Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Utrecht

Datum nieuwsfeit: 25-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Utrecht

Geannoteerde agenda naar aanleiding van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 25 april 2000.


1. Wijziging APV (bestuurlijke ophouding)
Per 1 mei a.s. treedt een wijziging van de Gemeentewet (artikelen 154a en 176a) in werking. Op grond hiervan kan de burgemeester besluiten personen tijdelijk op te houden als groepsgewijs regels ter handhaving van de openbare orde worden overtreden. Het gaat om een uitbreiding van de al bestaande wettelijke noodbevoegd-heden van de burgemeester bij ernstige ordeverstoringen. Het nieuwe instrument kan en zal slechts in uiterste gevallen, als andere mogelijkheden falen of ongeschikt zijn, worden toegepast. Om het instrument te kunnen toepassen moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Het college stelt de raad voor de APV aan te passen.


2. Speerpunten bedrijfsvoering 2001
Het college van burgemeester en wethouders heeft voor het jaar 2001 speerpunten vastgesteld voor de ontwikkeling van de bedrijfsvoering van de gemeentelijke diensten. Van de diensten worden in dat jaar extra inspanningen verwacht rond de invoering van nieuwe resultaatgerichte personeelsinstrumenten, als onderdeel van het ontwikkelen van meer resultaatgericht leidinggeven. Het gaat met name om het invoeren van instrumenten om de competenties van het personeel in beeld te brengen, te sturen op werkresultaten en om een nieuwe vorm van beoordeling van het personeel. Ten tweede wordt verwacht, dat in 2001 extra aandacht wordt besteed aan het relatief hoge ziekteverzuim en de werkdrukproblematiek. Als derde speerpunt heeft het college gekozen voor het verder invoeren van vormen van risicomanagement. Dat wil zeggen, dat diensten op een meer systematische manier aandacht besteden aan de risico's ten aanzien van de bedrijfsvoering en daarbij aangeven hoe de risico's kunnen worden verminderd door tijdige maatregelen. Van de diensten wordt verwacht, dat in de jaarplannen bedrijfsmiddelen op een toetsbare manier plannen worden gepresenteerd en na afloop van het jaar resultaten en inspanningen worden verantwoord. De speerpunten zijn in nauw overleg met het dienst-management tot stand gekomen.


3. Project gevorderd talent Grote Vier
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om deel te nemen aan een gezamenlijk project van de vier grote steden voor de werving van talentvolle academici. Hierbij zullen rond de zomer 8 tot 12 academici gezamenlijk worden geworven. Zij doorlopen een programma van 2 jaar, waarbij ze in verschillende functies in de vier Grote Steden werkzaam zullen zijn. Door de onderlinge roulatie en uitwisseling van kennis en ervaring worden de 'trainees' voorbereid op een 'senior' functie. De vier Grote Steden willen met dit samenwerkings-verband bijdragen aan het profileren van gemeenten als aantrekkelijke werkgever.

De commissie van Overleg en de raadscommissie voor Financiën en Algemene Zaken worden over dit project geïnformeerd.


4. Krediet voor gecombineerde aanpak van onkruid
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om onkruidwerende voorzieningen aan te brengen in de (bestaande) verkeersgeleiders van de invalswegen van Utrecht. De kosten hiervan bedragen NLG 2 miljoen, welke in het kader van de UNA-gelden beschikbaar zijn gesteld. Onkruidgroei vormt een bron van ongenoegen bij bewoners en bezoekers van de stad. Door deze actie zal het onkruid zichtbaar terug gedrongen worden, met een blijvend resultaat.

Het voorstel is aan de orde in de commissie Economische Zaken en Verkeer.


5. Krediet Kleine Wijkvoorzieningen 1999 en Wijkprioriteiten
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten akkoord te gaan met de besteding van het krediet Kleine Wijkvoorzieningen 1999 en Wijkprioriteiten aan de volgende projecten:


* Opknappen parkeerterrein Schouwweteringstraat
* Aanbrengen plateaudrempel Ondiep
* Bijdrage 30 km per uur Moezeldreef/theemsdreef
* Verkeersdrempels Gijsbrecht Walenborchstraat en plateaudrempel
* Gijsbrecht Walenborchstraat-Willem van Abcoudeplein
* Verkeersdrempels Louis Bouwmeesterlaan
* Afmaken 30 km per uur gebied Tirol Sleeswijk
Het voorstel wordt behandeld in de commissie Economische Zaken en Verkeer van18 mei a.s.


6. Onttrekking aan openbaar verkeer Alberdingk Thijmstraat
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de directeur van de dienst Stadsbeheer te machtigen om de Alberdingk Thijmstraat aan het openbaar verkeer te onttrekken. De sluiting van de straat hangt samen met een woningbouwplan dat ter plaatse gerealiseerd zal worden. Dit bouwplan past in het bestemmingsplan Alberdingk Thijmstraat e.o., dat in 1998 werd vastgesteld.


7. Voorontwerp uitwerkingsplan Trainingsaccommodatie Zoudenbalch
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het "voorontwerp uitwerkingsplan Trainingsaccommodatie Zoudenbalch". De commissie voor Ruimtelijke Ordening en Wonen zal hierover geïnformeerd worden en naar aanleiding hiervan zal een inspraakavond georganiseerd worden. Met het voorontwerp uitwerkingsplan Trainingsaccommodatie Zoudenbalch wordt de bouw van een trainings-accommodatie voor FC Utrecht mogelijk gemaakt. Het plangebied wordt begrensd door de Koningsweg, de Laan van Maarschalkerweerd en de sportvelden. Het gaat hier alleen om de gebouwen van de trainingsaccommodatie en de naastgelegen parkeerplaatsen. In het bestemmingsplan Maarschalkerweerd uit 1980 geldt voor het gebied, waarbinnen het voorontwerp-uitwerkingsplan ligt, de uit te werken bestemming "Aktieve rekreatie". Voor dit gebied in het bestemmingsplan Maarschalkerweerd een aantal uitwerkingsregels opgenomen. Deze uitwerkingsregels zijn in het uitwerkingsplan opgenomen. Voordat er een trainingsaccommodatie gebouwd mag worden dient deze locatie eerst in een plan uitgewerkt te worden. De gemeente is daartoe verplicht en met dit uitwerkingsplan voldoet de gemeente aan de zogenaamde "uitwerkingsplicht".

Het voorstel is aan de orde in de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Wonen op 16 mei a.s.


8. Besteding opbrengst anti-speculatiebeding 1999
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voorstel voor de besteding van de opbrengsten 1999 van het anti-speculatiebeding voor gesubsidieerde koopwoningen. Het betreft hier o.a. projecten volkshuisvestelijke bestedingsdoelen, zoals het stimuleren van Gegarandeerd Onderhoud, het promoten van de Algemene WoningKeur (AWK), het bemiddelen bij Verenigingen van Eigenaren (VVE´s), het certificeren van Kamerverhuurbedrijven, experimenten in Leidsche Rijn, de Flat van de Toekomst, Begeleiding herstel Jonge Monumenten.


9. Voorontwerp uitwerkingsplan Papendorp-Zuid
Het college van burgemeester en wethouders heeft hedenochtend besloten in te stemmen met Voorontwerp Uitwerkingsplan Papendorp Zuid, Leidsche Rijn Utrecht. Het Voorontwerp Uitwerkingsplan Papendorp Zuid is een nadere uitwerking van het bestemmingsplan Leidsche Rijn. Op het moment dat het bestemmingsplan Leidsche Rijn 1999 formeel is goedgekeurd door de Provincie wordt het uitwerkingsplan in procedure gebracht. Zolang het uitwerkingsplan niet is vastgesteld, dient het voorontwerp uitwerkingsplan als toetsingskader voor bouwaanvragen.

De commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen wordt op 16 mei a.s. over dit voorstel geïnformeerd. Hierna zal het plan de inspraaktermijn ingaan en zal op donderdag 18 mei a.s. een inspraakavond voor belangstellenden worden georganiseerd.

10. Nadere concretisering IVP 2000 Overvecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in te stemmen met de invulling van het integraal Veilighiedsprogramma 2000 Overvecht. Daarmee is een nadere invulling en concretisering gegeven van de veiligheidsinspanningen die in 2000 in Overvecht (zullen) plaats vinden. Daarbij zijn drie veiligheidsprioriteiten gesteld: jongeren, subjectieve onveiligheid en sociale samenhang. Ten aanzien van jongeren staan de volgende activiteiten gepland: aanpak jongerenoverlast, verbeteren van de vrije tijdsbesteding, jongerenplatform en overleggen, voorlichting en preventie. In het kader van subjectieve onveiligheid gaat het om de volgende activiteiten: projecten rond buurtpreventie, project veilig ondernemen en jeugdtoezicht teams, aanpak weerbaarheid inwoners, veiligheidscommunicatie. In het kader van sociale samenhang gaat het om de volgende activiteiten: bijdragen in voortzetting campagnemethodiek en bevorderen van contacten tussen jongeren en bewoners.

11. Herindeling Zuilense Vecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Identificatieplan voor de Zuilense Vecht en verzoekt de raad voor de herinrichting een krediet van NLG 1,7 miljoen ter beschikking te stellen. Het rijk heeft voor dit project NLG 1,2 miljoen subsidie toegezegd. De totale investering vergt NLG 2,6 miljoen.

Het gaat om herinrichting van de plantsoenen langs de Vecht vanaf de Marnixbrug tot aan de dorpskern van Oud Zuilen. Dat is een voornemen uit het Wijk Ontwikkelings Plan Zuilen. Niet alleen maar woningen bouwen bij de Vecht, maar ook het groen, het landschap van de Vecht mee ontwikkelen. Het doel van die herinrichting is om de doorgaande groenstrook langs de Utrechtse rivier interessanter en mooier te maken dan het er nu is. Daartoe zijn door de dienst Stadsontwikkeling globale ideeën opgesteld. De gewaardeerde bestaande situatie is het uitgangspunt en richtinggevend is het uitgangspunt sociale veiligheid. Binnen die uitgangspunten kan er meer afwisseling komen in de groene ruimte, doorgaande veilige paden op roepafstand, meer natuur e.d. De tuin van het voormalig Raadhuis van Zuilen wordt opgeknapt en ook de onderkanten van de Marnixbrug en de Muinck Keizerbrug. Op de grens van water en land langs het weiland "met de boom" bij Oud Zuilen, wil het college een smal wandelpad aanleggen, een soort jaagpad zoals bij Amelisweerd. Het plan van aanpak gaat uit van een open planproces om met de burgers in september a.s. een definitief plan ter goedkeuring aan de raad aan te bieden. Het is de bedoeling, dat het open planproces half mei start. De uitvoering moet voor het eind van het jaar begonnen zijn.

12. Eerste Recht van Initiatief ingediend

Sinds deze maand bestaat er een nieuwe mogelijkheid om plannen van bewoners te financieren en uit te voeren: het Recht van Initiatief. Het eerste Recht van Initiatief is ingediend door bewoners van de Adriaan Mulderstraat uit de wijk Noordwest. Zij vragen de gemeenteraad om het hondentoilet tussen van Meelstraat en de Plesmanlaan te verplaatsen en de vrijgekomen ruimte te gebruiken voor parkeerplaatsen. Het college heeft op dit moment nog onvoldoende inzicht in de inhoudelijke, juridische en financiële consequenties om het initiatief direct te honoreren of direct af te wijzen. Daarom stelt het college aan de raad voor dat de wijkcommissie van Noordwest het voorstel nader onderzoekt. Naar verwachting besluit de gemeenteraad op 11 mei over dit Recht van Initiatief, een van de maatregelen van het programma Betrokken Stad.

13. Intensivering GFT-inzameling

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voorstel over de optimalisatie van de gescheiden inzameling van Groente-, Fruit- en Tuinafval besproken. De inzamelresultaten van GFT vertonen in de afgelopen jaren een dalende lijn. Onderzoek wijst uit, dat een van de voornaamste redenen van deze daling is, dat mensen veelal niet meer bekend zijn met het nut van de gescheiden GFT-inzameling. De motivatie om het gewenste scheidingsgedrag te vertonen is daardoor in de loop der tijd afgenomen. Het feit, dat het gescheiden houden van GFT in aparte inzamelmiddelen stankoverlast kan veroorzaken, kan bovendien voor een deel van de mensen aanleiding zijn om in het geheel met de gescheiden inzameling te stoppen. Om aan deze problemen tegemoet te komen, omvat de kern van het raadsvoorstel een gedegen voorlichtingscampagne om het kennisniveau bij de burgers over het nut van de gescheiden GFT-inzameling weer op peil te brengen. Middels een breed scala aan voorlichtingsinstrumenten zal gezocht worden naar de beste aanpak om dat te bewerkstellingen. Het belang en het nut van het scheiden van GFT en wat daar vervolgens mee wordt gedaan,

zal in de voorlichting centraal staan. Het uiteindelijk doel is om de motivatie om het GFT apart te houden te stimuleren. Daarnaast is er voor de burgers drie maal de gelegenheid om in de zomerperiode hun GFT-inzamelmiddelen te laten wassen. Dit als een eenmalige actie van de gemeente om de burgers te ondersteunen bij het scheiden van GFT. Het raadsvoorstel gaat ook in op een tweetal gebieden waar het inzamelen van GFT niet langer als zinvol wordt ervaren. Het ene gebied is het woongebied binnen de singels. De hoeveelheden ingezameld GFT in dit gebied zijn, afgezet tegen de kosten die hiervoor gemaakt moeten worden, onevenredig hoog. Het voornemen is de inzameling van GFT hier te beeindigen. Tevens wordt voorgesteld om formeel vast te leggen, dat niet wordt overgegaan tot gescheiden inzameling van GFT bij de echte hoogbouw (10 hoog) en de grote appartementencomplexen. Definitieve besluitvorming omtrent het voornemen in deze gebieden de Giftinzameling te beëindigen zal echter pas eind dit jaar plaatshebben, nadat de inspectie Milieuhygiëne om advies is gevraagd en inspraak heeft plaatsgevonden van burgers en betrokken milieuorganisaties.

Utrecht, 25 april 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie