Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Vermeend bij Rapport Armoede-val

Datum nieuwsfeit: 20-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief SZW armoedeval

Gemaakt: 25-4-2000 tijd: 10:36


4


26800 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2000

Nr. 72 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 april 2000

Vorig jaar is zowel tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen als tijdens de begrotings-behandeling SZW met uw Kamer over de armoedeval gesproken. In het rapport Armoede-val, analyse en oplossingen van de interdepartementale Werkgroep Harmonisatie Inkomens-afhankelijke Regelingen (WHIR), dat ik u hierbij doe toekomen, 1) wordt de problematiek van de armoedeval inzichtelijk weergegeven. Het baart het kabinet zorgen dat de cumulatie van inkomensafhankelijke regelingen (in combinatie met de belasting- en premiedruk) zodanig uitwerkt dat de netto inkomensverbetering die samenhangt met de overgang van een uitkering naar werk of met een anderszins optredende bruto inkomensstijging, zeer gering en soms zelfs afwezig is. Zeker wanneer rekening wordt gehouden met de (bij werken onvermijdelijke) verwervingskosten, blijkt dat de overgang van uitkering naar laagbetaald werk in de meeste gevallen financieel niet lonend is.

De problematiek geldt rond het minimumloon tot 130 à 140% daarvan. Alleenstaande ouders met kinderen en alleenverdieners die toetreden tegen een loon tot 140% van het minimumloon ondervinden daardoor weinig of geen inkomensverbetering.

Het kabinet beschouwt het feit dat voor de arbeidsmarkt beschikbare uitkeringsgerechtigden, waarvan de meesten laagopgeleid zijn en vaak zijn aangewezen op laagbetaald werk, nauwelijks of geen financieel voordeel hebben bij het aanvaarden van werk als een belangrijk probleem. Dit geldt evenzeer voor laagbetaalde werknemers die doorgroeien naar een hoger salaris en voor thans (nog) niet-werkende partners. Verbetering van deze situatie zal een positieve uitwerking hebben op het aanbod van arbeid, hetgeen des te meer klemt in het licht van de knelpunten die zich momenteel, ook aan de onderkant, op de arbeidsmarkt voordoen.

Bij het beoordelen van mogelijkheden om de negatieve effecten tegen te gaan, dient te worden meegewogen dat inkomensafhankelijke regelingen een effectief middel zijn voor gerichte inkomenssteun aan lagere inkomensgroepen. Zij hebben een belangrijke functie als een tegemoetkoming in bijzondere uitgaven en het toegankelijk houden van bepaalde maatschappelijke voorzieningen voor mensen met een laag inkomen. Deze voordelen hebben ertoe geleid dat de armoedeval de huidige vorm kon aannemen. Eventuele wijzigingen in de systematiek mogen niet leiden tot koopkrachtverlies voor degenen die van inkomensafhankelijke regelingen gebruik maken. Ook de gevolgen voor het bereiken van sectorale doelen moeten in de afweging worden betrokken.

Opgemerkt moet worden dat het voorkomen van koopkrachtverlies tot een aanzienlijk budgettair beslag kan leiden. Dit vloeit voort uit het feit dat de inkomenscompensatie niet alleen betrekking heeft op degenen die gebruik maken van de regelingen maar primair op iedereen in dezelfde inkomenssituatie. Het budgettaire beslag is derhalve veel groter dan de besparing die op individuele regelingen wordt bereikt.

Regelingen die bijdragen aan de armoedeval

In het bijgevoegde rapport worden regelingen geanalyseerd die bijdragen aan de armoede-val. Concreet gaat het om de huursubsidie, de regeling voor kwijtschelding van lokale lasten en het gemeentelijk inkomensondersteunend beleid. Maatregelen ten aanzien van andere regelingen op rijksniveau liggen thans niet voor de hand.

Huursubsidie

Voorop staat dat met de huursubsidie een belangrijk doel wordt gediend, namelijk het waar-borgen dat huishoudens met lage inkomens goede en betaalbare woningen kunnen bewonen. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat op rijksniveau de huursubsidie van de inkomens-afhankelijke regelingen de belangrijkste oorzaak is van de armoedeval. Dit wordt nog versterkt door het feit dat in het verleden bredere inkomenspolitieke overwegingen een rol zijn gaan spelen bij de intensivering in de huursubsidie. Het benutten van de huursubsidie hiervoor leidt tot ongelijke behandeling van gebruikers hiervan en niet-gebruikers. Ook de Tweede Kamer heeft hierop gewezen en de regering via een motie verzocht bij een komende koopkrachtreparatie deze ongelijke behandeling te voorkomen (zie Tweede Kamer, 1996-1997,
25.090, nr. 59). Dergelijke overwegingen dragen ertoe bij oplossingen voor het verminderen van de armoedeval mede te zoeken in de fiscale sfeer.

Gemeentelijke inkomensondersteunende maatregelen

Mede-overheden doen in het kader van armoedebestrijding categoriaal aan inkomens-ondersteuning. Bovendien bestaat er voor lagere overheden de mogelijkheid om de kwijtscheldingsnorm voor lokale heffingen te verhogen. Deze is inmiddels door vrijwel alle gemeenten op de bijstandsnorm gesteld, waardoor veel meer huishoudens voor kwijt-schelding in aanmerking komen dan voorheen. Uit de analyse blijkt dat deze maatregelen in belangrijke mate bijdragen aan de armoedeval.

Het is wenselijk dat mede-overheden in hun beleidsafweging nadrukkelijk het effect op de armoedeval meewegen. Uitgangspunt daarbij dient te zijn dat het rijk verantwoordelijk is voor de generieke ondersteuning en de gemeenten zorg dragen voor individueel maatwerk. Een belangrijk sluitstuk van dit beleid vormt de bijzondere bijstand. Hierbij bepaalt een gemeente op basis van maatwerk in hoeverre een tegemoetkoming in bijzondere omstandig-heden wenselijk is. Het is denkbaar dat gemeenten daarbij de arbeidsmarktsituatie laten meewegen. Mogelijk kan hiervoor worden aangesloten bij veranderingen in de financieringssystematiek van de bijstand. In dit verband verdienen de in het rapport opgenomen aanbevelingen ten aanzien van het stellen van criteria voor de als categoriaal aangeduide gemeentelijke regelingen verdere uitwerking. Het kabinet zal daartoe in overleg te treden met mede-overheden en hun organisaties. Dit overleg dient ertoe te leiden dat criteria eenduidig worden vastgelegd en dat wordt nagegaan welke alternatieven er zijn voor huidige categoriale regelingen.

Kwijtschelding

Het kabinet is voornemens om een uitwerking te maken van de mogelijkheden om het vangnetkarakter van de regeling te herstellen. Uit het rapport blijkt dat aanpassing van de kwijtscheldingsnorm een bijdrage kan leveren aan het verminderen van de armoedeval. Overleg hierover met mede-overheden over de uitwerking van deze gedachte is noodzakelijk.

Andere regelingen

Verdere aanbevelingen van de werkgroep hebben betrekking op de regeling voor kinderopvang, stimuleringspremies en de uitvoering van inkomensafhankelijke regelingen.

Bij de kinderopvang verdient voor de korte termijn een aanpassing van de huidige ouder-bijdrage in de vorm van een ruimere fiscale stimulans verdere uitwerking. Anders dan bij de andere voorstellen betreft dit een intensivering binnen de regeling zelf. Hierbij is mee-gewogen het participatie-bevorderend effect en de wens om te komen tot een beperking van (de cumulatie van) marginale druk.

Stimuleringspremies bij het aanvaarden van een baan vormen nu al een nuttig instrument. De premie verzacht tijdelijk de armoedeval bij een overgang van uitkering naar werk. De vormgeving van stimuleringspremies verdient nadere aandacht. Door deze buiten de bepaling van het belastbaar inkomen te houden, wordt voorkomen dat de toekenning van stimuleringspremies leidt tot verminderde inkomensafhankelijke aanspraken. Hierbij kan worden overwogen om de premies zodanig vorm te geven, dat zij (deels) worden verstrekt na een succesvolle periode van participatie. Hierdoor kan de effectiviteit van dit instrument ter bevordering van de uitstroom naar regulier werk verder worden vergroot.

Wat betreft de uitvoering van inkomensafhankelijke regelingen acht het kabinet het gewenst om voortaan inkomens- en vermogensgegevens rechtstreeks door de belastingdienst aan te laten leveren, omdat dit tot aanzienlijke efficiencywinst kan leiden. Tevens is het wenselijk om op lange termijn te streven naar centrale registratie ten behoeve van het tegengaan van cumulatie van eigen bijdragen en subsidies en uit het oogpunt van efficiëntie en synergie. Dit vergt vanwege regelingspecifieke informatie echter de nodige zorgvuldigheid. Tenslotte behoeft wat betreft de uitvoering de beschikbaarstelling aan zowel werkenden als niet-werkenden nadere aandacht.

Aanpak armoedeval

De voorstellen voor de belastingherziening 2001 leiden tot een vermindering van de armoedeval. De introductie van de arbeidskorting maakt werkaanvaarding, met name op minimumloonniveau, financieel aantrekkelijker. Ten opzichte van de huidige situatie resulteert het nieuwe fiscale stelsel, waarvan de introductie van de arbeidskorting deel uitmaakt, per saldo in een netto inkomensverbetering van 2 à
3% van het besteedbaar inkomen bij de overgang van uitkering naar werk. Ook de intensivering langs fiscale weg die per 1 januari 2000 heeft plaatsgevonden in de kinderopvang draagt bij aan het verminderen van de armoedeval.

Een verdere vermindering vergt vanwege de complexe problematiek en de verschillende aspecten op budgettair, fiscaal, inkomenspolitiek, emancipatoir en uitvoeringstechnisch terrein een meerjarige aanpak. Uitgangspunt is een substantiële reductie van de armoedeval zonder nadelige koopkrachtconsequenties, waarbij rekening wordt gehouden met een evenwichtige inkomensontwikkeling. Bij de besluitvorming rond het opstellen van de begroting 2001 wordt bezien of in het kader van een dergelijk meerjarig plan van aanpak reeds een eerste stap kan worden gezet. Volgende stappen in deze meerjarige aanpak worden uitgewerkt in samenhang met een nadere verkenning van een aantal fiscale thema's, die tijdens de behandeling van de belastingherziening 2001 aan de Tweede Kamer is toegezegd. Waar het de regelingen van mede-overheden betreft zal het kabinet in overleg treden met deze overheden om te komen tot een meerjarige aanpak van de armoedeval die daar optreedt.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

W.A.F.G. Vermeend


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...