Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergaderagenda en besluitenlijst van de gemeente Heumen

Datum nieuwsfeit: 20-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Heumen

Informatie over de gemeente Heumen
vergaderagenda's
agenda gemeenteraad

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 april 2000

nr.

Voorstel

Besluit


4.01

Vaststellen notulen openbare raadsvergadering d.d. 23 maart 2000

Ongewijzigd vastgesteld


4.02

Ingekomen stukken en mededelingen voor kennisgeving aan te nemen: A. Door gedeputeerde staten van Gelderland zijn de navolgende begrotingswijzigingen voor kennisgeving aangenomen 1e begrotingswijziging van de algemene dienst 2000; 2e begrotingswijziging van de algemene dienst 2000; 3e begrotingswijziging van de algemene dienst 2000; B. Schrijven van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland inzake bestemmingsplan Hoogenhof, herziening 1999-1, inzake bouw meergeneratiewoning en stal aan de Rijksweg 188 te Malden C. Verantwoording 1998 van de G.G.D.
D. Rapport "Mensen over de rooie helpen, dat is wat hier gebeurt" over de ervaringen van werknemers in de sociale werkvoorziening van de Socialistische Partij Landelijk Secretariaat te Rotterdam E. Besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 maart tot en met 18 april 2000.
Conform voorstel besloten met dien verstande dat het stuk onder punt B wordt doorverwezen naar de Cie. ROV


4.03

Voorbereidingsbesluit voor het perceel Looistraat 57 (Marishuis) te Heumen.
Het Marishuis wordt gerestaureerd en geschikt gemaakt voor museum met woonruimte.
Het gebruik als museum past niet in het geldende bestemmingsplan maar wel in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Buitengebied. Vooruitlopend op de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan dient dus vrijstelling verleend te worden via artikel 19 WRO en daarom moet ook een voorbereidingsbesluit genomen worden volgens artikel 21 WRO. Voorstel:
Voorgesteld wordt een voorbereidingsbesluit te nemen en de beslissing omtrent het verlenen van vrijstelling artikel 19 aan het college van B&W te laten

Conform voorstel besloten.


4.04

Vaststelling bestemmingsplan "Hoogenhof, herziening 2000-1". Ten behoeve van de uitbreiding van de aan de Zwerfkei 16 gesitueerde telefooncentrale is een herziening van het bestemmingsplan Hoogenhof noodzakelijk.
voorstel:
Het bestemmingsplan "Hoogenhof, herziening 2000-1"ongewijzigd vast stellen.

Conform voorstel besloten..


4.05

Bezwaar tegen afwijzing verzoek om planschade ex art. 49 W.R.O.

Namens dhr. Kuhnen is bezwaar ingediend tegen het raadsbesluit van 25 november 1999 om vergoeding van planschade als gevolg van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Oude Kleefsebaan af te wijzen. De commissie bezwaar en beroepschriften adviseert om het bezwaar gegrond te verklaren en de bestreden beslissing te herroepen.

Onze reactie op het advies van de commissie is dat woningbouwontwikkeling ten zuiden van de Oude Kleefsebaan voorzienbaar was en dat eerdere verzoeken om die reden ook afgewezen zijn. voorstel:
Het ingediende bezwaarschrift ongegrond verklaren en het besluit van 25 november 1999 handhaven.

Conform voorstel besloten.


4.06

Beschikbaar stellen krediet opgenomen in het Meerjaren investeringsplan 2000-2003, ten behoeve van onderhoud wegen en verbetering Vosseneindseweg.
Het overzicht wegonderhoud 2000 is gereed en onderhoud aan bestrating en asfaltwegen kan worden uitgevoerd. Tevens staat de verbetering van de Vosseneindseweg op het programma omdat deze weg in een slechte conditie verkeert en tevens voorzieningen moeten worden getroffen om wateroverlast te voorkomen.
voorstel:
Een krediet beschikbaar stellen van f 360.000,-- voor onderhoudswerkzaamheden aan diverse wegen.

Conform voorstel besloten.


4.07

Krediet aanleg wandelpad.
In 1999 is archeologisch onderzoek uitgevoerd op het terrein waar de motte Malderburcht heeft gestaan om te bezien of het terrein, een Rijksmonument en als zodanig beschermd middels de monumentenwet, ingericht kon worden als ecologische verbindingszone tussen de verschillende in de omgeving aanwezige dassenburchten. In het oorspronkelijke plan waren een poel en enkele bossages opgenomen.. Nu blijkt dat een vergunning voor de aanleg van de poel in het kader van de monumentenwet nodig is en deze zal niet verleend worden Derhalve zien wij af van het oorspronkelijk inrichtingsplan en stellen voor het perceel niet te laten bewerken en langs het perceel een eenvoudig voetpad aan te leggen.
voorstel:
Instemmen met de aanleg van een eenvoudig voetpad langs de Motteburcht en hiervoor een krediet van f 5000,-- beschikbaar stellen.
Conform voorstel besloten.


4.08

Overeenkomst educatie 2000-2003.
De oude overeenkomst loopt in principe tot 2001 maar heeft alleen betrekking op het budget voor educatie. De nieuwe overeenkomst heeft betrekking op de inkoop van educatie voor de periode 2000-2003 en de productovereenkomsten die daaraan verbonden zijn hebben betrekking op de inkoop van educatie respectievelijk de inburgering van nieuwkomers. De productovereenkomsten vormen de jaarlijkse uitwerking van de eerstgenoemde raamovereenkomsten.
voorstel:
Voornoemde raamovereenkomst educatie 2000-2003 en de uitwerking daarvan in twee productovereenkomsten met het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) af sluiten

Conform voorstel besloten.


4.09

Krediet onderzoek educatie.
De gemeenten in de regio Nijmegen willen een onderzoek laten verrichten naar de educatieve vraag binnen hun gemeente. Het is de bedoeling dat het onderzoek de volgende eindproducten oplevert:
1. Regionale afstemming

2. Inventarisatie educatieve vraag

3. Budgetinventarisatie, deelnemersinventarisatie en offerteprocedure inkoop

4. Overlegcyclus interne afstemming beleidsterreinen. voorstel:
Ten behoeve van het onderzoek door het RBO Drenthe naar een inventarisatie van de educatieve vraag binnen de gemeente Heumen een krediet van f 8.944,00 beschikbaar te stellen en dit bedrag ten laste te brengen van de begrotingspost onvoorzien 2000.
Conform voorstel besloten.


4.10

Onteigening ten behoeve van de uitvoering van het bestemmingsplan "Malden -Centrum, Uitwerking 1998-1"
Voor de inrichting van het Kerkplein is grotendeels afgerond maar in het uitwerkingsplan loopt het verblijfsgebied tot aan de gevels van het te handhaven pand in eigendom van de familie Sweerts. Met de eigenaren is onderhandeld over de aankoop van hun gedeelte van het perceel maar er is niet tot overeenstemming te komen. Er rest niets anders dan het inzetten van de onteigeningsprocedure met als uitgangspunt aankoop van het gehele perceel waarbij de heer Sweerts in het pand kan blijven wonen.
voorstel:
Te besluiten tot onteigening overeenkomstig het ontwerpbesluit.
Conform voorstel besloten:
Fractie Thonen is tegen.


4.11

Subsidie ten behoeve van het Sint Georgius Gilde.

Het Sint Georgius Gilde organiseert in het weekend van 17 en 18 juni 2000 een gildeweekend met daarin het gemeentekoningsschieten en de Gilde-Kringdag Rijk van Nijmegen de Betuwe.
Het Sint Georgiusgilde bestaat dit jaar 555 jaar. Om de festiviteiten te kunnen bekostigen verzoekt het gilde om een subsidie over het tekort van f 11.300,-- en een garantieverklaring of renteloze lening indien de opbrengsten zullen vallen.
voorstel:
Gelet op de cultuurhistorische waarde van dit evenement en het feit dat het Georgius Gilde normaal geen subsidie krijgt stellen wij u voor:

1. garant te staan voor een éénmalige subsidie van maximaal f 3.000,--

2. een éénmalige waarderingssubsidie te verstrekken van f 1.000,--

3. het gehele subsidie ten laste te brengen van de post onvoorzien.
Conform voorstel besloten.


4.12

Verkoop grond.
Ten behoeve van de aanbouw van een opslagruimte heeft de nieuwe eigenaar van party Centrum Groot-Jachthuis verzocht om aankoop van een strook grond.
voorstel:
Te besluiten tot verkoop van grond aan Partycentrum Groot Jachthuis.
Conform voorstel besloten.


4.13

Intrekken voorbereidingsbesluit:
De eigenaar van het perceel Scheidingsweg 111 wil nu een bouwplan realiseren waarvoor het voorbereidingsbesluit niet nodig is. De provincie weigert een verklaring van geen bezwaar af te geven voor het eerder beoogde plan.
Dit voorstel is ook al aan de orde geweest in de raadsvergadering van 23 maart jl. en toen teruggenomen omdat nadere behandeling in de commissie ROV noodzakelijk was .
voorstel:
Op grond van genoemde overwegingen het voorbereidingsbesluit dat op 23 september 1999 is vastgesteld voor het perceel Scheidingsweg 111 te Malden in te trekken.

Verworpen met 7 stemmen voor en 9 stemmen tegen.


4.14

Begrotingswijzigingen:
voorstel:
de begroting te wijzigen naar aanleiding van de financiële consequenties van de besluiten van de raadsvergadering van 20 april 2000.

Conform voorstel besloten.


4.15

Benoeming gemeentesecretaris
:
voorstel:
Ingaande 1 augustus 2000 te benoemen als gemeentesecretaris in dienst van de gemeente Heumen, de heer J. Wijnia, geboren op 12 april 1954 te Spannum, wonende Dromedarisstraat 36, 6531 NV Nijmegen.
Conform voorstel besloten.


4.16

Ontslag gemeentesecretaris
:
Na een ambtelijke diensttijd van meer dan 40 jaar en 25 jaar gemeentesecretaris in onze gemeente verzoekt Wim Keurntjes hem ingaande 1 augustus 2000 ontslag te verlenen in verband met het per genoemde datum gebruik maken van de regeling Flexibel Pensioen Uittreden.
voorstel:

1. Ingaande 1 augustus 2000 aan de heer W.E. Keurntjes, geboren op 9 juni 1939, wonende De Zoom 3, 6581 DZ Malden, gemeentesecretaris in dienst van de gemeente Heumen, ontslag te verlenen wegens het per genoemde datum gebruik maken van de regeling Flexibel Pensioen Uittreden.

2. Het ontslag eervol te verlenen.

3. Belanghebbende dank te zeggen voor de wijze waarop hij zich van zijn taken heeft gekweten en zich dienstbaar heeft opgesteld naar het bestuur van de gemeente Heumen, de ambtelijke organisatie en de Heumense gemeenschap.

Conform voorstel besloten.

Data van de raadsvergaderingen in 2000 (wijzigingen voorbehouden):

20 april
25 mei
29 juni
(eventueel 6 juli)
28 september
26 oktober
23 november
21 december

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie