Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Platform: 'Automobilist niet dubbel laten betalen'

Datum nieuwsfeit: 25-04-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Platform Stedelijke Distributie.PLATFORM STEDELIJKE DISTRIBUTIE: BEPRIJZING WEGEN VRAAGT OM REËLE TEGENPRESTATIE OVERHEID

Het Platform Stedelijke Distributie, een samenwerkingsverband van Vereniging Nederlandse Gemeenten, Inter Provinciaal Overleg, VenW, EZ, VROM, EVO, KNV, TLN, MKB Nederland, NVG, Raad Nederlandse Detailhandel, vraagt van de overheid een reële tegenprestatie voor de beprijzing van wegen. Bij monde van haar voorzitter W. van den Ham liet het Platform vandaag tijdens haar eerste lustrum weten dat het heffen van bijdragen van automobilisten in de vorm van rekeningrijden, spitsheffingen of tolwegen leidt tot een contractsituatie waarin van de overheid verwacht mag worden dat zij mobiliteit garandeert. Daarbij zou geen sprake moeten zijn van een inspanningsverbintenis maar van een resultaatverbintenis. Waar voor de wegeninfrastructuur reeds is en wordt betaald door de weggebruikers, is het nauwelijks reëel te noemen louter voor het gebruik van die wegen extra heffingen te innen. Duidelijk moet zijn dat de extra heffingen van de overheid/wegbeheerder een nieuwe tegenprestatie vragen: gegarandeerde doorstroming in de strijd tegen het stadsinfarct.

Het bedrijfsleven verzet zich in toenemende mate tegen de invoering van rekeningrijden. Niet omdat het zich niet kan vinden in bevordering van doorstroming of het beprijzen daarvan, maar omdat het weinig vertrouwen heeft in de door de overheid te leveren tegenprestatie. Als de overheid een bijdrage wil heffen op doorstroming, zal ze daar ook garanties tegenover moeten stellen ten aanzien van die doorstroming. De contractsverhouding die bij beprijzing van wegen ontstaat tussen wegbeheerder en automobilist (zakelijk of privé) schept van twee zijden verplichtingen. Blijkt er geen doorstroming tot stand te komen, dan zal de wegbeherende overheid het geheven bedrag terug moeten betalen, bijvoorbeeld in de vorm van collectieve restitutie. Daarmee zou ze ook een minder vrijblijvende rol krijgen in de nu wel erg eenzijdige heffingsvoorstellen.

Het Platform Stedelijke Distributie pleit voor een maatschappelijk debat over het toegankelijk houden van de levensaders van de Nederlandse steden. In de strijd tegen een dreigend stadsinfarct lijkt vooral de rijksoverheid achter de feiten aan te lopen. De files nemen toe en het gebruik van het openbaar vervoer neemt af. De oorzaak ligt voor de hand. Niet op elkaar aangesloten openbaar vervoer, nieuwe woonwijken met slechte woon-werk verbindingen, onvoldoende daadkracht in nieuwe openbaar vervoervoorzieningen, zoals light rail, en onvoldoende samenwerking van de Rijksoverheid met de steden en provincies om hoofd- en regionale infrastructuur op elkaar af te stemmen. Het huidige vervoerbeleid stelt steden vaak voor voldongen feiten.

De lasten die de vervoerssector draagt om onze economie op peil te houden, drukken steeds zwaarder en worden op geen enkele wijze vertaald tot oplossingen.

Bij de totstandkoming van het Nationaal Verkeer en Vervoer Plan (NVVP) en de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening is duidelijkheid gewenst over mobiliteitsgaranties voor de komende jaren. Garanties waarbij de overheid niet alleen vragende partij is, maar ook zekerheden stelt. De eerste schetsen van het NVVP gaan aan dat vraagstuk vrijwel voorbij. Waar in de concepten voor de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening uit wordt gegaan van compacte steden en netwerksteden, lijkt het NVVP de stad op geen enkele wijze als vertrekpunt te kiezen. Geen extra middelen voor een betere infrastructuur, geen innovaties op het gebied van de ruimtelijke economische infrastructuur, geen samenhangende stedelijke ontwikkeling in regionale netwerken. In tegenstelling tot in het regeeraccoord is de vitale rol van steden voor onze economie in het NVVP volstrekt onderbelicht. Alleen al de jaaromzet van de detailhandel in onze bedreigde binnensteden bedraagt 130 miljard gulden op jaarbasis. Bij gebrek aan mogelijkheden om de steden te beleveren zullen steeds meer ondernemer - zo valt te vrezen- wegtrekken uit de binnensteden, met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid van die steden.

Het Platform Stedelijke Distributie acht het van levensbelang voor de steden dat de overheid met mobiliteitsgaranties komt die aangeven dat zij haar verantwoordelijkheid als contractspartij serieus neemt en dat de beprijzing van wegen geen verkapte wijze van belastingverhoging is waarbij garanties voor oplossingen ontbreken.

Persinfo: Mr. R van Bockel, procesmanager PSD, 06-55152485

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie