Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over te veel betaalde WAO-premies

Datum nieuwsfeit: 17-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over te veel betaalde wao-premies
Gemaakt: 18-4-2000 tijd: 10:59

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 17 april 2000

Onderwerp:

Kamervragen

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid De Wit (SP) over te veel betaalde WAO-premies.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(J.F. Hoogervorst)3

Kamervragen Nr. 2990009040 (lid De Wit (SP))

Vraag 1.

Kent u het artikel «Te lage uitkering veel WAO'ers»? (De Telegraaf, 23 maart jl.)

Vraag 2.

Kloppen de resultaten van het in dat artikel genoemde onderzoek?

Vraag 3.

Kunt u aangeven hoeveel WAO'ers gedupeerd zijn?

Vraag 4.

Vindt u het juist dat het uitkeringstraject van de WAO-uitkering, rechtstreeks door de uitvoeringsinstelling of via de werkgever, in sommige gevallen van invloed is op de hoogte van de netto-uitkering? Zo ja, waarom? Zo neen, waarom niet?

Vraag 5.

Bent u bereid om stappen te ondernemen zodat de gedupeerde WAO'ers de teveel betaalde premies terug ontvangen?

Vraag 6.

Wat gaat u ondernemen om herhaling te voorkomen?

Antwoorden 1 t/m 6.

Ik heb kennisgenomen van het artikel in de Telegraaf van 23 maart jl.

Alvorens in te gaan op de in het artikel beschreven situatie is van belang in algemene zin de verschillende mogelijkheden voor het verstrekken van een WAO-uitkering en de inhouding van de wettelijke sociale premies in die situaties te schetsen.

Een WAO-uitkering kan inderdaad door de uitvoeringsinstelling of door de (voormalige) werkgever worden verstrekt. Indien iemand alleen een WAO-uitkering heeft, zal deze uitkering in de meeste gevallen door de uitvoeringsinstelling worden verstrekt. Indien iemand naast de WAO-uitkering een (bovenwettelijke) aanvulling op deze uitkering ontvangt of in het geval iemand naast een (gedeeltelijke) WAO-uitkering loon ontvangt, kiest de werkgever er vaak voor om de WAO-uitkering te verstrekken. Op deze wijze kunnen beide inkomens-bestanddelen (uitkering plus aanvulling dan wel uitkering plus loon) in één keer worden uitbetaald en kunnen dus in één keer de verschuldigde premies en belasting worden ingehouden. Voor de uitkeringsgerechtigde is in deze gevallen verstrekking van de uitkering door de werkgever veel eenvoudiger. 2

De wettelijk verschuldigde sociale premies zijn in beide gevallen gelijk. Het maakt derhalve niet uit of de uitvoeringsinstelling de uitkering verstrekt dan wel de werkgever Hierop bestaat twee uitzonderingen, te weten de wachtgeldpremie en de gedifferentieerde WAO-premie. Indien de uitvoeringsinstelling de uitkering verstrekt is de gemiddelde wachtgeldpremie verschuldigd, indien de werkgever de uitkering verstrekt is de wachtgeldpremie van de sector, waarin de werkgever is ingedeeld, verschuldigd. Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor de gedifferentieerde WAO-premie. Aangezien echter zowel de wachtgeldpremie als de gedifferentieerde WAO-premie volledig voor rekening van de werkgever komen, hebben deze premies geen invloed op de netto-uitkering.. Het is derhalve niet mogelijk dat de hoogte van de netto-uitkering verschilt als gevolg van verschillen in ingehouden wettelijke sociale premies.

De in het artikel geschetste situatie betreft de inhouding van arbeidsvoorwaardelijke (dus niet-wettelijke) premies. In het onderzoek, waarop het artikel is gebaseerd, wordt dan ook gesproken van «te veel WAO-gat-premie». Verder in het onderzoek wordt gesteld dat het ook om premies voor andere bedrijfstakregelingen kan gaan.

Het gaat dan om de volgende situatie. Indien een persoon een (gedeeltelijke) WAO-uitkering geniet, die door de werkgever wordt verstrekt, en daarnaast loon van de werkgever ontvangt, worden beide inkomensbestanddelen samengenomen. Over het totale inkomen worden vervolgens, naast de wettelijk verschuldigde sociale premies, in veel gevallen ook de premies voor de bedrijfstakregelingen geheven (bijvoorbeeld WAO-hiaat-premie). In dat geval worden deze premies derhalve ook over de WAO-uitkering geheven. Het totale netto-inkomen (uitkering en loon tezamen) van de desbetreffende persoon komt daardoor lager uit dan het geval zou zijn indien de WAO-uitkering door de uitvoeringsinstelling zou worden verstrekt en het loon door de werkgever. De uitvoeringsinstelling houdt immers geen bedrijfstakpremies in op de WAO-uitkering.

Het inhouden van bedrijfstakpremies op de WAO-uitkering is niet verplicht. Dit is een keuze van de werkgever dan wel de bedrijfstak. Gemakshalve wordt vaak voor de inhouding van de bedrijfstakpremies de grondslag voor de wettelijk verschuldigde premies gehanteerd. Dit om te voorkomen dat voor de bedrijfstakpremies een afzonderlijke grondslag moet worden vastgesteld. Indien voor het inhouden van de bedrijfstakpremies gekozen wordt voor de grondslag voor de wettelijk verschuldigde premies maakt de WAO-uitkering hiervan onderdeel uit. In dat geval worden dus ook over de WAO-uitkering bedrijfstakpremies ingehouden en komt het totale netto-inkomen, zoals gezegd, lager uit.

Er zijn echter ook bedrijfstakken die wél hebben gekozen voor een afzonderlijke grondslag voor de bedrijfstakpremies. In dat geval worden over de WAO-uitkering geen bedrijfstak-premies ingehouden en komt het totale netto-inkomen niet lager uit dan het geval zou zijn indien de WAO-uitkering door de uitvoeringsinstelling wordt verstrekt.

De keuze voor de grondslag voor de inhouding van bedrijfstakpremies ligt bij de bedrijfs-takken dan wel werkgevers. Hier ligt met andere woorden geen taak voor de wetgever.

Zoals uit het bovenstaande moge blijken is er ook geen sprake van teveel betaalde premies, die gerestitueerd zouden moeten worden.

Het onderzoek doet ten slotte geen mededeling over het aantal personen, dat genoemde situatie zou betreffen.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie