Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Herziening rechtspositie vrouwen in het vreemdelingenrecht

Datum nieuwsfeit: 26-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

3914

26.04.00

Zelfstandigheid versus afhankelijkheid:

Herziening rechtspositie vrouwen in het vreemdelingenrecht

Staatssecretaris Cohen van Justitie heeft nieuwe voorstellen gedaan ten aanzien van de rechtspositie van vrouwen in het vreemdelingenrecht. De Vrouwennota die vandaag aan de Tweede kamer is aangeboden bevat voorstellen die -meer dan het huidige beleid- uitgaan van de zelfstandigheid van het individu. Heldere en eenvoudiger richtlijnen leiden enerzijds tot aanscherping van het beleid, anderzijds tot versoepeling.

Eerste toelating - gezinsvorming/gezinshereniging

Er zal niet langer onderscheid gemaakt worden in de hoogte van het inkomen voor personen met een bepaalde verblijfsstatus. Ook zal het onderscheid tussen de inkomensvereisten bij toelating van gezinsleden in het kader van huwelijk of van de relatie komen te vervallen. De volgende aanpassingen beogen een consistenter en duidelijker beleid, maar is tegelijk ook een aanscherping van het huidige beleid. Degene die in het kader van gezinshereniging of gezinsvorming, een gezinslid of partner naar Nederland wil laten overkomen, moet duurzaam beschikken over voldoende middelen van bestaan. Hieronder wordt verstaan een inkomen van tenminste de bijstandsnorm voor een echtpaar/gezin van 21 jaar of ouder. Dit inkomen moet duurzaam zijn, wat betekent dat betrokkene moet beschikken over een inkomen voor nog tenminste één jaar dan wel zes maanden mits wordt aangetoond dat betrokkene de afgelopen drie jaar op soortgelijke contracten heeft gewerkt. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt bij volledige arbeidsongeschiktheid of wanneer de leeftijd van 57,5 jaar is bereikt. Ook de ontheffing voor alleenstaande ouders met de zorg voor kinderen beneden de leeftijd van vijf jaar blijft gehandhaafd.

Deze aanpassingen betekenen een aanscherping van het huidige beleid inzake het beschikken over voldoende middelen van bestaan bij eerste toelating in het kader van huwelijk voor Nederlanders, een als vluchteling of als asielgerechtigde toegelaten vreemdeling en houders van een vergunning tot vestiging. Voor hen gelden niet langer de wijzigingen respectievelijk de ontheffing van het inkomensvereiste voor:

* Jongeren tussen de leeftijd van 18 en 23 jaar, arbeid van tenminste 32 uur en

* Personen boven de leeftijd van 23 jaar, inkomen ter hoogte van ten minste 70% van de bijstandsnorm

(in voorgesteld beleid is dit 100%)

Voortgezet verblijf na echtscheiding of dood van echtgenoot/partner
* Een belangrijke versoepeling is de voorgestelde beleidswijziging met betrekking tot het overlijden van de echtgenoot/partner binnen drie jaar. Omdat het hier een bijzondere, onbeïnvloedbare en schrijnende omstandigheid betreft, zal voortgezet verblijf worden toegestaan.


* Als het huwelijk of de relatie langer dan drie jaar heeft geduurd, wordt voortgezet verblijf toegestaan, tenzij er sprake is van gevaar voor de openbare orde. De betrokken vreemdeling moet drie jaar in Nederland op grond van het huwelijk of de relatie hebben verbleven. Deze beleidswijziging betekent een versoepeling van het huidige beleid, waarbij voortgezet verblijf mogelijk is als er sprake is van klemmende redenen van humanitaire aard of de betrokken vreemdeling beschikt over een inkomen uit arbeid ter hoogte van ten minste de bijstandsnorm voor een alleenstaande (ouder).


* Als het huwelijk of de relatie korter dan drie jaar heeft geduurd, is toelating slechts mogelijk op grond van een combinatie van klemmende redenen van humanitaire aard. Er zal gelet worden op de (maatschappelijke) positie van alleenstaande vrouwen in het land van herkomst, aanvaardbare opvang in het land van herkomst, de zorg die de vrouw/ouder heeft voor kinderen die in Nederland zijn geboren of een opleiding volgen of aantoonbaar ondervonden (seksueel) geweld binnen de relatie.

Achtergrond

De Vrouwennota is voortgekomen naar aanleiding van het verzoek van PvdA-kamerlid Albayrak tijdens het Algemeen Overleg van 17 maart 1999. Ten behoeve van de

voorbereiding van de Vrouwennota heeft op 25 november 1999 een expertmeeting plaatsgevonden, waarbij onder meer vertegenwoordigers van het Clara Wichmann Instituut, Forum, Komité Zelfstandig Verblijfsrecht Migrantenvrouwen en de ministeries van BZK, SZW en Justitie aanwezig waren. Tijdens deze bijeenkomst is ook ingegaan op de resultaten van een onderzoek van het Clara Wichmann Instituut naar de toepassing van de klemmende redenen van humanitaire aard.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 26-04-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie