Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag commissie welzijn en ruimtelijke ordening Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 25-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie welzijn en ruimtelijke ordening, gehouden in het stadhuis van Enkhuizen op 25 april, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig: voorzitter, mevrouw Th. Dekker

secretaris, de heer D. Rood

leden: de heer F.C. Jans (EB)

de heer S.M. Takken (EB)

de heer J. van Keulen (D66)

de heer E.S. Fijma (PvdA)

de heer K. Kooiman (RPF/SGP)

de heer W. Haentjens (VVD)

mevrouw W.H.J. Lok-Hörnemann (VL/GL)

mevrouw J.A. Leek - de Boer (CDA)

Voorts aanwezig: architect de heer Zwart, dhr. Van Iwaarden projectontwikkelaar Heddes Vastgoed, mevrouw K. van Loosdrecht,medewerkster afdeling Economische Zaken en mevrouw Muskee, notulist.
Tijdens presentatie van het verzamelgebouw leden van de commissie Financiën en Onderwijs.

Afwezig: n.v.t.

Insprekers: De heer Wever van de Enkhuizer Zeevaartschool en de heer Winkel van Zeilvaart Enkhuizen.


1. Opening en algemene inspraakronde
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Presentatie door projectontwikkelaar Heddes van het verzamelgebouw aan het Dirck Chinaplein, waarvoor het college heeft gekozen Architect de heer Zwart van architectenbureau Zwart en Jansma krijgt van de voorzitter de gelegenheid zijn ontwerp te presenteren. Dhr. Van Keulen maakt hieraan voorafgaand de opmerkingen dat de keus uit één ontwerp geen keus is, dat er geen actuele stukken in de leesmap lagen en dat uit reacties van de beoogde doelgroep voor het verzamelgebouw blijkt dat zij geen inspraak hebben gehad. De voorzitter antwoordt dat er drie ontwerpen waren en dat het college het meest gecharmeerd was van dit ontwerp. Het gebouw is ontworpen binnen de gestelde randvoorwaarden, oppervlakte, twee verdiepingen, geen horeca, transparantie en scheepvaartgericht, die zijn vastgesteld door de gemeenteraad..
Dhr. Zwart presenteert het ontwerp waarbij ook verwezen wordt naar de randvoorwaarden. Het ontwerp kent een vrije invulling. Mede op basis van de besprekingen van de projectontwikkelaar met de toekomstige gebruikers zal de definitieve invulling plaatsvinden wat natuurlijk ook enigszins van invloed zal zijn op het uiterlijk.
Op de opmerking van de heer Wiersma, die vreest voor een hangplek voor jongelui van de charterschepen, antwoordt de architect dat dit mogelijk kan worden voorkomen door de galerij zo transparant mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van roosters. De beheersing van het binnenklimaat in verband met het vele glas en het platte dak lijkt de architect door goede dakisolatie en de overstekken geen probleem, maar wordt nader bekeken door een bouwfysicus. De heer Van Keulen vraagt naar de mogelijkheden voor opslag van materiaal van de charterschepen. De heer Van Iwaarden antwoordt dat zo'n mooi gebouw daar eigenlijk minder geschikt voor is, maar er wel mogelijkheden voor zijn. De heer Van Keulen benadrukt het belang voor de charterschepen die bedrijven op zich zijn. Op de vraag van de heer Fijma of er vooroverleg is geweest met de gebruikers antwoordt de heer Van Iwaarden dat er gesprekken gaande zijn met potentiële gebruikers die hun wensen kenbaar maken, waarna een kostenplaatje zal worden opgesteld voor opslag en detailhandel. De heer Wever deelt mee dat hij niet is benaderd en zegt zeer geïnteresseerd te zijn in de locatie als leslokaal. De architect zegt dat het gebouw slechts een schets is en nog verder ontwikkeld dient te worden. De invulling is dus nog geheel open. De heer Haentjens herinnert de voorzitter dat in 1993 een ontwikkeling in gang is gezet vanuit de chartervaart en vraagt zich af of er wel voldoende mogelijkheden voor deze bedrijfstak zijn. Mevrouw Van Loosdrecht antwoordt dat Heddes niet de opdracht heeft gekregen vanuit een financieel uitgangspunt. Heddes was de enige projectontwikkelaar die een prijsbieding heeft gedaan. De Zeilvaart kwam niet in de buurt van het programma van eisen en haar prijsbieding was ook veel lager. Mevrouw Lok vraagt of er nog aanpassingen aan de randvoorwaarden kunnen worden gedaan. Mevrouw Van Loosdrecht antwoordt bevestigend dat leslokalen kunnen worden ondergebracht en er desgewenst ook ondergronds gebouwd mag worden indien dat financieel haalbaar is. Spreker licht toe hoe men vanaf 1993 tot deze ontwikkeling en het schetsontwerp is gekomen. Op de vraag van de heer Van Keulen om ook de Zeilvaart te betrekken bij de ontwikkelingen antwoordt de voorzitter dat in dat geval de onderhandelingen op een gouden presenteerblaadje zouden worden aangereikt. Ook mevrouw Leek is de mening van de heer van Keulen toegedaan en zegt de indruk te hebben dat de chartervaart naar achteren wordt geschoven. De voorzitter antwoordt dat de keuze voor het gebouw is gemaakt vanuit ruimtelijke overwegingen en financiële gebruiksvoorwaarden waar de chartervaart ook invulling aan mag geven. Dat de procedure volgens de heer Jans niet goed gevolgd zou zijn weerlegt de voorzitter met de mededeling dat de Raad de gemeente heeft gemachtigd een keuze te maken uit de projectontwikkelaars. De heer Haentjens vraagt of de keuze nog open is en de gemeente dus niet is gebonden aan de architect. De voorzitter antwoordt dat alles onder voorbehoud is en de ontwerpwerkzaamheden op basis van "no cure no pay" zijn gedaan. Mevrouw Lok merkt op dat de richtprijs per vierkante meter iets onder de marktprijs is gesteld. De heer Van Keulen waarschuwt voor het gebruik van containers en benadrukt dat de chartervaart op de locatie Dirck Chinaplein haar brood moet kunnen verdienen.
De voorzitter concludeert dat de commissie het een goed ontwerp vindt. De commissie heeft de nadrukkelijke wens specifieke aandacht te besteden aan de mogelijkheden voor opslag en overslag voor de chartervaart. Spreekster zegt toe dat er klantvriendelijkheid zal worden geboden binnen de marges van het mogelijke.
Inspreker de heer Wever van de Enkhuizer Zeevaartschool Hij deelt mee dat hij het gebouw prachtig vindt en dat de Enkhuizer Zeevaartschool bereid is te verhuizen naar de locatie die bijzonder geschikt is. Hij twijfelt echter over de functionaliteit van het ontwerp. Zou het glazen gebouw wel geschikt zijn als school? Hij waarschuwt dat gebruikers financieel uitgesloten kunnen worden als de vierkante meter prijs te hoog wordt. De voorzitter zegt ook nieuwsgierig te zijn met welke gebruikers Heddes in onderhandeling is.
Inspreker de heer Winkel van Zeilvaart Enkhuizen Hij waarschuwt voor het feit dat indien Heddes zegt dat opslag in zo'n gebouw niet past het doel voorbij wordt gestreefd. Ontvangstruimten en opslagruimten zijn heel belangrijk. Ook parkeerruimte voor het personeel vraagt aandacht. De heer Winkel zegt interesse te tonen in de locatie in de toekomst en bevestigt de voorzitter dat de Zeilvaart in gesprek is met de projectontwikkelaar. Als laatste merkt spreker op dat de actualiteit van de leestafel niet optimaal is. De voorzitter merkt op dat parkeervoorzieningen voor het personeel niet op het Dirk Chinaplein moeten worden gezocht. Het personeel zal net als bij andere bedrijven bijvoorbeeld dienen uit te wijken naar het parkeerterrein bij het station.

