Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda statencommissie waterstaat en milieubeheer Friesland

Datum nieuwsfeit: 17-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Agenda


17 april 2000 16.00 uur Statencommissie Waterstaat en Milieubeheer
Plaats: Provinsjehûs, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden Secretaris: A. Kappers, tel. 058 292 55 51

Hoofdpunten:

-Ontwerp Tweede Waterhuishoudingsplan Fryslân 2000-2008 incl. Antwoordnota
Het Tweede Waterhuishoudingsplan geeft aan hoe de provincie de inrichting en het beheer van de waterhuishouding in Fryslân ziet in de periode van 2000 tot 2008 met een doorkijkje naar 2015 en 2030. Naar aanleiding van de inspraakreacties op het eerdere ontwerp-plan is het plan op onderdelen aangepast. Voor dot punt zijn ook de leden van de commissie Ruimtelijke Ordening uitgenodigd.


-Waterplan Leeuwarden De Blauwe Diamant
Dit waterplan is kort samengevat een vat vol ideeën en mogelijkheden hoe de komende jaren onmgegaan zou kunnen worden met water in Leeuwarden. De provincie heeft dit plan samen met de gemeente Leeuwarden en verschillende waterschappen opgesteld in het kader van het Convenant met Leeuwarden. Het plan wordt ter bespreking aan de commissie voorgelegd. Voor dit punt zijn ook de leden van de commissie Algemene en Economische Zaken uitgenodigd.


-Uitvoeringskrediet voor de maatregelen Fietsers voorrang van rechts/fietspadverlichting en herinrichting 60 km/uur-verblijfsgebied Voorgesteld wordt om een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van
243.500,-- voor de uitvoering van de maatregel Fietsers voorrang van rechts met daaraan toegevoegd het optimaliseren van de fietsverbinding langs de N356 (Quatrebas Damwoude) door fietsverlichting en een uitvoeringskrediet van 99.647,-- voor de maatregel 60 km/u verblijfsgebieden. Hierbij is gekozen voor herinrichting van de parallelwegen rondom Quatrebas.


-Provinciale regeling regionaal spoorvervoer Om bezwaar tegen de dienstregeling regionaal spoorvervoer mogelijk te maken, moeten besluiten hierover gebaseerd zijn op een publiekrechtelijke regeling. Gelet hierop wordt voorgesteld de Provinciale regeling regionaal spoovervoer vast te stellen.

-Stand van zaken Zuiderzeelijn
In deze notitie wordt ingegaan op de stand van zaken rond de Zuiderzeelijn. Voorgesteld wordt de notitie voor kennisgeving aan te nemen,

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune In vergaderingen van Statencommissies hebben burgers de gelegenheid om, maximaal 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken daartoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden met opgave van de punten waarover men wat wil zeggen.

Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden. Tel. 058- 292 55 24

U kunt de stukken op deze website raadplegen via de pagina politieke agenda bij Bestuur en Taken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie