Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergaderagenda en besluitenlijst van de gemeente Heumen

Datum nieuwsfeit: 20-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Heumen

Informatie over de gemeente Heumen
vergaderagenda's
agenda gemeenteraad

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 april 2000

nr.

Voorstel

Besluit


4.01

Vaststellen notulen openbare raadsvergadering d.d. 23 maart 2000

Ongewijzigd vastgesteld


4.02

Ingekomen stukken en mededelingen voor kennisgeving aan te nemen: A. Door gedeputeerde staten van Gelderland zijn de navolgende begrotingswijzigingen voor kennisgeving aangenomen 1e begrotingswijziging van de algemene dienst 2000; 2e begrotingswijziging van de algemene dienst 2000; 3e begrotingswijziging van de algemene dienst 2000; B. Schrijven van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland inzake bestemmingsplan Hoogenhof, herziening 1999-1, inzake bouw meergeneratiewoning en stal aan de Rijksweg 188 te Malden C. Verantwoording 1998 van de G.G.D.
D. Rapport "Mensen over de rooie helpen, dat is wat hier gebeurt" over de ervaringen van werknemers in de sociale werkvoorziening van de Socialistische Partij Landelijk Secretariaat te Rotterdam E. Besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 maart tot en met 18 april 2000.
Conform voorstel besloten met dien verstande dat het stuk onder punt B wordt doorverwezen naar de Cie. ROV


4.03

Voorbereidingsbesluit voor het perceel Looistraat 57 (Marishuis) te Heumen.
Het Marishuis wordt gerestaureerd en geschikt gemaakt voor museum met woonruimte.
Het gebruik als museum past niet in het geldende bestemmingsplan maar wel in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Buitengebied. Vooruitlopend op de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan dient dus vrijstelling verleend te worden via artikel 19 WRO en daarom moet ook een voorbereidingsbesluit genomen worden volgens artikel 21 WRO. Voorstel:
Voorgesteld wordt een voorbereidingsbesluit te nemen en de beslissing omtrent het verlenen van vrijstelling artikel 19 aan het college van B&W te laten

Conform voorstel besloten.


4.04

Vaststelling bestemmingsplan "Hoogenhof, herziening 2000-1". Ten behoeve van de uitbreiding van de aan de Zwerfkei 16 gesitueerde telefooncentrale is een herziening van het bestemmingsplan Hoogenhof noodzakelijk.
voorstel:
Het bestemmingsplan "Hoogenhof, herziening 2000-1"ongewijzigd vast stellen.

Conform voorstel besloten..


4.05

Bezwaar tegen afwijzing verzoek om planschade ex art. 49 W.R.O.

Namens dhr. Kuhnen is bezwaar ingediend tegen het raadsbesluit van 25 november 1999 om vergoeding van planschade als gevolg van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Oude Kleefsebaan af te wijzen. De commissie bezwaar en beroepschriften adviseert om het bezwaar gegrond te verklaren en de bestreden beslissing te herroepen.

Onze reactie op het advies van de commissie is dat woningbouwontwikkeling ten zuiden van de Oude Kleefsebaan voorzienbaar was en dat eerdere verzoeken om die reden ook afgewezen zijn. voorstel:
Het ingediende bezwaarschrift ongegrond verklaren en het besluit van 25 november 1999 handhaven.

Conform voorstel besloten.


4.06

Beschikbaar stellen krediet opgenomen in het Meerjaren investeringsplan 2000-2003, ten behoeve van onderhoud wegen en verbetering Vosseneindseweg.
Het overzicht wegonderhoud 2000 is gereed en onderhoud aan bestrating en asfaltwegen kan worden uitgevoerd. Tevens staat de verbetering van de Vosseneindseweg op het programma omdat deze weg in een slechte conditie verkeert en tevens voorzieningen moeten worden getroffen om wateroverlast te voorkomen.
voorstel:
Een krediet beschikbaar stellen van f 360.000,-- voor onderhoudswerkzaamheden aan diverse wegen.

Conform voorstel besloten.


4.07

Krediet aanleg wandelpad.
In 1999 is archeologisch onderzoek uitgevoerd op het terrein waar de motte Malderburcht heeft gestaan om te bezien of het terrein, een Rijksmonument en als zodanig beschermd middels de monumentenwet, ingericht kon worden als ecologische verbindingszone tussen de verschillende in de omgeving aanwezige dassenburchten. In het oorspronkelijke plan waren een poel en enkele bossages opgenomen.. Nu blijkt dat een vergunning voor de aanleg van de poel in het kader van de monumentenwet nodig is en deze zal niet verleend worden Derhalve zien wij af van het oorspronkelijk inrichtingsplan en stellen voor het perceel niet te laten bewerken en langs het perceel een eenvoudig voetpad aan te leggen.
voorstel:
Instemmen met de aanleg van een eenvoudig voetpad langs de Motteburcht en hiervoor een krediet van f 5000,-- beschikbaar stellen.
Conform voorstel besloten.


4.08

Overeenkomst educatie 2000-2003.
De oude overeenkomst loopt in principe tot 2001 maar heeft alleen betrekking op het budget voor educatie. De nieuwe overeenkomst heeft betrekking op de inkoop van educatie voor de periode 2000-2003 en de productovereenkomsten die daaraan verbonden zijn hebben betrekking op de inkoop van educatie respectievelijk de inburgering van nieuwkomers. De productovereenkomsten vormen de jaarlijkse uitwerking van de eerstgenoemde raamovereenkomsten.
voorstel:
Voornoemde raamovereenkomst educatie 2000-2003 en de uitwerking daarvan in twee productovereenkomsten met het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) af sluiten

Conform voorstel besloten.


4.09

Krediet onderzoek educatie.
De gemeenten in de regio Nijmegen willen een onderzoek laten verrichten naar de educatieve vraag binnen hun gemeente. Het is de bedoeling dat het onderzoek de volgende eindproducten oplevert:
1. Regionale afstemming

2. Inventarisatie educatieve vraag

3. Budgetinventarisatie, deelnemersinventarisatie en offerteprocedure inkoop

4. Overlegcyclus interne afstemming beleidsterreinen. voorstel:
Ten behoeve van het onderzoek door het RBO Drenthe naar een inventarisatie van de educatieve vraag binnen de gemeente Heumen een krediet van f 8.944,00 beschikbaar te stellen en dit bedrag ten laste te brengen van de begrotingspost onvoorzien 2000.
Conform voorstel besloten.


4.10

Onteigening ten behoeve van de uitvoering van het bestemmingsplan "Malden -Centrum, Uitwerking 1998-1"
Voor de inrichting van het Kerkplein is grotendeels afgerond maar in het uitwerkingsplan loopt het verblijfsgebied tot aan de gevels van het te handhaven pand in eigendom van de familie Sweerts. Met de eigenaren is onderhandeld over de aankoop van hun gedeelte van het perceel maar er is niet tot overeenstemming te komen. Er rest niets anders dan het inzetten van de onteigeningsprocedure met als uitgangspunt aankoop van het gehele perceel waarbij de heer Sweerts in het pand kan blijven wonen.
voorstel:
Te besluiten tot onteigening overeenkomstig het ontwerpbesluit.
Conform voorstel besloten:
Fractie Thonen is tegen.


4.11

Subsidie ten behoeve van het Sint Georgius Gilde.

Het Sint Georgius Gilde organiseert in het weekend van 17 en 18 juni 2000 een gildeweekend met daarin het gemeentekoningsschieten en de Gilde-Kringdag Rijk van Nijmegen de Betuwe.
Het Sint Georgiusgilde bestaat dit jaar 555 jaar. Om de festiviteiten te kunnen bekostigen verzoekt het gilde om een subsidie over het tekort van f 11.300,-- en een garantieverklaring of renteloze lening indien de opbrengsten zullen vallen.
voorstel:
Gelet op de cultuurhistorische waarde van dit evenement en het feit dat het Georgius Gilde normaal geen subsidie krijgt stellen wij u voor:

1. garant te staan voor een éénmalige subsidie van maximaal f 3.000,--

2. een éénmalige waarderingssubsidie te verstrekken van f 1.000,--

3. het gehele subsidie ten laste te brengen van de post onvoorzien.
Conform voorstel besloten.


4.12

Verkoop grond.
Ten behoeve van de aanbouw van een opslagruimte heeft de nieuwe eigenaar van party Centrum Groot-Jachthuis verzocht om aankoop van een strook grond.
voorstel:
Te besluiten tot verkoop van grond aan Partycentrum Groot Jachthuis.
Conform voorstel besloten.


4.13

Intrekken voorbereidingsbesluit:
De eigenaar van het perceel Scheidingsweg 111 wil nu een bouwplan realiseren waarvoor het voorbereidingsbesluit niet nodig is. De provincie weigert een verklaring van geen bezwaar af te geven voor het eerder beoogde plan.
Dit voorstel is ook al aan de orde geweest in de raadsvergadering van 23 maart jl. en toen teruggenomen omdat nadere behandeling in de commissie ROV noodzakelijk was .
voorstel:
Op grond van genoemde overwegingen het voorbereidingsbesluit dat op 23 september 1999 is vastgesteld voor het perceel Scheidingsweg 111 te Malden in te trekken.

Verworpen met 7 stemmen voor en 9 stemmen tegen.


4.14

Begrotingswijzigingen:
voorstel:
de begroting te wijzigen naar aanleiding van de financiële consequenties van de besluiten van de raadsvergadering van 20 april 2000.

Conform voorstel besloten.


4.15

Benoeming gemeentesecretaris
:
voorstel:
Ingaande 1 augustus 2000 te benoemen als gemeentesecretaris in dienst van de gemeente Heumen, de heer J. Wijnia, geboren op 12 april 1954 te Spannum, wonende Dromedarisstraat 36, 6531 NV Nijmegen.
Conform voorstel besloten.


4.16

Ontslag gemeentesecretaris
:
Na een ambtelijke diensttijd van meer dan 40 jaar en 25 jaar gemeentesecretaris in onze gemeente verzoekt Wim Keurntjes hem ingaande 1 augustus 2000 ontslag te verlenen in verband met het per genoemde datum gebruik maken van de regeling Flexibel Pensioen Uittreden.
voorstel:

1. Ingaande 1 augustus 2000 aan de heer W.E. Keurntjes, geboren op 9 juni 1939, wonende De Zoom 3, 6581 DZ Malden, gemeentesecretaris in dienst van de gemeente Heumen, ontslag te verlenen wegens het per genoemde datum gebruik maken van de regeling Flexibel Pensioen Uittreden.

2. Het ontslag eervol te verlenen.

3. Belanghebbende dank te zeggen voor de wijze waarop hij zich van zijn taken heeft gekweten en zich dienstbaar heeft opgesteld naar het bestuur van de gemeente Heumen, de ambtelijke organisatie en de Heumense gemeenschap.

Conform voorstel besloten.

Data van de raadsvergaderingen in 2000 (wijzigingen voorbehouden):

20 april
25 mei
29 juni
(eventueel 6 juli)
28 september
26 oktober
23 november
21 december

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...