Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen bouwaanvragen Castricum

Datum nieuwsfeit: 19-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Castricum


BOUWVOORNEMEN
250400 Hendrik Casimirstraat 22 vergroting 2 dakkapellen De kennisgeving van een aanvraag impliceert niet dat de vergunning wordt verleend.
KENNISGEVING TER INZAGE LIGGENDE MELDINGEN EN AANVRAGEN BOUWVERGUNNINGEN
Met ingang van donderdag 11 mei 2000 liggen, in verband met een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan, gedurende 2 weken bij de receptie van het gemeentehuis de volgende plannen ter inzage: Bakkummerstraat 49 uitbreiding woning
Een ieder kan gedurende deze termijn van terinzagelegging schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van deze vrijstelling bij het college van burgemeester en wethouders naar voren brengen. AFGEGEVEN BOUWVERGUNNINGEN EN GEHONOREERDE MELDINGEN: 020500 Noordzijde C.F. Smeetslaan plaatsing 2 bruggen Asserlaan 30 vergroting dakkapel
Nansenlaan 15 plaatsing dakkapel + vergroting dakkapel Beverwijkerstraatweg 72 uitbreiding woning
Dr. Ramaerlaan 16 plaatsing schuur
Dorpsstraat 15 vergroting dakkapel
Dr. Ramaerlaan 18 plaatsing dakkapel + uitbreiding woning Van Speykkade 39 uitbreiding woning
Soomerwegh 1 verbouwing tankstation + plaatsing luifel + aanbrengen reclame
AFGEGEVEN KAPVERGUNNINGEN:
020500 Bloemgaarde 47 kappen 1 boom
Piet Heinlaan 9 kappen 1 berk
Leo Toepoelstraat 16 kappen 1 Prunus
Albert Schweitzerlaan 49 kappen 1 den en 1 blauwspar Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling VRO in het gemeentehuis. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na de datum van verzending of uitreiking van het betreffende besluit te worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Castricum. BEKENDMAKING
Wet Geluidhinder
De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maakt bekend dat hij bij besluit van 24 april 2000 de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van woningen gelegen aan de wegen 'Heereweg en Bleumerweg' te Castricum, vanwege de Heereweg mogen ondervinden. Tevens zijn maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de Heereweg, van de gevels van de betrokken woningen tot de vastgestelde waarden en binnen de betrokken woningen.
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken, liggen met ingang van 17 mei 2000 gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij:
* -bij de receptie van het gemeentehuis Castricum, gedurende werkdagen

* -bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u telefonisch contact opnemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348-487450)

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.
Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken een bezwaarschrift indienen gericht aan:
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97
3440 AB Woerden
VOOR ONTWERP BESTEMMINGSPLAN SOKKERWEI
Burgemeester en wethouders willen het bestemmingsplan "De Sokkerwei" in de procedure brengen.
Dit bestemmingsplan dient ertoe de bestemming te regelen voor scholenbouw, naschoolse opvang, praktijkruimten, appartementen en vrijstaande woningen op percelen grond aan Eerste Groenelaan, Kleibroek en Oramjelaan.
Belangstellenden en belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld op het voorontwerp bestemmingsplan te reageren. Reacties kunnen schriftelijk tot 1 juni a.s. worden ingediend bij burgemeester en wethouders.
Het plan ligt ter inzage in de hal van het gemeentehuis. RAADSCOMMISSIE ONDERWIJS EN SOCIALE ZAKEN
De commissie vergadert donderdag 11 mei 2000 in het gemeentehuis, om 19.30 uur.
Op de agenda staat onder meer:
Onderdeel onderwijs

-Subsidiering godsdienst- en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs
-Noodunit ten behoeve van de Sokkerwei
Onderdeel sociale zaken (om circa 20.30 uur)

-1e kwartaalrapportage sociale zaken

-Voorstel tot aanwijzing van een klachtencommissie en secretaris van de klachtencommissie W.I.W.
Is uw reisdocument nog wel geldig?
Als u naar het buitenland (ongeacht welk land) reist en ongeacht hoe lang u daar verblijft, hebt u altijd een geldig Paspoort of geldige Europese Identiteitskaart nodig.
Het reizen met een document, waarvan de geldigheidsduur verstreken is, is niet toegestaan.
Reisdocumenten dienen in principe persoonlijk te worden aangevraagd. Het aangevraagde reisdocument ligt de volgende werkdag 's-middags vanaf half twee klaar en dient persoonlijk te worden afgehaald. Zowel het Paspoort als de Europese Identiteitskaart hebben een geldigheidsduur van 5 jaar.
Paspoort
Toestemming is nodig tot 18 jaar van beide ouders/gezaghouders. Het Paspoort is wereldwijd geldig maar voor sommige landen is het tevens nodig dat u over een visum beschikt. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij het reisbureau, waar u de reis boekt of bij de ambassade van het betreffende land.
Op het moment van afgifte (maar ook via latere aanvulling) is het mogelijk kinderen in het Paspoort te laten bijschrijven. Kinderen kunnen in het paspoort van beide ouders worden bijgeschreven. Hiervoor is wel de schriftelijke toestemming van de andere ouder/gezaghouder noodzakelijk. Deze bijschrijving is geldig tot 16 jaar (Tsjechië tot 15 jaar).
De leges voor een paspoort bedragen f 100.-.
Europese Identiteitskaart
Toestemming is nodig tot 12 jaar van beide ouders/gezaghouders. Kinderen kunnen niet op de Europese Identiteitskaart worden bijgeschreven.
De Europese Identiteitskaart is slechts geldig voor een beperkt aantal Europese landen: (Andorra, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Spanje, Turkije, IJsland, Zweden en Zwitserland.) De leges voor een Europese Identiteitskaart bedragen f 40.-. Wat moet u bij de aanvraag altijd inleveren?

* Twee identieke, recente, niet gebruikte (kleur of zwart/wit) pasfoto's van 3,5 x 4,5 cm. (geen automaatfoto's of stickerfoto's of digitale foto's).


* De reisdocumenten (paspoort, Europese Identiteitskaart, Gemeentelijke Identiteitskaart en Toeristenkaart), die u in uw bezit heeft, of waarin u staat bijgeschreven, ook al is de geldigheidsduur verlopen


* De verschuldigde leges.

*

* Openingstijden afdeling Burgerzaken

Afdeling Burgerzaken is dagelijks geopend van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Daarnaast wordt op donderdag-avond van 19.00 uur tot 20.00 uur voor reisdocumenten een klaar-terwijl-u-wacht-service verleend. Aanvraagformulieren, waarop ouders/gezaghouders hun toestemming kunnen verlenen zijn verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzaken. Voor verdere vragen kunt u terecht bij de afdeling Burgerzaken, tel 661236/661246
BEKENDMAKING
Ingevolge artikel 139, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht wordt bekend gemaakt dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 april 2000 het volgende besluit heeft genomen:
De vaststelling van de tarieven binnensportaccommodaties 2000 Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2000 Dit besluit ligt voor iedereen in de infohoek bij de receptie van het gemeentehuis ter inzage gedurende kantooruren.
De vergunningen die onze gebruikers ontvangen zal éénmalig voorzien zijn van een exemplaar van het raadsbesluit. Voor niet gebruikers is dit besluit te verkrijgen tegen betaling van de verschuldigde leges. BEKENDMAKINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum., maken ter voldoening aan het bepaaldse in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de Raad van deze gemeente in zijn vergadering van 27 april 2000 besloten heeft te verklaren, dat bestemmingsplannen worden voorbereid voor:

- Vondelstraat 25

- Bakkumerstraat 49
Deze besluiten treden in werking en liggen ter inzage met ingang van 11 mei 2000.
Deze besluiten kunnen worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Castricum.

Gemeente Castricum, 19 april 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie