Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VenW inzake jeugdige diabetes patienten in Kinabu

Datum nieuwsfeit: 26-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenWs inzake plaatsen van jeugdige diabetes patie nten in kinabu

Gemaakt: 27-4-2000 tijd: 14:


2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Den Haag, 26 april 2000

Onderwerp:

Nederlandse Diabetes Federatie

Ingevolge uw verzoek doe ik u hierbij een afschrift toekomen van mijn reactie op de brief van de Nederlandse Diabetes Federatie inzake plaatsen in MOC Kinabu.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Margo Vliegenthart

Aan de Ned. Diabetes Ver.

Leusden

Den Haag, 11 april 2000

In antwoord op uw bovengenoemde brief, waarin u mij verzoekt financiële middelen beschikbaar te stellen voor het behoud van specialistische plaatsen voor jeugdigen met diabetes bij het medisch orthopedagogisch centrum Kinabu, bericht ik u als volgt.

De 14 plaatsen van Kinabu, die per 1 januari 1997 naar de provincie Zuid-Holland zijn gedecentraliseerd, betreffen specialistische plaatsen voor een specifieke groep jeugdigen met diabetes, namelijk jeugdigen met diabetes in combinatie met ernstige gedrags-problemen. In de provincie Zuid-Holland blijkt aan dit specialisme geen behoefte te bestaan. Dit vormt de reden dat de provincie met ingang van 1 september van dit jaar een begin zal maken met een gefaseerde inbedding van de plaatsen in de regio die aansluit bij de in Zuid- Holland geconstateerde behoefte.

Mijn standpunt inzake het door de provincie gevoerde beleid luidt dat dit past binnen de destijds gemaakte afspraken over de decentralisatie van de plaatsen. Voor dit standpunt en mijn beleidslijn ten aanzien van jeugdigen met diabetes mellitus verwijs ik u naar mijn brief aan de advocaat van Kinabu d.d. 24 januari 2000 (bijgevoegd). Op dit moment is er voor mij geen reden uw verzoek om extra financiële middelen te honoreren.

Het beleidsvoornemen van de provincie Zuid-Holland heeft tot gevolg dat de specialistische plaatsen voor jeugdigen met diabetes mellitus in combinatie met gedragsproblematiek bij Kinabu geleidelijk zullen komen te vervallen.

Omdat mij op dit moment onvoldoende gegevens ter beschikking staan op grond waarvan ik mij een goed beeld kan vormen van de behoefte aan specialistische plaatsen voor de doel-groep heb ik de Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming gevraagd een onderzoek uit te voeren.

In dit onderzoek zal de vraag of jeugdigen waarbij sprake is van meervoudige problematiek adequate hulp kunnen krijgen in de regio waar zij wonen centraal staan. Onder meervoudige problematiek wordt in deze verstaan: een combinatie van medische problematiek (diabetes mellitus), ernstige gedragsproblematiek (die zelfregulatie bemoeilijkt), emotionele proble-matiek en een problematische opvoedingssituatie die uithuisplaatsing noodzakelijk maakt. Op basis van de uitkomst van dit onderzoek zal ik bezien of en zo ja welke vervolgstappen nodig zijn.

Naar verwachting zal het rapport van de Inspectie in juli a.s. beschikbaar komen. Daarna zal ik mijn standpunt bepalen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Margo Vliegenthart

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie