Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorstellen PvdA beperking instroom WAO

Datum nieuwsfeit: 18-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

PERSBERICHT

Den Haag, 18 april 2000

 

VOORSTELLEN PVDA-FRACTIE TER BEPERKING INSTROOM EN BEVORDERING UITSTROOM WAO


- ondersteuning bij CAO-afspraken


- meer samenwerking, minder straffen


- meer inspanningen in eerste ziektejaar


- initiatiefrecht werknemers


- invoering beslistermijnen

De PvdA-fractie wil dat er méér gebeurt om instroom in de WAO te beperken en uitstroom te bevorderen. In veel sectoren van het bedrijfsleven worden op dit gebied initiatieven genomen, maar vooral bij het midden- en kleinbedrijf ontbreekt het aan ondersteuning van de uitvoeringsorganisaties en overheid bij het maken van CAO-afspraken op het gebied van de WAO. Het kabinet moet gericht zoeken naar manieren om dergelijke CAO-afspraken te ondersteunen. Uitvoeringsorganisaties moeten hun werkwijze zo verbeteren dat werkgevers en werknemers sneller en efficiënter worden 'bediend' als het gaat om preventie, begeleiding en bemiddeling van arbeidsgehandicapten en het aanvragen van werkvoorzieningen.

Méér samenwerken en minder straffen, dat is de leidraad waarvoor de PvdA-fractie kiest om tot een daling van het verzuim en lagere WAO-aantallen te komen. Daarom roept de PvdA werkgevers en vakbeweging op tot een gezamenlijke aanpak van dit probleem. De concrete voorstellen van de PvdA zijn geënt op het bevorderen van samenwerking tussen overheid en sociale partners, waarbij uitdrukkelijk aandacht moet worden besteed aan de achterliggende oorzaken van langdurig verzuim, zoals een te grote werkdruk.

Hoewel de PvdA in grote lijnen de aanpak steunt die het kabinet vorige week in een nota over de WAO heeft bekend gemaakt, moet er toch méér gebeuren en moet achter de plannen méér vaart worden gezet. De inspanningen moeten vooral worden gericht op het eerste ziektejaar, want daar valt de winst te halen ter voorkoming van langdurige arbeidsongeschiktheid.

De Partij van de Arbeid doet de volgende voorstellen:

Betere preventie van ziekte en arbeidsongeschiktheid in het eerste ziektejaar

Verplicht overleg

Invoeren van verplicht overleg - na zes weken - tussen werknemer, Arbo-dienst, uitvoeringsinstantie en de werkgever. Doel: de terugkeer van de werknemer in de eigen of een andere baan daadwerkelijk te bevorderen. Een arbeidskundige moet namens de uitvoeringsinstelling ervoor zorgen dat de aandacht uitgaat naar de terugkeer naar werk. De werkgever blijft verantwoordelijk voor de reïntegratie. De arbeidskundige van de uitvoeringsinstelling moet een zwaardere stem krijgen in het overleg na zes maanden ziekte of zoveel eerder als blijkt dat terugkeer in het eigen bedrijf niet mogelijk is.

Budget

De uitvoeringsinstellingen (Uvi's) moeten voldoende budget hebben om in het eerste ziektejaar overleg te voeren met werkgever, werknemer en Arbo-dienst. De Uvi's hebben ook middelen nodig om reïntegratieplannen te toetsen en bij het niet nakomen van afspraken zo nodig sancties op te leggen. Er moeten afspraken worden gemaakt over het opleiden van voldoende arbeidskundigen.

Prestatieverklaring

Het is voor succesvolle reïntegratie belangrijk dat er duidelijk inzicht is in wederzijdse rechten en plichten tussen Uvi, werknemer en werkgever. Uitvoeringsinstellingen worden verplichte prestatiegegevens af te geven, zowel op individueel niveau (afspraken en toezeggingen) als op collectief niveau (zoals informatie over een klachtenregeling). De Uvi kan een sanctie worden opgelegd indien afspraken niet worden nagekomen. Ook werknemers en werkgevers kunnen worden aangesproken op het niet nakomen van eerder gemaakte afspraken in de reïntegratiecontracten. De Uvi controleert en volgt de afspraken van werkgevers en werknemers en oordeelt in geval van een conflict tussen die twee over reïntegratie-inspanningen.

Versterking positie werknemer: het initiatiefrecht

De werknemer zit - zeker bij langdurig ziekteverzuim - in een te passieve positie. Meer eigen verantwoordelijkheid voor cliënten levert een positieve bijdrage aan herstel en terugkeer in het werk. De werknemer moet dan ook partij zijn in het verplichte overleg na zes weken. Zonder handtekening van de werknemer geen contract.

Zelf voorzieningen aanvragen

De positie van de werknemer kan verder worden versterkt door hem of haar al in het eerste ziektejaar het recht te geven zelf werkgebonden voorzieningen aan te vragen bij de uitvoeringsinstantie.

Beslistermijnen

Het invoeren van beslistermijnen over de ingediende aanvraag kan de huidige trage praktijk verbeteren. Aan overschrijding van de beslistermijnen van maximaal twee maanden moeten sancties worden verbonden.

Persoonsgebonden reïntegratiebudget

Het persoonsgebonden reïntegratiebudget moet worden verbeterd, want nu is de besteding ervan aan te veel voorwaarden gebonden.

Ontslagbescherming

De ontslagbescherming moet worden versterkt. De huidige toets op ontslag van werknemers na twee jaar ziekte schiet tekort. Er wordt door de Uvi's onvoldoende gecontroleerd of de werkgever voldoende zijn best heeft gedaan ander werk te vinden in het eigen of een ander bedrijf. Bij een ontslagzaak zullen alle afspraken die in het reïntegratieproces zijn gemaakt zichtbaar en controleerbaar dienen te zijn voor de rechter of voor de directeur van het Arbeidsbureau die het ontslag toetst.

Verbeteren Arbo-beleid

Meer kwaliteit Arbo-diensten

Arbo-diensten moeten worden gestimuleerd om kwalitatief beter beleid te voeren op bedrijfsniveau en bedrijfstakniveau, dus ook los van de individuele werknemer. De Arbo-diensten zijn vooral individueel en medisch gericht en leggen te weinig verband tussen oorzaak en gevolg van verzuim. De wettelijke plichten in de Arbo-wet moeten met preventieve maatregelen worden uitgebreid als blijkt dat het ontbreken hiervan arbeidsongeschiktheid kan veroorzaken.

Stimulans werkgevers

Werkgevers kunnen worden gestimuleerd meer dan tot nu toe te investeren in de begeleiding vanuit Arbo-diensten. Dat kan door de instelling van een fonds waaraan zowel sociale partners als overheid bijdragen. Het fonds verstrekt een tijdelijke korting op de meerkosten voor bedrijven met aanvullende Arbo-pakketten en is vooral bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf.

Arbeidsinspectie

De arbeidsinspectie is de aangewezen instantie om het preventiebeleid van werkgevers en Arbo-diensten te controleren. Daartoe dienen branches en sectoren systematisch te worden doorgelicht.

Voorlichting

Kenniscentrum

Werknemers, arbeidsgehandicapten en ook werkgevers tasten nogal eens in het duister over middelen, instrumenten, financiën en rechten als het gaat om reïntegratie, In een onafhankelijk kenniscentrum wordt informatie verstrekt aan belanghebbenden ter verbetering van de reïntegratiepraktijk.

 

Voor meer informatie: José Smits 070-318 2741 of 06-50 66 10 27

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie