Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 25-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout


Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 25 april 2000

B. en w. vragen raad vaststelling concept-visie Beemdenbuurt

Het college van b. en w. gaat de gemeenteraad in zijn vergadering van 30 mei vragen de concept-visie voor de Beemdenbuurt. De Beemdenbuurt is, na Slotjes-Midden, de tweede wijk in Oosterhout die via "buurtbeheer-nieuwe-stijl" wordt aangepakt. In tegenstelling tot Slotjes-Midden zal er bij de Beemdenbuurt geen sprake zijn van een grootschalige reconstructie.

De buurtvisie is in nauwe samenspraak met de bewoners van de wijk ontwikkeld. Op basis van die visie zijn tien concrete projecten beschreven. Na vaststelling van de visie zullen de projectopdrachten verder worden uitgewerkt. Het gaat dan om de opdrachten:
* project herinrichting Beemdenbuurt;

* project De Beemd;

* project brandgangen;

* project netheid Beemdenbuurt;

* project hondenpoep;

* project herinrichting terrein achter Montessorischool;
* project jongeren-ouderen Vliedberg;

* project langzaam verkeer;

* project Slotbossetorenpark;

* project buurtoverleg.

Het project "Herinrichting Beemdenbuurt" is het ingrijpendst. Het gaat om een herinrichting die vergelijkbaar is met eerdere projecten in de Kruidenbuurt, Slotjes-Oost en de Componistenbuurt. In het investeringsplan voor het jaar 2001 is hiervoor geld gereserveerd. Het college ziet deze investering als de maximale gemeentelijke bijdrage in de herinrichting van de buurt.

Onderzoek naar verbetering kruisingen Maasroute

Het Oosterhoutse gemeentebestuur wil laten onderzoeken of het - ruimtelijk, technisch en financieel - mogelijk is de kruisingen bij de aan- en afritten van de A59 te verbeteren. Dat moet leiden tot een betere, en daardoor veiliger, afwikkeling van (vracht)verkeer dat ter hoogte van Oosterhout de Maasroute verlaat of oprijdt. Een extra (halve) aansluiting ter hoogte van het viaduct Hespelaar (Brieltjenseweg), die bedrijventerrein Weststad direct op de A59 zou aansluiten, behoort niet tot de mogelijkheden. Rijkswaterstaat heeft de gemeenten Drimmelen en Oosterhout een en andermaal laten weten dat zo'n aansluiting in strijd is met het beleid om op- en afritten van autosnelwegen nu juist te beperken.

Het verbeteren van de verkeersveiligheid zal daarom vooral bij bestaande kruisingen dienen te gebeuren. Allereerst zal worden bekeken of twee kruisingen kunnen worden omgebouwd tot rotondes. Het gaat dan om de afrit en toerit aan de noordelijke zijde van de A59 en het kruispunt Haasdijk-Weststadweg-zuidelijke toerit. Om ervoor te zorgen dat de verkeersproblematiek op het kruispunt Weststadweg-zuidelijke afrit kan worden verminderd, zal ook onderzocht worden of het mogelijk is de afrit aan de zuidzijde van de A59 te verschuiven naar de kruising Haasdijk-Weststadweg-zuidelijke toerit. Dat zou betekenen dat die afrit onder het viaduct door zou moeten worden verlegd.

B. en w. hebben er in principe voor gekozen twee - en geen drie kruisingen - om te bouwen tot rotondes, omdat anders vrachtverkeer vanaf Weststad richting A16 kort achter elkaar vier rotondes zou moeten nemen.

Het college heeft verder besloten maatregelen te treffen die de verkeersveiligheid op de kruising Haasdijk-Weststadweg moeten verbeteren. Allereerst zal het college onderzoeken of het verstandig is op korte termijn koepoortjes voor fietsers te plaatsen; dat moet voorkomen dat fietsers te snel de rijweg oversteken. Tevens zal de belijning worden aangepast. Verder willen b. en w. de maximumsnelheid op de Weststadweg ter hoogte van de fietsoversteek terugbrengen naar zestig kilometer per uur. De adviesnelheid in de bocht wordt verlaagd naar veertig kilometer per uur. Door middel van bebakening zal het voorsorteervak linksaf naar de Haasdijk worden opgeheven. Tenslotte zullen op de Weststadweg borden worden geplaatst die waarschuwen voor overstekende (brom)fietsers.

Gemeente mogelijk naar rechter in verband met kosten leidingen Weststad

Burgemeester en wethouders van Oosterhout willen naar de rechter stappen om antwoord te krijgen op de vraag wie de kosten moet betalen van het beschermen en overkluizen van pijpleidingen op Oosterhouts grondgebied. Dat blijkt uit een voorstel dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 30 mei te behandelen krijgt.

De vraag doet zich momenteel voor, nu, bij de realisering van Weststad III, pijpleidingen van DSM en de Rotterdam-Rijn Pijpleiding (RRP) moeten worden beschermd. De pijpleidingen lopen onder het aan te liggen industriegebied. De gemeente heeft in de jaren '60 toestemming gegeven voor het leggen van de leidingen, waarbij bepaald is dat eventuele toekomstige extra voorzieningen voor rekening van de betreffende onderneming komen. Tussen DSM en RRP enerzijds en de gemeente anderzijds bestaat nu verschil van mening over de interpretatie van die bepaling. De pijpleidingmaatschappijen zijn van oordeel dat de bepaling niet geldt voor gronden die op het moment van aanleg van de leiding niet in eigendom van de gemeente waren. De gemeente stelt zich op het andere standpunt dat dat er nu niet toe doet. In de jaren tachtig heeft zich een redelijk vergelijkbare situatie voorgedaan, waarbij de gemeente in het gelijk is gesteld.

De totale kosten van overkluizing van de leidingen onder Weststad III bedragen

ƒ 380.000. Daarvan is ƒ 145.000 te verhalen op beide maatschappijen. De gemeente wil proberen hierover nu een uitspraak van de rechter te krijgen. Dat is te meer gewenst, omdat DSM en RRP in de gehele gemeente leidingen hebben liggen en het niet ondenkbeeldig is dat een meningsverschil als over Weststad III vaker kan voorkomen.

B. en w. stellen ontwerp-agenda raadsvergadering 30 mei vast

Burgemeester en wethouders hebben de concept-agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 30 mei (aanvang 19.30 uur) vastgesteld. Aan de orde komen de volgende onderwerpen:
* groot onderhoud wegen;

* inrichtingsplan centrale ruimte Vrachelen;
* beschikbaar stellen gelden ten behoeve van technische voorzieningen voor de ontvangst van satellietsignalen in de Vrachelsestraat en omgeving, de Hoogstraat en omgeving, Dordrechtseweg en voormalig machtigingsgebied Krenbo;
* asfalteren van het zuidelijk gedeelte van de wielerbaan op recreatieoord De Warande;

* aankoop loods op B-terrein De Vos;

* sloopkrediet Sint-Antoniusstraat 55;

* beleidsuitgangspunten en Verdeelbesluit 2000 Besluit woninggebonden subsidies;

* projectovereenkomst met aannemingsbedrijf A.L. Gorisse inzake bouw acht woningen aan het Giethuiserf;

* ontlastconstructie leidingen Weststad III;
* lijst monumentale bomen;

* eco-visie Midden-Noord;

* concept-visie Beemdenbuurt;

* verzoek om schadevergoeding ex art. 49 Wet ruimtelijke ordening van de heer G.J. Fransen, exploitant van croissanterie Delifrance;
* 16e wijziging van de Algemeen plaatselijke verordening.
College vraagt raad krediet voor sloop voormalige garage Antoniusstraat

Het college van b. en w. gaat de gemeenteraad vragen een krediet van ƒ 162.500 beschikbaar te stellen voor het sloop van de opstallen op het perceel Sint-Antoniusstraat 55 (Opel Centrum). De Oosterhoutse gemeenteraad heeft in april 1999 besloten tot aankoop van het autobedrijf en benzineverkooppunt. Het doel van die aankoop was tweeledig: aan de ene kant een verbetering van de verkeersveiligheid op de Sint-Antoniusstraat, aan de andere kant grond verwerven voor nieuwe ontwikkelingen.

Het autobedrijf is inmiddels verplaatst naar De Wijsterd, het benzineverkooppunt naar de Pasteurlaan. De vorige eigenaar heeft zorg gedragen voor het opruimen van de bodemverontreiniging en verwijdering van het benzineverkooppunt. Afgesproken is dat de gemeente de resterende opstallen sloopt. Het college wil hiertoe nu overgaan om te voorkomen dat de voormalige garage doelwit van vandalisme wordt.

Voorstel projectovereenkomst bouw woningen Giethuiserf

Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad een projectovereenkomst aan te gaan met aannemingsbedrijf A.L. Gorisse voor de bouw van acht woningen aan het Giethuiserf. Het perceel waarop de woningen moeten worden gebouwd hoorde vroeger bij het bedrijfspand van de fa. Van Onzenoort en heeft de bestemming "bedrijfsdoeleinden". In het huidige bestemmingsplan is het overigens mogelijk de bestemming te wijzigen in "woondoeleinden", "erf" of "tuin". De bouw van de woningen is onderwerp geweest van twee inspraakavonden; tegen de bouwplannen zijn geen bedenkingen ingebracht. Gedeputeerde Staten hebben inmiddels een verklaring-van-geen-bezwaar afgegeven.

College stelt zestiende wijziging APV voor

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor de zestiende wijziging van de Algemeen plaatselijke verordening (APV) vast te stellen. Die wijziging is nodig om de zogenaamde twaalf-regeling, zij het in beperkte vorm, ook van toepassing te laten zijn op sportkantines en recreatie-inrichtingen. Deze regeling bepaalt dat horeca-inrichtingen een aantal dagen per jaar, bijvoorbeeld bij grote evenementen, mogen afwijken van de regels die aan geluidoverlast worden gesteld.

Oosterhout, 27 april 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...