Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen: overlast door roeken en kraaiachtigen

Datum nieuwsfeit: 17-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over schade en overlast door roeken en kraaiachtigen
Gemaakt: 18-4-2000 tijd: 10:34


2

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 17 april 2000

Onderwerp:

Kamervragen

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van het lid Schreijer-Pierik (CDA) over schade en overlast veroorzaakt door roeken en kraaiachtigen.


1

a. Ja, ik heb kennisgenomen van de brief van de wildbeheereenheid West-Twente.

b. De stand van de roek heeft sedert de jaren tachtig een krachtig herstel te zien gegeven, na een sterke daling in de periode 1950-1970. De jongste cijfers wijzen op stabilisatie.

Ter illustratie: in 1943 bedroeg de stand 40.000 broedparen; in 1970
10.000, in 1980 20.000, in 1985 30.000 en in de jaren 1996-1998
60.000.


2

Mij is bekend dat ook in andere gemeenten in het oosten en zuiden van Nederland overlast bestaat van roeken.


3

Verstoring van broedlocaties kan leiden tot vorming van nieuwe kolonies elders. Het is mij niet bekend in hoeverre nieuwe kolonies in het buitengebied zijn ontstaan als gevolg van pogingen tot verjaging van roeken in Wierden.

Of maatregelen gericht tegen het in gebruik nemen van bomen als broedplaats leiden tot verplaatsing van problemen hangt uiteraard af van de omstandigheden op de nieuwe locaties, in casu aanwezigheid van huizen en tolerantie van de bewoners.


4

De roek is beschermd in het kader van de Jachtwet. Dat wil zeggen dat het is verboden roeken te vangen of te doden, opzettelijk te verontrusten of hun nesten weg te nemen of opzettelijk te vernielen.

Sedert lang is de jacht op de roek niet meer geopend. De wet biedt de mogelijkheid ontheffing te verlenen van genoemde verboden. Dat kan echter slechts voor doeleinden die genoemd zijn in de wet. Deze doeleinden zijn:

a. het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid;

b. het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;

c. de voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij

en wateren en

d. de bescherming van flora en fauna.

Het is derhalve niet mogelijk vergunning te verlenen ter voorkoming van overlast. De EG-Vogelrichtlijn staat ook niet toe daarin te voorzien.

Tegemoetkoming uit het Jachtfonds is gelet op de Regeling vergoeding door wild aan-gerichte schade (10 oktober 1978, Stcrt. 200) slechts mogelijk bij schade toegebracht aan de landbouw, voorzover die bedrijfsmatig wordt uitgeoefend.

Het is mij niet bekend of particuliere verzekeringsmaatschappijen voorziening bieden.


5

Indien sprake is van schade aan één van hiervoor genoemde belangen, en indien is vast-gesteld dat geen andere bevredigende oplossing bestaat, dan kan vergunning worden verleend tot het nemen van maatregelen. Daarbij kan ook ontheffing worden verleend van het in artikel 26 van de Jachtwet gestelde verbod te jagen tussen zonsondergang en zonsopkomst.


6, 7 en 8

Ik onderken dat de aanwezigheid van roekenkolonies op sommige plaatsen overlast kan geven. Zoals ook in voorgaande is aangegeven, zijn de wettelijke mogelijkheden om rechtstreeks maatregelen te nemen tegen overlast door roeken, beperkt. Voor mij staat echter geenszins vast dat uitsluitend door vergunningplichtige maatregelen kan worden voorkomen dat een bepaalde locatie als broedplaats in gebruik wordt genomen. Ik acht het mede de verantwoordelijkheid van de eigenaar of beheerder van de broedlocatie naar oplossingen te zoeken.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

G.H. Faber

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie