Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Utrecht

Datum nieuwsfeit: 25-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Utrecht

Geannoteerde agenda naar aanleiding van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 25 april 2000.


1. Wijziging APV (bestuurlijke ophouding)
Per 1 mei a.s. treedt een wijziging van de Gemeentewet (artikelen 154a en 176a) in werking. Op grond hiervan kan de burgemeester besluiten personen tijdelijk op te houden als groepsgewijs regels ter handhaving van de openbare orde worden overtreden. Het gaat om een uitbreiding van de al bestaande wettelijke noodbevoegd-heden van de burgemeester bij ernstige ordeverstoringen. Het nieuwe instrument kan en zal slechts in uiterste gevallen, als andere mogelijkheden falen of ongeschikt zijn, worden toegepast. Om het instrument te kunnen toepassen moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Het college stelt de raad voor de APV aan te passen.


2. Speerpunten bedrijfsvoering 2001
Het college van burgemeester en wethouders heeft voor het jaar 2001 speerpunten vastgesteld voor de ontwikkeling van de bedrijfsvoering van de gemeentelijke diensten. Van de diensten worden in dat jaar extra inspanningen verwacht rond de invoering van nieuwe resultaatgerichte personeelsinstrumenten, als onderdeel van het ontwikkelen van meer resultaatgericht leidinggeven. Het gaat met name om het invoeren van instrumenten om de competenties van het personeel in beeld te brengen, te sturen op werkresultaten en om een nieuwe vorm van beoordeling van het personeel. Ten tweede wordt verwacht, dat in 2001 extra aandacht wordt besteed aan het relatief hoge ziekteverzuim en de werkdrukproblematiek. Als derde speerpunt heeft het college gekozen voor het verder invoeren van vormen van risicomanagement. Dat wil zeggen, dat diensten op een meer systematische manier aandacht besteden aan de risico's ten aanzien van de bedrijfsvoering en daarbij aangeven hoe de risico's kunnen worden verminderd door tijdige maatregelen. Van de diensten wordt verwacht, dat in de jaarplannen bedrijfsmiddelen op een toetsbare manier plannen worden gepresenteerd en na afloop van het jaar resultaten en inspanningen worden verantwoord. De speerpunten zijn in nauw overleg met het dienst-management tot stand gekomen.


3. Project gevorderd talent Grote Vier
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om deel te nemen aan een gezamenlijk project van de vier grote steden voor de werving van talentvolle academici. Hierbij zullen rond de zomer 8 tot 12 academici gezamenlijk worden geworven. Zij doorlopen een programma van 2 jaar, waarbij ze in verschillende functies in de vier Grote Steden werkzaam zullen zijn. Door de onderlinge roulatie en uitwisseling van kennis en ervaring worden de 'trainees' voorbereid op een 'senior' functie. De vier Grote Steden willen met dit samenwerkings-verband bijdragen aan het profileren van gemeenten als aantrekkelijke werkgever.

De commissie van Overleg en de raadscommissie voor Financiën en Algemene Zaken worden over dit project geïnformeerd.


4. Krediet voor gecombineerde aanpak van onkruid
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om onkruidwerende voorzieningen aan te brengen in de (bestaande) verkeersgeleiders van de invalswegen van Utrecht. De kosten hiervan bedragen NLG 2 miljoen, welke in het kader van de UNA-gelden beschikbaar zijn gesteld. Onkruidgroei vormt een bron van ongenoegen bij bewoners en bezoekers van de stad. Door deze actie zal het onkruid zichtbaar terug gedrongen worden, met een blijvend resultaat.

Het voorstel is aan de orde in de commissie Economische Zaken en Verkeer.


5. Krediet Kleine Wijkvoorzieningen 1999 en Wijkprioriteiten
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten akkoord te gaan met de besteding van het krediet Kleine Wijkvoorzieningen 1999 en Wijkprioriteiten aan de volgende projecten:


* Opknappen parkeerterrein Schouwweteringstraat
* Aanbrengen plateaudrempel Ondiep
* Bijdrage 30 km per uur Moezeldreef/theemsdreef
* Verkeersdrempels Gijsbrecht Walenborchstraat en plateaudrempel
* Gijsbrecht Walenborchstraat-Willem van Abcoudeplein
* Verkeersdrempels Louis Bouwmeesterlaan
* Afmaken 30 km per uur gebied Tirol Sleeswijk
Het voorstel wordt behandeld in de commissie Economische Zaken en Verkeer van18 mei a.s.


6. Onttrekking aan openbaar verkeer Alberdingk Thijmstraat
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de directeur van de dienst Stadsbeheer te machtigen om de Alberdingk Thijmstraat aan het openbaar verkeer te onttrekken. De sluiting van de straat hangt samen met een woningbouwplan dat ter plaatse gerealiseerd zal worden. Dit bouwplan past in het bestemmingsplan Alberdingk Thijmstraat e.o., dat in 1998 werd vastgesteld.


7. Voorontwerp uitwerkingsplan Trainingsaccommodatie Zoudenbalch
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het "voorontwerp uitwerkingsplan Trainingsaccommodatie Zoudenbalch". De commissie voor Ruimtelijke Ordening en Wonen zal hierover geïnformeerd worden en naar aanleiding hiervan zal een inspraakavond georganiseerd worden. Met het voorontwerp uitwerkingsplan Trainingsaccommodatie Zoudenbalch wordt de bouw van een trainings-accommodatie voor FC Utrecht mogelijk gemaakt. Het plangebied wordt begrensd door de Koningsweg, de Laan van Maarschalkerweerd en de sportvelden. Het gaat hier alleen om de gebouwen van de trainingsaccommodatie en de naastgelegen parkeerplaatsen. In het bestemmingsplan Maarschalkerweerd uit 1980 geldt voor het gebied, waarbinnen het voorontwerp-uitwerkingsplan ligt, de uit te werken bestemming "Aktieve rekreatie". Voor dit gebied in het bestemmingsplan Maarschalkerweerd een aantal uitwerkingsregels opgenomen. Deze uitwerkingsregels zijn in het uitwerkingsplan opgenomen. Voordat er een trainingsaccommodatie gebouwd mag worden dient deze locatie eerst in een plan uitgewerkt te worden. De gemeente is daartoe verplicht en met dit uitwerkingsplan voldoet de gemeente aan de zogenaamde "uitwerkingsplicht".

Het voorstel is aan de orde in de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Wonen op 16 mei a.s.


8. Besteding opbrengst anti-speculatiebeding 1999
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voorstel voor de besteding van de opbrengsten 1999 van het anti-speculatiebeding voor gesubsidieerde koopwoningen. Het betreft hier o.a. projecten volkshuisvestelijke bestedingsdoelen, zoals het stimuleren van Gegarandeerd Onderhoud, het promoten van de Algemene WoningKeur (AWK), het bemiddelen bij Verenigingen van Eigenaren (VVE´s), het certificeren van Kamerverhuurbedrijven, experimenten in Leidsche Rijn, de Flat van de Toekomst, Begeleiding herstel Jonge Monumenten.


9. Voorontwerp uitwerkingsplan Papendorp-Zuid
Het college van burgemeester en wethouders heeft hedenochtend besloten in te stemmen met Voorontwerp Uitwerkingsplan Papendorp Zuid, Leidsche Rijn Utrecht. Het Voorontwerp Uitwerkingsplan Papendorp Zuid is een nadere uitwerking van het bestemmingsplan Leidsche Rijn. Op het moment dat het bestemmingsplan Leidsche Rijn 1999 formeel is goedgekeurd door de Provincie wordt het uitwerkingsplan in procedure gebracht. Zolang het uitwerkingsplan niet is vastgesteld, dient het voorontwerp uitwerkingsplan als toetsingskader voor bouwaanvragen.

De commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen wordt op 16 mei a.s. over dit voorstel geïnformeerd. Hierna zal het plan de inspraaktermijn ingaan en zal op donderdag 18 mei a.s. een inspraakavond voor belangstellenden worden georganiseerd.

10. Nadere concretisering IVP 2000 Overvecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in te stemmen met de invulling van het integraal Veilighiedsprogramma 2000 Overvecht. Daarmee is een nadere invulling en concretisering gegeven van de veiligheidsinspanningen die in 2000 in Overvecht (zullen) plaats vinden. Daarbij zijn drie veiligheidsprioriteiten gesteld: jongeren, subjectieve onveiligheid en sociale samenhang. Ten aanzien van jongeren staan de volgende activiteiten gepland: aanpak jongerenoverlast, verbeteren van de vrije tijdsbesteding, jongerenplatform en overleggen, voorlichting en preventie. In het kader van subjectieve onveiligheid gaat het om de volgende activiteiten: projecten rond buurtpreventie, project veilig ondernemen en jeugdtoezicht teams, aanpak weerbaarheid inwoners, veiligheidscommunicatie. In het kader van sociale samenhang gaat het om de volgende activiteiten: bijdragen in voortzetting campagnemethodiek en bevorderen van contacten tussen jongeren en bewoners.

11. Herindeling Zuilense Vecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Identificatieplan voor de Zuilense Vecht en verzoekt de raad voor de herinrichting een krediet van NLG 1,7 miljoen ter beschikking te stellen. Het rijk heeft voor dit project NLG 1,2 miljoen subsidie toegezegd. De totale investering vergt NLG 2,6 miljoen.

Het gaat om herinrichting van de plantsoenen langs de Vecht vanaf de Marnixbrug tot aan de dorpskern van Oud Zuilen. Dat is een voornemen uit het Wijk Ontwikkelings Plan Zuilen. Niet alleen maar woningen bouwen bij de Vecht, maar ook het groen, het landschap van de Vecht mee ontwikkelen. Het doel van die herinrichting is om de doorgaande groenstrook langs de Utrechtse rivier interessanter en mooier te maken dan het er nu is. Daartoe zijn door de dienst Stadsontwikkeling globale ideeën opgesteld. De gewaardeerde bestaande situatie is het uitgangspunt en richtinggevend is het uitgangspunt sociale veiligheid. Binnen die uitgangspunten kan er meer afwisseling komen in de groene ruimte, doorgaande veilige paden op roepafstand, meer natuur e.d. De tuin van het voormalig Raadhuis van Zuilen wordt opgeknapt en ook de onderkanten van de Marnixbrug en de Muinck Keizerbrug. Op de grens van water en land langs het weiland "met de boom" bij Oud Zuilen, wil het college een smal wandelpad aanleggen, een soort jaagpad zoals bij Amelisweerd. Het plan van aanpak gaat uit van een open planproces om met de burgers in september a.s. een definitief plan ter goedkeuring aan de raad aan te bieden. Het is de bedoeling, dat het open planproces half mei start. De uitvoering moet voor het eind van het jaar begonnen zijn.

12. Eerste Recht van Initiatief ingediend

Sinds deze maand bestaat er een nieuwe mogelijkheid om plannen van bewoners te financieren en uit te voeren: het Recht van Initiatief. Het eerste Recht van Initiatief is ingediend door bewoners van de Adriaan Mulderstraat uit de wijk Noordwest. Zij vragen de gemeenteraad om het hondentoilet tussen van Meelstraat en de Plesmanlaan te verplaatsen en de vrijgekomen ruimte te gebruiken voor parkeerplaatsen. Het college heeft op dit moment nog onvoldoende inzicht in de inhoudelijke, juridische en financiële consequenties om het initiatief direct te honoreren of direct af te wijzen. Daarom stelt het college aan de raad voor dat de wijkcommissie van Noordwest het voorstel nader onderzoekt. Naar verwachting besluit de gemeenteraad op 11 mei over dit Recht van Initiatief, een van de maatregelen van het programma Betrokken Stad.

13. Intensivering GFT-inzameling

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voorstel over de optimalisatie van de gescheiden inzameling van Groente-, Fruit- en Tuinafval besproken. De inzamelresultaten van GFT vertonen in de afgelopen jaren een dalende lijn. Onderzoek wijst uit, dat een van de voornaamste redenen van deze daling is, dat mensen veelal niet meer bekend zijn met het nut van de gescheiden GFT-inzameling. De motivatie om het gewenste scheidingsgedrag te vertonen is daardoor in de loop der tijd afgenomen. Het feit, dat het gescheiden houden van GFT in aparte inzamelmiddelen stankoverlast kan veroorzaken, kan bovendien voor een deel van de mensen aanleiding zijn om in het geheel met de gescheiden inzameling te stoppen. Om aan deze problemen tegemoet te komen, omvat de kern van het raadsvoorstel een gedegen voorlichtingscampagne om het kennisniveau bij de burgers over het nut van de gescheiden GFT-inzameling weer op peil te brengen. Middels een breed scala aan voorlichtingsinstrumenten zal gezocht worden naar de beste aanpak om dat te bewerkstellingen. Het belang en het nut van het scheiden van GFT en wat daar vervolgens mee wordt gedaan,

zal in de voorlichting centraal staan. Het uiteindelijk doel is om de motivatie om het GFT apart te houden te stimuleren. Daarnaast is er voor de burgers drie maal de gelegenheid om in de zomerperiode hun GFT-inzamelmiddelen te laten wassen. Dit als een eenmalige actie van de gemeente om de burgers te ondersteunen bij het scheiden van GFT. Het raadsvoorstel gaat ook in op een tweetal gebieden waar het inzamelen van GFT niet langer als zinvol wordt ervaren. Het ene gebied is het woongebied binnen de singels. De hoeveelheden ingezameld GFT in dit gebied zijn, afgezet tegen de kosten die hiervoor gemaakt moeten worden, onevenredig hoog. Het voornemen is de inzameling van GFT hier te beeindigen. Tevens wordt voorgesteld om formeel vast te leggen, dat niet wordt overgegaan tot gescheiden inzameling van GFT bij de echte hoogbouw (10 hoog) en de grote appartementencomplexen. Definitieve besluitvorming omtrent het voornemen in deze gebieden de Giftinzameling te beëindigen zal echter pas eind dit jaar plaatshebben, nadat de inspectie Milieuhygiëne om advies is gevraagd en inspraak heeft plaatsgevonden van burgers en betrokken milieuorganisaties.

Utrecht, 25 april 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...