Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BUZA inzake nieuwe commissievoorstellen

Datum nieuwsfeit: 18-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief BUZA inzake info nieuwe commissievoorstellen
Gemaakt: 20-4-2000 tijd: 16:16


3


22112 Ontwerprichtlijnen Europese Commissie
Nr. 154 Brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 18 april 2000

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij een fiche aan te bieden dat werd opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC):

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor een EU energie-efficiëntie etiketteringsprogramma voor kantoor- en communicatieapparatuur

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

D.A. Benschap

Fiche 1: etiketteringsprogramma `Energy Star'

Titel:
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor een EU energie-efficiëntie etiketteringsprogramma voor kantoor- en communicatieapparatuur

Datum stuk: 3 februari 2000

nr. Raadsdocument: 5702/2000
nr. Cie-document: COM(2000) 18 def.

Eerstverantwoordelijke Ministerie: EZ i.o.m. VROM

Behandelingstraject in Brussel:
Voorbereiding in de Raadswerkgroep Energie. Het voorstel staat geagendeerd voor de Energieraad van 30 mei 2000.

Consequenties voor EG-begroting in EURO per jaar:
In het voorstel geeft de Commissie aan dat geen financiële gevolgen zijn voorzien omdat alle uitgaven door het SAVE-programma worden gedragen.
Korte inhoud en doelstelling van het voorstel:
Het voorstel voor de verordening regelt de interne organisatie van de uitvoering van de overeenkomst die de Europese Commissie wil aangaan met de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA). De overeenkomst betreft de overname en coördinatie van het vrijwillige
energie-etiketteringsprogramma Energy Star voor ICT-apparatuur in de Gemeenschap.
Het Energy Star programma is een vrijwillig etiketteringsprogramma dat in
1993 al in de VS is ingevoerd. Doel van de invoering van een communautair energie-etiketteringsprogramma op vrijwillige basis is de bevordering van de energie-efficiëntie van ICT-apparatuur op kosteneffectieve wijze. Het label kan worden gebruikt om de meest efficiënte apparatuur op de markt aan te duiden.

In de verordening wordt o.a. geregeld hoe moet worden omgegaan met aanmelding van producten voor een Energy Star label, de voorlichting van consumenten over deze producten, stimulering van de vraag, correct gebruik van het label en handhaving van de naleving van de verordening. Omdat de verordening van toepassing is op apparatuur onderhevig aan snelle technologische ontwikkelingen, wordt de mogelijkheid geboden om veranderingen aan te brengen in de technische specificaties en de productgroepen waarop de verordening van toepassing is.

De verordening geeft (in artikel 7) de mogelijkheid om op nationaal niveau andere, bestaande of nieuwe vrijwillige etiketteringsprogramma's te laten bestaan of strengere eisen vast te leggen, mits deze door de overheid van de lidstaat zijn erkend of toegelaten.

Rechtsbasis van het voorstel:
In het voorstel wordt door de Commissie artikel 95 (harmonisatie regelgeving inzake interne markt) als rechtsbasis voor de verordening voorgesteld. In een nagezonden advies van de juridische dienst wordt de juistheid van deze keuze echter bestreden, en stelt men dat artikel 175 lid 1 (milieubeleid) als rechtsbasis moet dienen. De discussie hierover loopt nog.
Subsidiariteit, proportionaliteit, deregulering: subsidiariteit
Positief. De doelstellingen van het voorstel kunnen niet door individuele lidstaten worden bereikt, aangezien het gaat om de organisatie van invoering van het Energy Star programma op Europees niveau. Nederland is voorstander van de invoering van een dergelijk Europees label, alhoewel ze wel de mogelijkheid om eigen, ambitieuzere labels te voeren wil openhouden.

Proportionaliteit

Twijfelachtig De voorgestelde maatregelen staan wel in verhouding tot het te bereiken doel van energiebesparing, maar de ruimte en verplichtingen van de lidstaten in dit voorstel zijn (nog) onduidelijk. De Europese Commissie heeft zichzelf de proportionaliteitsvraag niet expliciet gesteld.

Nederlandse belangen
Coördinatie van het vrijwillige energy star label kan energiebesparing in Nederland bevorderen. Grootschaliger toepassing van het label maakt energie efficiëntere alternatieven bekend bij de consument. Voordeel voor producenten van kantoorapparatuur is dat voor de afzetmarkten in de EU en de VS dezelfde labels met dezelfde toetredingseisen gelden. Het ambitieniveau voor wat betreft energie-efficiëntie van dit Energy Star label is op dit moment echter niet op alle producten even hoog. De lidstaten houden volgens de voorgestelde verordening echter de vrijheid om op nationaal niveau met ambitieuzere labels te werken.
Consequenties voor de nationale regelgeving en beleid c.q. decentrale overheden (betrokkenheid IPO / VNG):

In de verordening wordt gesteld dat de Europese Commissie en de lidstaten bij overheidsaanbestedingen van de nationale overheid verplicht zijn als minimale efficiëntie-eis de Energy-Star eisen te stellen.
Het is nog onduidelijk of aangaande de handhaving van het voorstel aparte wetgeving nodig is.

Rol EP in de besluitvormingsprocedure: Co-decisie

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie