Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Honderdste Algemene Vergadering Apothekers Coöperatie OPG

Datum nieuwsfeit: 19-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
OPG Groep

Utrecht, 4 april 2000

* DE AGENDA VOOR DE HONDERSTE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN OPG GROEP

Agenda voor de honderdste jaarlijkse Algemene Vergadering van de Apothekers Coöperatie OPG U.A.

Woensdag 19 april 2000 om 14.30 uur precies

`t Spant te Bussum

Te bereiken onder telefoonnummer (035) 693 32 54


1. Opening


2. Behandeling van het jaarverslag

Behandeling van het jaarverslag van de Directie omtrent de zaken van de coöperatie en het in het boekjaar 1999 gevoerde bestuur.


3. Vaststelling van de jaarrekening

Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 1999, tevens inhoudende de bepaling van de door de Directie, met inachtneming van artikel 50 van de statuten, voorgestelde winstbestemming.


4. Goedkeuring van het gevoerde beleid en het uitgeoefende toezicht Goedkeuring van het door de Directie gevoerde beleid en het door de Raad van Commissarissen uitgeoefende toezicht tevens inhoudende decharge van bestuurders en commissarissen.


5. Benoeming leden van de Raad van Commissarissen
o Mededeling wordt gedaan van het bestaan van twee vacatures in de Raad van Commissarissen per 19 april 2000. Mevrouw drs. A.C. Huizer-Boehmer en de heer drs. G.J.B. van der Wijst treden af krachtens rooster van periodiek aftreden. Mevrouw Huizer-Boehmer is statutair niet herkiesbaar. De heer Van der Wijst is als commissaris in de functie van voorzitter herbenoembaar en stelt zich desgevraagd herkiesbaar.

o De Raad van Commissarissen stelt voor de vacature ontstaan door het defungeren van mevrouw Huizer-Boehmer niet te vervullen vooruitlopende op en tot de omzetting van de coöperatieve rechtsvorm in een naamloze vennootschap die uiterlijk op 31 december 2001 of zoveel eerder als mogelijk haar beslag zal kunnen krijgen.

o De Algemene Vergadering wordt de gelegenheid gegeven tot het doen van aanbevelingen voor de voordracht die de Raad van Commissarissen voor de invulling van de vacature van voorzitter maakt en het voorstel de vacature van lid van de raad niet te vervullen.

o Onder de opschortende voorwaarde, dat door de Algemene Vergadering

geen aanbeveling noch van andere personen noch tot vervulling van de vacature van lid van de raad zal worden gedaan, geeft de Raad van Commissarissen kennis van zijn voornemen tot de voordracht tot herbenoeming van de heer Van der Wijst als commissaris van de coöperatie in functie van voorzitter van de raad.

o Onder de opschortende voorwaarde, dat door de Algemene Vergadering geen aanbeveling van een andere persoon zal worden gedaan, wordt de Algemene Vergadering gelegenheid gegeven bezwaar tegen de bedoelde voorgenomen voordracht aan te tekenen.

o Onder de opschortende voorwaarde, dat de Algemene Vergadering geen aanbeveling doet van een andere persoon of bezwaar maakt tegen de voorgenomen benoeming, stelt de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering voor, de heer Van der Wijst als commissaris van de coöperatie in functie van voorzitter van de raad te herbenoemen.

o Mededeling wordt gedaan dat de Centrale Ondernemingsraad en de Directie geen personen voor benoeming tot commissaris in functie van voorzitter hebben aanbevolen en dat de ondernemingsraad desgevraagd te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen het voornemen van de Raad van Commissarissen tot voordracht voor herbenoeming van de heer Van der Wijst.


6. Benoeming leden van de Raad van Advies voor de Belgische apothekersmarkt

De heer Apr. H. Hillebrant is wegens beroepsbeëindiging in de loop van 1999 afgetreden. Volgens rooster van aftreden treden de heren Apr. M. De Groote en Apr. J.J. Van Den Daelen af als lid van de Raad van Advies voor de Belgische apothekersmarkt. De Directie stelt voor in deze beide opengevallen vacatures te voorzien door herbenoeming van de heren De Grootte en Van Den Daelen tot leden van de Raad van Advies van de Belgische apothekersmarkt. Indien de Algemene Vergadering instemt met de voordrachten, zal de Raad van Advies van de Belgische apothekersmarkt als volgt zijn samengesteld: Apr. K. Broechoven, Apr. M. De Groote, Apr. I. Dutordoir, , Apr. N. Premereur, mevrouw Apr. M.R. Steel, Apr. J. Thys en Apr. J.J. Van Den Daelen.


7. Benoeming leden en plaatsvervangende leden van de Commissie van Beroep

Volgens het rooster van aftreden van de Commissie van Beroep treden de heer

Apr. J. Jacobs en mevrouw Apr. R. Partmetier af als lid van de commissie en de heren Apr. J.M. Flamand, Apr. L. Halet en drs. D.H. Recter af als plaatsvervangend lid. Alle genoemde personen zijn herkiesbaar en bereid een benoeming te aanvaarden. De Directie stelt voor in de opengevallen vacatures te voorzien door de heer Jacobs en mevrouw Parmentier te benoemen tot lid van de commissie en de heren Flamand, Halet en Recter tot plaatsvervangend lid. Indien de Algemene Vergadering instemt met de voordracht zullen in de Commissie van Beroep de volgende leden zitting hebben: drs. L.E.J. Boomsma, Apr. H. Delrue, Apr. J. Jacobs, drs. R.H.B. Jansen, drs. P. Klene, en mevrouw Apr. R. Parmentier. Als plaatsvervangend lid zullen zitting hebben: Apr. E. Christiaans, Apr. J.M. Flamand, Apr. L. Halet, drs. D.H. Recter, drs. J.W. Roerink en drs. W.J. de Vries.


8. Machtiging van de Directie tot inkoop van (certificaten van) participaties

Met goedkeuring van de Raad van Commissarissen stelt de Directie voor om, conform artikel 20 lid 4 van de statuten van de coöperatie, aan de Directie de machtiging te verlenen om, voor een periode van achttien maanden, aanvangende op 19 april 2000, na goedkeuring door de Raad van Commissarissen, te besluiten ter beurze of anderszins, door de coöperatie onder bezwarende titel volgestorte participaties casu quo certificaten van participaties in het ledenkapitaal van de coöperatie te doen verwerven, tot ten hoogste een zodanig aantal als overeenkomt met het nominale bedrag vermeld in artikel 20 lid 4 onder b van de statuten, en voorts om een dergelijk besluit te effectueren. De prijs van de (certificaten van) participaties zal gelegen moeten zijn tussen het bedrag gelijk aan de nominale waarde die zij vertegenwoordigen en het bedrag gelijk aan honderdenvijftien procent van de gemiddelde beursprijs van de laatste vijf beursdagen.


9. Rondvraag

10. Sluiting

Toelichting bij punt 5 van de agenda

Voordracht voor een Commissaris in functie van voorzitter van de raad

De heer G.J.B. van der Wijst (1943 Beroep: openbaar apotheker (en in die hoedanigheid adviseur van één van de clusters van eigendomsapotheken van OPG)

Commissariaten/nevenfuncties o.a.:
Vice-voorzitter Stichting Bejaardenzorg Oosterhout Vice-voorzitter Stichting Huisvesting Bejaardenzorg Oosterhout
De Raad van Commissarissen draagt de heer Van der Wijst voor benoeming voor vanwege zijn deskundigheid op het gebied van de gezondheidszorg en de farmacie in het bijzonder, alsmede gelet op zijn bestuurlijke ervaring in professionele farmaceutische organisaties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie