Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapport: Kansen en bedreigingen voor duurzame energie

Datum nieuwsfeit: 24-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PROJECTBUREAU DUURZAME ENERGIE

Kansen en bedreigingen voor duurzame energie

Persbericht

Kansen en bedreigingen voor duurzame energie

Arnhem, 24 april 2000

We zullen de vraagmarkt voor duurzame energie zeker moeten stellen, hierbij kan (vrijwillige) verplichting, in welke vorm dan ook, een belangrijke rol spelen. Dit is één van de 15 oplossingsrichtingen die aan de orde komen in het rapport 'Kansen voor duurzame Energie: Signalen uit de markt'' van het Projectbureau Duurzame Energie te Arnhem. Dit rapport geeft inzicht in de stand van zaken, knelpunten en oplossingsrichtingen betreffende de implementatie van duurzame Energie in Nederland.

In de 'Derde Energienota'(1995) van het ministerie van Economische Zaken is een ambitieuze doelstelling voor de verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding geformuleerd: in 2020 moet 10% van het energiegebruik van duurzame opwekkingsbronnen komen. In het actieprogramma 'Duurzame energie in opmars' (1997) en de voortgangsrapportage 'Duurzame Energie in uitvoering' (1999) is de doelstelling inhoudelijk verder uitgewerkt naar relevante energiebronnen, actiepunten en beleidsinstrumenten die (kunnen) worden ingezet om de realisatie te bewerkstelligen. Als tussendoelen wordt uitgegaan van 3% in 2000 en 5% in 2010. Het 'Energierapport' (1999) geeft echter aan dat het gewenste tempo (nog) niet gehaald wordt: voor 2000 wordt een percentage verwacht van 1,3%, minder dan de helft van de beoogde prestatie. Dat is teleurstellend en wijst erop dat de groei van duurzame energie belemmerd wordt. Het Projectbureau Duurzame energie geeft met het rapport 'Kansen voor duurzame energie; signalen uit de markt' een aanzet op welke wijze de toepassing van duurzame energie in de komende jaren verbeterd kan worden.

Randvoorwaarden
Het grootste deel van de oplossingsrichtingen die de partijen aangeven, hebben betrekking op verbetering van de randvoorwaarden waarin de overheid, als 'regiseur' van de ontwikkelingen op de duurzame energiemarkt, voorziet. De huidige situatie biedt de spelers op markt klaarblijkelijk onvoldoende speelruimte c.q. vertrouwensbasis. Dit ontslaat marktpartijen niet van de plicht om ook zelf verantwoordelijkheid te nemen om aan een duurzame energievoorziening te werken. Mede als gevolg van de huidige situatie schiet het veld, over het geheel genomen, tekort in kennis, doelgerichtheid en doelmatigheid. Voor PDE is dit aanleiding de 'Kansen voor Duurzame Energie Signalen uit de Markt' als vertrekpunt te nemen voor extra inspanningen om effectieve wisselwerking tussen overheden en marktpartijen tot stand te brengen. PDE wil op sommige momenten in een initiërende rol optreden en op andere momenten juist ondersteunen. Ook zal PDE sommige zaken kritisch volgen. En in enkele gevallen zelfs als trekker fungeren, zoals bij het stroomlijnen van kennisoverdracht, voorlichting en het verhogen van de betrokkenheid van gemeenten bij de lokale duurzame energie-ontwikkeling.
De 15 belangrijkste signalen uit de markt in volgorde van prioriteit zijn;

1. het actief betrekken van gemeenten is cruciaal voor het realiseren van grootschalige en gebouwgebonden lokale duurzame energieprojecten;
2. om investeringen te kunnen verkennen en plannen is een eenduidige en consistente definitie van duurzame energie onontbeerlijk;
3. door bij het vernieuwen van MJA's een 'groene paragraaf' op te nemen krijgt de ontwikkeling van duurzame energie in het bedrijfsleven een belangrijke impuls;
4. betere afstemming en coördinatie tussen ministeries vergroot het draagvlak en leidt tot duidelijke randvoorwaarden en faciliteiten;
5. een keurmerk voor duurzame energie kan aarzelende consumenten over de streep trekken en als criterium dienen voor financiële prikkels;
6. duurzame energie zou ontwerpmatig, bouwtechnisch en normatief moeten worden geïntegreerd in de gebouwde omgeving;
7. provincies zouden, na afstemming met rijk en gemeenten, geschikte locaties moeten aanwijzen en beschikbaar houden voor de opstelling van grootschalige duurzame energie-opties;
8. het opwaarderen van het GroenLabel-systeem van de energiebedrijven naar een internationaal systeem voor verhandelbare groencertificaten is een voorwaarde voor marktontwikkeling;
9. een garantiefonds of waarborgsysteem voor duurzame energieprojecten kan de risico's afdekken die thans de ontwikkeling van veel projecten in de weg staan;

10. aanpassing van de Regulerende Energiebelasting (REB) op een aantal onderdelen, zoals gelijke waardering voor alle duurzame energie-opties zal marktverstorende aspecten opheffen en de implementatie van duurzame energie substantieel bespoedigen;
11. voor de gebouwde omgeving is de ontwikkeling van standaards, naast een keurmerk, van groot belang;
12. er moet duidelijkheid komen over de acceptatie van biomassa-import en het wel of niet meetellen van geïmporteerde duurzame kilowatturen voor de procentuele doelstelling duurzame energie;
13. marktpartijen zijn voor het zekerstellen van een vraagmarkt waarin een (vrijwillige) verplichting, in welke vorm dan ook, een belangrijke rol speelt;
14. voor kennisoverdracht en voorlichting over duurzame energie is één loket gewenst van overheid en marktpartijen samen;
15. het bestaande stelsel van financiële stimuleringsregelingen moet worden getoetst op doelmatigheid en relevantie voor de te behalen doelstelling in 2010, resp. 2020.

Het rapport is het resultaat van discussies met verschillende marktpartijen en overheden die zich met implementatie van duurzame energie bezighouden. Dit zijn o.a. vertegenwoordigers uit verschillende ministeries, universiteiten, energiebedrijven en de industrie.

Wilt u het rapport ontvangen kunt u contact opnemen met het Projectbureau Duurzame Energie tel. 026-355 7400

Noot redactie: nadere informatie betreffende het rapport kunt u verkrijgen bij Léonie Wolters van het Projectbureau Duurzame Energie, telefoon 026 377 97 02 of 0650608301

24 apr 00 11:00

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie