Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Oppervlakteaangifte Akkerbouw - Campagne 2000 - 2001

Datum nieuwsfeit: 25-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Middenstand en Landbouw België

25/04/2000

PERSBERICHT

OPPERVLAKTEAANGIFTE AKKERBOUW - CAMPAGNE 2000 - 2001 (OOGST 2000)

De Minister van Landbouw en Middenstand vestigt nogmaals de aandacht op een aantal punten in verband met de reglementering voor de oppervlakteaangifte oogst 2000.


1. Algemeen

De producenten die een oppervlaktesteun wensen te bekomen voor bepaalde akkerbouwgewassen of voor uit productie genomen oppervlakten moeten hiervoor een oppervlakteaangifte indienen. Deze oppervlakte-aangifte is ook de basis voor het bekomen van rundveepremies waarvoor oppervlakten voedergewassen (code P) moeten aangegeven worden.

De producenten die premies voor zoogkoeien en/of mannelijke runderen vragen voor meer dan 15 grootvee-eenheden (de melkkoeien nodig voor de productie van het globaal melkquotum op 31 maart 2000 en de ooien waarvoor premies gevraagd worden inbegrepen) moeten een oppervlakte gewassen code P aangeven om deze rundveepremies te kunnen bekomen en om de melkkoeien en de ooien te rechtvaardigen.

Ook de producenten die een extensiveringspremie wensen, moeten een oppervlakteaangifte indienen en expliciet de extensiveringspremie aanvragen in rubriek 9.

De producenten die uitsluitend een premieaanvraag voor ooien hebben ingediend voor de campagne 2000 en waarvan de productie-eenheid volledig gelegen is in de "benadeelde gebieden" moeten geen oppervlakteaangifte 2000 indienen. De producenten waarvan de productie-eenheid maar gedeeltelijk gelegen is in de "benadeelde gebieden" moeten daarentegen wel een oppervlakteaangifte indienen om aan te tonen dat ten minste 50% van hun gebruikte landbouwoppervlakte (zijnde de som van alle percelen) zich bevindt in de "benadeelde gebieden" en aangewend wordt (in zijn geheel of gedeeltelijk) voor de schapenhouderij.


2. Indieningsdatum

De aanvragen moeten worden ingediend ten laatste op 2 mei 2000. Evenwel is voor de dossiers ingediend op informatiedrager deze datum vastgesteld op 15 mei 2000.
De dossiers kunnen nog gedurende een periode van 25 kalenderdagen aanvaard worden mits een penalisatie van 1 % op het totaal van het uit te betalen bedrag per werkdag vertraging.
Vanaf 28 mei 2000 zullen de dossiers niet meer ontvankelijk zijn. Voor de dossiers ingediend op informatiedrager is deze datum vastgelegd op 10 juni 2000.


3. Nieuwe producenten of afwezigheid van documenten
De nieuwe producenten en diegenen die om één of andere reden toch geen formulier zouden hebben ontvangen, dienen zelf een formulier aan te vragen op de provinciale bureaus van het Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer (DG 3).

Het feit geen oppervlakteaangifteformulier of fotoplan op tijd te hebben ontvangen kan nooit ingeroepen worden als excuus voor laattijdige indiening.


4. Verplichtingen i.v.m. de VUT-regeling

Er wordt aan herinnerd dat de overnemer-landbouwer zich ertoe heeft verbonden zijn gehele bedrijf met inbegrip van de van de VUT-cedent overgenomen gronden persoonlijk gedurende vijf jaar uit te baten.


5. Verplichtingen i.v.m. verschillende andere sectoren
5.1. Verplichting de oppervlakten waarvoor steun wordt gevraagd in het kader van verordening 1257/99 (vroegere verordening 2078/92) afzonderlijk aan te geven.

Het gaat hier in hoofdzaak over milieumaatregelen (beheerd door de gewesten) en over steun voor biologische landbouw (toegekend door het federaal Ministerie).

Daar elke producent gehouden is jaarlijks het totaal van zijn oppervlakte in gebruik aan te geven moet hij in zijn oppervlakteaangifte de percelen hernemen waarvoor hij een steunaanvraag voor één van beide voornoemde regelingen (biologische landbouw of milieumaatregelen) heeft ingediend. Te dien einde voegt hij een letter toe aan de gewascode van het (de) betrokken perce(e)l(en).

Voor meer details worden de producenten verzocht de toelichting bij de oppervlakteaangifte 2000 te raadplegen.


5.2. Verplichting verschillende teelten aan te geven

5.2.1. Textielvlas

Naast olievlas (vlas ander dan vezelvlas - gewascode 45) is er absolute verplichting om alle percelen ingezaaid met vezelvlas aan te geven onder gewascode 921 met perceelsbestemming I (percelen waarvoor geen premie wordt gevraagd in het kader van de oppervlakteaangifte).


5.2.2. Tabak en hop

Alle betrokken producenten in deze sectoren zijn verplicht alle percelen tabak (gewascode 9821) en hop (gewascode 9822) aan te geven met perceelsbestemming I.


6. Vermeerdering van zaaizaad

Er wordt aan herinnerd dat de percelen aangegeven als voedergewas (perceelsbestemming P) in geen geval mogen gebruikt worden voor de vermeerdering van zaaizaad.

Ditzelfde beginsel is ook van toepassing voor percelen aangegeven als braak.

Vermeerdering van zaaizaad is wel mogelijk op percelen aangegeven als akkerbouwgewassen (perceelsbestemming A) of als niet-premiegerechtigde oppervlakten (perceelsbestemming I).


7. Onjuiste aangifte

De producenten worden herinnerd aan de zware sancties voor onjuiste aangifte.

7.1. Als een onjuiste aangifte door grove nalatigheid wordt gedaan, wordt het betrokken bedrijfshoofd uitgesloten van toepassing van :

- de betrokken steunregeling (ofwel voor de ganse oppervlakte akkerbouwgewassen van de aanvraag ofwel voor de ganse oppervlakte voedergewassen ofwel voor beide als onjuiste aangifte in beide sectoren vastgesteld is) voor het betrokken kalenderjaar.

7.2. Als een opzettelijk onjuiste aangifte wordt gedaan, wordt het betrokken bedrijfshoofd uitgesloten van toepassing van :

- de betrokken steunregeling (ofwel voor de ganse oppervlakte akkerbouwgewassen van de aanvraag ofwel voor de ganse oppervlakte voedergewassen ofwel voor beide als onjuiste aangifte in beide sectoren vastgesteld is) voor het betrokken kalenderjaar

- en van alle in artikel 1 lid 1 van verordening (EEG) nr. 3508/92 bedoelde steunregelingen voor het volgende kalenderjaar voor een oppervlakte die gelijk is aan die waarvoor zijn steunaanvraag is afgewezen.

De producenten dienen alleen die percelen aan te geven die ze in gebruik hebben in 2000 en dienen het juiste gewas aan te geven. Als een reeds aangegeven perceel door omstandigheden niet gebruikt wordt in 2000 of het reeds aangegeven gewas door omstandigheden vervangen is door een ander gewas (zeker in het geval een premiegerechtigd gewas, bv. maïs vervangen werd door een niet-premiegerechtigd gewas, bv. aardappelen) dient onmiddellijk en - alleszins vóór controle - het provinciaal bureau op de hoogte gebracht te worden van de wijziging in de aangifte.


8. Wijzigingen aan de oppervlakteaangifte

8.1. Wijzigingen kunnen alleen worden aanvaard als zij schriftelijk worden medegedeeld aan het provinciaal bureau.

8.2. Wijzigingen vóór de uiterste indieningsdatum (2 mei 2000 of 15 mei 2000 voor deze ingediend op informatiedrager) kunnen zonder meer aanvaard worden.


8.3. Wijzigingen die bestaan uit de terugtrekking van percelen en/of oppervlakte met een vermindering van de steun tot gevolg kunnen steeds worden aanvaard als zij medegedeeld worden vóór de aankondiging van een controle.


8.4. Wijzigingen binnen de oorspronkelijk aangegeven oppervlakte en percelen, uitgezonderd verhoging van braakgelegde oppervlakte kunnen zonder penalisatie aanvaard worden tot 31 mei 2000 zowel voor aangiften "op papier" als op informatiedrager.
Na deze datum kunnen wijzigingen nog aanvaard worden gedurende een periode van 25 kalenderdagen mits toepassing van een penalisatie van 1 % per werkdag vertraging.


8.5. Wijzigingen die percelen en oppervlakte toevoegen kunnen zonder penalisatie aanvaard worden tot - 2 mei 2000 voor aangiften "op papier" - 15 mei 2000 voor aangiften op informatiedrager.
Na deze datum kunnen wijzigingen nog aanvaard worden gedurende een periode van 25 kalenderdagen mits toepassing van een penalisatie van 1 % per werkdag vertraging.

Uitzondering Toevoeging van percelen en oppervlakte door de producent die het recht op gebruik van die percelen na de einddatum voor de indiening heeft verkregen in de gevallen voorzien in de reglementering kan gebeuren tot 31 mei 2000 zonder penalisatie.


8.6. Penalisatie voor laattijdige indiening.
De aandacht van de producenten wordt gevestigd op het feit dat de percentages penalisatie, voorzien in de hogervermelde punten 8.4 en 8.5 voor zulke laattijdige wijzigingen een weerslag hebben op het ganse dossier.

Vooraleer wijzigingen van zulke aard in te dienen moet afgewogen worden of het voordeel (door oppervlaktetoevoeging) opweegt tegen het nadeel (percentage penalisatie voor het ganse dossier).


9. "Permanente" teelten

Aanvragen voor oppervlaktesteun en braakleggingsaangiften kunnen niet worden ingediend voor gronden die op 31 december 1991 als blijvend grasland, voor meerjarige teelten, voor bosgrond of voor niet-agrarische doeleinden in gebruik waren.

De definities van de begrippen "blijvend grasland" en "blijvende teelt" betekenen het volgende :

"Blijvend grasland" :

Grond die geen deel uitmaakt van een vruchtwisseling en die blijvend (ten minste vijf jaar) als grasland wordt gebruikt, ongeacht of het ingezaaid dan wel natuurlijk grasland betreft.

"Blijvende teelten" :

Niet in vruchtwisseling opgenomen teelten van gewassen, met uitzondering van meerjarige gewassen en van blijvend grasland, die de grond gedurende ten minste vijf jaar in beslag nemen en die geregeld een oogst opleveren.

De hier vermelde periode van vijf jaar loopt van 1 januari 1987 tot 31 december 1991.

Gronden die tijdens de 5 referentiejaren blijvende teelten (grasland) waren, kunnen dus geen gronden worden die in aanmerking komen voor de oppervlaktesteun (aangegeven onder de codes A, X, 2, 3, 4 of 5). Zij kunnen daarentegen wel in aanmerking worden genomen als voedergewasareaal (code P).

Op premiegerechtigde oppervlakten na 1991 (en zelfs voor 5 of meer jaar) permanente teelten verbouwen brengt niet het verlies teweeg van het recht op oppervlaktesteun voor deze oppervlakten in het geval deze oppervlakten opnieuw voor premiegerechtigde teelten in gebruik worden genomen.

Inderdaad moet steeds teruggegaan worden naar de referentieperiode 1987 - 1991. De teelten die gedurende deze periode in gebruik waren op het perceel bepalen of het perceel al of niet premiegerechtigd is. De teelten die in gebruik waren buiten deze referentieperiode veranderen hier niets aan.

10. "In gebruik"

Bij de oppervlakteaangifte wordt gevraagd alle percelen uitgebaat het betrokken jaar door de producent aan te geven. Dit moet gezien worden ongeacht de uitbatingswijze (eigendom, pacht, seizoenspacht, mondelinge overeenkomst). Een producent mag in geen geval een perceel dat hij niet in gebruik heeft aangeven, noch onder braak (X, 2, 3, 4 of 5), noch onder A (akkerbouwgewassen), noch onder P (percelen met gewassen voor het bekomen van rundvee-premies), noch onder I (niet-premiegerechtigde teelten). De enige uitzondering hierop is een perceel waarvoor een éénjarig contract met een verwerker is afgesloten. In dit geval zou dit perceel onder I (alleen I) mogen aangegeven worden. Het basisprincipe blijft dat een perceel slechts één keer kan aangegeven worden en dat hetzelfde perceel niet mag voorkomen in twee verschillende oppervlakteaangiften.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...