht buiten de boot. Dit geldt ook voor degenen, die grond hebben in de EHS, de Ecologische Hoofdstructuur.

Het nieuwe mestbeleid heeft geleid tot een drietal werkgroepen, die in de startblokken staan of al aan de slag zijn gegaan (vereenvoudiging Minas, melkveehouderij en mestverwerking). Naar een mogelijke aanpassing van de regels voor het boer-boer transport wordt volgens de minister bij voorrang gekeken,

Er is minister Brinkhorst veel aan gelegen, dat met de eerste tranche van de beëindigingregeling veel mestrechten worden opgekocht. Naar de boeren toe wil hij er geen enkel misverstand over laten bestaan: ,,De openstelling van de huidige regeling loopt tot en met 20 april a.s. en de nieuwe wordt niet beter dan die nu is''.

Het slagen van de beëindigingregeling voor de veehouderij hangt niet alleen af van de belangstelling onder boeren, maar ook van inzet en opstelling van de provincies. Veel veehouders in provincies als Gelderland en Overijssel twijfelen, omdat ze niet precies weten waar ze aan toe zijn als ze aan de regeling meedoen. Bovendien pakt de bestaande regeling relatief ongunstig uit voor ondernemers, die met de tijd zijn meegegaan en regelmatig op hun bedrijf hebben geïnvesteerd.

Minister Brinkhorst verwacht veel van de provincies, omdat ze nu hun bestuurlijke verantwoordelijkheid en kracht kunnen laten zien. Onlangs hebben ze, waar het gaat om nieuwbouw van woningen en de financiering van de `woning voor stal-regeling', forse verplichtingen op zich genomen. Omdat de landelijke regeling soms niet spoort met provinciaal woningbouwbeleid, hebben veehouders er volgens LTO niet altijd vertrouwen in dat het wel goed komt met de in het vooruitzicht gestelde financiële tegenprestatie.

Verbod op swill

Staatssecretaris Faber (LNV) en LTO-Nederland zijn het oneens over handhaving van het verbod op het gebruik van keukenafval (swill) als veevoer. Faber ziet geen reden om van het bestaande verbod af te wijken. LTO vindt dat de staatssecretaris het verbod moet heroverwegen gezien de risico's die de huidige praktijk oplevert voor de volksgezondheid en mogelijke dierziektes.

LTO-Nederland is eveneens tegen het gebruik van swill in de veehouderij, maar denkt dat met een gekanaliseerde verwerking van het keukenafval beter grip is te krijgen op deze afvalstromen. Omdat de huidige controle tekortschiet, bestaan zwarte afzetcircuits, die ingedamd moeten worden. De noodzakelijk risicobeheersing dient volgens LTO bepalend te zijn voor het toekomstig beleid. De staatssecretaris houdt echter vast aan het verbod en wil eerst de discussie in EU-verband afwachten.

Overigens toonde LTO-Nederland zich ingenomen met de forse stappen, die de staatssecretaris met haar Beleidsvoornemen Diervoeder in samenspraak met het bedrijfsleven heeft gezet. Voedselveiligheid en vertrouwen van de consument zijn terecht richtingwijzers voor het nieuwe beleid. LTO is voorstander van kwaliteitssystemen, die in gezamenlijk overleg tussen bedrijfsleven en overheid worden vastgesteld.

Bij een mogelijk Europees verbod op het verwerken van kadavers tot diermeel hoort ook een EU-regeling waar het gaat om de financiering van de kosten, die verbranding met zich meebrengt. LTO pleitte voor het Franse systeem, waarbij de kosten worden gedekt door een consumentenheffing op producten (vlees, melk, wol). Faber zei dat LNV ook deze optie zal bekijken. Het ministerie van LNV ziet hiervoor het liefst een aanpak in Europees verband. LTO en het ministerie zijn het eens over een oproep aan veehouders om het gebruik van onbewerkte swill bij de eigen organisatie te melden.

Aanpassing Pachtwet

Naar aanleiding van het rapport Leemhuis (`Ruimte voor pacht') heeft LTO aan de bewindslieden duidelijk gemaakt, dat de huidige Pachtwet voor de bestaande pachtovereenkomsten gehandhaafd dient te blijven. Liberalisering zoals voorgesteld gaat te ver; afschaffing zou onaanvaardbare gevolgen hebben voor veel bedrijven en gezinnen. Voor nieuwe overeenkomsten kan een lichter regime van wetgeving gaan gelden. Waar het gaat om de pacht van hoeves is staatssecretaris Faber bereid om naar mogelijke aanpassing van de voorstellen te kijken. Suggesties ziet zij op dit punt van LTO tegemoet en dit geldt ook voor ideeën voor beheersing van de pachtprijzen. LTO pleit bovendien voor diepgaand onderzoek naar de gevolgen van afschaffing van de Pachtwet en de effecten van de nieuwe pachtwetgeving voor bedrijfsovername.

Datum : 12 april 2000
Nummer : P2019
Informatie : J.R. Luiten (070-3382721)

site-info
bijgewerkt op: 14 April 2000 10:22

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie