Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Politiebericht Groningen: zaken uit het jaarverslag

Datum nieuwsfeit: 14-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Politiebericht Groningen: 14-04-2000
Zaken uit het jaarverslag Regiopolitie Groningen Vrijdag 14 april 2000

Algemeen
Er is hard gewerkt aan zaken binnen de kerntaak als bevordering van de veiligheid en leefbaarheid. Naast aandacht voor het dagelijks werk zijn er in 1999 ook nieuwe stappen gezet voor de toekomst hetgeen leidt tot een reorganisatie in het jaar 2000. De opsporingsresultaten zijn bijzonder positief. Zo werden alle moordzaken van 1999 opgelost. Ruim twintig duizend verdachten werden in allerhande zaken gehoord. Onder hen waren meer dan drieduizend jongeren. Het keurmerk Veilig wonen kreeg in 1999 steeds meer gezicht. Veel aandacht werd geschonken aan een woningproject in de stad Groningen en allerlei nieuwbouwprojecten in onder meer Hoogezand, Appingedam en Winschoten. Ook projecten als gericht verkeerstoezicht en het cameratoezicht in de binnenstad van Groningen werden uitgebouwd of op de rails gezet in 1999. In de eigen organisatie is hard gewerkt aan de contacten met de klanten. Het project Klant en Politie is gestart en richt zich op de dienstbaarheid aan de burger. In de regio werd de klantenthermometer geïntroduceerd Op deze wijze houdt Regiopolitie Groningen de vinger aan de pols met betrekking tot het imago van Regiopolitie Groningen. Ook de wijze van presentatie in het uniform is beeldvormend voor de politieorganisatie en staat hoog in het vaandel. Een juiste uitstraling is van groot belang voor het imago en het vertrouwen van het publiek. Klantgerichtheid en klantvriendelijkheid zijn vaste themas in het korps geworden. Door het opzetten van servicecentra en een goede teleservice centrum krijgt de klant vroegtijdig informatie over het politiewerk en de politieproducten veiligheid, leefbaarheid, maatschappelijke integriteit en dienstverlening. Aangifte op afspraak is een nieuw project om wachttijden voor het doen van aangifte te laten afnemen. Ook krijgen aangevers automatisch bericht over de stand van zaken en het resultaat van hun onderzoek. De politie organisatie werkt aan een steeds betere dienstverlening. Met het project Blauw in de buurt is begin 1999 een brede visie op het politiewerk vastgesteld. Dit moet leiden tot een nieuwe organisatie. Begin november werd een concept inrichtingsplan aangeboden. Kwaliteit van de organisatie en haar dienstverlening zijn daarin belangrijke speerpunten.
Enkele resultaten
Het voetbal in de regio heeft de nodige aandacht gevraagd in 1999. Bij twee wedstrijden van Veendam en Groningen moest de politie veel menskracht leveren in verband met ernstige rellen. Hierbij werden ruim 100 man aangehouden voor openlijke geweldpleging. Inmiddels zijn door FC Goningen bijna honderd stadionverboden uitgereikt. De mobiele eenheid besteedde aan de handhaving van openbare orde 19.000 uren, waarvan bijna 4000 voor ondersteuning aan andere korpsen. Ook in 2000 zal veel gevraagd worden van de politie Groningen. Met name voor het Euro2000 toernooi moet bijstand worden verleend. Terugbrengen van voetbaluren, al jaren de doelstelling, is haast niet mogelijk.
bromfietsen
Ook de bromfietsen blijven een gewild object van het dievengilde. Zowel het aantal gestolen fietsen als het aantal gestolen bromfietsen steeg met ruim honderd. In 1999 bleken echter meer daders te zijn opgepakt voor deze diefstallen. Het oplossingspercentage van deze diefstallen is nagenoeg gelijk aan het voorgaande jaar, te weten ruim 13 %. Ook de technische staat van bromfietsen is vaak zeer slecht. In 1999 is een project op bromfietsen gestart. Ondanks een stijgend aantal controles blijft het aantal bromfietsen dat niet aan de eisen voldoet stijgen. In 1999 is er bijna 2000 keer gecontroleerd. Gemiddeld voldoet 40% niet aan de eisen. Bij een controle van 108 brom/snorfietsen leverde dit een aantal van 87 overtredingen. Het project richt zich op de veiligheid in het verkeer en bovendien worden gestolen bromfietsen sneller in beslag genomen en vernietigd.
Vreemdelingen zorg
In onze regio verblijven ruim 15.000 vreemdelingen. Dit is 2,8 % van de totale bevolking van 560.000 inwoners. Werkzaamheden voor de politie bestaan onder andere uit uitzetting, toezicht en controle. Er werden 7700 aanvragen voor verblijf behandeld. Er werden 565 uitzettingen verzorgd. Door de afdeling Intensivering Vreemdelingen Toezicht zijn 376 controles uitgevoerd op sexhuizen en raamprostitutie. Met toenemende mate was het IVT betrokken bij onderzoeken naar mensenhandel en smokkel, illegale vreemdelingen, prostitutie, schijnhuwelijk. Binnen de provincie komen steeds meer centra voor vreemdelingen. Toezicht op vreemdelingen is een taak van politie.

Geweld
In de binnenstad van Groningen is het aantal geweldszaken nog steeds aan het afnemen. Daarentegen is het gebruik van wapens wel lichtelijk toegenomen. Actie Heb het lef, wapens weg, leverde in de regio Groningen 619 wapens af. Twee weken lang konden wapens straffeloos worden ingeleverd. Daarnaast werd in 1999 gestart met een project vuurwapens om illegale vuurwapens te kunnen achterhalen. Het team nam ruim 200 wapens in beslag, ruim 40 meer dan in het jaar 1998. Regiopolitie Groningen moest in 1999 acht moordzaken behandelen. Alle acht zaken konden worden opgelost. In het centrum van Groningen werden de voorbereidingen getroffen voor cameratoezicht. Extra toezicht met voetpatrouilles met honden en politie te paard in de weekenden is begonnen. Het eerste resultaat van de cameras lijkt bemoedigend hoewel er nog geen concrete vergelijkingen mogelijk zijn. Cameras kunnen ook leiden tot meer aangifte door het zicht op de straat. Bij incidentele gevallen heeft men kunnen ingrijpen ter voorkoming van een incident. Vele steden en gemeenten gebruiken het Groninger model als voorbeeld voor eigen ontwikkelingen.

Zware georganiseerde criminaliteit
In 1999 waren 22 onderzoeken in behandeling. Vijf zaken startten al in 1998. Er konden 11 onderzoeken met goed gevolg worden afgesloten. Voorbeelden daarvan zijn: Knalslag, het grote vuurwerk onderzoek. Een team van Groningen, Friesland en Drenthe wist ruim 200.000 kilo vuurwerk in beslag te nemen, terwijl er meer dan 40 verdachten konden worden aangehouden. Een onderzoek naar mensenhandel, waarvan de laatste verdachte in februari in Spanje werd opgepakt. Het inbrakenteam Bahco wordt binnenkort opgeheven. Dit betreft een onderzoek naar een groep verdachten die zich schuldig maakte aan inbraken met de Bulgaarse methode. Er lopen nog enkele onderzoeken door in 2000, waar onder een milieu onderzoek op afval transporten.
Andere resultaten

Woninginbraken
In het kader van de woninginbraken bleef het aantal aangiften een dalende tendens houden. Ten opzichte van 1998 nam de politie minder aangiftes op en daalde het percentage naar minder dan 2 procent van het aantal woningen. De regio telt ruim 560.000 inwoners. De preventieadviseurs gaven ruim duizend adviezen en bovendien kregen ruim 200 bewoners het certificaat Veilige woning uitgereikt. Het aantal opgeloste inbraken is bijna 10 procent hoger dan in 1998. Van de dadergroep blijkt een een derde tot de groep jeugdige verdachten te horen.

Autos
De inbraken in autos nam ook in 1999 weer toe. Wel slaagde de politie erin meer verdachten aan te houden. Het aantal diefstallen van autos bleek minder dan in 1998. Van de ruim 500 diefstallen bleek aan het eind van 1999 23 % te zijn opgelost.

Overvallen
Het aantal roofovervallen is in 1999 afgenomen. Ten opzichte van 1998 blijkt ook het oplossingspercentage van roofovervallen te zijn afgenomen. Wel is in ruim de helft van de behandelde zaken een dader aangehouden. Ten opzicht van het landelijke gemiddelde scoort politie Groningen ruim voldoende ( landelijk ongeveer 35% regionaal iets meer dan 50%). Het aantal overvallen met wapengebruik nam behoorlijk af, terwijl er nog slechts acht overvallen op maaltijdbezorgers werden gepleegd. In 1999 werden met name de daders van enkele forse overvallen op reisbureau opgepakt en veroordeeld. Ook werden er 108 verdachten aangehouden van straat- en tasjesroven, bijna 40 meer dan in 1998. Er werden 313 aangiften gedaan, waarvan 33 % werd opgelost.
Geweld
In het kader van zedenonderzoeken nam de politie ruim drie honderd aangiften op. Dit blijkt ruim 10 % minder te zijn dan het voorgaande jaar. Het aantal zaken dat door aanhoudingen van 225 verdachten kon worden opgelost is ruim 57% geweest.

Leefbaarheid en maatschappelijke integriteit
In het kader van de leefbaarheid van buurt en dorp heeft de politie veel aandacht moeten schenken aan de overlast van drugsgebruikers. Het Heisateam is bijna dagelijks bezig geweest met overlast bestrijding in de binnenstad en op de tippelzone. Dit heeft erin geresulteerd dat vele verdachten van overlast en dealactiviteiten konden worden aangehouden. Ook het aantal klachten van bewonersorganisaties nam daardoor af. In Winschoten wist de politie in korte tijd een serie van elf hennepkwekerijen op te rollen. Hierbij nam de politie planten en goederen in beslag ter waarde van ruim twee ton. Al met al werden ruim 6000 milieu incidenten gemeld. Vele zaken werden bestuursrechtelijk afgedaan. In 770 gevallen is proces verbaal opgemaakt. Een samenwerking tussen de verschillende politieregios heeft ook in 1999 geleid tot gezamenlijke teams en onderzoeken. Het Interregionale fraudeteam deed in 1999 onderzoek naar fraude met overschrijvingsbewijzen. Ook op het gebied van Telecom fraude is een voorbereidend onderzoek gestart, terwijl er steeds meer aandacht is gekomen voor internet fraude op het gebied van kinderporno, creditcards. Het aantal onderzoeken nam in 1999 toe. Dit zelfde gold in 1999 voor de onderzoeken naar mensenhandel. Het bureau werkte aan 169 zaken, waarvan 73 in de regio Groningen. Zes verdachten werden opgespoord in kinderporno onderzoeken. Het aantal jeugdige verdachten in geweldsdelicten neemt toe. De daders worden bovendien steeds jonger. In 1999 is gestart met een driejarige project politiële jeugdzorg. Samen met andere hulpverleningsdiensten wordt gewerkt aan een aanpak jeugdcriminaliteit. In 1999 werden bijna duizend meldingen gedaan in het kader van de Snelle Beslis Eenheid. Ruim de helft werd door de SBE besproken, waarvan het in 187 gevallen leidde tot een dagvaarding. In 2000 moet de afhandeling van SBE zaken nog meer aandacht krijgen, mede dankzij de aanstelling van jeugdagenten. Het aantal verwijzingen naar bureau HALT steeg met ruim 130 zaken. De landelijke politiedag stond in het kader van de jeugd. Ruim 3000 bezoekers kwamen af op de georganiseerde open dag. In 2000 zal de politiedag op 14 oktober 2000 worden gehouden, met als thema verkeer.
Verkeerstoezicht
In het kader van gericht verkeerstoezicht werd ook in 1999 veel aandacht geschonken aan controles op snelheid, rood licht en bumper kleven. Dit toezicht moet gevolgen hebben voor het aantal slachtoffers bij ongevallen. In 1999 vonden nog 28 verkeersongevallen plaats met 29 dodelijke slachtoffers. Dit blijkt zes ongevallen minder te zijn, met negen dodelijke slachtoffers minder dan in 1998. Het aantal bestuurders dat echter doorrijdt na een ongeval nam in 1999 met ruim tweehonderd toe. Hiervan konden echter ook 50 bestuurders meer dan in voorgaande jaren worden achterhaald en aangehouden. De snelheid en alcoholcontroles leverden in 1999 weer vele overtredingen op. Zo werden een aantal ochtendcontroles op het gebruik van alcohol gehouden. Ook het aantal overtredingen van de maximumsnelheid is toegenomen. Mede doordat er meer controles, zowel opvallend als onopvallend, zijn gehouden dan in 1998. De rood licht overtredingen namen daarentegen af.

Dienstverlening

Klachten
De burger blijkt steeds vaker een klacht in te dienen bij de politie. Mogelijk heeft dit te maken met een steeds toegankelijker wordende politieorganisatie. De meeste klachten zijn besproken in werkbesprekingen. Slechts vier klagers waren ontevreden over de afhandeling en wendden zich tot de Nationale Ombudsman. Er werden 22 interne onderzoeken gedaan naar gedragingen van politiemedewerkers. Dit is minder dan in voorgaande jaren. Een aantal onderzoeken is nog in behandeling.

Actie/re-actie
Aanrijtijden kunnen nog sneller. Ondanks een toename van het aantal meldingen blijkt ruim 90 % van de meldingen binnen de 15 minuten te worden afgehandeld. Bijna de helft is binnen de twee minuten in behandeling genomen, terwijl driekwart binnen de drie minuten is opgepakt. Het aantal 112 meldingen stijgt gemiddeld met 23 extra meldingen per dag.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie