Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief LNV inzake richtlijn intrekking jachtakten

Datum nieuwsfeit: 19-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief LNV inzake richtlijn terzake van intrekking jac htakten

Gemaakt: 26-4-2000 tijd: 10:33


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 19 april 2000

Onderwerp:

herziening richtlijn jachtakten

Geachte voorzitter,

Hierbij stuur ik u ter kennisneming een afschrift van mijn brief van heden die aan alle korpschefs is gestuurd. De brief bevat herziene richtlijnen terzake van de intrekking van jachtakten. De brief zal tevens in de Staatscourant worden geplaatst.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

G.H. Faber

Aan de geadresserden

Hieronder treft u een gewijzigde richtlijn inzake de intrekking van jachtakten aan. De wijziigng betreft een aanscherping voor de intrekking van jachtakten ten aanzien van

personen die dieren, behorende tot wildsoorten, hebben uitgezet en van personen die hebben gejaagd op dergelijke dieren, waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat die waren uitgezet. Deze wijziging strekt met name ter uitvoering van antwoorden op vragen van de Tweede Kamer inzake de drijfjacht (Handelingen II 1999/2000, p. 1229-1230). Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de richtlijn aan te passen aan de regelgeving betreffende de wapens en munitie, die sinds 1997 geldt. Dit houdt geen inhoudelijke wijziging in.

De richtlijn van 26 september 1996, nr. J. 963208, (Stcrt. 190) komt te vervallen. De onderstaande richtlijn treedt hiervoor in de plaats.

Richtlijn

`Algemeen

Er kan onduidelijkheid bestaan over de vraag of er in bepaalde gevallen wel of niet tot intrekking van jachtakten moet worden overgegaan. Deze onduidelijkheid kan tot gevolg hebben dat in vergelijkbare situaties in het ene geval wel en in het andere geval niet tot intrekking wordt overgegaan. Ik acht dit ongewenst. Om die reden wordt in de onderhavige brief een richtlijn gegeven die een eenduidige behandeling van de bovengenoemde gevallen beoogt.

Artikel 14 van de Jachtwet (hierna: de wet) bevat zowel imperatieve als facultatieve gronden voor het intrekken van verleende jachtakten. De gronden vermeld in artikel 14, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de wet spreken voor zich. Terzake van de gronden in artikel
14, eerste lid, aanhef en onderdeel c, merk ik het volgende op.
Artikel 14, eerste lid, onderdeel c, van de Jachtwet

In verband met de nauwe relatie tussen de Jachtwet en de wapenwetgeving kan bij desbetreffende beoordeling aansluiting worden gezocht bij onderdeel B/4.3 van de Circulaire wapens en munitie 1997 (CWM). Als uitgangspunt geldt daarbij dat van iemand die er blijk van heeft gegeven die rechtsregels naast zich neer te leggen, waarvan de overtreding beschouwd kan worden als een tamelijk ernstige aantasting van de rechtsorde, niet kan worden verwacht dat hij - indien hij in het bezit van een wapen wordt gesteld - zich strikt aan de wapenwettelijke voorschriften zal houden.

De vrees voor misbruik kan derhalve in nog sterkere mate worden gegrond op de constatering dat door de aanvrager van het verlof (jachtakte) in het verleden wapenwettelijke voorschriften zijn overtreden. Bij onderzoek naar de vraag of er vrees voor misbruik bestaat, kan blijken van veroordelingen en andere omtrent de aanvrager bekende en relevante feiten. Onderdeel B/4.3 CWM verwijst voor wat betreft veroordelingen naar de bepalingen in artikel 8 van de Regeling wapens en munitie, die hierbij als leidraad kan dienen.

Uit artikel 8 van de Regeling wapens en munitie volgt dat vrees voor misbruik in beginsel kan worden aangenomen indien er sprake is van een veroordeling wegens overtreding van één van de artikelen genoemd in dit artikel binnen een periode van acht jaar voorafgaande aan de aanvraag. Uit onderdeel B/4.3 CWM volgt dat de vrees voor misbruik niet alleen kan worden gegrond op veroordelingen en transacties op grond van de artikelen genoemd in artikel 8 van de Regeling wapens en munitie, maar ook op grond van andere omtrent betrokkene bekende en relevante feiten. Zo kan vrees voor misbruik ook worden aangenomen op basis van feiten of redelijke vermoedens vervat in een door ambtenaren van politie op ambtseed opgemaakt proces-verbaal. Centraal bij de hier bedoelde beoordeling staat het vertrouwen dat in de jachtaktehouder moet kunnen worden gesteld dat - indien hij in het bezit van een jachtakte wordt gesteld - hij zich strikt aan de voorschriften van de jacht- en wapenwetgeving zal houden.

Terzake van de intrekking van de jachtakte op facultatieve gronden, vermeld in artikel 14, tweede lid, van de wet, merk ik het volgende op.Artikel 14, tweede lid, onderdeel a, van de Jachtwet

In artikel 14, tweede lid, aanhef en onderdeel a, is bepaald dat de jachtakte kan worden ingetrokken indien er grond is om aan te nemen dat de jachtaktehouder van zijn bevoegdheid om te jagen misbruik maakt. Deze bepaling moet worden gezien in het licht van de verantwoordelijkheid van de jager voor een zorgvuldig handelen jegens natuur en milieu. Van het misbruik maken is - naast de in de hiervoor genoemde Circulaire wapens en munitie 1997 bedoelde gevallen - in ieder geval sprake:

a. indien de jachtaktehouder beschermde vogels en zoogdieren doodt;

b. indien de jachtaktehouder jaagt in strijd met de eisen die aan een weidelijke uitoefening van de jacht moeten worden gesteld.

ad a.

Het gaat hier om diersoorten die beschermd worden op grond van de Vogelwet, de Natuurbeschermingswet en de Jachtwet. De Jachtwet beschermt wild waarop de jacht niet is geopend. Daarbij gaat het zowel om de tijd in het jaar (buiten het jachtseizoen) als om de tijd op de dag (voor zonsopgang en na zonsondergang) waarop de jacht op het betreffende dier niet is geopend.

ad b.

Het gaat hierbij om bepalingen in de wet en om ongeschreven gedragsregels, die er op gericht zijn dieren in een kwetsbare positie te beschermen en om onnodige aantasting van het dierenwelzijn en het milieu zoveel mogelijk te voorkomen. Artikel 19, tweede lid, van de Jachtwet verwijst onder meer naar deze algemene zorgplicht.

Wettelijke bepalingen waarin voornoemd beschermingsbeginsel is uitgewerkt zijn neergelegd in artikel 26, eerste lid, onderdelen f, g, h, i en j, van de Jachtwet. Deze bepalingen beogen het wild te beschermen in omstandigheden waarin het een (te) gemakkelijke prooi is voor de jager, zoals het geval is bij wild dat onvoldoende bevederd is of bij waterwild, dat zich bevindt in of in de nabijheid van wakken of bijten in het ijs.

De Beschikking geweren en munitie van 20 maart 1978 (Stcrt. 69; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 27 februari 1991 (Stcrt. 46)) heeft zowel een welzijns- als een beschermingscomponent. Het voorgeschreven gebruik van doelmatige wapens en munitie is gericht op het voorkomen van onnodig lijden. Het verbod op het gebruik van loodhagelpatronen beoogt onder meer dieren te beschermen tegen loodvergiftiging. Een jager die in strijd handelt met de bepalingen van de genoemde regeling overtreedt niet alleen wettelijke voorschriften, hij handelt ook in strijd met de zorgvuldigheid die een jager bij de uitoefening van de jacht in acht moet nemen.

Ook de overtreding van ongeschreven regels kan worden aangemerkt als het handelen in strijd met de zorgvuldigheid die een jager bij de jacht moet betrachten. Bijvoorbeeld de ongeschreven regel dat niet op dieren moet worden geschoten in omstandigheden waarin de kans groot is dat de dieren niet dodelijk worden getroffen en buiten het bereik van de jager de dood zullen vinden. Hierbij kan gedacht worden aan het schieten van dieren die zich op te grote afstand bevinden of het schieten van vogels boven locaties van waaruit apporte niet goed mogelijk is.

Artikel 14, tweede lid, onderdeel c, van de Jachtwet

In artikel 14, tweede lid, aanhef en onderdeel c, van de Jachtwet wordt bepaald dat de jachtakte kan worden ingetrokken indien de jachtaktehouder nalatig is te doen wat een goed jager betaamt bij de uitoefening van de jacht.

Hiervan is in ieder geval sprake:

a. indien de jachtaktehouder op wild gejaagd heeft, waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat deze in strijd met de Jachtwet waren uitgezet of

b. indien de jachtaktehouder zonder vergunning wild heeft uitgezet.

ad. a.

Het jagen op uitgezet wild is als onbetamelijk aan te merken, omdat de jager hierdoor voordeel geniet van een overtreding van het verbod om dieren, behorende tot wildsoorten, uit te zetten. In de kringen van jagers wordt dergelijk handelen eveneens beschouwd als laakbaar gedrag.

ad. b.

Het uitzetten van wild is ook op zich voldoende reden om op grond van artikel 14, tweede lid, onderdeel c, van de Jachtwet de jachtakte te kunnen intrekken. Het uitzetten van dieren geschiedt immers voornamelijk met het doel de uitgezette dieren te bejagen.

Slotopmerking

Overtreding van bovengenoemde bepalingen en gedragsregels acht ik zo ernstig van aard dat hierop naar mijn mening intrekking van de jachtakte zou moeten volgen en een jachtakte voor het daarop volgende jachtseizoen zou moeten worden geweigerd. Ik verzoek u dan ook met klem dienovereenkomstig te handelen.

Het voorgaande laat uiteraard uw (wettelijke) bevoegdheid onverlet om in een bepaald geval een minder vergaande sanctie te treffen, of, indien een jachtaktehouder zich vaker schuldig maakt aan overtreding van betreffende voorschriften, de jachtakte voor langere tijd te weigeren.

Volledigheidshalve merk ik nog op dat het intrekken op zich los staat van een eventuele strafrechtelijke procedure of veroordeling terzake van een overtreding van de Jachtwet, de Vogelwet of de Natuurbeschermingswet. Ook zonder dat er sprake is van een dergelijke procedure of veroordeling kan er grond zijn om aan te nemen dat de jachtaktehouder misbruik maakt van zijn bevoegdheid om te jagen.»

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

G. H. Faber

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...