3. Voorzet tot herinrichting van het Recreatiegebeid Enkhuizerzand De vVoorzitter licht toe dat er gesproken wordt over twee ontwerpen die ter inzage lagen in de leesmap. Het college wil graag vernemen of de commissie met het einddoel instemt. Uiteraard zal het doel geleidelijk moeten worden behaald. De parkeervoorziening voor Sprookjeswonderland ontlast de overige parkeerplaatsen op het recreatiegebied. Hierdoor kunnen de overige bezoekers voldoende ruimte vinden op het huidig noordelijk parkeerterrein en langs de weg.
Alle leden
vinden de opwaardering van het strand het meest noodzakelijke van het plan.
De heer Van der Veen acht dure exclusieve voorzieningen niet nodig gezien de financiële positie van de gemeente. Hij is van mening dat de gemeente recht heeft op het bedrag dat het SOW de afgelopen jaren heeft uitgespaard met het uitstellen van het onderhoud van het recreatieoord. Dit bedrag kan worden aangewend voor het opknappen van het strand. De PvdA plaatst vraagtekens bij een stadspark op de camping tijdens de winterperiode. De heer Takken is bang dat het recreatieoord een groot parkeerterrein gaat worden als de grond aan het Sprookjeswonderland wordt verkocht. Hij vindt dat Sprookjeswonderland op eigen terrein parkeergelegenheid moet gaan zoeken.
Mevrouw Lok deelt mee dat VL/GL op dit moment niet kan instemmen met welke eindfase dan ook, behoudens de opwaardering van het strand. Voor het parkeren dienen alternatieven gezocht te worden. Misschien met de inzet van bussen. Met het indikken van de camping wordt volgens de voorzitter bedoeld dat het gedeelte van vaste seizoensplaatsen in de loop der tijd wordt beperkt. De heer Haentjens vraagt de sportvelden en hun bereikbaarheid mee te nemen in de plannen. Eén toegangsweg is onvoldoende; in de noordelijke richting (richting de dijk) is ook een ontsluiting wenselijk. Parkeermogelijkheden dienen te worden gezocht buiten het recreatiegebied. Het plan van voormalig raadslid Van de Blonk om het Schootsveld, de gemeente kweektuinen, hiervoor te gebruiken zou een goed alternatief zijn volgens de heer Haentjens. Ook de heer Kooiman pleit voor deze optie, evenals voor de noordelijke ontsluiting. De heer Van der Veen en mevrouw Leek zijn hier niet blij mee, omdat dan het nieuwe fietspad moet worden doorkruist. De heer Van Keulen is tegen een noordelijke ontsluiting om de auto's zoveel mogelijk te mijden. Voor topdagen in Sprookjeswonderland zouden oplossingen gezocht moeten worden buiten het recreatiegebied. Spreker verzoekt ook aandacht te besteden aan een mogelijkheid voor de tewaterlating van bootjes vanaf een trailer. Voor de opwaardering van het strand adviseert hij hier niet lang mee te wachten, omdat nu groot materieel aanwezig is in verband met de aanleg van de Gependam, hetgeen een financieel voordeel voor het SOW zou kunnen betekenen.
Mevrouw Leek is van mening dat als je iets doet je het goed moet doen en pleit ervoor dit plan vast te stellen en in zijn totaliteit, weliswaar gefaseerd, uit te voeren. Op de vraag van de heer Jans of het SOW er wel geld voor heeft, antwoordt de voorzitter dat het SOW geen toezeggingen heeft gedaan en de gemeente al in gesprek is met de provincie. De voorzitter concludeert dat de commissie prioriteit stelt aan het strand met strekdammen en een recreatieweide met voldoende drooglegging. De commissie acht een camping van groter belang dan een stadsparkachtige invulling. De verwijzing naar een parkeervoorziening op het Schootsveld bevreemdt spreekster omdat de gemeenteraad juist dit gebied geheel vrij wil houden. De kweektuin van de gemeente is daarom ook verwijderd. Bovendien zal een parkeervoorziening voor Sprookjeswonderland op korte afstand van deze belangrijke toeristische attractie moeten liggen omdat juist veel ouders met kinderen (met aanverwante wandelwagentjes etc. ) deze attractie benutten.

4. Verdeelbesluit Woninggebonden Subsidies 2000 (voorstelnr. 56) Op de vraag van de heer Van der Veen waarom er onderscheid wordt gemaakt tussen subsidies voor Overvest en andere seniorenwoningen antwoordt de voorzitter dat deze beslissing een uitzondering is en ten grondslag ligt aan het feit dat extra geld nodig is voor de extra voorzieningen in Overvest. Daarnaast wordt de gemeentelijke bijdrage verdubbeld door Woonzorg Nederland waardoor het mes aan twee kanten snijdt. De secretaris merkt op dat in het raadsvoorstel de locaties Fruittuinen en De Baan slechts als voorbeeld zijn gesteld voor reservering van het restant budget. Indien tussendoor een ander plan voor ouderenwoningen naar voren komt, kunnen de gelden ook hiervoor worden aangewend. Dit past binnen het raadsbesluit hoofdstuk Ouderenhuisvesting van het regionaal Volkshuisvestingsplan, om voorrang te geven aan ouderenhuisvesting Mevrouw Leek maakt de opmerking dat niet alleen gedacht moet worden aan ouderenhuisvesting, maar dat jongerenhuisvesting ook belangrijk is. De voorzitter beaamt dit maar de achterstand in ouderenhuisvesting is nog nijpender. Binnenkort wordt in overleg met de Stichting Woondiensten Enkhuizen gezocht naar locaties voor jongerenhuisvesting. De voorzitter concludeert dat de heer Van Keulen inspraak wenst op punt D van het raadsbesluit en de heer Jans op dit punt fractieberaad voorbehoud en dat de overige onderdelen van het voorstel door de gehele commissie worden onderschreven.
5. Fonds beeldende Kunst (voorstelnr. 59)
De commissie stemt met het voorstel in.

6. Ingekomen stukken en mededelingen


a. Beleidsregels wijk- en buurtbeheer
De heer Takken merkt op dat de buurtbewoners niet worden genoemd. De secretaris antwoordt dat de Stichting Woondiensten en de Stichting Welzijn bijdragen aan het wijk- en buurtbeheer in samenspraak met de buurtbewoners. De activiteiten kunnen pas slagen als ze worden voorbereid en gerealiseerd samen met de bewoners. De heer Takken gaat hiermee akkoord.
b. Voornemen om het subsidieverzoek van de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer voor het jaar 2001 af te wijzen omdat ingaande 2000 de subsidierelatie als is verbroken.

De heer Jans is tegen dit voornemen. EB vindt dat men juist lid van de vereniging zou moeten zijn voor een bijdrage van ongeveer f. 100,=. Mevrouw Lok is het met hem eens, maar is zich bewust dat de gemeenteraad eerder heeft besloten geen subsidie te verlenen.
1. Vaststelling van het verslag van de vergadering van 20 maart 2000 Tekstueel:
Punt 7.c op blz. 4 bovenaan toevoegen: Volgens de heer Van Keulen is op de brief van 10 december niet gereageerd. De heer Baan licht toe dat er inmiddels overleg plaatsvindt met de verenigingen. Naar aanleiding van:
Dhr. Jans antwoordt dhr. Van Keulen dat het initiatiefvoorstel voor een invulling van het OP=Op plein door Enkhuizer Belang is ingediend..
Op verzoek van mevrouw Lok zal de voorzitter nagaan welke procedure de gemeente moet volgen als een gemeentewoning moet worden verkocht die nog bewoond is. Op de vraag van de heer Van Keulen wat de scherpe voorwaarden bij verkoop inhouden antwoordt de voorzitter dat een marktgerichte prijs wordt aangehouden en dat bij de verkoop duidelijk zal worden aangegeven welke bestemming en verbouwingsmogelijkheden het pand zal bieden.. Vervolgens wordt het verslag vastgesteld.

2. Rondvraag

Mevrouw Lok vraagt naar de VVV folder. De voorzitter antwoordt dat gesprekken met de VVV niet tot een financiële overeenstemming hebben geleid en het hoofd communicatie nu onderzoekt of de gemeente zelf een eigen folder kan samenstellen. Het geld voor de folder is dus nog niet uitgegeven. Wat betreft de algemene gang van zaken bij de VVV antwoordt de voorzitter dat de gemeente zich deze beslissing niet laat opleggen.

De heer Haentjens vraagt of Stichting Woondiensten wel de juiste procedure heeft gevolgd voor het bouwen van de schuurtjes en het rooien van bomen in de bloemenbuurt. De voorzitter antwoordt dat Stichting Woondiensten deze aanpassingen wel had moeten melden, maar dat de gemeente direct haar goedkeuring zou hebben verleend omdat het binnen het bestemmingsplan valt.. Zij zegt toe de Stichting Woondiensten te berichten dat de vereiste vergunningen voor deze onderdelen van de opwaardering van de woonbuurt alsnog moeten worden aangevraagd. Op de vraag van de heer Haentjens of constructiebedrijf De Bruin wel thuis hoort in het bestemmingsplan van Schepenwijk antwoordt de voorzitter dat de geluidscategorie en normeringen zijn nagegaan.

Mevrouw Leek verzoekt de skatevoorzieningen op de voormalige dijk zo snel mogelijk te herplaatsen, omdat er al weer veel gebruik wordt gemaakt van de kruising aan de Gerard Brandtweg/Seb.Centenweg. De heer Jans vraagt naar de stand van zaken rond het pand van Kornalijnslijper in de Westerstraat. De voorzitter verwacht de tekeningen binnenkort in de procedure, waarmee een voorstel wordt gedaan voor een aantal woningen met parkeerplaatsen. Op de vraag van de heer Takken naar de supermarkt in de Vijzelstraat antwoordt de voorzitter dat eind mei gestart zal worden met de bouw. Hierover zal nader informatie in de leesmap worden gelegd.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.

D.Rood, secretaris

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie