Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 20-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk


Gemeenteberichten

20 april 2000


Algemene Plaatselijke Verordening

De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat op 14 april '00 een vergunning is verleend ingevolge art. 2.2.2. van de APV van de gemeente Rijswijk voor het houden van een evenement, gevolgd door een feest op dinsdag 25 april '00 van 09.00 uur tot 01.30 uur in de Darling Market aan de Volmerlaan 12 te Rijswijk. De gevraagde vergunning is onder voorwaarden verleend. In verband met dit evenement zal de Volmerlaan tussen de Visseringlaan en de Polakweg voor alle verkeer gesloten worden.

Bekendmaking Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat in het register, als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, is opgenomen de Gemeenschappelijke regeling "Reinigingsbedrijf Leidschendam, Rijswijk en Voorburg".
Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben op 20 maart
2000 deze regeling goedgekeurd en doen opnemen in het provinciaal register.
Genoemde gemeenschappelijke regeling is in werking getreden met ingang van 1 april 2000.

Het gemeentelijk register ligt ter inzage bij de sectie Communicatie in het stadhuis, Generaal Spoorlaan 2, alhier. De sectie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur.

Herindeling 2000

Berichten van de gemeentebesturen van Leidschendam, Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk en Voorburg `de Vliet- en Hoflandgemeenten'.

Wat staat er te gebeuren?
Zoals u ongetwijfeld zult weten, komt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties binnenkort met een herindelingsplan voor de Haagse regio. De benoeming van een nieuwe minister Klaas de Vries heeft de voorbereidingen van dit plan wel vertraagd, maar niet stilgelegd. Alhoewel niet exact bekend is welke gemeenten betrokken worden in het plan, mag er vanuit worden gegaan dat de minister in ieder geval voorstelt delen van de gemeenten Leidschendam, Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk en Voorburg bij de gemeente Den Haag te voegen.
Wat vinden de buurgemeenten?
De gemeentebesturen van de buurgemeenten van Den Haag zijn uiteraard tegen dit herindelingsplan. Ze zijn ervan overtuigd dat nauwere samenwerking een veel betere oplossing voor de problemen in de regio biedt. Door het verplaatsen van het grensbordje Den Haag los je immers geen problemen (bijvoorbeeld de files) op, terwijl samenwerking tussen verschillende gemeenten nu al goed blijkt te werken (bijvoorbeeld Ypenburg, de regiovisie ).
Achter de schermen zijn de gemeentebesturen momenteel druk bezig met de voorbereiding van hun acties. Op het moment dat de minster met zijn herindelingsplan komt, hebben de Vliet- en Hoflandgemeenten een goed voorbereid antwoord paraat en presenteren zij een betere oplossing dan de door de minister voorgestelde annexatie.

Hoe kunnen inwoners reageren?
Wanneer de minister met zijn voorstel komt, weet niemand precies. Als het zover is, ligt het herindelingsvoorstel gedurende twee maanden ter inzage in de gemeentehuizen. In deze twee maanden kunt u de minister schriftelijk laten weten wat u ervan vindt. De gemeentebesturen hebben gevraagd om een bijeenkomst of hoorzitting die voor iedereen toegankelijk is. Of de minister deze mondelinge inspraak mogelijk maakt, is nog onbekend.
De betrokken gemeentebesturen zullen zelf ook aan de inspraak meedoen: binnen drie maanden reageren zij schriftelijk op het voorstel. Uiteraard nemen de gemeenteraden de mening van u als inwoner mee in hun definitieve reactie.
Na afloop van de inspraakperiode bekijkt minster De Vries of hij zijn wetsvoorstel aanpast en wordt het in de ministerraad besproken. Daarna moet het voorstel nog door de Tweede Kamer en door de Eerste Kamer worden aangenomen.

Waar kunt u straks terecht voor informatie?
Zolang de inhoud van het herindelingsvoorstel onbekend is, kunnen de gemeenten formeel geen uitspraken doen. Zodra er nieuws, meningen of mededelingen te melden zijn dan informeren zij u daar vanzelfsprekend over. Tot die tijd kunt u alles over het aanstaande herindelingsvoorstel in ieder geval via deze gemeentelijke rubriek volgen.

Meer weten?
Bel het secretariaat van de stuurgroep behoud autonomie: tel: 070-3959674 e-mail: stuurgroep@baut-rijswijk.myweb.nl
Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:

* Emmastraat 46

1 sierkers wegens schaduwwerking en gebrek aan vitaliteit Aangevraagd door F.G.M. Jansen

* Steenvoordelaan, winkelcentrum In de Bogaard, ter hoogte van het J-blok

6 eiken wegens renovatie en uitbreiding van het J-blok Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken
* Schaapweg, terrein van Sportpark Irene

3 esdoorns en 1 wilg wegens uitbreiding van het depot Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken
Er moet 6 weken gewacht worden met het kappen i.v.m. de mogelijkheid van aantekenen van bezwaar.

Deze kapvergunning ligt vanaf de datum van verlening gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.93.18.

Agenda vergadering Klientenraad Rijswijk

Op donderdag 18 mei aanstaande vergadert de Klientenraad om 14.00 uur in het gemeentehuis van Rijswijk. De agenda van deze openbare vergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening, w.o. aanwijzing dagvoorzitter

2. Verslag vergadering van 9 maart 2000

3. Inleiding Nico Sannes FNV

4. Mededelingen

5. Beleidsverslag 1999

6. SWOR enquête

7. Verslag vergaderingen Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
8. Verslag themadag DIVOSA 6 april jl.

9. Verslag themadag Aanpak 2000

10. Stand van Zaken Centrum Werk en Inkomen
11. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag

12. Datum volgende vergadering

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Klientenraad, de heer Hans Mooijman, telefoon 070 3959677.

Museum Rijswijk

Nog tot en met 30 april 2000 is in het Museum Rijswijk de ledententoonstelling te zien van de Vereniging van Nederlandse Emailleurs. Te zien zijn vele tientallen kunstwerken van metaal, versierd met email.

Van 6 mei tot en met 4 juni 2000 is in het Museum Rijswijk een tentoonstelling met schilderijen en werken op papier van Gorki Bollar te zien.Deze, uit Uruguay afkomstige, kunstenaar beeldt zijn eigen werkelijkheid uit, gebaseerd op herinneringen uit het verleden, droombeelden en indrukken van zijn omgeving.

Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag en zondag van 14.00-17.00 uur, zaterdag van 11.00-17.00 uur, maandag gesloten. Eerste Paasdag gesloten, Tweede Paasdag 14.00-17.00 uur. Hemelvaartsdag gesloten.

Openingstijden stadhuis

Stadhuis Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Telefoon 070-3959911. Fax 070-3959588.

Openingstijden:
Afdeling Burger-, Woon- en Zorgzaken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 -14.00 uur en donderdag van 17.00 -19.00 uur. Sectie Communicatie van maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur. Gemeentearchief van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur. De afdeling Sociale Zaken van 8.30 - 12.30 uur en van 13.00 - 16.30 uur. De overige afdelingen in het stadhuis zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 -12.30 uur.

Vergadering begeleidingscommissie raillijn 15

Op dinsdag 25 april aanstaande vergadert om 16.30 uur de begeleidingscommissie raillijn 15. Deze openbare vergadering wordt gehouden in het stadhuis van Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2.

Diverse vertegenwoordigende instanties, bedrijven en organisaties hebben zitting in deze commissie, die onder meer tot doel heeft om de overlast van de aanleg van raillijn 15 zoveel mogelijk te beperken. Onder onafhankelijk voorzitterschap van de heer Prof. Ing. W. Zegveld, zal de commissie aanbevelingen doen aan gemeente en stadsgewest. Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergaderingen van de commissie bij te wonen.
Voor nadere informatie kunt u bellen met de secretaris van de commissie, de heer G. Kamerik, telefoon 070 3959752.
Vrijdag 5 mei wordt er geen huisvuil opgehaald

Let op !! vrijdag 5 mei
(bevrijdingsdag) wordt geen huisvuil opgehaald

Op vrijdag 5 mei a.s. (bevrijdingsdag) zal er in Rijswijk geen huisvuil worden opgehaald. Vijf mei wordt eens in de vijf jaar aangewezen als een nationale feestdag. Dit jaar is vijf mei een nationale feestdag. De reden waarom de reiniging op deze dag is gesloten. De vervangende huisvuildag is donderdag 4 mei zoals aangegeven op de huisvuilkalender 2000.
Op Goede Vrijdag, 21 april a.s. wordt het huisvuil gewoon opgehaald. Op maandag 24 april (tweede Paasdag) is de reiniging gesloten. Tijdens de viering van Koninginnedag, zaterdag 29 april, is de werf van de afdeling Reiniging, Populierlaan 1, geopend van 11.00 tot 14.00 uur.

Saneringswerkzaamheden bodemverontreiniging

Op de hoek van de Fokkersingel en de Plesmanlaan is in 1998 een bodemverontreining met carbolineum ontdekt. De verontreiniging bevindt zich voornamelijk onder de openbare weg, en voor een klein deel onder het woonhuis Plesmanlaan 1. Er is geen sprake van risico's voor volksgezondheid en milieu.

In opdracht van BOY/Projectbureau Ypenburg zal met ingang van dinsdag
25 april 2000 de verontreiniging worden ontgraven door aannemer Van Eijk uit Leiden. Deze werkzaamheden zullen circa 2 tot 3 weken in beslag nemen. De verontreinigde grond wordt afgevoerd naar een reinigingsinstallatie. Het ontstane gat wordt opgevuld met schone grond. Na afloop van de grondsanering zal nog enige tijd grondwater worden opgepompt. Dit wordt vervolgens gereinigd en geloosd op de riolering. De sanering wordt begeleid door De Straat Milieu-adviseurs uit Delft.

Gedurende de grondsanering zal de Fokkersingel gesloten zijn voor doorgaand verkeer. Er wordt een omleidingsroute aangegeven. De vuilcontainer op de hoek van de Fokkersingel en de Plesmanlaan wordt tijdelijk buiten gebruik gesteld.

Sportactiviteiten in de meivakantie

In de meivakantie worden er door Haag Sportief, in opdracht van de gemeente Rijswijk, verschillende sportactiviteiten georganiseerd. De acitviteiten zijn bedoeld voor jongeren van 8 tot en met 16 jaar. Onderstaand een overzicht:

Locatie: Kunstgrasveldje naast het NIVO-gebouw bij de sporthal De Schilp

Datum: Activiteit:
Dinsdag 24 april geen activiteiten i.v.m. tweede Paasdag Donderdag 27 april Boogschieten
Maandag 1 mei Klimmen op een klimmuur
Donderdag 4 mei Mountainbiking

Locatie: Naast buurthuis "De Cockpit" op Ypenburg

Datum: Activiteit:
Dinsdag 25 april Streethockey en in-line skaten Vrijdag 28 april Boogschieten
Dinsdag 2 mei Klimmen op een klimmuur
Vrijdag 5 mei Mountainbiking

Alle acitiviteiten beginnen om 15.30 uur en duren tot 17.30 uur. Deskundige leiding en materiaal is aanwezig. De activiteiten zijn gratis.

Voor verdere informatie Erwin van Es (Haag Sportief) tel: 0174-285940 of Yvonne Koster (afdeling WSC, gemeente Rijswijk) tel: 070-3959367.

Artikel 50 lid 5, Woningwet

De burgemeester geeft kennis dat door:

* Fa. H.J. Steenks vergunning is aangevraagd voor het plaatsen van een warmte-opslagtank aan de Sionsweg 34 te Rijswijk;
* Projectburo Ypenburg vergunning is aangevraagd voor het oprichten van een tuinmuur/geluidswand aan de Rijswijkse waterweg/buitenplaats Ypenburg te Rijswijk;
* Middelhoff beheer b.v vergunning is aangevraagd voor vergroten van een woning door middel van het plaatsen van een dakopbouw aan Korte Dreef 2 te Rijswijk;

* C.Y. Tse vergunning is aangevraagd voor het oprichten van een uitbouw (achterzijde) aan Rieteiland 38 te Rijswijk;
* W.J. Barnhoorn vergunning is aangevraagd voor het vergroten van een woning met een uitbouw (achterzijde) aan de Strijplaan 82 te Rijswijk;

* J.H.M. de Vreede vergunning is aangevraagd voor het vergroten van
3 woningen met een aanbouw (achterzijde) aan Warande 7, 13 en 15 te Rijswijk;

* P.J.M. Leegstra vergunning is aangevraagd voor het vergroten van een woning met een dakopbouw aan Wilgeneiland 27 te Rijswijk;
* S. Götlich en R. Steenhart vergunning is aangevraagd voor het vergroten van een woning met een uitbouw (achterzijde) aan Lange Dreef 105 te Rijswijk;

* R. van Biezen vergunning is aangevraagd voor het vergroten van een woning met een uitbouw (achterzijde) aan Strijplaan 230 te Rijswijk;

* N. Nahon vergunning is aangevraagd vooor het vergroten van een woning met een uitbouw (achterzijde) aan Strijplaan 152 te Rijswijk;


- Aanvraag 1 is in overeenstemming met het bestemmingsplan "Rijswijk Zuid".

- Aanvraag 2 is in overeenstemming met het geldend bestemmingsplan "Ypenburg Oost".

- Aanvraag 3 tot en met 10 is in overeenstemming met het geldend bestemmingsplan "Strijp 1e uitwerking".

Tevens gelden voor de gebieden waarin de bouwplannen zijn gesitueerd voorbereidingsbesluiten.

Het College van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de gevraagde vergunningen te verlenen met toepassing van artikel 50 lid 5 van de Woningwet.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 25 april 2000 gedurende twee weken ter inzage bij de sectie Communicatie, Generaal Spoorlaan 2 (kamer 77, op werkdagen geopend van 8.30-14.00 uur).

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn bedenkingen naar voren brengen bij het College van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH te Rijswijk.
Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 1997 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie