Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Herziening streekplan Zuid-Holland Oost

Datum nieuwsfeit: 25-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Zuid-Holland


26-04-2000

Herziening van streekplan Zuid-Holland Oost
gemeenten in het Groene Hart krijgen meer handelingsvrijheid
Vandaag, 25 april 2000, hebben de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besloten te starten met de actualisering van het streekplan Zuid-Holland Oost, de tweede partiële herziening. Daarbij besloten zij de bestaande gecombineerde sturingsystematiek in heroverweging te nemen. De partiële herziening, een voorstel tot vervolgens de integrale herziening en nadere besluitvorming op korte termijn over de ruimtelijke beleidsinzet voor Gouda wordt voorgelegd aan de Statencommissie Oost op 3 mei 2000.

Een eerste reden voor actualisering van het streekplan is het voeren van een nieuw restrictief ruimtelijk beleid in het Groene Hart. Het voeren van het restrictieve beleid staat niet ter discussie wel de instrumentering. Een onbedoeld bij-effect van de huidige sturingsmethodiek is, dat kansen op herstructurering binnen de kernen onbenut blijven.

De sturingsmethodiek is al zeer lang onderwerp van discussie. Deze spitste zich in de afgelopen jaren vooral toe op de in het vigerend streekplan opgenomen gecombineerde sturing van het stedelijk ruimtebeslag via maximale bebouwingscontouren en programma's voor wonen en werken. De tot nu toe in het streekplan gehanteerde maxima voor het woningbouwrandtotaal alsmede de voor de afzonderlijk deelgebieden gehanteerde maximale randtotalen worden zodanig aangepast dat gemeenten binnen bestaand stedelijk gebied niet gebonden zijn aan contingenten.

De tweede reden voor een actualisering van het streekplan Zuid-Holland Oost is de beperkte looptijd van het huidige streekplan. Dit streekplan reikt tot en met 2005. Het streekplan heeft tot doel een beeld en een toetsingskader te geven voor de korte en de middellange termijn. Rekening houdend met het vigerend beleidskader van het Rijk, dat niet verder gaat dan 2010, wordt aan de Statencommissie Oost voorgelegd de planperiode te bepalen op 2010. Hierdoor zijn gemeentelijke plannen die de looptijd van 2005 overschrijden beter te toetsen

Met name de binnenstedelijke knelpunten kunnen op dit moment via het vigerende streekplan onvoldoende worden aangepakt door ontbrekende of ontoereikende woningbouwprogramma's. Hiermee blijven op het gebied van stedelijke vernieuwing en huisvesting voor doelgroepen belangrijke kansen onbenut. Het nieuwe sturingsprincipe van restrictief beleid zal eveneens meer winst opleveren voor natuur- en landschap en moet de leefbaarheid in en de vitaliteit van de kernen op een voldoende peil houden.

Een derde reden is dat op 3 april 2000 de gewijzigde Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in werking is getreden. Deze wet heeft onder meer verstrekkende gevolgen voor de in acht te nemen procedure inzake de afwijking van een bebouwingscontour. Op grond van de nieuwe WRO kunnen wijzigingen in de bebouwingscontour voortaan uitsluitend via de procedure van (partiële) streekplanherziening worden aangebracht.

Een vierde reden betreft de gevolgen van een recente uitspraak van de Raad van State over de bescherming van natuur- en landschapswaarden via convenanten. De Raad van State heeft negatief geoordeeld over een dergelijke benaderingswijze. Ten gevolge van deze uitspraak dient de wenselijk geachte bescherming van natuur- en landschapswaarden in het veenweidegebied weer via het Ruimtelijke Ordeningsinstrumentarium geregeld te worden. Dit vereist een aanpassing van het vigerend streekplan waarin nog uitgegaan wordt van bescherming via convenanten.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Borgers van de afdeling Communicatie, telefoon 070 441 65 76

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie