Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 25-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout


Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 25 april 2000

B. en w. vragen raad vaststelling concept-visie Beemdenbuurt

Het college van b. en w. gaat de gemeenteraad in zijn vergadering van 30 mei vragen de concept-visie voor de Beemdenbuurt. De Beemdenbuurt is, na Slotjes-Midden, de tweede wijk in Oosterhout die via "buurtbeheer-nieuwe-stijl" wordt aangepakt. In tegenstelling tot Slotjes-Midden zal er bij de Beemdenbuurt geen sprake zijn van een grootschalige reconstructie.

De buurtvisie is in nauwe samenspraak met de bewoners van de wijk ontwikkeld. Op basis van die visie zijn tien concrete projecten beschreven. Na vaststelling van de visie zullen de projectopdrachten verder worden uitgewerkt. Het gaat dan om de opdrachten:
* project herinrichting Beemdenbuurt;

* project De Beemd;

* project brandgangen;

* project netheid Beemdenbuurt;

* project hondenpoep;

* project herinrichting terrein achter Montessorischool;
* project jongeren-ouderen Vliedberg;

* project langzaam verkeer;

* project Slotbossetorenpark;

* project buurtoverleg.

Het project "Herinrichting Beemdenbuurt" is het ingrijpendst. Het gaat om een herinrichting die vergelijkbaar is met eerdere projecten in de Kruidenbuurt, Slotjes-Oost en de Componistenbuurt. In het investeringsplan voor het jaar 2001 is hiervoor geld gereserveerd. Het college ziet deze investering als de maximale gemeentelijke bijdrage in de herinrichting van de buurt.

Onderzoek naar verbetering kruisingen Maasroute

Het Oosterhoutse gemeentebestuur wil laten onderzoeken of het - ruimtelijk, technisch en financieel - mogelijk is de kruisingen bij de aan- en afritten van de A59 te verbeteren. Dat moet leiden tot een betere, en daardoor veiliger, afwikkeling van (vracht)verkeer dat ter hoogte van Oosterhout de Maasroute verlaat of oprijdt. Een extra (halve) aansluiting ter hoogte van het viaduct Hespelaar (Brieltjenseweg), die bedrijventerrein Weststad direct op de A59 zou aansluiten, behoort niet tot de mogelijkheden. Rijkswaterstaat heeft de gemeenten Drimmelen en Oosterhout een en andermaal laten weten dat zo'n aansluiting in strijd is met het beleid om op- en afritten van autosnelwegen nu juist te beperken.

Het verbeteren van de verkeersveiligheid zal daarom vooral bij bestaande kruisingen dienen te gebeuren. Allereerst zal worden bekeken of twee kruisingen kunnen worden omgebouwd tot rotondes. Het gaat dan om de afrit en toerit aan de noordelijke zijde van de A59 en het kruispunt Haasdijk-Weststadweg-zuidelijke toerit. Om ervoor te zorgen dat de verkeersproblematiek op het kruispunt Weststadweg-zuidelijke afrit kan worden verminderd, zal ook onderzocht worden of het mogelijk is de afrit aan de zuidzijde van de A59 te verschuiven naar de kruising Haasdijk-Weststadweg-zuidelijke toerit. Dat zou betekenen dat die afrit onder het viaduct door zou moeten worden verlegd.

B. en w. hebben er in principe voor gekozen twee - en geen drie kruisingen - om te bouwen tot rotondes, omdat anders vrachtverkeer vanaf Weststad richting A16 kort achter elkaar vier rotondes zou moeten nemen.

Het college heeft verder besloten maatregelen te treffen die de verkeersveiligheid op de kruising Haasdijk-Weststadweg moeten verbeteren. Allereerst zal het college onderzoeken of het verstandig is op korte termijn koepoortjes voor fietsers te plaatsen; dat moet voorkomen dat fietsers te snel de rijweg oversteken. Tevens zal de belijning worden aangepast. Verder willen b. en w. de maximumsnelheid op de Weststadweg ter hoogte van de fietsoversteek terugbrengen naar zestig kilometer per uur. De adviesnelheid in de bocht wordt verlaagd naar veertig kilometer per uur. Door middel van bebakening zal het voorsorteervak linksaf naar de Haasdijk worden opgeheven. Tenslotte zullen op de Weststadweg borden worden geplaatst die waarschuwen voor overstekende (brom)fietsers.

Gemeente mogelijk naar rechter in verband met kosten leidingen Weststad

Burgemeester en wethouders van Oosterhout willen naar de rechter stappen om antwoord te krijgen op de vraag wie de kosten moet betalen van het beschermen en overkluizen van pijpleidingen op Oosterhouts grondgebied. Dat blijkt uit een voorstel dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 30 mei te behandelen krijgt.

De vraag doet zich momenteel voor, nu, bij de realisering van Weststad III, pijpleidingen van DSM en de Rotterdam-Rijn Pijpleiding (RRP) moeten worden beschermd. De pijpleidingen lopen onder het aan te liggen industriegebied. De gemeente heeft in de jaren '60 toestemming gegeven voor het leggen van de leidingen, waarbij bepaald is dat eventuele toekomstige extra voorzieningen voor rekening van de betreffende onderneming komen. Tussen DSM en RRP enerzijds en de gemeente anderzijds bestaat nu verschil van mening over de interpretatie van die bepaling. De pijpleidingmaatschappijen zijn van oordeel dat de bepaling niet geldt voor gronden die op het moment van aanleg van de leiding niet in eigendom van de gemeente waren. De gemeente stelt zich op het andere standpunt dat dat er nu niet toe doet. In de jaren tachtig heeft zich een redelijk vergelijkbare situatie voorgedaan, waarbij de gemeente in het gelijk is gesteld.

De totale kosten van overkluizing van de leidingen onder Weststad III bedragen

ƒ 380.000. Daarvan is ƒ 145.000 te verhalen op beide maatschappijen. De gemeente wil proberen hierover nu een uitspraak van de rechter te krijgen. Dat is te meer gewenst, omdat DSM en RRP in de gehele gemeente leidingen hebben liggen en het niet ondenkbeeldig is dat een meningsverschil als over Weststad III vaker kan voorkomen.

B. en w. stellen ontwerp-agenda raadsvergadering 30 mei vast

Burgemeester en wethouders hebben de concept-agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 30 mei (aanvang 19.30 uur) vastgesteld. Aan de orde komen de volgende onderwerpen:
* groot onderhoud wegen;

* inrichtingsplan centrale ruimte Vrachelen;
* beschikbaar stellen gelden ten behoeve van technische voorzieningen voor de ontvangst van satellietsignalen in de Vrachelsestraat en omgeving, de Hoogstraat en omgeving, Dordrechtseweg en voormalig machtigingsgebied Krenbo;
* asfalteren van het zuidelijk gedeelte van de wielerbaan op recreatieoord De Warande;

* aankoop loods op B-terrein De Vos;

* sloopkrediet Sint-Antoniusstraat 55;

* beleidsuitgangspunten en Verdeelbesluit 2000 Besluit woninggebonden subsidies;

* projectovereenkomst met aannemingsbedrijf A.L. Gorisse inzake bouw acht woningen aan het Giethuiserf;

* ontlastconstructie leidingen Weststad III;
* lijst monumentale bomen;

* eco-visie Midden-Noord;

* concept-visie Beemdenbuurt;

* verzoek om schadevergoeding ex art. 49 Wet ruimtelijke ordening van de heer G.J. Fransen, exploitant van croissanterie Delifrance;
* 16e wijziging van de Algemeen plaatselijke verordening.
College vraagt raad krediet voor sloop voormalige garage Antoniusstraat

Het college van b. en w. gaat de gemeenteraad vragen een krediet van ƒ 162.500 beschikbaar te stellen voor het sloop van de opstallen op het perceel Sint-Antoniusstraat 55 (Opel Centrum). De Oosterhoutse gemeenteraad heeft in april 1999 besloten tot aankoop van het autobedrijf en benzineverkooppunt. Het doel van die aankoop was tweeledig: aan de ene kant een verbetering van de verkeersveiligheid op de Sint-Antoniusstraat, aan de andere kant grond verwerven voor nieuwe ontwikkelingen.

Het autobedrijf is inmiddels verplaatst naar De Wijsterd, het benzineverkooppunt naar de Pasteurlaan. De vorige eigenaar heeft zorg gedragen voor het opruimen van de bodemverontreiniging en verwijdering van het benzineverkooppunt. Afgesproken is dat de gemeente de resterende opstallen sloopt. Het college wil hiertoe nu overgaan om te voorkomen dat de voormalige garage doelwit van vandalisme wordt.

Voorstel projectovereenkomst bouw woningen Giethuiserf

Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad een projectovereenkomst aan te gaan met aannemingsbedrijf A.L. Gorisse voor de bouw van acht woningen aan het Giethuiserf. Het perceel waarop de woningen moeten worden gebouwd hoorde vroeger bij het bedrijfspand van de fa. Van Onzenoort en heeft de bestemming "bedrijfsdoeleinden". In het huidige bestemmingsplan is het overigens mogelijk de bestemming te wijzigen in "woondoeleinden", "erf" of "tuin". De bouw van de woningen is onderwerp geweest van twee inspraakavonden; tegen de bouwplannen zijn geen bedenkingen ingebracht. Gedeputeerde Staten hebben inmiddels een verklaring-van-geen-bezwaar afgegeven.

College stelt zestiende wijziging APV voor

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor de zestiende wijziging van de Algemeen plaatselijke verordening (APV) vast te stellen. Die wijziging is nodig om de zogenaamde twaalf-regeling, zij het in beperkte vorm, ook van toepassing te laten zijn op sportkantines en recreatie-inrichtingen. Deze regeling bepaalt dat horeca-inrichtingen een aantal dagen per jaar, bijvoorbeeld bij grote evenementen, mogen afwijken van de regels die aan geluidoverlast worden gesteld.

Oosterhout, 27 april 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie