Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resoluties CDAV aangenomen op ledendag over huiselijk geweld

Datum nieuwsfeit: 18-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Resoluties CDAV aangenomen op ledendag over huiselijk geweld

Op zaterdag 15 april had het CDAV haar ledendag. Een belangrijke dag omdat het jaarthema "Geweld tegen vrouwen" werd afgesloten. Voorzitter van het CDAV Jet Creemers ging in op de discussies binnen het CDAV en de aanbevelingen die daaruit voorkwamen. Om de situatie, waarin vrouwen zich bevinden als zij geweld ondergaan, enigszins te kunnen invoelen vertelden twee vrouwen hun persoonlijk verhaal. Heel praktisch en oplossingsgericht was de benadering van drs. Edith Smulders. Als sectormanager bij het landelijk expertisecentrum seksespecifieke zorg en seksueel geweld "TransAct" kon zij de aanwezigen en de politiek handreikingen doen een adequaat antwoord te vinden op huiselijk geweld. En dan het antwoord van "De politiek" Onder leiding van Lucas Bolsius kwamen politici met hun antwoord. Maria Martens deed meteen zaken met TransAct, zij zal zorgen dat een Nederlands geluid ook in Europa wordt gehoord. Yvonne Timmerman zal zorgen dat de aanpak van huiselijk geweld in voorliggende wetvoorstellen nadrukkelijk voor het voetlicht komt zodat deze instrumenten goed ingezet kunnen worden. Wim van de Camp werkte een voor een de 7 aanbevelingen van het CDAV af. Hij kon toezeggen dat de fractie er alles aan zal doen de Vreemdelingenwet aan te passen als het gaat om uitzetting als gevolg van overlijden Nederlandse partner voordat het huwelijk drie jaar heeft geduurd. Een ruimhartiger toelatingsbeleid voor Women at Risk kon hij niet toezeggen, de CDA-fractie van de Tweede Kamer bepleit een beoordeling per individu. Wel worden door Nederland de UNHCR-criteria nageleefd bij toekenning van de vluchtelingenstatus. Op gemeentelijk niveau is de aanpak van huiselijk geweld heel wisselend per gemeente. Kees Jan de Vet , burgemeester van Leusden, vertelde hiervan. Sommige gemeenten zijn al heel ver en hebben al beleidsplannen ontwikkeld waarin de aanpak van huiselijk geweld concreet is ingevuld. Andere gemeenten hebben huiselijk geweld nog niet gesignaleerd. Al met al valt er op regionaal en lokaal niveau nog veel te doen.
De problemen rond huiselijk geweld zijn nog lang niet opgelost, het geweld tegen vrouwen is de wereld nog niet uit. Er moet nog veel worden gedaan om een optimale aanpak te genereren. Daarom nam het CDAV een tweetal resoluties aan. Op de CDA-partijraad van 13 mei zullen deze resoluties aan de orde komen.

Resolutie 1 van het CDAV

Het CDAV in vergadering bijeen:

Constaterende dat:

Huiselijk geweld op grote schaal voorkomt.

In de beleidsprogrammas van de gemeentelijke, provinciale, landelijke en Europese overheden huiselijk geweld of geweld tegen vrouwen niet of nauwelijks is opgenomen, laat staan dat er beleidsvoornemens zijn geformuleerd.

Er geen goede, snelle en eenduidige procedure bestaat als antwoord op een aangifte in verband met huiselijk geweld.

Er onvoldoende uitwisseling van kennis en samenwerking is tussen hulpverleners, artsen en politie waarop in geval van huiselijk geweld een beroep wordt gedaan.

Overwegende dat:

Het voor slachtoffers en daders van huiselijk geweld erg moeilijk is met dit feit naar buiten te komen en hulp te vragen. (Onbekendheid met het werk en mogelijkheden van politie en justitie, gevoelens van angst en schaamte zijn daarvan oorzaken.)

Uit de reacties van de CDAV-afdelingen op het jaarthema in verband met huiselijk geweld blijkt dat er onvoldoende instrumenten aanwezig zijn om op lokaal en regionaal niveau effectief huiselijk geweld aan te pakken.

Roept het CDA op:

In het landelijk verkiezingsprogramma en het verkiezingsprogramma van de EVP huiselijk geweld als thema op te nemen.

In de leidraad provinciaal en het modelprogram gemeentelijk, beleidsvoorstellen op te nemen ten aanzien van huiselijk geweld binnen de lokale en regionale veiligheidsbeleidsplannen. De volgende elementen mogen in de verkiezingsprogrammas niet ontbreken:

Het is een taak van de overheid voorwaarden te scheppen voor een effectieve aanpak van huiselijk geweld.

Over te gaan tot het oprichten van een lokaal of regionaal laagdrempelig voor alle betrokkenen toegankelijk meld- en informatiepunt huiselijk geweld.

Een goede en snelle, voor autochtoon en allochtoon toegankelijke procedure te ontwikkelen voor melding en aangifte van huiselijk geweld.

Maatregelen te treffen voor de veiligheid van slachtoffers van huiselijk geweld, ook ten aanzien van nazorg.

Opnemen van hulpprogrammas gericht op daders van huiselijk geweld in werkprogrammas hulperlening.

Over te gaan tot het structureren van een samenwerkingsverband van artsen, hulpverleners en politie en justitie voor een samenhangende effectieve aanpak van huiselijk geweld.

En gaat over tot de orde van de dag

Resolutie 2 van het CDAV

Het CDAV in vergadering bijeen:

Constaterende dat;

Uit plaatselijke en landelijke discussie blijkt dat binnen de partij grote betrokkenheid bestaat bij het onderwerp geweld en huiselijk geweld en bij de gevolgen daarvan voor allochtone en autochtone mannen, vrouwen en kinderen.

Uit deze discussie blijkt dat er een gebrek aan kennis is over een doelmatige bestrijding van dit geweld en van de gevolgen daarvan voor mannen en vrouwen in verschillende leefsituaties, omstandigheden en afkomst.

Overwegende dat:

Een effectieve aanpak van huiselijk geweld maatregelen vereist op meerdere beleidsterreinen.

De informatievoorziening t.a.v. huiselijk geweld onvoldoende is, ten aanzien van de preventie onvoldoende beleid is ontwikkeld, de gerichte hulpverlening nog niet optimaal functioneert en er nog onvoldoende gebruik wordt gemaakt van bestaande wettelijke voorzieningen als antwoord op dit geweld..

In de landelijke discussie geopperd wordt dat voorlopige hechtenis slechts mogelijk is bij het op heterdaad constateren van mishandeling en dat een instrumentarium voor toewijzing van de woning aan het slachtoffer ontbreekt (Oostenrijks model).

Huiselijk geweld zich per definitie niet afspeelt in de openbaarheid, zodat er van heterdaad zelden sprake zal zijn.

Roept het CDA op:

De door het partijbestuur ingestelde projectgroep opdracht te geven te gaan functioneren als een centrale regiegroep.

Deze centrale regiegroep opdracht te geven:

Te onderzoeken of het bestaande wettelijk kader op de verschillende beleidsterreinen toereikend is voor een effectieve aanpak huiselijk geweld.

Aanbevelingen te doen voor aanvullende voorzieningen en wettelijke maatregelen op de verschillende beleidsterreinen naar aanleiding van de geconstateerde problemen.

Een plan van aanpak voor dit project op te stellen en een tijdpad met deadline vast te stellen.

En gaat over tot de orde van de dag

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie