Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Herziening 90%-regeling buitenlandse belastingplichtigen

Datum nieuwsfeit: 14-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: BUITENLANDSE BELASTINGPLICHTIGEN


INKOMSTENBELASTING; LOONBELASTING; PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN. BUITENLANDSE BELASTINGPLICHTIGEN. 90%-REGELING.

Besluit van 14 april 2000, nr. DB2000/00288 M

De plv. Directeur-Generaal der Belastingen heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.


1. INLEIDING

In het Besluit van 28 december 1989, nummer DB89/2184, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 11 maart 1991, nummer DB91/481, is een tegemoetkomende regeling neergelegd voor bepaalde buitenlandse belastingplichtigen; de zogenoemde 90%-regeling. Daarnaast is in het Besluit van 21 december 1995, nr. DB95/3858M, een afzonderlijke 90%-regeling ingevoerd voor de premie volksverzekeringen.

De sindsdien op diverse onderdelen gewijzigde Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Wet IB 1964), met name door de invoering van de Wet van 17 december 1998 (Wet tot afschaffing van het aparte tarief voor buitenlandse belastingplichtigen) hebben mij aanleiding gegeven de regeling te herzien. Voor de heffing van de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over de jaren 1999 en volgende geldt de hierna opgenomen regeling.

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om enige inmiddels verschenen beleidsbeslissingen tevens in de regeling te verwerken.

De hiervoor genoemde besluiten van 28 december 1989 en 21 december 1995 alsmede het besluit van 15 juni 1999, nr. DB99/1799M, hebben hiermee hun belang verloren.

De hierna in onderdeel 2.2.1 genoemde besluiten van 17 mei 1999, nr. DB99/1435M (lijfrentepremie), en 29 september 1998, nr. DB98/2577 (fiscale oudedagsreserve), behouden hun belang.

Bij aanvaarding van de wetsvoorstellen in het kader van de belastingherziening 2001 komt de basis aan de 90%-regeling te ontvallen.


2. REGELING VANAF HET JAAR 1999

In dit besluit is een tegemoetkoming opgenomen voor buitenlandse belastingplichtigen van wie het onzuivere wereldinkomen (nagenoeg) geheel aan de Nederlandse inkomstenbelasting is onderworpen: de zogenoemde 90%-regeling. Deze tegemoetkoming geldt zowel voor de inkomstenbelasting als voor de premie volksverzekeringen en kan voor de premie volksverzekeringen ook afzonderlijk worden toegepast indien weliswaar niet aan de 90%-voorwaarde voor de loon- en inkomstenbelasting is voldaan maar het wereldpremie-inkomen wel voor ten minste 90% daadwerkelijk aan de Nederlandse premieheffing is onderworpen.


2.1. Voorwaarden voor toepassing van de regeling
* Het onzuivere wereldinkomen van de buitenlandse belastingplichtige is gedurende de periode van de buitenlandse belastingplicht voor ten minste 90% in Nederland daadwerkelijk onderworpen aan de heffing van loonbelasting en/of inkomstenbelasting. Bij gehuwden geldt deze voorwaarde voor het totale onzuivere wereldinkomen van beide echtgenoten samen.


* Bij de aangifte inkomstenbelasting dient een specificatie van het onzuivere wereldinkomen te worden gevoegd.

Onder onzuiver wereldinkomen wordt voor deze regeling verstaan het onzuivere inkomen dat de buitenlandse belastingplichtige zou hebben genoten zo hij binnenlandse belastingplichtige zou zijn geweest.


2.2. Inhoud van de regeling

Ik keur goed dat aan buitenlandse belastingplichtigen die voldoen aan de voorwaarden van de 90%-regeling tegemoetkomingen worden verleend met betrekking tot:


1. aftrekposten;


2. de belastingvrije som;


3. de invorderingsvrijstelling;


4. middeling.

De tegemoetkomingen houden het volgende in:


2.2.1. Aftrekposten

Ten aanzien van de buitenlandse belastingplichtige die voldoet aan de voorwaarden van de

90%-regeling wordt rekening gehouden met de hierna onder a tot en met i vermelde persoonlijke verplichtingen en buitengewone lasten van die belastingplichtige (en zijn of haar echtgenoot).

Voor de aftrekposten geldt dat de uitgaven voor aftrek in aanmerking komen met inachtneming van de verder in of op basis van het genoemde wetsartikel gegeven regels. Hierbij dient het begrip "onzuivere inkomen" steeds te worden opgevat als "onzuivere wereldinkomen".
a. Periodieke uitkeringen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdelen c en d, van de Wet IB 1964 (tekst 1999);

b. Op de belastingplichtige verhaalde kosten van bijstand als bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel e, van de Wet IB 1964 (tekst 1999);

c. Renten van schulden en kosten van geldleningen als bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel f, van de Wet IB 1964 (tekst 1999);

d. Premies voor lijfrenten als bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel g, van de Wet IB 1964 (tekst 1999), alsmede premies voor de in dit onderdeel genoemde aanspraken op periodieke uitkeringen ter zake van invaliditeit, ziekte of ongeval;
Deze aftrek wordt overigens slechts verleend met inachtneming van de in mijn Besluit van 17 mei 1999, nummer DB99/1435M gegeven richtlijnen; zoals bijvoorbeeld de bepaling dat het regime van de zogenoemde fictieve negatieve persoonlijke verplichtingen van artikel 45c Wet IB 1964 van toepassing is.

e. Afkoopsommen als bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel h, van de Wet IB 1964 (tekst 1999);

f. Buitengewone lasten ter zake van levensonderhoud van kinderen jonger dan 27 jaar als bedoeld in artikel 46, eerste lid, onderdeel a, 1°, van de Wet IB 1964 (tekst 1999);
Bij de bepaling van de mate waarin de kosten van het onderhoud op de belastingplichtige drukken dient rekening te worden gehouden met het recht op een niet aan de Nederlandse belastingheffing onderworpen uitkering ingevolge een buitenlandse
kinderbijslagvoorziening/studiefinanciering.

g. Buitengewone lasten ter zake van ziekte enz., als bedoeld in artikel 46, eerste lid, onderdeel b, van de Wet IB 1964 (tekst 1999);

Als uitgaven van adoptie worden aangemerkt de uitgaven van de belastingplichtige en diens niet duurzaam gescheiden van hem levende echtgenoot ter zake van de indiening en de behandeling van een verzoek tot het uitspreken van adoptie door de rechter in het woonland, alsmede - ingeval het verzoek betrekking heeft op een kind dat, voordat de adoptanten zijn aangevangen het kind feitelijk te verzorgen en op te voeden, buiten het woonland van de adoptanten woonde - de uitgaven als bedoeld in artikel 13, van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990, volgens overeenkomstige regelingen in het woonland.

h. Buitengewone lasten ter zake van opleiding of studie als bedoeld in artikel 46, eerste lid, onderdeel c, van de Wet IB 1964 (tekst 1999).


i. Buitengewone lasten ter zake van beroepsmatige kinderopvang als bedoeld in artikel 46, eerste lid, onderdeel d van de Wet IB 1964 (tekst 1999) die voldoet aan de regels die krachtens artikel 20 van de Welzijnswet 1994 bij gemeentelijke verordening zijn gesteld met betrekking tot de kwaliteit van de opvang, of door de inspecteur te beoordelen buitenlandse regelingen die naar aard en strekking overeenkomen met de krachtens artikel 20 van de Welzijnswet 1994 bij gemeentelijke verordening gestelde regels.
Bij gehuwden wordt de aftrek - met uitzondering van de onder d genoemde premies - toegekend aan de echtgenoot die in totaal het hoogste bedrag heeft aan (in Nederland belaste) zuivere inkomsten uit arbeid, winst uit onderneming en zuivere inkomsten uit periodieke uitkeringen en verstrekkingen. Is dit bedrag bij beide echtgenoten even hoog dan wordt de aftrek toegekend aan de oudste echtgenoot.

De onder d) genoemde premies worden bij de belastingplichtige persoonlijk in aanmerking genomen.

Voor wat betreft de mogelijkheden van de vorming van een fiscale oudedagsreserve verwijs ik naar mijn Besluit van 29 september 1998, nr. DB98/2577.

Voorts kunnen buitenlandse belastingplichtigen die voldoen aan de voorwaarden voor de 90%-regeling gebruik maken van de in artikel 46a van de Wet IB'64 (tekst 1999) neergelegde regeling voor samenvoeging van buitengewone lasten. Ten aanzien van ongehuwden geldt de 90%-eis voor het totale onzuivere wereldinkomen van de belastingplichtige en degene met wie de gezamenlijke huishouding wordt gevoerd.

Ten slotte zij opgemerkt dat in de situatie dat belastingplichtige in een kalenderjaar zowel binnenlandse belastingplichtige als buitenlandse belastingplichtige is, de aftrekpost in de afzonderlijke perioden apart wordt berekend met inachtneming van de in die periode geldende de drempelbedragen (bijvoorbeeld bij buitengewone lasten) en maximumbedragen (bijvoorbeeld bij de aftrek van de als persoonlijke verplichtingen aan te merken renten van schulden en kosten van geldleningen).

.


2.2.2. De belastingvrije som

Buitenlandse belastingplichtigen die voldoen aan de voorwaarden van de 90%-regeling worden voor wat betreft de tariefgroepindeling op dezelfde wijze behandeld als binnenlandse belastingplichtigen.

Ten aanzien van ongehuwden geldt voor overdracht van de basisaftrek de 90%-eis voor het totale onzuivere wereldinkomen van de belastingplichtige en degene met wie de gezamenlijke huishouding wordt gevoerd.

Waar met betrekking tot een toeslag op de basisaftrek, zoals bij de (aanvullende) ouderenaftrek en de aanvullende alleenstaande ouderenaftrek, het inkomen een rol speelt moet ook rekening worden gehouden met inkomen dat niet onder de Nederlandse belastingheffing valt. Het inkomen over de periode van binnenlandse en buitenlandse belastingplicht wordt in voorkomende gevallen gezamenlijk in aanmerking genomen.

Verder geldt in het geval in een kalenderjaar sprake is van zowel binnenlandse als buitenlandse belastingplicht dat voor de beantwoording van de vraag of aan de referentieperiode wordt voldaan opeenvolgende perioden bij elkaar worden geteld.


2.2.3. De invorderingsvrijstelling

Ten aanzien van buitenlandse belastingplichtigen die voldoen aan de voorwaarden voor de

90%-regeling wordt de invorderingsvrijstelling op dezelfde wijze toegepast als bij binnenlandse belastingplichtigen. Is deze belastingplichtige in het kalenderjaar zowel binnenlands als buitenlands belastingplichtig dan wordt de vrijstelling ook verleend op basis van het totaal van het belastbare inkomen en het belastbare binnenlandse inkomen.


2.2.4. Middeling

De buitenlandse belastingplichtige kan gebruik maken van de regeling voor middeling, bedoeld in artikel 66a van de Wet IB 1964 (tekst 1999), onder de voorwaarden dat in elk jaar van het middelingstijdvak aan de voorwaarden van de 90%-regeling is voldaan. Mede gelet op het inmiddels vervallen aparte tarief voor buitenlandse belastingplichtigen ontmoet het ook geen bezwaar de faciliteit te verlenen bij samenloop van binnenlandse en buitenlandse belastingplicht in het kalenderjaar, mits in de periode van buitenlandse belastingplicht aan de voorwaarden van de 90%-regeling is voldaan. Wellicht ten overvloede merk ik op dat slechts gehele jaren in een middelingstijdvak kunnen worden betrokken.


2.3. Werking voor de loonbelasting en voorlopige teruggaaf
Met de hiervoor onder 2.2.1. en 2.2.2. genoemde tegemoetkomingen kan reeds, overeenkomstig de regels die voor binnenlandse belastingplichtigen gelden, in de loop van het kalenderjaar rekening worden gehouden.


3. INTERNATIONALE REGELINGEN

Uiteraard laat het bepaalde in deze aanschrijving onverlet de aan internationale regelingen ontleende rechten. In het bijzonder gaat het hier om rechten die inwoners van België, Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba kunnen ontlenen aan de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting, respectievelijk de Belastingregeling voor het Koninkrijk.

Dit betekent dat inwoners van de genoemde landen c.q. delen van het Koninkrijk ongeacht de samenstelling van hun binnenlandse inkomen recht hebben op dezelfde belastingvrije som als binnenlandse belastingplichtigen.

Voorts keur ik goed dat deze buitenlandse belastingplichtigen, met inachtneming van de daarvoor gestelde regels, aanspraak kunnen maken op de bij 2.2.1, onder f van dit besluit vermelde aftrek van buitengewone lasten ter zake van levensonderhoud.

Inwoners van de Bondsrepubliek Duitsland hebben, wanneer zij aan de 90%-eis voldoen, reeds op basis van het met dat land gesloten verdrag recht op de onder 2. vermelde aftrekposten en belastingvrije sommen.

Voor buitenlandse belastingplichtigen die winst uit onderneming genieten door middel van een vaste inrichting in Nederland, geldt, afhankelijk van de formulering van de non-discriminatiebepaling in het van toepassing zijnde belastingverdrag, dat zij - ongeacht of voldaan is aan de 90%-eis - recht kunnen hebben op toepassing van de invorderingsvrijstelling, de zelfstandigenaftrek en de middelingsregeling. Toepassing van deze regelingen vindt plaats op dezelfde wijze als ten aanzien van binnenlandse belastingplichtigen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...