Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Milieuverslag 1999 Deventer verschenen

Datum nieuwsfeit: 19-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Deventer

PERSBERICHT

Week 16, 19 april 2000

Milieuverslag 1999 geeft inzicht in milieuactiviteiten gemeente deventer

Burgemeester en wethouders van Deventer hebben het Milieuverslag 1999 vastgesteld. Het milieuverslag rapporteert over de milieuactiviteiten van de gemeente Deventer en diverse partners. Het verslag gaat in op milieutaken die uitgevoerd worden vanuit de wet- en regelgeving, zoals milieuvergunningen, bodemsanering, het beperken van geluidhinder en het inzamelen van
huishoudelijk afval. Het verslag beschrijft ook de voortgang van het gemeentelijke milieubeleid op het gebied van duurzaam bouwen, wonen en leven, bedrijvigheid, mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling. Een erkenning voor de gemeentelijke activiteiten op energiegebied is de verkiezing tot Zonneboilerstad 1999.

De afdeling Milieu heeft in 1999 ruim vierhonderd bedrijven bezocht. Tijdens het bezoek had controle op de naleving van de milieuregels en advisering over
verdergaande milieumaatregelen plaats. Met bijna 150 bedrijven zijn contacten geweest in verband met
milieuvergunningen of de afhandeling van een
milieumelding. Het aantal klachten over bedrijven is toegenomen van 122 in 1998 naar 211. De toename komt vooral doordat over een beperkt aantal bedrijven veel stankklachten zijn. Door de gemeentelijke herindeling is meer aandacht uitgegaan naar agrarische bedrijven. Op basis van het gewijzigd ammoniak reductieplan is een convenant getekend.

Overige milieutaken

De overige milieutaken zijn bodembeheer,
(afval)waterbeheer, geluid, afval en energie. Een greep uit de uitvoering van deze taken: Ondergrondse tanks die in het verleden niet goed zijn schoongemaakt, zijn opnieuw gesaneerd. Zeven bodemsaneringen zijn in uitvoering genomen, waaronder de bodemsanering aan de Boxbergerweg. Via een meetprogramma is een beter inzicht in de werking van het rioolstelsel gekregen. Beperken van
geluidsoverlast met name in de horeca was een omvangrijke taak. Het project gevelisolatatie Boxbergerweg is voortgezet.

De inzameling van huishoudelijk afval is geoptimaliseerd. Registratie van minicontainers is voor het gehele grondgebied van Deventer ingevoerd. Er zijn
voorbereidingen getroffen voor het gescheiden inzamelen van klein wit- en bruingoed, het wijzigen van de
KCA-inzameling, het inzamelen van droge componenten in het buitengebied en de ondergrondse inzameling in Steinvoorde.
De verkiezing tot Zonneboilerstad 1999 was een beloning voor de gemeente voor de promotie en het realiseren van zonneboilers met name in De Vijfhoek en in bestaande woningen.

Gemeentelijk milieubeleid

Samenwerking met diverse partners is een belangrijk uitgangspunt in het Deventer milieubeleid. Zo is bij de actie duurzaam klussen samengewerkt met onder andere woningcorporaties en doe-het-zelfzaken. De activiteiten voltrekken zich langs vijf strategieën: duurzaam gebouwde omgeving, duurzame bedrijvigheid, duurzaam leven en wonen, duurzame mobiliteit en duurzame ruimtelijke ontwikkeling.

Duurzaam gebouwde omgeving

Het gaat hier over stedenbouw, beheer van bestaande woningen, nieuwbouw en utiliteitsbouw. In de plannen voor nieuwbouw in de Polstraat is een goede energieprestatie (0.84) gerealiseerd. In totaal zijn 344 zonneboilers aangemeld (en deels al geplaatst) verspreid over tien bouwprojecten in de stad, waaronder inbreidingslocaties en appartementencomplexen. In de bouwplannen van Het Jeurlink is extra aandacht besteed aan hergebruik van regenwater voor onder andere toiletspoeling en een schoon
binnenmilieu.

Duurzame bedrijvigheid

Op de bedrijventerreinen Bergweide en Kloosterlanden is, samen met diverse partners, onderzoek gedaan naar hergebruik van (grond- en afval)water en mogelijkheden voor energie- en waterbesparing en afvalreductie. In de masterplannen van de nieuw te ontwikkelen
bedrijventerreinen zijn duurzaamheidsaspecten opgenomen. Uit onderzoek naar een biologische markt is samen met het Landelijk platform biologische markten en Stichting Stimuland geconcludeerd dat een forse introductie en een promotiecampagne nodig zijn voor een succesvolle opzet.
Duurzaam wonen en leven

Het Milieucentrum Deventer heeft de actie duurzaam klussen succesvol uitgevoerd. Samen met partners zijn activiteiten ontplooid, zoals tentoonstellingen, een schilderactie en de uitgave van een klussenboek. Een op initiatief van EDON gehouden Actie Zonneboiler voor bestaande woningen heeft de plaatsing van minimaal 22 nieuwe zonneboilers
opgeleverd. Samen met diverse partners is een delegatie uit Sibiu een week lang te gast geweest in Deventer. Tijdens die week is onder andere gesproken over milieu en duurzaamheid en mogelijkheden voor concrete (gezamenlijke) activiteiten.

Duurzame mobiliteit

De gemeentelijke mobiliteitsnota en de fietsbeleidsnota zijn voorbereid. Een fietsparkeernorm voor het aantal en de kwaliteit van de fietsenrekken bij bedrijven en instellingen is voorbereid.

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Naar aanleiding van een workshop over integratie van milieu en ruimtelijke ordening is het voorbeeldproject ‘visie op de ontwikkeling van de Zandwetering’ gestart. Bij het ontwikkelen van de plannen voor de inrichting van de eerste en tweede havenarm is een ‘stad en
milieubenadering’ gevolgd met als inzet een mix van wonen en werken. Bodemverontreiniging en geluidsbelasting vragen daarbij nog om oplossingen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie