Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 26-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente EindhovenOfficiële publicaties

Eindhoven, 26 april 2000

Bouwvergunningen, aanvragen

Bouwvergunningen, beslissingen

Openbare vergadering wijkraad Vaartbroek- Heesterakker-Bokt
Gedoogplicht Belemmeringenwet Privaatrecht
Wet milieubeheer

Bestemmingsplannen

Kapvergunningen

Algemeen

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer geeft kennis dat onderstaande meldingen en bouw- en sloopaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 648/00 Generaal Bentinckstraat 35, uitbreiden van een berging 11.04.2000
670/00 Gestelsestraat 105, bouwen van een garage 17.04.2000 655/00 Fransebaan 578a, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 11.04.2000

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 76/00 Jan Cellierslaan 35, uitbreiden van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 13.04.2000
104/00 Urkhovenseweg, bouwen van 2 bedrijfshallen met kantoren 11.04.2000
2078/99 Hastelweg 222, uitbreiden van een kantoorgebouw met bedrijfspand 11.04.2000
564/99 Tongelresestraat, Picusterrein, B-plan, bouwen van een woongebouw met 56 appartementen 18.04.2000
664/00 Weegschaalstraat 18, uitbreiden van een woning 12.04.2000 2216/99 Vlasven 5, verbouwen en uitbreiden van een woning en carport 11.04.2000
665/00 Generaal Van Geenlaan 58, uitbreiden van een woning 12.04.2000 1254/99 Jan Luikenstraat 19, verbouwen en uitbreiden van een woning 12.04.2000
666/00 Fransebaan 2, plaatsen van een erfafscheiding 13.04.2000 356/00 Meerbergsven 60, uitbreiden van een woning 12.04.2000 864/00 De Vriesstraat 6, verbouwen en uitbreiden van een woning 12.04.2000
658/00 Moggendries 14, plaatsen van een erfafscheiding 12.04.2000 660/00 Hastelweg 7, uitbreiden van een garage/berging 12.04.2000 189/99 Kennedyplein 1 en 200 (Kennedy Business Center), bouwen van een kantoortoren/kantoren en atrium 19.04.2000
649/00 Epinalpad 5, verbouwen en uitbreiden van een woning 11.04.2000 671/00 Staringstraat 18, bouwen van een garage/berging 17.04.2000 651/00 Bandalaan 8, plaatsen van een tuinhuisje 11.04.2000 669/00 Turfveldenstraat 23, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 17.04.2000
662/00 Kanaaldijk Noord 121-123, bouwen van een schoorsteen 12.04.2000 668/00 Mathildelaan 81-83, verbouwen van parkeervoorzieningen Eurobuilding 13.04.2000

Ingekomen sloopaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst SL00/0050 Sliffertsestraat, slopen van een volkstuinencomplex 17.04.2000

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstellingen/monumentenvergunningen Van 27 april 2000 tot en met 10 mei 2000 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage liggen de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* bouwen van een zwembad, Het Eeuwsel, TU-terrein (kadastraal Tongelre, sectie D9, nummer 556) (2128/99).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 23, lid 23.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Eindhoven binnen de ring.

* uitbreiden scoutingaccommodatie, Oirschotsedijk 22 (395/00). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 4.2.2. van de voorschriften uit het bestemmingsplan Landelijk Gebied Strijp 1998.
* renoveren en uitbreiden van een verzorgings- en verpleeghuis, Ds Theodor Fliednerstraat 5 (2230/99).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 9, lid 9.2. van de voorschriften behorende het bestemmingsplan Oude Gracht 1997.
* uitbreiden van een woning, Alsacelaan 64 (87/00). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 9, lid 9.2. van de voorschriften behorende het bestemmingsplan Achtse Barrier. Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens naar voren te brengen bij de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.
* plaatsen van een lichtreclame, Marktstraat 1 (MO00/0011);
* verbouwen en uitbreiden van een woning, Staringstraat 6 (MO00/0010). Burgemeester en wethouders zijn voornemens hiervoor een monumentenvergunning te verlenen.

* tijdelijk wijzigen gebruik ten behoeve van opvang Euro 2000-supporters, Genneperweg (IJssportcentrum) (637/00). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.


Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:
Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum toestemming 486/00 Augustijnendreef 40, plaatsen van een tuinhuisje 19.04.2000
Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening 386/00 Maconhof 22, uitbreiden van een woning 13.04.2000 403/00 Gelaarsde Kat 18, uitbreiden van een woning door middel van een serre 13.04.2000
932/99 Lisztstraat, bouwen van 2 garageboxen 13.04.2000 66/00 Achtseweg Noord 3, uitbreiden van een bedrijfsruimte 18.04.2000 2174/99 Jan van Eyckgracht 103, verbouwen en uitbreiden van een woning 18.04.2000
1879/99 Blaarthemseweg 53, uitbreiden van een woning 18.04.2000 2200/99 Twickel 3, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 18.04.2000
2219/99 Geldropseweg 170, tijdelijk gebruik van kapel als trouwzaal en het aanleggen van parkeerplaatsen en invalidevoorzieningen 19.04.2000 477/99 Generaal Van Dedemlaan 92, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het uitbreiden van een woning 19.04.2000 163/99 Haagbeemd 33, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.04.2000 119/00 Aalsterweg 322, uitbreiden van receptie Motel Eindhoven 19.04.2000
2016/98 Geldropseweg 92, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.04.2000
149/00 Obrechtlaan 36, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.04.2000
398/00 Alsacelaan 45, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 19.04.2000 1523/99 Anthony Fokkerweg, bouwen van een verkeersbrug 19.04.2000 74/00 Dr Poletlaan 1, uitbreiden van een veldschuur 19.04.2000 72/00 Burghplein 5, uitbreiden van een woning 19.04.2000 88/00 Koningskinderen 3, uitbreiden van een zolderverdieping 19.04.2000
1914/99 Languedoclaan 1, uitbreiden van een woning 19.04.2000
Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering 117/00 Radiostraat 21, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een erker 19.04.2000

Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening SL00/0047 Sliffertsestraat 25, slopen van binnenmuren en asbesthoudende materialen 13.04.2000

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.
Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is bekendgemaakt of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.


Openbare vergadering wijkraad Vaartbroek- Heesterakker-Bokt
De wijkraad Vaartbroek-Heesterakker-Bokt komt op maandag 1 mei om 20.00 uur bijeen voor een openbare vergadering in wijkgebouw het Heesterhonk, Florencelaan 48. De agenda vermeldt onder meer:
* verlenen van een reclamevergunning aan Gooren B.V. te Best ten behoeve van Fortis Nederland N.V. aan de Tarwelaan 66a;
* verzoek van een aantal bewoners van de Tarwelaan 14 tot en met 46 om de straatbomen voor hun woningen te laten kappen en te vervangen door jonge aanplant vanwege overlast/rioolverstopping;
* behandeling van het eindverslag van de werkgroep 'Vaartbroek, Heesterakker en Bokt op weg naar 2010': dit verslag met een toekomstvisie van de wijkraad over zijn gebied is op te vragen bij de secretaris;

* wegens het terugtreden van de heer E. Kramer als tijdelijk adviseur van de wijkraad vanuit de Groepering Heesterakker, wordt vanavond in deze hoedanigheid afscheid van hem genomen.
Secretaris: de heer J. Diepens, tel: (040) 238 21 52.
Voorafgaande aan deze openbare wijkraadsvergadering wordt er door de wijkraad en de Regiopolitie van 18.30 tot 19.30 uur spreekuur gehouden, waar men terecht kan voor zaken welke met de leefbaarheid van de wijken Vaartbroek, Heesterakker en Bokt te maken hebben. Dit spreekuur wordt gehouden in de Louis Buelens Basisschool aan de Mirabelweg 96.


Gedoogplicht Belemmeringenwet Privaatrecht

Van 1 mei 2000 tot en met 29 mei 2000 ligt voor eenieder ter inzage het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 28 maart 2000, nummer DNB/2000/2815, waarbij hij op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht de plicht heeft opgelegd tot het gedogen van de instandhouding van de gerenoveerde 150 kV- hoogspanningsverbinding 's-Hertogenbosch Noord-Eerde-Eindhoven-Oost. Binnen een maand, nadat het afschrift ter inzage is gelegd, kan ieder die enig recht heeft ten aanzien van de onroerende zaak waarop de gedoogplicht betrekking heeft, aan het Gerechtshof, binnen het gebied waarvan die zaak gelegen is, vernietiging van de beslissing van de Minister verzoeken.


Wet milieubeheer

Te verlenen vergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om een vergunning op grond van de Wet milieubeheer te verlenen aan:
* Philips Electronics Nederland B.V. Het betreft een vergunning voor het veranderen of de werking daarvan veranderen van zeven parkeergarages, gelegen Professor Holstlaan 4, Philips High Tech Campus.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen van 26 april 2000 tot 24 mei 2000 ter inzage bij:
* de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03).
Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (259 46 03) een afspraak maken.
Tot laatst genoemde datum kunnen door eenieder schriftelijk bedenkingen worden ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. De bedenkingen moeten worden gericht aan ons college en kunnen worden toegezonden aan het hoofd van de vestiging Eindhoven van de Milieudienst Regio Eindhoven, postbus 435, 5600 AK Eindhoven. Wij maken u erop attent dat de bedenkingen, conform de Algemene Wet Bestuursrecht, worden toegezonden aan de aanvrager. Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens hierbij niet te vermelden. Het is ook mogelijk om, gedurende de genoemde termijn, mondelinge bedenkingen in te brengen. Hiervoor kan telefonisch (259 46 03) een afspraak worden gemaakt, waarna een bijeenkomst zal worden georganiseerd.


Bestemmingsplannen

Inspraak
In samenspraak met de opdrachtgever werkt de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer momenteel mede aan een ontwerp voor de bouw van 21 woningen aan de Gestelsestraat. Het betreft 21 appartementen en 1 stadswoning. De bouwplaats is het braakliggende terrein in de bocht van de Gestelsestraat tussen de huisnummers 6 en 20. Het bebouwingsvoorstel ligt, in de periode van 1 mei tot en met 29 mei 2000, ter inzage in de leeskamer van het gebouw Technische Diensten aan het Frederik van Eedenplein 1 te Eindhoven. U kunt binnen de termijn van de ter visie legging uw schriftelijke reactie indienen bij de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven. U krijgt dan binnen enkele weken een antwoord.
Nieuwe plannen ter inzage
Van 27 april 2000 tot en met 25 mei 2000 ligt op werkdagen tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor en in de leeskamer van het gebouw Technische Diensten het ontwerp van de gedeeltelijke herziening van de voorschriften van het bestemmingsplan Eindhoven binnen de ring. Deze gedeeltelijke herziening heeft betrekking op het terrein aan de Zwembadweg. Gedurende genoemde termijn kan eenieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar maken aan de gemeenteraad; de zienswijze dient te worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.


Kapvergunningen

De directeur van de dienst Algemene en Publiekszaken maakt bekend, dat voor het rooien van onderstaande bomen kapvergunning is verleend:
* 3 bomen nabij Tongelresestraat 74, 82 en 88 i.v.m. te realiseren bebouwing (verzenddatum 19 april 2000).
De vergunning ligt vanaf heden, gedurende 6 weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor. Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na de dag volgend op de verzenddatum van de betreffende vergunning, gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven. Dit bezwaar schorst niet het gebruik van de vergunning. Daarvoor moet de indiener van een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.


Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven.
De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek).
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.

De dienst Algemene en Publiekszaken bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.

De sector Bouw- en Woningtoezicht van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten. Bij deze sector bent u tijdens werkdagen van 9.00-16.00 uur welkom.

De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur.

De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning vermelde termijn, ter inzage in het Stadsdeelkantoor Tongelre. Het Stadsdeelkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en 5642.

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Informatiebalie sector Bouw- en Woningtoezicht 238 64 45
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie voormalige dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00
* Stadsdeelkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 26 april 2000  

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie