Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanpassingen regeling steunverlening akkerbouwgewassen

Datum nieuwsfeit: 18-04-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

ministerie van LNV: Mededeling voor de vakpers
17 april 2000

Aanpassingen Regeling steunverlening akkerbouwgewassen

Dit jaar kan tot en met 15 mei op grond van de Regeling EG- steunverlening akkerbouwgewassen subsidie worden aangevraagd. Voorafgaand aan de huidige openstelling is de regeling op een aantal punten gewijzigd.

Productieregio's
De onderverdeling van Nederland in twee productieregio's is verfijnd. Kleigebieden in productieregio II, die uitlopers zijn van kleigebieden in productieregio I, zijn toegevoegd aan regio I indien zij samen met kleigebieden in productieregio II een homogene zone vormen. De nieuwe grenzen van de productieregio's worden gevormd door verharde wegen, oppervlaktewateren en spoorwegen. Ze zijn weergegeven op kaarten die ter inzage liggen op de kantoren van LASER en in de bibliotheek van het ministerie van LNV in Den Haag.
Door deze wijziging is de gemiddelde opbrengst in regio I afgenomen van 7100 kg per hectare naar 7080 kg per hectare en in regio II van 5000 kg per hectare naar 4920 kg per hectare.
De gemiddelde opbrengst voor mais is voor beide productieregio's vastgesteld op 6660 kg per hectare (de gemiddelde opbrengst van granen in Nederland). Door overschrijding van het basisareaal voor mais kan in regio II een korting op de subsidie noodzakelijk zijn.

Vervanging van percelen
Voor het vervangen van percelen akkerland door andere gronden, is een nadere voorwaarde gesteld. Degene die over bepaalde rechten beschikt ten aanzien van de te vervangen percelen akkerland (zoals de eigenaar of pachter) en voor deze percelen niet als producent wordt aangemerkt in het kader van deze regeling omdat deze percelen door een ander worden beheerd, moet instemmen met de vervanging van deze percelen. Op deze wijze wordt voorkomen dat degene die over bepaalde rechten beschikt ten aanzien van de te vervangen percelen akkerland ongewild geconfronteerd wordt met een wijziging van de status van betreffende percelen en een daarmee samenhangende waardedaling van zijn rechten. Als de percelen de status akkerland verliezen komt een producent die op deze percelen akkerbouwgewassen teelt of deze percelen uit productie neemt in het kader van deze regeling niet meer in aanmerking voor een subsidie.

Toekennen van subsidie aan de overnemer van een volledig bedrijf
Nieuw is ook dat als een volledig bedrijf gedurende de looptijd van de verplichtingen overgedragen wordt aan een andere producent, de subsidie wordt uitbetaald aan die producent als:

* die producent alle verplichtingen nakomt en

* die producent binnen een maand na de overdracht van het bedrijf dit schriftelijk meldt aan LASER, daarbij verzoekt om betaling van de door de overdrager van het bedrijf aangevraagde subsidie en daarbij de door LASER gevraagde bewijsstukken kan overleggen.
Aanvraagperiode
Aanvragen kunnen tot en met 15 mei 2000 zonder korting worden ingediend. Aanvragen die na 15 mei 2000 worden ingediend krijgen tot en met 9 juni 2000 een korting op de bijdrage van 1% per werkdag.
Aanvragen voor de regeling Natuurbraaksubsidie kunnen worden ingediend tot en met 15 mei 2000. De kortingsperiode is voor deze regeling niet van toepassing. Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van fl. 474.000,00.Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten / stopzetting toezending:
www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie