Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord vragen: verplichte inschakeling van arbodiensten

Datum nieuwsfeit: 21-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over verplichte inschakeling van arbodiensten
Gemaakt: 27-4-2000 tijd: 11:38


4

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 21 april 2000

Onderwerp:

Kamervragen

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Stroeken (CDA) over de verplichte inschakeling van Arbodiensten.

Deze vragen heeft u mij toegezonden bij brief van 14 april 2000 (kenmerk 2990009870).

De Staatssecretaris van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(J.F. Hoogervorst)Vragen van het lid Stroeken (CDA) over de verplichte inschakeling van Arbodiensten. (Ingezonden 13 april 2000)

Vraag 1

In verschillende recente publicaties en onderzoeken worden de Arbodiensten ter discussie gesteld. Kent u de artikelen «Een gedwongen huwelijk» over zes jaar samenwerking tussen werkgevers en Arbodiensten Forum 9 maart jl.

en «Arbodiensten weerleggen kritiek op functioneren»? Het Financieele Dagblad 6 april jl.

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Bent u van mening dat terugdringen van het ziekteverzuim voor Arbodiensten een belangrijke taak is?

Antwoord 2

Ja, met dien verstande dat het verzuimbeleid in de eerste plaats een verantwoordelijkheid is van het bedrijf zelf, en dat de Arbodienst daarbij voorziet in deskundige ondersteuning.

Vraag 3

Kleinere werkgevers blijken Arbodiensten vaak te zien als iets dat hen niets aangaat. Is er sprake van een gedwongen huwelijk? Wat kunt u doen om deze indruk weg te nemen?

Antwoord 3

Dat nog veel kleinere werkgevers weinig verwachten van de Arbodienst als het gaat om het verminderen van het ziekteverzuim, is enerzijds wel begrijpelijk. Het ziekteverzuim is gemiddeld genomen in kleinere bedrijven lager dan in grotere; en ook statistisch bezien is het een feit dat veel van deze werkgevers nooit zijn geconfronteerd met problematisch ziekteverzuim waarbij de deskundige ondersteuning van de Arbodienst nodig is. Anderzijds moeten ook deze werkgevers beseffen dat het hen ook kan overkomen, dat zij en hun werknemer dan deskundige hulp nodig hebben, en dat zij zich daartoe van de toegang tot een Arbodienst moeten verzekeren. Ik ben ervan overtuigd dat, mede vanwege het steeds effectiever worden van de WULBZ- en de Pemba-prikkels, dit besef steeds sterker zal worden. Tevens bevat mijn Voortgangsnota arbeidsongeschiktheidsregelingen (22 187,

nr. 104) voorstellen tot verbetering van de verzuimbegeleiding in het eerste ziektejaar. Deze voorstellen zullen tot betere samenwerking tussen werkgever en Arbodienst moeten leiden.

Vraag 4

Wat vindt u van het idee om in contracten prikkels in te bouwen (lager ziekteverzuim, financieel belonen en omgekeerd)? Of ziet u deze mogelijkheid als een zaak van alleen werkgevers en werknemers?


2

Antwoord 4

De vorm van de contracten, waaronder het eventueel inbouwen van prestatieprikkels voor de Arbodiensten, is uiteraard de verantwoordelijkheid van de contractpartijen zelf.

Zulke prikkels kunnen nuttig zijn, mits ze gericht zijn op ieders goed te onderscheiden verantwoordelijkheden. De adviseur kan moeilijk verantwoordelijk gehouden worden voor de effecten van het gedrag van werkgever en werknemer.

Vraag 5

Vindt er monitoring plaats bij Arbodiensten wat betreft percentage ziekteverzuim per dienst en het percentage WAO-ers? Zo neen, verdient dit aanbeveling voor de toekomst?

Antwoord 5

Zulk een monitoring vindt momenteel niet plaats. In het kader van het project Suwi is erin voorzien dat de Raad voor Werk en Inkomen de transparantie van de markt van Arbo-diensten/reïntegratiebedrijven gaat bevorderen. Daarbij wordt onder meer gedacht aan prestatiecijfers. De ontwikkelingen op het terrein van de statistische informatievoorziening zullen dit naar verwachting op een noodzakelijk zorgvuldige wijze mogelijk maken.

Vraag 6

Nu uit onderzoek blijkt dat 70% van de werkgevers ook bij opheffing van de verplichting de Arbodienst aan zouden houden, is het dan niet verstandig de verplichte relatie met Arbodiensten minder stringent te formuleren, bijvoorbeeld voor kleinere bedrijven?

Antwoord 6

Gelet op de verantwoordelijkheid van de werkgever voor loondoorbetaling bij ziekteverzuim acht ik het geen reële optie om te tornen aan de verplichte aansluiting van werkgevers bij een Arbodienst voor wat betreft de verzuimbegeleiding. Dit (deel van) het contract behoeft voor kleinere werkgevers ook geen zware belasting te betekenen. Het contract dient er immers slechts in te voorzien dat de werkgever en de werknemer indien nodig ondersteuning krijgen. Het gaat ook om normale bedrijfskosten die vóór de invoering van de Arbodiensten via de Ziektewetpremie ook betaald werden via de uitvoeringskosten van de toenmalige bedrijfsverenigingen.

Een ander deel van de verplichte deskundige ondersteuning door een Arbodienst betreft (de toetsing van) de risico-inventarisatie en
-evaluatie (ri&e). Op grond van een Europese richtlijn is elke werkgever verplicht tot het beschikken over een schriftelijke ri&e, opgesteld met de noodzakelijke (interne of externe) deskundigheid. Het is van begin af aan onderkend dat deze verplichting voor de kleinste werkgevers een relatief forse belasting kan betekenen, gerekend als kosten per werknemer. De oplossing is en wordt gezocht in het bevorderen van specifieke methoden voor het tot stand brengen van ri&e's voor afzonderlijke branches («maatwerk»). Daarnaast heeft mijn voorganger de allerkleinste werkgevers (minder dan 40 uur werk per week) vrijgesteld van de ondersteuning door een Arbodienst bij de ri&e. Ik ben van plan mij met de sociale partners te verstaan over de vraag of deze aanpak voldoende tegemoet komt aan de problemen van de kleinste werkgevers met de ri&e.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie