Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overeenstemming VVD en CDA over WAO-voorstellen

Datum nieuwsfeit: 18-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

CDA TWEEDE KAMERFRACTIE

Overeenstemming VVD en CDA over WAO-voorstellen

De fracties van de VVD en het CDA hebben zich achter de ideeën geschaard die de woordvoerders Wilders (VVD) en Bijleveld (CDA) hebben ontwikkeld om de groei van de WAO-cijfers tegen te gaan. Wilders en Bijleveld hebben een aantal voorstellen ontwikkeld, zowel ten aanzien van de periode van ziekte als van arbeidsongeschiktheid (WAO).

Het aantal arbeidsongeschikten is in Nederland te hoog, zowel in absolute als in relatieve zin. Om die reden zijn de fracties van VVD en CDA verheugd om met een tiental voorstellen te komen die zowel gericht zijn op het terugdringen van het ziekteverzuim als het beperken van het WAO-volume.

De voorstellen betreffen zowel de rol van werkgever en werknemer in de ziektewetperiode als het gaat om het niet vrijblijvend werken aan herstel door partijen. Herstel wordt onderdeel van de arbeidsovereenkomst waardoor de mogelijkheden tot ontslag bij onvoldoende reintegratieinspanningen ruimer worden. Indien nodig en gewenst kan de ziektewetperiode in verband met herstel worden verlengd tot anderhalf jaar. Ook wordt de drempel om in aanmerking te komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering verhoogd en worden voorstellen gedaan om afwenteling op het collectief te voorkomen.

De fracties van VVD en CDA hopen met deze voorstellen een substantiele bijdrage te leveren aan het beperken van de volumina van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Zij zullen de voorstellen door het CPB op haar structurele effecten laten doorrekenen en gaan er daarbij vanuit dat de effecten substantieel zijn.


18 april 2000

Inlichtingen:
Geert Wilders (070) 318 28 67 Ank Bijleveld-Schouten (070) 318 25 47
Philip van Veller (voorlichting VVD) (070) 318 28 72 Jack de Vries (voorlichting CDA) (070) 318 25 14

WAO-voorstellen VVD en CDA

Behoudens punt 6 betreffen deze voorstellen nieuwe instroom.


1. Werken aan herstel opnemen in arbeidsrecht Burgerlijk Wetboek/Verruiming ontslagmogelijkheden
In het BW wordt opgenomen dat zowel werkgever als werknemer na zes weken ziekte als onderdeel van de arbeidsovereenkomst een verplicht herstelplan overeenkomen. Rechten en plichten tijdens de periode van ziekte volgen uit het arbeidsrecht en niet meer uit de sociale zekerheidswetgeving. Zo ontstaat een heldere wederzijdse plicht tot meewerken aan reïntegratie.
De werkgever is daar op aanspreekbaar maar de werknemer ook. De uitvoering van het herstelplan wordt onderdeel van het personeelsdossier. Dit personeelsdossier speelt een rol in een eventuele ontslagprocedure en bij de keuring. Zodra blijkt dat een werknemers zich niet of onvoldoende inspant om te herstellen/reïntegreren kan hij worden ontslagen (dat kan dus in theorie al na zes weken). Nu geldt een ontslagverbod gedurende de eerste twee jaar van ziekte. In het herstelplan komen alle activiteiten te staan die noodzakelijk zijn herstel en terugkeer van de werknemer naar arbeid.

2. Facultatieve verlenging ZW-periode (loondoorbetaling) tot 18 maanden i.v.m. herstel

Voorgesteld wordt dat het mogelijk dient te zijn om desgevraagd (en dus facultatief) de herstelperiode te verlengen zodat mensen niet altijd na een jaar in de WAO stromen. Werkzaamheden aan herstel van betrokkene kunnen een langere periode van de ziektewet nodig maken. Wij stellen voor die periode vast te leggen en ruim te laten zijn. Op verzoek kan de periode worden verlengd tot 18 maanden.

3. Introductie referte-eis in de WAO
Naar analogie van de WW wordt voorgesteld een referte-eis in de WAO te introduceren, hetgeen betekent dat men eerst een bepaalde periode gewerkt moet hebben voordat men in aanmerking komt voor een loongerelateerde uitkering. Nu kan men alleen voor een loongerelateerde uitkering in aanmerking als men boven de 32 jaar oud is, met dit voorstel moet men ook nog een bepaalde periode gewerkt hebben. Door dit voorstel zullen ook mensen boven de 32 alleen een loongerelateerde uitkering krijgen indien men een aantal jaren gewerkt heeft. Voldoet men niet aan de referte-eis dan kan men wel in aanmerking komen voor een vervolguitkering, zodat is voldaan aan de eisen die ILO-verdrag 102 en de Europese Code voor sociale zekerheid stelt.

4. Arbeidsongeschiktheidsuitkering vanaf 35% arbeidsongeschiktheid In de WAO worden de klassen 15-25% en 25-35% geschrapt. In de WAZ en Wajong wordt de klasse 25-35% geschrapt. Hierdoor geldt voor alle arbeidsongeschiktheidswetten dat men pas in aanmerking komt voor een uitkering indien men minstens 35% arbeidsongeschikt is. Mensen in die klassen werken bovendien vaak al naast hun uitkering.

5. Gelijkstellen maatmaninkomen aan premieloon
De WAO verzekert het verlies aan inkomen bij
arbeidsongeschiktheid. 'I'hans wordt bij de berekening van het verlies van inkomen het eigen salaris als uitgangspunt genomen, terwijl men slechts over f 80.000,- premie betaalt, het is redelijk en logisch om de basis voor de berekening van het inkomensverlies - het maatmaninkomen - niet hoger te laten zijn dan het bedrag dat men aan premie betaalt en waarvoor men dus verzekerd is.
6. Herkeuren op maat: te beginnen bij nieuwe instroom De regering wil extra tussentijdse herkeuringen voor mensen met kans op herstel zoals
jongeren. Wij ondersteunen dat maar zijn van mening dat een meer intensievere en sluitende herkeuring noodzakelijk is. Direct bij de claimbeoordeling voor de WAO dienen afspraken gemaakt te worden voor herkeuring, waarbij de kans op herstel uitgangspunt is. Alle mensen onder de 50 zouden dienen te worden herkeurd waarbij begonnen wordt met de jongste instroom. Voor deze herkeuringsoperatie zullen leken dienen te worden ingezet voor voorbereidende werkzaamheden i.v.m. capaciteitsproblemen bij artsen.

7. Fis-aanpassing: fictieve leeftijd vervangen door reële leeftijd en pensioenopbouw etc. meetellen
Het Fis-systeem, dat gebruikt wordt om de resterende verdiencapaciteit te bepalen, gaat uit van het loon van een 23-jarige, exclusief pensioenopbouw. Het is redelijk indien bijvoorbeeld een 40-jarige arbeidsongeschikt wordt het salaris van iemand van zijn eigen leeftijd als uitgangspunt te nemen i.p.v. dat van een 23-jarige en ook andere opgebouwde rechten mee te nemen.

8. Uitzendwerk onder Wulbz
Er is alle aanleiding de Wulbz uit te breiden naar de uitzendbranche. Het verzuim in die branche stijgt fors hoger dan elders omdat de kosten bij ziekte massaal afgewenteld worden op het collectieve vangnet. Uitzendwerk wordt door nieuwe wetgeving en CAO-afspraken meer en meer normaal werk, zodat het niet meer dan logisch is dat werkgevers en werknemers ook ten aanzien van ziekteverzuim hun verantwoordelijkheid nemen. Wel dient de werkgever bij de inlener de kosten van de loondoorbetaling te kunnen verhalen, indien de ziekte is ontstaan door verkeerd arbobeleid van de inlener. Met deze maatregel wordt de prikkel tot verzuimbeheersing vergroot Deze prikkel zal leiden tot een lager verzuim hetgeen ook een lagere instroom in de WAO tot gevolg heeft. Het betreft hier ook vooral jongeren: uit onderzoek blijkt immers dat de meeste uitzendkrachten jonger zijn dan 34 jaar.
9. Introductie premiedifferentiatie WW
Introductie van premiedifferentiatie in de WW heeft gevolgen voor de WAO. Immers, veel werkgevers hebben thans geen Pemba-prikkel ten aanzien personeel met een laag inkomen, omdat die minder snel inkomensverlies hebben en daardoor in de loontechnische schatting vaak minder dan 15% arbeidsongeschikt zijn. Dat betekent dat men na een jaar ziekte niet in de WAO stroomt maar in de WW of bijstand waardoor de werkgever de Pemba-prikkel ontbeert en weinig belang heeft bij reïntegratie. Door premiedifferentiatie in de WW te introduceren krijgt de werkgever ook ten aanzien van deze werknemers een incentive om mensen in het eerste ziektewetjaar te reïntegreren.

10. Brede intercollegiale toetsing keuringsartsen Voorstel om keuringen door collega-artsen te laten toetsen om de kwaliteit te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat bij keuring door twee artsen minder vaak volledige arbeidsongeschiktheid het resultaat is van de keuring. Hoogervorst stelt al voor bij medische arbeidsongeschiktheid andere (staf)artsen naar de keuring te laten kijken. Wij stellen voor -- voor zover de capaciteit aan artsen dit toelaat - dit bij alle 80-100% afkeuringen te laten plaatsvinden.
Te verwachten volume-effecten
De opbrengst van de VVD-CDA voorstellen zullen naar verwachting substantiele volume-effecten hebben, zowel in 2002 als structureel. De voorstellen zullen door het CPB op hun effecten worden doorgerekend.

18 april 2000


18 apr 00 18:16

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie