Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gerechtshof: verloop geding De Vries RobbÉ Groep

Datum nieuwsfeit: 20-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gerechtshof Amsterdam


GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

PROCES-VERBAAL
van het verhandelde ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam van 20 april 2000.
Tegenwoordig zijn: mr J.H.M. Willems, voorzitter, mr H.J. ten Kley en mr G.J. Visser, raadsheren, P.A. Wortel RA en mr A.P. Timmermans, raden, en mr W.M. de Vries, griffier.

Behandeling van de verzoekschriften onder nummer 256/2000 OK van:

De naamloze vennootschap
DE VRIES ROBBÉ GROEP N.V.,
gevestigd te Gorinchem, kantoorhoudende te Huis ter Heide, VERZOEKSTER,
procureur: mr W.J.P. Jongepier,
advocaten: mr W.J.P. Jongepier en mr L.M. Graal, t e g e n
De naamloze vennootschap
DE VRIES ROBBÉ GROEP N.V.,
gevestigd te Gorinchem, kantoorhoudende te Huis ter Heide, VERWEERSTER,
procureur: mr W.J.P. Jongepier,
advocaten: mr W.J.P. Jongepier en mr L.M. Graal, e n t e g e n


1. De stichting STICHTING PRIORITEITSAANDELEN DE VRIES ROBBÉ, gevestigd te Huis ter Heide,
niet verschenen,

2. L.G.M. van MOOK,
wonende te Teteringen,
advocaat: mr J.G.L.M. Schiffeleers,

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TEN HAVE B.V.,
gevestigd te Oosterhout,
advocaat: mr J.G.L.M. Schiffeleers,

4. J.H. KUIPERS,
wonende te Eersel,
in persoon verschenen,

5. B.J. CONSTANDSE,
wonende te Waalre,
niet verschenen,

6. J.W. GAAL,
wonende te Willemstad,
niet verschenen,

7. A. BRINKMAN,
wonende te Nieuwerkerk aan den IJssel,
niet verschenen,

8. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BTG HOLDINGS B.V.,
gevestigd te Willemstad,
procureur: mr I.M.C.A. Reinders Folmer,
advocaat: mr C.F.W.A. Hamm,

9. M.C.B. COOK,
wonende te Brasschaat (België),
niet verschenen,
BELANGHEBBENDEN.

De verzoekschriften, waarvan één met producties, ingekomen ter griffie van de Ondernemingskamer op 22 maart 2000, strekken tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de naamloze vennootschap De Vries Robbé Groep N.V., gevestigd te Gorinchem en kantoorhoudende te Huis ter Heide, hierna ook te noemen de vennootschap, een en ander zoals in het verzoekschrift vermeld, onderscheidenlijk tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen voor de duur van het geding, een en ander zoals in het verzoekschrift vermeld.

Thans is uitsluitend aan de orde het verzoek tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen. Het verzoek tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de vennootschap zal separaat worden behandeld zoals hierna vermeld.

Namens verzoekster zijn verschenen: haar bestuurder R. van den Hoek en haar commissaris J.H. Kuipers, bijgestaan door haar advocaten mr W.J.P. Jongepier en mr L.M. Graal. Belanghebbende BTG Holdings B.V. is verschenen bij haar bestuurder J.W. Gaal, bijgestaan door haar advocaat mr C.F.W.A. Hamm, belanghebbende Ten Have B.V. is verschenen bij haar bestuurder L.G.M. van Mook, die tevens in persoon is verschenen als belanghebbende, beiden bijgestaan door mr J.G.L.M. Schiffeleers. Belanghebbende de stichting Stichting Prioriteitsaandelen De Vries Robbé is niet verschenen, maar heeft zich bij een op 18 april 2000 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen brief gerefereerd aan het oordeel van de Ondernemingskamer.

De advocaten van de verschenen partijen hebben de standpunten van die partijen toegelicht aan de hand van aan de Ondernemingskamer overgelegde pleitnotities. De advocaten en de verschenen partijen hebben geantwoord op door de Ondernemingskamer gestelde vragen. Mr Schiffeleers heeft nog een aantal producties in het geding gebracht.

De voorzitter schorst de behandeling voor beraad in de raadkamer.

Na hervatting van de terechtzitting deelt de voorzitter mee dat de Ondernemingskamer terstond uitspraak zal doen op grond van de navolgende overwegingen.

Naar het voorlopig oordeel van de Ondernemingskamer geldt dat verzoekster ontvankelijk zal dienen te worden verklaard in haar verzoek tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de vennootschap. Dit wordt niet anders -zoals genoegzaaam kenbaar is uit de (gepubliceerde) rechtspraak van de Ondernemingskamer- door de enkele omstandigheid dat dat verzoek is ingediend door de vennootschap die onderwerp van het verzochte onderzoek zou zijn.

Eveneens naar het voorlopig oordeel van de Ondernemingskamer is voorts onvoldoende aannemelijk geworden dat de stellingen van de verschenen belanghebbenden, die er naar de kern genomen op neerkomen dat verzoekster het enquêterecht misbruikt dan wel dat zij bij haar verzoeken geen belang heeft, op goede gronden berusten.

Het hiervoor overwogene wordt niet anders door de omstandigheid dat niet alle houders van aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn opgeroepen om op de verzoeken te worden gehoord, zulks te minder nu de onderhavige aangelegenheid in de media ruime publiciteit heeft gekregen en het in dat licht op de weg van die aandeelhouders zou hebben gelegen zelf in actie te komen indien en voorzover zij hun zienswijze aan de Ondernemingskamer kenbaar hadden willen maken.

Aan de ontvankelijkheid van verzoekster staat naar het voorlopig oordeel van de Ondernemingskamer evenmin in de weg de -tussen partijen in confesso zijnde- omstandigheid dat een justitieel onderzoek is geëntameerd naar mogelijk, in het kader van de eveneens in de onderhavige procedure aan de orde komende gebeurtenissen, gepleegde strafbare feiten. Immers, nog daargelaten de doorlooptijd van een dergelijk justitieel onderzoek, zijn doel en strekking van een door de Ondernemingskamer bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van een vennootschap van een andere orde dan die van een justitieel onderzoek naar mogelijk gepleegde strafbare feiten. Met de instelling van een onderzoek door de Ondernemingskamer kan derhalve een separaat belang zijn gediend, ook indien in het kader van dat onderzoek gebeurtenissen (kunnen) worden onderzocht die daarnaast tevens aan de orde (kunnen) komen in een justitieel onderzoek.

Gelet op het hiervoor overwogene is de Ondernemingskamer van oordeel dat verzoekster in haar verzoek tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen ontvankelijk is, nu niet kan worden gezegd dat zij niet ontvankelijk zou zijn in haar verzoek tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de vennootschap.

Voorts is de Ondernemingskamer, gelet op de stukken van het geding en met name op hetgeen ter terechtzitting door de verschenen partijen naar voren is gebracht, voorshands van oordeel dat er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid van de vennootschap te twijfelen die een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de vennootschap zouden rechtvaardigen. Overigens merkt de Ondernemingskamer op dat
-indien een dergelijk onderzoek zou worden gelast- zij het tot haar discretie rekent om te beslissen over welke periode dat onderzoek zich zou dienen uit te strekken.

Met het oog op de toestand van de vennootschap en op het belang van een eventueel te gelasten onderzoek acht de Ondernemingskamer termen aanwezig om onmiddellijke voorzieningen te treffen voor de duur van het geding. De Ondernemingskamer merkt daarbij op dat met het treffen van onmiddellijke voorzieningen geenszins wordt vooruitgelopen op een oordeel dat in de toekomst mogelijk dient te worden gegeven met betrekking tot een eventuele vaststelling van de verantwoordelijkheid voor mogelijkerwijs vast te stellen wanbeleid. Overigens valt op voorhand geenszins uit te sluiten dat een eventueel onderzoek in het onderhavige geval mede in het belang zou kunnen zijn van andere belanghebbenden dan de vennootschap zelf, zoals bijvoorbeeld aandeelhouders van de vennootschap.

De Ondernemingskamer acht het treffen van de volgende voorzieningen geboden. De Ondernemingskamer zal een derde commissaris bij de vennootschap benoemen, die zal fungeren als president-commissaris en die in voorkomende gevallen de doorslaggevende stem zal hebben in de vergaderingen van de raad van commissarissen. Louter gelet op de discussie die zich te dien aanzien tussen partijen heeft voorgedaan en zonder daarmee op enigerlei wijze een oordeel te willen uitspreken over de betreffende persoon, zal de Ondernemingskamer niet de door verzoekster voorgestelde persoon als zodanig aanwijzen, maar een andere persoon.

De Ondernemingskamer zal voorts maatregelen treffen om de thans bestaande status quo te handhaven, door te bepalen dat de raad van commissarissen alle bevoegdheden toekomen

-ook voorzover die in de statuten van de vennootschap aan andere organen zijn toegekend- met betrekking tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders van de vennootschap. In zoverre zal de Ondernemingskamer derhalve de betreffende bepalingen in de statuten buiten werking stellen. Dit geldt ook voor de bepalingen die zien op de bevoegdheden inzake de samenstelling van de raad van commissarissen en de benoeming, het geven van ontslag aan dan wel de schorsing van leden van die raad. De kosten van de door de Ondernemingskamer te benoemen commissaris zullen voor rekening komen van de vennootschap, die voor betaling van die kosten vooraf -ten genoegen van de aan te wijzen persoon- zekerheid zal dienen te stellen.
Het verzoek tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de vennootschap zal worden behandeld ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 25 mei 2000, om 14.00 uur. De Ondernemingskamer verzoekt verzoekster voorafgaand aan die behandeling in ieder geval nog de volgende stukken in het geding te brengen: de doorlopende tekst van de thans vigerende statuten van de vennootschap, uittreksels uit het handelsregister betreffende de vennootschap en de met haar verbonden vennootschappen alsmede de voorhanden zijnde informatie betreffende de huidige verdeling van de aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de meest recente (vastgestelde) jaarcijfers van de vennootschap.

De beslissing

De Ondernemingskamer:

Verstaat dat er naar haar voorlopig oordeel gegronde redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid van de naamloze vennootschap De Vries Robbé Groep N.V., gevestigd te Gorinchem en kantoorhoudende te Huis ter Heide.

Treft met onmiddellijke ingang, vooralsnog voor de duur van het geding, de volgende voorzieningen:

* benoemt een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon tot commissaris van de vennootschap, met dien verstande dat deze persoon zal fungeren als president-commissaris en in de vergaderingen van de raad van commissarissen in voorkomende gevallen de doorslaggevende stem zal hebben;
* bepaalt dat aan de raad van commissarissen alle bevoegdheden toekomen -ook voorzover deze in de statuten aan andere organen zijn toegekend- met betrekking tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuursleden van de vennootschap en stelt -voorzover in dat verband vereist- de daarop betrekking hebbende bepalingen in de statuten van de vennootschap alsmede de bepalingen waarin bevoegdheden worden toegekend inzake de samenstelling van de raad van commissarissen en inzake de benoeming van, het geven van ontslag aan dan wel de schorsing van leden van de raad van commissarissen buiten werking.

Bepaalt dat de kosten van de door de Ondernemingskamer benoemde commissaris voor rekening van de vennootschap komen en dat de vennootschap binnen 14 dagen na heden tot genoegen van de aan te wijzen persoon zekerheid dient te stellen voor betaling van deze kosten.

Verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Bepaalt dat het verzoek tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de vennootschap zal worden behandeld ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 25 mei 2000 om 14.00 uur.

Houdt iedere verdere beslissing aan.

Waarvan proces-verbaal,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...