Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inspectie pleit voor betere kwaliteit examens

Datum nieuwsfeit: 27-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsrubriek / Persberichten /

Inspectie pleit voor betere kwaliteit examens

Onderwijsverslag over 1999 aangeboden aan minister Hermans 27 april 2000

Scholen moeten meer prioriteit geven aan de kwaliteit van examens. Examens van de school of instelling zelf voldoen vaak niet aan de eisen op het gebied van constructie, inhoud, afname en beoordeling. In de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie bijvoorbeeld zijn de examenopgaven onder het vereiste niveau bij 70 procent van de beroepsopleidingen. In het voortgezet onderwijs (VO) worden de vragen van schoolonder zoeken en de normering op 19 procent van de scholen door één docent zonder enige collegiale toetsing opgesteld. Het gemiddelde cijfer voor het schoolonderzoek in het VO is hoger dan dat voor het centraal examen. Dat geldt met name voor de cijfers van allochtone leerlingen, meisjes en voor vertraagde leerlingen. Op universiteiten en hogescholen schiet de bewaking van de toetsing en examinering door de wettelijk bepaalde examencommissies tekort.

Dit blijkt uit het Onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs over het jaar 1999, dat vandaag is aangeboden aan de Minister Hermans van OCenW. De minister biedt het Onderwijsverslag vervolgens aan de Tweede Kamer aan.
In het jaarlijkse Onderwijsverslag doet de inspectie verslag over de stand van zaken in het basisonderwijs tot en met hoger onderwijs. Naast de vier delen over de onderwijssectoren bevat het Onderwijsverslag een algemeen deel met sectoroverstijgende thema's. Naast de examens zijn dat dit jaar tijdmanagement, het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT), de positie van allochtone leerlingen en studenten en tenslotte de naleving van wet- en regelgeving.
De aan het Onderwijsverslag gekoppelde Onderwijslezing door inspecteur-generaal Mertens gaat dit jaar over Integer examineren. Mertens behandelt actuele kwesties rond examens en gaat in op de functie en betekenis van examineren in de toekomst.
Tijd als sluitpost
In de praktijk wordt minder tijd aan onderwijs besteed dan de wetgever beoogt. In het beroeps- en volwassenenonderwijs voldoet een kwart van de opleidingen in de praktijk niet aan de norm van de Wet op de studiefinanciering van 850 uur. Naast het onvoldoende roosteren van lessen, gaat een deel van de wel geplande tijd in de onderwijssectoren verloren door onder meer vergaderingen en scholing van leraren, en lesuitval als gevolg van ziekte en vacatures. Het lerarentekort speelt vooral het primair en voortgezet onderwijs parten bij het realiseren van de lestijden. Een serieuze bedreiging voor de kwaliteit van het onderwijs.

De factor tijd maakt nog te weinig deel uit van het onderwijskundige beleid van scholen. In het primair onderwijs bijvoorbeeld zijn er maar weinig scholen die 'tijd' gebruiken om achterstanden weg te werken of om onderwijs-op-maat te bieden. Tijd is voor scholen vaak een sluitpost van de 'onderwijsbegroting'. Programmatijd komen in het gedrang om organisatorische problemen, personeelstekorten of arbeidstijdverkorting op te lossen. Daar waar een wettelijk gedefinieerde studielast bestaat is er grote onduidelijkheid over de relatie tussen die studielast en een voldoende stimulerende programmatijd. De inspectie pleit daarom voor een helder onderscheid tussen programmatijd (lessen), studietijd, werktijd (leraren) en bedrijfstijd (openingstijden school).

ICT
Met de integratie van ICT in het onderwijsproces is de meeste ervaring opgedaan in het hoger onderwijs en in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Met name Internetfaciliteiten hebben daar een hoge vlucht genomen. In het basisonderwijs gebruiken steeds meer leraren (90 procent) de computer als ondersteunend hulpmiddel. Als het gaat om ICT als apart vak, is het opvallend dat ongeveer 20 procent van de basisscholen het wettelijk verplichte ICT-leerstof niet aanbiedt. De groei van ICT-middelen in het voortgezet onderwijs is gering; slechts 31 procent van de leraren maakt daar gebruik van. ICT in het onderwijs zelf beperkt zich vooral tot informatiekunde en het kernvak informatica in HAVO/VWO. Voor alle sectoren geldt dat de professionalisering van docenten op ICT-gebied meer prioriteit moet krijgen. De inspectie gaat de komende tijd schoolportretten maken van 'Scholen en ICT'. Deze schoolportretten beogen inspirerende voorbeelden te bieden voor andere scholen en zullen meer inzicht opleveren in de mogelijkheden van ICT voor het onderwijs.
Positie allochtone leerlingen
De inspectie constateert in lijn van eerdere bevindingen dat de prestaties van allochtone leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs op scholen met een hoog percentage van deze leerlingen gemiddeld gezien achterblijven. Dit geldt ook voor scholen met veel autochtone achterstandsleerlingen. Wel is de kwaliteit van het primair onderwijs over de hele linie verbeterd; ook het didactisch handelen op scholen met veel allochtone leerlingen is vooruit gegaan. Belangrijke aandachtspunten op deze scholen zijn de leerlingenzorg en het afstemmen van de didactiek op het niveau en tempo van de leerlingen. Juist voor achterstandsleerlingen kunnen deze aspecten leiden tot verbeteringen van het taalniveau en de prestaties.
Leerlingen van culturele minderheden zijn op het HAVO en VWO ondervertegenwoordigd. Ruim 7 procent van de leerlingen behoort tot een culturele minderheid, terwijl in 1999 slechts 2 procent van hen een VWO-examen, en 4 procent een HAVO-examen aflegde. De slaagpercentages van Marokkaanse en Turkse leerlingen op HAVO/VWO zijn wel gestegen (8 procent) maar zijn nog wel lager dan van autochtone leerlingen. Uitgesplitst naar land van herkomst lopen de verschillen op tot 25 procent minder geslaagden onder Turkse leerlingen in het HAVO. Geslaagde allochtone HAVO en VWO-leerlingen stromen wel goed door naar het hoger onderwijs.

In het middelbaar beroepsonderwijs is het beeld vergelijkbaar. Hoewel het aandeel allochtone leerlingen langzaam stijgt, zijn deze leerlingen vooral in de beroepsbegeleidende leerweg nog ondervertegenwoordigd. Het lukt allochtone leerlingen vaak niet om een leerarbeidsplaats te krijgen.

Onderwijslezing Integer Examineren
Examens vormen een belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijs, en het belang van onafhankelijke en betrouwbare examinering zal in de toekomst eerder groter worden dan afnemen. Dat is de hoofdconclusie in de Onderwijslezing die inspecteur-generaal Mertens vandaag uitspreekt. In het perspectief van levenslang leren en van de erkenning van meerdere leerbronnen dan alleen de school, pleit Mertens voor examens die onafhankelijk van leerweg of opleiding ontwikkeld worden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie