Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen: woningbouw binnen geluidszone Schiphol

Datum nieuwsfeit: 20-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over woningbouw binnen geluidszones schiphol
Gemaakt: 21-4-2000 tijd: 11:13


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 20 april 2000

Onderwerp:

Kamervragen

Mede namens mijn ambtgenoot van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Milieubeheer treft u hierbij de beantwoording aan van de vragen gesteld door het lid Reitsma over woningbouw binnen de geluidszones van Schiphol.


1. Is het waar dat in strijd met het overheidsbeleid op grote schaal woningen zijn gebouwd in de geluidszone vlakbij Schiphol? Om hoeveel nieuw gebouwde woningen gaat het?

Nee, dit is niet waar. In het kader van het Evaluatie- en Monitoringprogramma Schiphol en Omgeving is een monitoringprogramma voor de woningvoorraad opgesteld. Daarbij zijn onderzocht de veranderingen in de woningvoorraad vanaf 1991 binnen de geluidszones van het vier- en vijfbanenstelsel. Informatie uit dit monitoringprogramma levert het volgende beeld:

Vanaf 1990 tot en met 1998 zijn binnen de 35 Ke-geluidszone van het vierbanenstelsel als netto resultante 622 woningen bijgebouwd (zijnde het verschil tussen 948 nieuwbouwwoningen en 326 gesloopte woningen). Binnen de 35 Ke-geluidszone behorende bij het vijfbanenstelsel gaat het voor dezelfde periode om respectievelijk 399 nieuwe en 307 gesloopte woningen, per saldo dus een toename van 92 , verspreid over het hele gebied. De genoemde aantallen nieuwe woningen passen alle binnen de mogelijkheden die het ruimtelijk beleid biedt. Het gaat hier om benoemde uitzonderingen op de hoofdregel "neen, tenzij". Dit beleid is vastgelegd in de PKB structuurschema Burgerluchtvaartterreinen, parlementair vastgesteld in 1988, en het bijbehorende Besluit Geluidbelasting Grote Luchtvaartterreinen (BGGL). Sinds 1995 geldt de PKB Schiphol en Omgeving, met daarin het vrijwaringsbeleid.

De benoemde uitzonderingen betreffen:

woningbouwplannen die in overeenstemming zijn met vigerende bestemmingsplannen;

bedrijfsgebonden woningbouw;

vervangende nieuwbouw;

woningbouw ter opvulling van open gaten binnen aaneengesloten bebouwing;

woningbouwplannen gelegen binnen de 35 Ke-geluidscontour, waarvoor binnen een redelijke termijn een afname van de geluidbelasting tot minder dan 35 Ke is te verwachten.


2. Hoeveel woningen zijn "vergeten" bij vaststelling van het aantal geluidsgehinderde woningen?

Er zijn, zowel in 1990 als in 1999, geen woningen vergeten. Het verschil tussen de uitkomsten van beide tellingen wordt, naast de toename van het aantal woningen als gevolg van het saldo van sloop en nieuwbouw, gevormd door een methodologisch verschil. In 1990 zijn wooneenheden in complexen buiten de telling gelaten; hierbij ging het om bejaardencomplexen en studentenhuisvesting. Indertijd ging men uit van een grove wijze van tellen. In de loop der tijd is de methode steeds verfijnder geworden. Nu is uitgegaan van het aantal, bij de PTT bekend zijnde, postadressen. Dit betekent, dat wooneenheden met een eigen brievenbus als woning zijn geteld. In opdracht van de RLD wordt de woningtelling jaarlijks geactualiseerd.


3. Hoeveel geluidsgehinderde woningen zijn er op dit moment?
In formele zin bevinden zich binnen de geluidszone van het vierbanenstelsel 15.100 woningen conform het in de PKB Schiphol vastgelegde woningbestand uit 1990. Een actualisatie van het woningbestand in 1999 geeft evenwel een woningtelling aan van 16.700 woningen.


4. Welke consequenties heeft dit voor de nieuwe vaststelling van de geluidszone rondom Schiphol?

Voor de vaststelling van de geluidszone van het vijfbanenstelsel is sprake van een toename van 76 woningen verspreid over het gehele gebied in vergelijking tot het referentiebestand uit 1990. Voor wat betreft de toekomstige geluidszonering wordt verwezen naar de nog in de Kamer te behandelen rapportage en besluitvorming afkomstig uit het project Ontwikkeling Nationale Luchthaven (ONL). Hiervan maakt een nieuwe stelsel van milieu- en veiligheidsnormen onderdeel uit. Het Kabinet heeft aangegeven dat de daarbij te hanteren normen, ook voor geluid, gelijkwaardig zullen zijn aan die in de huidige PKB Schiphol en Omgeving. Als ijkpunt voor gelijkwaardigheid geldt dat het aantal woningen binnen de 35 Ke kleiner dan 10.000 zal moeten zijn. Daarbij blijft woningbestand van 1990 het referentiepunt.


5. Kunt u garanderen dat er geen nieuwbouw meer plaatsvindt in de geluidszone rondom Schiphol?

Nee, nieuwbouw is en blijft in beperkte mate mogelijk conform de restricties opgenomen in het BGGL en het bestaande vrijwaringsbeleid zoals vastgelegd in de PKB Schiphol en Omgeving.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie